Referat af generalforsamling 15 02 2020

Referat af generalforsamlingen den 15. februar 2020.

Blindehistorisk selskab havde den glæde at afholde den årlige generalforsamling på Fuglsangscentret

Dagsordenen var som følger:

1. Åbning og velkomst, ved formand Poul Lüneborg.

2. Navneopråb, præsentation af deltagerne

3. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

4. Godkendelse af dagsorden

5. Vedr. godkendelse af referatet af sidste års generalforsamling afholdt den 16. februar 2019. Referatet blev godkendt af bestyrelsen den 19. marts 2019 i henhold til vedtægternes paragraf 7 stk. 16 og efterfølgende offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 2 / 2019.

6. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2019 med tilhørende revisionspåtegning til godkendelse.

8. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes uændret på 150 kr.

9. Indkomne forslag:

a. “Bogen om Refsnæs” ved Thorvald Kølle, offentliggjort i nyhedsbrev nr. 1/2020.

B. Forslag om, at der etableres en ordning hvorefter deltagerne i selskabets ordinære generalforsamling får deres rejseudgifter refunderet, fremsendt den 27. januar 2019 af Inge Wallin.

c. Forslag om, at selskabets ordinære generalforsamling for fremtiden holdes på en lokalitet i Hovedstadsområdet af hensyn til at begrænse rejseudgifterne mest muligt for flertallet af medlemmerne, fremsat den 27. januar 2019 af Inge Wallin.

10. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

a. Poul Lüneborg, valgt for 2 år i 2018.

b. René Ruby, valgt i 2018 for 2 år.

c. Rita Cicilie Varmby blev valgt for 2 år i 2018, Hendes valg blev ved en fejl bekræftet i 2019.

d. Suppleanterne Leif Martinussen og Allan Fohlmann, valgt for et år i 2019.

De nævnte medlemmer og 1. suppleant Leif Martinussen er alle villige til at modtage genvalg. Derimod har 2. suppleant Allan Fohlmann tilkendegivet, at han ikke stiller til genvalg.

e. Revisorerne Kurt Nielsen og Henrik Olsen, valgt i 2019 for 1 år.

f. Revisorsuppleant, Thorben Koed Thomsen, valgt for 1 år i 2019.

11. Eventuelt.

Ad. 1: Åbning og velkomst ved Poul Lüneborg.

Formanden bød alle deltagere velkommen til generalforsamlingen. Han var særdeles glad for det store fremmøde, når man tænker på, hvor stort fremmødet også havde været til jubilæumsarrangementet i november 2019.

Ad. 2: Navneopråb, præsentation af deltagerne.

Alle deltagernes navne blev nævnt, så man havde indtryk af, hvem der var til stede. Der var oprindelig 41 tilmeldinger, men pga. sygdom var der et frafald på to personer. Der var 39 deltagere på generalforsamlingen.

Ad. 3: Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Ifølge vedtægterne vælges der tre personer som stemmetællere. Der skal være en punktlæser, en svagsynet samt en fuldt seende person. Som punktlæser stillede Anne Sparre op. Som seende stemmetæller meldte Henrik Harreschou sig. John Nielsen som også er fuldt seende blev foreslået og sagde ja til det, da der ikke var en svagtseende person som meldte sig.

Efter valget af stemmetællerne kunne kassereren meddele, at der var 35 stemmeberettigede deltagere til stede på mødet. Thorben Koed Thomsen blev enstemmigt valgt som dirigent. Rita Cecilie Varmby sagde ja til referentposten på betingelse af, at mødet kunne blive optaget. Laus Klüwer havde sagt ja til at forestå optagelsen af mødet, hvilket enstemmigt blev accepteret.

Efter det ovennævnte valg havde man konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 4 uger før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes § 7 stk. 4.

Ad. 4: Godkendelse af dagsordenen.

Den blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad. 5: Vedr. godkendelse af referatet af sidste års generalforsamling afholdt den 16. februar 2019, jf. beskrivelsen af proceduren ovenfor.

Dirigenten spurgte, om der var yderligere bemærkninger til det ovennævnte punkt, hvilket der blev sagt nej til.

Ad. 6: Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse. Beretningen blev offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 1 – 2020.

Poul foreslog, at beretningens hovedpunkter skulle gennemgås, så ingen kunne blive i tvivl om, hvad formandsberetningen handlede om. Derefter kunne man stille spørgsmål, samt at komme med kommentarer til de enkelte punkter, så det kunne give god mening og lette arbejdet for referenten.

Først oplyste Poul mødedeltagerne om, hvordan bestyrelsen havde konstitueret sig, hvilket også kan ses i dagsordenens pkt. 10, samt i de nedenstående underpunkter. Der lød også en stor tak til bestyrelse og suppleanter som havde udvist et stort engagement i det forgangne år. Derefter takkede Poul bestyrelsen og suppleanterne for det store engagement omkring 25-års jubilæet, hvor så mange havde deltaget.

Poul måtte også beklage, at der var arbejdsopgaver, som ikke fik den plads, som de fortjente, men der var beklageligvis ikke tid og kræfter nok til at overkomme alle de mål, bestyrelsen oprindelig havde sat sig for at nå. I samme anledning beklagede formanden, at Allan Fohlmann desværre ikke havde mulighed for at være til stede på generalforsamlingen.

Ved starten på 2019 talte selskabet 127 medlemmer. Heraf var 122 enkeltpersoner og dertil kom institutionerne Instituttet for Blinde og Svagsynede, Synscenter Refsnæs, Bredegård og NOTA samt den erhvervsdrivende fond Blindes Arbejde.

I løbet af 2019 har vi mistet et af selskabets nye medlemmer, der er afgået ved døden.

Vi har kunnet glæde os over, at 12 har indmeldt sig i løbet af 2019. Dertil kommer, at 5 medlemmer desværre ikke har ønsket at opretholde deres medlemskab i 2019 og 2 medlemmer har derudover meddelt, at de ikke ønsker at forlænge deres medlemskab efter udgangen af 2019. Endelig er der 3 medlemmer, som er blevet slettet på grund af kontingentrestance. Det samlede resultat af anstrengelserne med at skaffe nye medlemmer har medført, at der ved udgangen af 2019 var 131 medlemmer som har betalt kontingent. Det betyder at selskabet ved starten af 2020 tæller 128 medlemmer. Der er altså glædeligvis tale om en fortsat tilgang af nye medlemmer.

I samme anledning fortalte Poul, at han på sin rejse til FSC fik lejlighed til at hverve to nye medlemmer, hvilket vakte stor begejstring hos deltagerne. Der blev drøftet lidt frem og tilbage om antallet af medlemmer. I den anledning beklagede formanden, at to af selskabets meget aktive medlemmer gennem mange år har trukket sig. Traditionen tro blev der drøftet om berettigelse af en medlemsliste. Et mindretal af deltagerne havde svært ved at se meningen med den. Det store flertal udtrykte sin begejstring, så medlemslisten fortsætter som hidtil. Et enkelt medlem ønskede på det kraftigste at blive slettet både med navn og kontaktoplysninger.

25-års jubilæet blev også fejret på behørig vis i dagene 25. – 26. november på Fuglsangscentret. Der var 66 deltagere, som havde lyst til de musiske indslag samt fejringen af udgivelsen af Henning Eriksens dagbog.

På bestyrelsens vegne takkede formanden Henrik Olsen for optagelserne af jubilæumsarrangementerne.

Alle medlemmer af Blindehistorisk Selskab har fået tilsendt en udgave af Henning Eriksens museumsdagbog, hvor der også var vedlagt en informationsfolder. Formålet med informationsfolderen er at reklamere for Museumsdagbogen samt at udbrede kendskabet til Blindehistorisk Selskabs eksistens. Formandens håb er også at få gang i salg af museumsdagbogen samt en øget interesse hos Medicinsk Museion, da dagbogen er et glimrende supplement til Den Blindehistoriske Samling. Kommunikationen med samlingsleder Ion Meyer har været vanskelig. Selskabet har forgæves sendt adskillige breve samt et eksemplar af bogen, ligesom der ej heller er modtaget nogen form for reaktion på fremsendelse af professor Birgit Kirkebæks anmeldelse af dagbogen. På samme måde har der heller ikke været nogen særlig interesse fra Den Gamle By i Århus, hvor ”Blind mands lejlighed” har til huse. Denne lejlighed er en kopi af Henning Eriksens lejlighed på Nørrebro fra 1970-erne. Poul har ikke noget overblik over, hvor mange bøger forlaget har solgt. Formanden håber på, at status over salget vil komme i et af de kommende nyhedsbreve eller til næste års generalforsamling. Med ovennævnte del af beretningen lyder der en opfordring til alle medlemmer at udbrede kendskabet til Henning Eriksens museumsdagbog.

I samme moment nævnte Poul, at selskabet håber og forventer, at jubilæumsarrangementet bliver omtalt i den kommende udgivelse af tidsskriftet Øjeblikket. Det samme gælder museumsdagbogen, som forhåbentlig vil blive mere kendt ad den vej. I det seneste nummer af Handicaphistorisk tidsskrift nr. 42 fra december 2019 blev jubilæet omtalt.

Søren Jensen spurgte om receptionen på FSC har solgt museumsdagbogen. Til det meddelte Poul, at receptionen har accepteret at stå for distribution af foldere. Salg af dagbogen må ske ved personlig henvendelse til forlaget, som står for trykning af den. Desuden kan man bestille museumsdagbogen hos de eksisterende boghandlere, da selskabet ikke ser sig i stand til at stå for salget. Her kan der i samme anledning nævnes, at bogen kan bestilles hos NOTA, som har stået for indlæsning af lydudgaven.

Derefter gik Poul over til at orientere om de 52 interviews, som blev lavet i 1990-erne, som fortæller om blindes sociale udvikling. Svend Jensens tanke med de 52 interviews var at kunne dokumentere udviklingen i Dansk Blindesamfund. Optagelserne ligger nu i selskabets arkiv. Optagelserne er siden hen blevet digitaliseret, hvilket selskabet bl.a. kan takke Hans Erik Olsen for. Man har spekuleret på, hvordan man kan gøre brug af disse interviews. Det har så været tanken fra René Rubys side at tage disse interviews i brug sammen med andre projekter, hvor man bl.a. har gamle brevvekslinger mellem gamle elever og forstandere fra blindeinstituttets start i 1858. Disse korrespondancer ligger i rigsarkivet. Brevvekslingerne stammer fra instituttets start og fortæller om udviklingen gennem tiden. Fra begyndelsen var tanken med ovennævnte materiale, at det skulle bruges til en fremstilling af blindes levevilkår gennem 150 år. Selskabet har desangående fået positive tilbagemeldinger fra Dansk Blindesamfund og Medicinsk Museion til ideen. Projektet er ganske omfattende og vil koste mellem 600.000 – 700.000 kroner, når man taler om at ansætte en person med løn på fuld tid. For selskabet har det været afgørende, at den person som står for projektet selv er blind, samt at den pågældende person har et kendskab til blindes forhold. Da René er historiker, var det ganske naturligt, at han som blind historiker ville stå for projektet. Han har desværre set sig nødsaget til ikke at stå for ovennævnte projekt af personlige grunde indtil videre. På nuværende tidspunkt har han ikke ressourcer til at gå ind i et arbejde med fondracing. Bestyrelsen beklager, at ovennævnte projekt må henlægges indtil videre. Poul håber på, at de 52 interviews kan bruges i en helt anden sammenhæng. Her var der hverken spørgsmål eller kommentarer fra deltagerne.

Selskabet blev i 2016 foreslået at gennemføre en interviewundersøgelse til belysning af blindes levevilkår i1960-erne og 1970-erne.

Undersøgelsen skulle belyse de ændrede leve- og arbejdsvilkår i 1960-erne og 1970-erne på baggrund af de uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, som blinde fik adgang til i løbet af 1960-erne. Medicinsk Museion har overfor arbejdsgruppen mellem selskabet og DBS Fritids- og Kulturpolitiske udvalg, givet udtryk for, at man gerne så denne problemstilling beskrevet gennem personhistorier, der illustrerer disse ændrede beskæftigelsesmuligheder.

Bestyrelsen tilkendegav i sidste årsberetning, at arbejdet med dette projekt ville blive forsøgt genoptaget, efter at de første bestræbelser var endt resultatløse. Det må imidlertid konstateres, at gruppen, der tilkendegav interesse for at prøve kræfter med opgaven, ikke har set sig i stand til at prioritere denne på grund af andre opgaver m.v. For atter at forsøge at gennemføre arbejdet med de 25 interviews har næstformand René Ruby meddelt, at han i den kommende arbejdsperiode vil give denne opgave en chance for at blive gennemført gennem et samarbejde med den nedsatte projektgruppe.

I det år som er gået måtte Poul beklage, at samarbejdet med Medicinsk Museion ikke har fungeret, som det burde. Folkene der er tilsyneladende meget travlt beskæftiget med alt muligt andet. Det har desværre sat sig dybe spor i vores registreringsprojekt, hvilket Poul beklagede. Det ovennævnte projekt blev igangsat før Poul Lüneborg blev valgt som formand. Registreringsprojektet blev igangsat i 2015, hvilket var tænkt som en måde, hvorpå den Blindehistoriske samling kunne opdateres ved aktiv deltagelse af medlemmernes interesse for at øge samlingen med relevante effekter, som kan have en historisk interesse for fremtiden. Poul, som har været formand siden 2016, har altid været optaget af registrering af de effekter som selskabet med tiden har fået samlet. I begyndelsen af Pouls formandskab gik det meget trægt med registrering af de effekter, som var indsamlet, hvilket også var den tidligere bestyrelses oplevelse. Notitser i nyhedsbreve samt omtale ved medlemsarrangementer og generalforsamlinger har vist, at der var en stor interesse fra medlemmernes side. Der kom en lind strøm af henvendelser, hvor medlemmer lå inde med apparater og andre effekter af særlig interesse. I 2018 lavede Poul et notat, som omfatter 24 kategorier som rummer mellem 70-80 effekter. Det var så meningen, at Medicinsk Museion skulle gennemse notatet og vurdere hvilke effekter, der havde interesse med henblik på at opdatere samlingen. Det har også været vigtigt for selskabet at finde ud af, hvor mange dubletter, der er af de forskellige effekter. Som det kan ses i det ovennævnte dalede interessen for registreringen hos Medicinsk Museion. Vi kan pga. det ovennævnte opgive at registrere samlingen som hidtil, hvilket er den dårligst tænkelige løsning. For at undgå at opgive registreringen fuldstændig, så har Poul og Laus Klüwer besluttet sig for at sammenholde effekterne oplistet i notatet med de registrerede genstande i Den Blindehistoriske Samling, nu da vi har fået adgang til registraturen på Medicinsk Museions hjemmeside. Denne gennemgang skulle gøre det muligt, at frasortere genstande, som er kendt. Derefter kan vi så lave en fornyet præsentation til Medicinsk Museion om, hvad der er interessant. Poul får fortsat henvendelser om effekter, som har en særlig interesse for selskabet. Vi får også henvendelser om digitale apparater, som Medicinsk Museion ikke har i deres samling. Når man får leveret genstande til Medicinsk Museion, så er det vigtigt at vide, hvordan de er blevet brugt, samt i hvilket tidsrum det handler om. Det er også vigtigt at kende noget til den eller de personer, som indleverer genstande til samlingen, så genstandene får en historisk relevans for eftertiden og knyttes sammen med en bruger. Uanset, hvad Medicinsk Museion beslutter sig for, så skal de mennesker som viser interesse for den historiske samling have et svar. Herefter var der mulighed for spørgsmål og kommentarer.

Søren Jensen vil meget gerne være behjælpelig med de nye digitale apparater, som selskabet med tiden får afhentet hos mennesker rundt i landet. Han har også kendskab til mennesker som meget gerne vil øge samlingen med apparater. Poul takkede varmt for tilbuddet på bestyrelsens vegne. Kurt Nielsen spurgte om, der er mulighed for at aflevere effekter på IBOS. Man kan henvende sig til bestyrelsen og sige, at man har nogle effekter, som man meget gerne vil forøge samlingen med. Bestyrelsen skal så vurdere, om de pågældende effekter har en særlig historisk interesse, som bør opbevares. Selskabet laver så en aftale med Arne Christensen, som har fået stillet et lokale på IBOS til brug for opbevaring af historiske effekter. Man kan ikke bare tage ud på Instituttet med de effekter man har tænkt sig at aflevere. Hans Olsen spurgte om, hvad man gør for de mennesker, som ikke har mulighed for at aflevere deres effekter til bestyrelsen. Hvis det ikke er muligt for en person at aflevere effekter til samlingen, så må man gøre brug af medlemmer i det pågældende område i landet, som kan være behjælpelig med aflevering af effekter til bestyrelsen. Poul lovede, at det nok skal løse sig på en eller anden måde. Karen Margrethe Pedersen ærgrede sig over, at den fine samling som står på Medicinsk Museion bare står pakket i kasser i et magasin. Hun udtrykte håb om en anden løsning på det nuværende problem, da den nuværende opmagasinering aldrig har været i overensstemmelse med det, som Henning Eriksen har tænkt sig med samlingen. Poul oplyste også, at Medicinsk Museion er i gang med at digitalisere alt, hvad man har, som forhåbentlig også kan blive til gavn for Blindehistorisk Selskab.

Derefter fortsatte Poul med at fortælle om Arbejdsgruppen mellem selskabet og Dansk Blindesamfunds Fritids- og Kulturpolitiske udvalg. Det der havde arbejdsgruppens særlige bevågenhed var samlingerne på Refsnæsskolen, disse er i en langt vanskeligere situation end samlingerne på Medicinsk Museion. Arbejdsgruppen havde et møde den 1. juni 2017, hvor det så ud til, at ledelsen på Refsnæsskolen ville prioritere bevarelsen af de sjældne samlinger. Samlingerne består af en række effekter i lighed med dem, man har på Medicinsk Museion samt en omfattende samling af genstande, som har været benyttet i anskuelsesundervisningen. Selskabet og DBS har givet tilsagn om politisk støtte til at sikre samlingernes bevarelse. Desværre er der endnu ikke kommet tilbagemeldinger fra Synscenter Refsnæs, på trods af, at Thorkild Olesen har skrevet en række breve og bragt sagen i erindring. På mødet den 14. november 2019 havde arbejdsgruppen besøg af Dansk Blindesamfunds direktør Ulrik Kampmann. Han blev sat ind i den ulykkelige situation for samlingerne. Hvis de tilbageblevne samlinger på Synscenter Refsnæs skal bevares for fremtiden, så skal Refsnæssamlingen og anskuelsessamlingen registreres her og nu, så man fremover kan vurdere, hvad der har en særlig historisk interesse, idet samlingerne på Synscenter Refsnæs og på Medicinsk Museion supplerer hinanden. Det er så det, man vil fokusere på i samarbejde med Thorkild Olesen og Ulrik Kampmann. Det næste møde i gruppen vil blive afholdt den 26. marts, hvor der skal følges op på sagen, da det er mere end vigtigt, at der snarest handles. I arbejdsgruppen har man også diskuteret digitaliseringen af Dansk Blindesamfunds medlemsblad. Årgangene fra 1911-1916 har Henning Eriksen overskrevet fra punktskrift, de opbevares i selskabets digitale arkiv. René har i forbindelse med sin ph.d.-afhandling fået digitaliseret uddrag af medlemsbladene fra 1917-1999. Selskabet vil meget gerne have digitaliseret alle medlemsblade i deres helhed, da de er det vigtigste kildemateriale til forståelse af blindes sociale udvikling gennem tiden. I samme anledning nævnte Poul, at han har lavet adskillige notater til forretningsudvalget om blandt andet Solgavehjemmet på Vigerslevallé fra dets start til i dag, hvor det har til huse på Følager 15. Det har været muligt gennem indholdet af uddragene af de nævnte medlemsblade. Tidsskriftet Blindesagen som eksisterede fra 1972-2009 er der kun nogle få årgange, som er tilgængelige. Det drejer sig om perioden fra år 2000-2009, så her er også meget, som bør prioriteres, så vor viden om synshandicappede udvides, da Blindesagen også er med til at fortælle om vores historie. Man har i arbejdsgruppen drøftet, hvordan særlige begivenheder som sker omkring os bliver bevaret. Derfor er det vigtigt, at der laves lydoptagelser hver gang en særlig begivenhed markeres. Her skal der også tages en vurdering af, hvad der har en historisk interesse. Derfor har Blindehistorisk selskab en særlig opgave. Det er vigtigt, at vi medlemmer gør opmærksom på, når der sker noget særligt hos os, så der kan blive lavet de nødvendige optagelser af en særlig begivenhed. Henrik Olsen og andre lydentusiaster er mere end villige til at rykke ud, når der skal laves optagelser af sådanne begivenheder.

Herefter var ordet frit, hvor Søren Jensen spurgte Poul, om man er klar over, at DBSU ligger inde med et vældigt arkivmateriale. Søren mener, at der ligger et arkivmateriale af årgangene af Ungdomsbladet fra 1990erne. Inden Poul svarede på Sørens indlæg, så roste Ove Gibskov Poul for fremlæggelse af arbejdsgruppens arbejde, som Ove er en del af. Ove nævnte, at vilkårene for arbejdsgruppen ikke har været helt let, men det har været det værd, da arbejdsgruppen og Blindehistorisk Selskab har stået sammen om at løse de opgaver, der har været undervejs. Som svar til Søren, så er man i selskabet opmærksom på DBSU-arkivet. Det er Pouls håb, at vi kan få seende assistance til forberedelse af arkivet, så det kan blive indleveret til rigsarkivet til fremtidig bevarelse.

Kurt Nielsen udtrykte bekymring over, at ledelsen ved Synscenter Refsnæs ikke i tilstrækkelig grad prioriterer bevarelsen af centrets samlinger. Pt. er samlingerne lukket inde i et rum, hvor de bare får lov at være, uden at man i øvrigt tager stilling til, hvad der ellers skal ske med dem. Hvis Synscenter Refsnæs mener, at Blindehistorisk Selskab ikke skal bekymre sig om samlingerne, må vi tage det til efterretning.

Poul oplyste, at selskabet har modtaget Dansk Blindesamfunds amatørteaters store lydarkiv. Udover lydoptagelserne har selskabet fået en del ringbind som et fint supplement til lydarkivet. Det er selskabets mål at kunne afspille teaterstykkerne på hjemmesiden, men det må gøres i overensstemmelse med oprethavslovens bestemmelser. Henrik Olsen har stået for det store digitaliseringsarbejde, hvilket han skal have tak for. Nu da jubilæet og museumsdagbogen er afviklet, vil Ole og Poul eventuelt med professionel hjælp fra Søren gå i gang med hjemmesiden og optagelserne fra amatørteateret.

Leif Martinussen har udarbejdet en omfattende beskrivelse af blindes deltagelse i sport og idræt fra 1950-erne-1980. Skriftet er blevet forsynet med et omfattende billedmateriale. Skriftet er nu klart til at blive udsendt på selskabets hjemmeside, så snart som muligt. Henning Eriksen havde den kongstanke, at blindes sports- og idrætsaktiviteter skulle have en høj prioritet. I den anledning kan her nævnes, at Henning Eriksen har skrevet en artikel som på bedste vis danner optakt til Leifs udredning om blindes sports- og idrætsaktiviteter. Når Leifs redegørelse kommer på hjemmesiden, vil der også blive lejlighed til at høre de lydoptagelser, som et glimrende supplement.

Her fulgte der ingen kommentarer til de to ovennævnte punkter.

I forbindelse med vores informationsvirksomhed, så havde Poul en stor ros til vores nyhedsbreve, hvor der til stadighed kommer spændende indlæg af mennesker som ikke tilhører selskabets inderkreds. Der lød en stor tak til alle som har bidraget med indlæg til nyhedsbrevene. Poul opfordrede alle til fortsat at komme med gode indlæg, så vi ad den vej kan få nogle spændende nyhedsbreve. I samme moment nævnte Poul, at vi bestræber os på at tematisere nyhedsbrevene, så derfor er der ingen grund til at nogle af os kommer til at føle os overset, da de indsendte artikler godt kan ligge i et stykke tid, inden de bliver udsendt. I den kommende tid vil der komme en del artikler, som omhandler Refsnæsskolen. Selskabets bestyrelse har været i stand til at udsende 4 nyhedsbreve i det forgangne år.

I den sammenhæng var Hans Olsen ked af, punktudgaven af de sidste par nyhedsbreve ikke har den høje standart som tidligere. Poul forklarede, at produktionen af punktudgaven på Synscenter Refsnæs har været ramt af sygdom og tekniske problemer med centrets printer. Derfor har hovedkontoret stået for produktionen af punktudgaverne, som er meget dyrere, hvilket Hans Erik Olsen tog til efterretning. I samme moment nævnte kassereren, at der også har været problemer med udbringningen af nyhedsbrevene fra postvæsnets side.

Om hjemmesiden har Poul ikke så meget at sige, da selskabet forsøger at bringe alt relevant stof samt at rette de fejl, som måtte opstå undervejs. Selskabet har ikke været særlig flittig med opdatering af lydmaterialet, så den kritik, der er forekommet er fuldt berettiget, men ressourcerne har været mangelfulde hos bestyrelsen. Registrering af selskabets litteraturliste trænger også til en opdatering, men vi håber på, at der bliver rettet op på det i 2020.

Derefter talte Poul lidt om de lidt store udgifter vedr. jubilæumsarrangementet og museumsdagbogen, men i samme moment kunne Poul glæde sig på selskabets vegne over den økonomiske støtte, der var givet til de to begivenheder.

På baggrund af den grundige behandling af beretningen blev denne enstemmigt godkendt.

Ad. 7: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2019 med tilhørende revisionspåtegning til godkendelse.

Da regnskabet blev drøftet, var der en del spørgsmål vedr. fortolkningen af, hvordan det skulle forstås, da opstillingen for nogle af deltagerne ikke syntes, at forståelsen var så ligetil. Det blev forklaret meget grundigt.

Her følger så nøgletallene samt noterne.

Nøgletal regnskab 2019

Indtægter i alt 36.850 kr.

Samlede udgifter 50.104,47 kr.

Samlet Resultat -13254,47 kr.

Resultat

Danske Bank 01.01.2019 134.817,92 kr.

Danske Bank 31.12.2019 120.658,21 kr.

Forbrugt egenkapital 14.159,71 kr.

difference: 904,74 kr.

Note 1 regnskab museumsdagbog:

Indtægter:

Dansk Blindesamfund: 30.000 kr.

Ernst og Vibeke Husmans fond: 20.000 kr.

Blindes Støttefond: 10.000 kr.

Veluxfonden: 15.000 kr.

Overført direkte til forlaget Kahrius

I alt: 75.000 kr.

Udgifter:

Korrektur Dorthe Silver: 22.837,50 kr.

Forlaget Kahrius: 19.822,50 kr.

Seende bistand: 6.988,71 kr.

Porto: 8.690,00 kr.

Kontorartikler: 1.248,00 kr.

Billede: 128,00 kr.

Trykning af program: 2.941,83kr.

Udbetalt fra Velux direkte til Kahrius: 15.000 kr.

Udgifter I altoverført til driftsregnskab: 62.656,54kr.

I alt inkl. Velux 77656,54kr.

Note 2 regnskab jubilæumsarrangement:

Indtægter:

Deltagerbetaling: 28.080 kr.

Tilskud Dansk Blindesamfund: 10.000 kr.

I alt: 38.080 kr.

Udgifter:

Ophold fuglsangscentret: 38.866,00 kr.

Honorar musikere: 14.000,00 kr.

Transport musikere: 3.038,48 kr.

Transportoplægsholder: 612,00 kr.

Tilbagebetaling deltagere: 1350,00 kr.

Trykning af Program: 2.941,83 kr.

I alt overført til driftsregnskabet: 60.808,31 kr.

Efter regnskabsgennemgangen oplæste Kurt Nielsen revisionsprotokollatet dateret den 11. februar 2020. Fra protokollatet skal følgende citeres:

“Driftsregnskabet har givet anledning til, at bestyrelsen har ladet foretage en ekstern analyse, idet der er konstateret en difference mellem driftsregnskabets samlede resultat beløb: -13.254,47 og nedskrevet egenkapital beløb: 14.159,71 jf.: saldo i Danske Bank pr. 31. december 2019 på beløb: 904,74 kr. Analysen har imidlertid ikke ført til en afklaring af årsag til differencen, og revisionen har ikke fundet forklaring på, hvordan differencen er opstået. Differencen medfører en tilsvarende forøget nedskrivning af selskabets egenkapital.

Revisionen kan konstatere, at driftsregnskabet i hovedtal viser et retvisende billede af bestyrelsens dispositioner og selskabets økonomiske stilling med den anførte anmærkning, ligesom regnskaberne i noterne over Museumsdagbogen og jubilæumsarrangementet er revideret uden anmærkning.”

Regnskabet for 2019 blev med de anførte revisionsbemærkninger enstemmigt godkendt.

Ad. 8: Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes uændret på 150 kr.

Her var der stor enighed hos deltagerne, så det nuværende kontingent på 150 kroner fortsætter som hidtil.

Ad. 9. Indkomne forslag.

Dirigenten kunne konstatere, at der var modtaget 3 forslag, som alle var modtaget mere end 14 dage før mødet.

Ad. 9.A: “Bogen om Refsnæs” ved Thorvald Kølle. Forslaget er offentliggjort i nyhedsbrev nr. 1/2020.

Thorvalds forslag blev modtaget med stor begejstring. Man vil fortsætte med drøftelsen den næste dag, som omhandler Refsnæsbogen.

Ad. 9.B: Forslag om, at der etableres en ordning hvorefter deltagerne i selskabets ordinære generalforsamling får deres rejseudgifter refunderet, fremsendt til formanden den 27. januar 2019 af Inge Wallin.

Forslaget fik en kold modtagelse. 3 deltagere sagde ja til Inges indsendte forslag. De øvrige deltagere nedstemte forslaget. Proceduren blev afgjort ved håndsoprækning. I samme anledning blev der drøftet, hvordan andre foreninger sørger for rejserefusion til deres medlemmer. Desuden nævnte Poul, at han er villig til at være behjælpelig med ansøgning af legater til Inge samt andre medlemmer, som måtte have behov for det til dækning af rejse og ophold på FSC. Derefter blev punktet afsluttet.

Ad. 9.C: Forslag om, at selskabets ordinære generalforsamling for fremtiden holdes på en lokalitet i Hovedstadsområdet af hensyn til at begrænse rejseudgifterne mest muligt for flertallet af medlemmerne, fremsat den 27. januar 2019 af Inge Wallin.

Forslaget fik ikke nogen god modtagelse. Der var enighed om, at generalforsamlingen fortsat skal afholdes på Fuglsangscentret. Det blev begrundet med, at det sociale ved et arrangement i hovedstadsområdet vil gå tabt. Der vil også blive problemer med overnatning og indkvartering for provinsbeboerne, samt at deres udgifter vil blive større.

Ad. 10: Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

Ad. 10.a: Formand: Poul Lüneborg, valgt for 2 år i 2018. Han blev enstemmigt genvalgt ved håndsoprækning.

Ad. 10.b: 2 bestyrelsesmedlemmer:

– René Ruby, valgt for 2 år i 2018. René blev valgt in absentia, da han ikke kunne være tilstede pga. sygdom. Han havde på forhånd givet tilsagn om genvalg ved hjælp af fuldmagt, hvilket blev accepteret.

– Rita Cicilie Varmby blev valgt for 2 år i 2018.

Hun blev også genvalgt ved applaus fra deltagerne. Ove Gibskov og Laus Klüwer blev også foreslået, men de takkede begge nej.

Ad. 10.c: 2 suppleanter

– Leif Martinussen valgt for 1 år i 2019. Han blev enstemmigt genvalgt ved deltagernes applaus

– Allan Fohlmann, valgt for 1 år i 2019. Han ønskede ikke at blive genvalgt. Igen blev Ove og Laus foreslået, men de takkede nej. Lena Bang sagde ja til at blive 2. suppleant, hvilket blev godt modtaget af deltagerne.

Ad. 10.d: Revisorerne Kurt Nielsen og Henrik Olsen, valgt i 2019 for 1 år.

Kurt Nielsen ønskede at blive genvalgt, hvilket ikke var tilfældet for Henrik Olsen. Denne gang takkede Ove Gibskov ja til en revisorpost, hvilket blev godkendt af forsamlingen med en applaus.

Ad. 10.e: Revisorsuppleant, Thorben Koed Thomsen, valgt for 1 år i 2019. Han ønskede ikke genvalg. I stedet for blev Nete Parkov valgt, hvilket også blev accepteret af deltagerne.

Ad. 11: Eventuelt.

Bjarne Bryde spurgte til dagsordenens pkt. 5, der handler om godkendelse af sidste års generalforsamling. Når deltagerne alligevel ikke skal godkende punktet, hvorfor står det som et dagsordenspunkt? Poul svarede, at det er en servicemeddelelse og ikke et dagsordenspunkt. Poul lovede, at punktet ikke vil være at finde på dagsordenen til næste års generalforsamling.

Derefter takkede formanden for generalforsamlingen, som foregik i god ro og orden.

Referent: Rita Cecilie Varmby.

Selskabets bestyrelse har den 16. marts 2020 godkendt nærværende referat.

På bestyrelsens vegne Poul Lüneborg, formand.

Som mødets dirigent kan jeg godkende nærværende referat.

Thorben Koed Thomsen, Viborg den 18. marts 2020.

Referat af generalforsamlingen den 15. februar 2020.

Blindehistorisk selskab havde den glæde at afholde den årlige generalforsamling på Fuglsangscentret

Dagsordenen var som følger:

1. Åbning og velkomst, ved formand Poul Lüneborg.

2. Navneopråb, præsentation af deltagerne

3. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

4. Godkendelse af dagsorden

5. Vedr. godkendelse af referatet af sidste års generalforsamling afholdt den 16. februar 2019. Referatet blev godkendt af bestyrelsen den 19. marts 2019 i henhold til vedtægternes paragraf 7 stk. 16 og efterfølgende offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 2 / 2019.

6. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2019 med tilhørende revisionspåtegning til godkendelse.

8. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes uændret på 150 kr.

9. Indkomne forslag:

a. “Bogen om Refsnæs” ved Thorvald Kølle, offentliggjort i nyhedsbrev nr. 1/2020.

B. Forslag om, at der etableres en ordning hvorefter deltagerne i selskabets ordinære generalforsamling får deres rejseudgifter refunderet, fremsendt den 27. januar 2019 af Inge Wallin.

c. Forslag om, at selskabets ordinære generalforsamling for fremtiden holdes på en lokalitet i Hovedstadsområdet af hensyn til at begrænse rejseudgifterne mest muligt for flertallet af medlemmerne, fremsat den 27. januar 2019 af Inge Wallin.

10. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

a. Poul Lüneborg, valgt for 2 år i 2018.

b. René Ruby, valgt i 2018 for 2 år.

c. Rita Cicilie Varmby blev valgt for 2 år i 2018, Hendes valg blev ved en fejl bekræftet i 2019.

d. Suppleanterne Leif Martinussen og Allan Fohlmann, valgt for et år i 2019.

De nævnte medlemmer og 1. suppleant Leif Martinussen er alle villige til at modtage genvalg. Derimod har 2. suppleant Allan Fohlmann tilkendegivet, at han ikke stiller til genvalg.

e. Revisorerne Kurt Nielsen og Henrik Olsen, valgt i 2019 for 1 år.

f. Revisorsuppleant, Thorben Koed Thomsen, valgt for 1 år i 2019.

11. Eventuelt.

Ad. 1: Åbning og velkomst ved Poul Lüneborg.

Formanden bød alle deltagere velkommen til generalforsamlingen. Han var særdeles glad for det store fremmøde, når man tænker på, hvor stort fremmødet også havde været til jubilæumsarrangementet i november 2019.

Ad. 2: Navneopråb, præsentation af deltagerne.

Alle deltagernes navne blev nævnt, så man havde indtryk af, hvem der var til stede. Der var oprindelig 41 tilmeldinger, men pga. sygdom var der et frafald på to personer. Der var 39 deltagere på generalforsamlingen.

Ad. 3: Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Ifølge vedtægterne vælges der tre personer som stemmetællere. Der skal være en punktlæser, en svagsynet samt en fuldt seende person. Som punktlæser stillede Anne Sparre op. Som seende stemmetæller meldte Henrik Harreschou sig. John Nielsen som også er fuldt seende blev foreslået og sagde ja til det, da der ikke var en svagtseende person som meldte sig.

Efter valget af stemmetællerne kunne kassereren meddele, at der var 35 stemmeberettigede deltagere til stede på mødet. Thorben Koed Thomsen blev enstemmigt valgt som dirigent. Rita Cecilie Varmby sagde ja til referentposten på betingelse af, at mødet kunne blive optaget. Laus Klüwer havde sagt ja til at forestå optagelsen af mødet, hvilket enstemmigt blev accepteret.

Efter det ovennævnte valg havde man konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 4 uger før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes § 7 stk. 4.

Ad. 4: Godkendelse af dagsordenen.

Den blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad. 5: Vedr. godkendelse af referatet af sidste års generalforsamling afholdt den 16. februar 2019, jf. beskrivelsen af proceduren ovenfor.

Dirigenten spurgte, om der var yderligere bemærkninger til det ovennævnte punkt, hvilket der blev sagt nej til.

Ad. 6: Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse. Beretningen blev offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 1 – 2020.

Poul foreslog, at beretningens hovedpunkter skulle gennemgås, så ingen kunne blive i tvivl om, hvad formandsberetningen handlede om. Derefter kunne man stille spørgsmål, samt at komme med kommentarer til de enkelte punkter, så det kunne give god mening og lette arbejdet for referenten.

Først oplyste Poul mødedeltagerne om, hvordan bestyrelsen havde konstitueret sig, hvilket også kan ses i dagsordenens pkt. 10, samt i de nedenstående underpunkter. Der lød også en stor tak til bestyrelse og suppleanter som havde udvist et stort engagement i det forgangne år. Derefter takkede Poul bestyrelsen og suppleanterne for det store engagement omkring 25-års jubilæet, hvor så mange havde deltaget.

Poul måtte også beklage, at der var arbejdsopgaver, som ikke fik den plads, som de fortjente, men der var beklageligvis ikke tid og kræfter nok til at overkomme alle de mål, bestyrelsen oprindelig havde sat sig for at nå. I samme anledning beklagede formanden, at Allan Fohlmann desværre ikke havde mulighed for at være til stede på generalforsamlingen.

Ved starten på 2019 talte selskabet 127 medlemmer. Heraf var 122 enkeltpersoner og dertil kom institutionerne Instituttet for Blinde og Svagsynede, Synscenter Refsnæs, Bredegård og NOTA samt den erhvervsdrivende fond Blindes Arbejde.

I løbet af 2019 har vi mistet et af selskabets nye medlemmer, der er afgået ved døden.

Vi har kunnet glæde os over, at 12 har indmeldt sig i løbet af 2019. Dertil kommer, at 5 medlemmer desværre ikke har ønsket at opretholde deres medlemskab i 2019 og 2 medlemmer har derudover meddelt, at de ikke ønsker at forlænge deres medlemskab efter udgangen af 2019. Endelig er der 3 medlemmer, som er blevet slettet på grund af kontingentrestance. Det samlede resultat af anstrengelserne med at skaffe nye medlemmer har medført, at der ved udgangen af 2019 var 131 medlemmer som har betalt kontingent. Det betyder at selskabet ved starten af 2020 tæller 128 medlemmer. Der er altså glædeligvis tale om en fortsat tilgang af nye medlemmer.

I samme anledning fortalte Poul, at han på sin rejse til FSC fik lejlighed til at hverve to nye medlemmer, hvilket vakte stor begejstring hos deltagerne. Der blev drøftet lidt frem og tilbage om antallet af medlemmer. I den anledning beklagede formanden, at to af selskabets meget aktive medlemmer gennem mange år har trukket sig. Traditionen tro blev der drøftet om berettigelse af en medlemsliste. Et mindretal af deltagerne havde svært ved at se meningen med den. Det store flertal udtrykte sin begejstring, så medlemslisten fortsætter som hidtil. Et enkelt medlem ønskede på det kraftigste at blive slettet både med navn og kontaktoplysninger.

25-års jubilæet blev også fejret på behørig vis i dagene 25. – 26. november på Fuglsangscentret. Der var 66 deltagere, som havde lyst til de musiske indslag samt fejringen af udgivelsen af Henning Eriksens dagbog.

På bestyrelsens vegne takkede formanden Henrik Olsen for optagelserne af jubilæumsarrangementerne.

Alle medlemmer af Blindehistorisk Selskab har fået tilsendt en udgave af Henning Eriksens museumsdagbog, hvor der også var vedlagt en informationsfolder. Formålet med informationsfolderen er at reklamere for Museumsdagbogen samt at udbrede kendskabet til Blindehistorisk Selskabs eksistens. Formandens håb er også at få gang i salg af museumsdagbogen samt en øget interesse hos Medicinsk Museion, da dagbogen er et glimrende supplement til Den Blindehistoriske Samling. Kommunikationen med samlingsleder Ion Meyer har været vanskelig. Selskabet har forgæves sendt adskillige breve samt et eksemplar af bogen, ligesom der ej heller er modtaget nogen form for reaktion på fremsendelse af professor Birgit Kirkebæks anmeldelse af dagbogen. På samme måde har der heller ikke været nogen særlig interesse fra Den Gamle By i Århus, hvor ”Blind mands lejlighed” har til huse. Denne lejlighed er en kopi af Henning Eriksens lejlighed på Nørrebro fra 1970-erne. Poul har ikke noget overblik over, hvor mange bøger forlaget har solgt. Formanden håber på, at status over salget vil komme i et af de kommende nyhedsbreve eller til næste års generalforsamling. Med ovennævnte del af beretningen lyder der en opfordring til alle medlemmer at udbrede kendskabet til Henning Eriksens museumsdagbog.

I samme moment nævnte Poul, at selskabet håber og forventer, at jubilæumsarrangementet bliver omtalt i den kommende udgivelse af tidsskriftet Øjeblikket. Det samme gælder museumsdagbogen, som forhåbentlig vil blive mere kendt ad den vej. I det seneste nummer af Handicaphistorisk tidsskrift nr. 42 fra december 2019 blev jubilæet omtalt.

Søren Jensen spurgte om receptionen på FSC har solgt museumsdagbogen. Til det meddelte Poul, at receptionen har accepteret at stå for distribution af foldere. Salg af dagbogen må ske ved personlig henvendelse til forlaget, som står for trykning af den. Desuden kan man bestille museumsdagbogen hos de eksisterende boghandlere, da selskabet ikke ser sig i stand til at stå for salget. Her kan der i samme anledning nævnes, at bogen kan bestilles hos NOTA, som har stået for indlæsning af lydudgaven.

Derefter gik Poul over til at orientere om de 52 interviews, som blev lavet i 1990-erne, som fortæller om blindes sociale udvikling. Svend Jensens tanke med de 52 interviews var at kunne dokumentere udviklingen i Dansk Blindesamfund. Optagelserne ligger nu i selskabets arkiv. Optagelserne er siden hen blevet digitaliseret, hvilket selskabet bl.a. kan takke Hans Erik Olsen for. Man har spekuleret på, hvordan man kan gøre brug af disse interviews. Det har så været tanken fra René Rubys side at tage disse interviews i brug sammen med andre projekter, hvor man bl.a. har gamle brevvekslinger mellem gamle elever og forstandere fra blindeinstituttets start i 1858. Disse korrespondancer ligger i rigsarkivet. Brevvekslingerne stammer fra instituttets start og fortæller om udviklingen gennem tiden. Fra begyndelsen var tanken med ovennævnte materiale, at det skulle bruges til en fremstilling af blindes levevilkår gennem 150 år. Selskabet har desangående fået positive tilbagemeldinger fra Dansk Blindesamfund og Medicinsk Museion til ideen. Projektet er ganske omfattende og vil koste mellem 600.000 – 700.000 kroner, når man taler om at ansætte en person med løn på fuld tid. For selskabet har det været afgørende, at den person som står for projektet selv er blind, samt at den pågældende person har et kendskab til blindes forhold. Da René er historiker, var det ganske naturligt, at han som blind historiker ville stå for projektet. Han har desværre set sig nødsaget til ikke at stå for ovennævnte projekt af personlige grunde indtil videre. På nuværende tidspunkt har han ikke ressourcer til at gå ind i et arbejde med fondracing. Bestyrelsen beklager, at ovennævnte projekt må henlægges indtil videre. Poul håber på, at de 52 interviews kan bruges i en helt anden sammenhæng. Her var der hverken spørgsmål eller kommentarer fra deltagerne.

Selskabet blev i 2016 foreslået at gennemføre en interviewundersøgelse til belysning af blindes levevilkår i1960-erne og 1970-erne.

Undersøgelsen skulle belyse de ændrede leve- og arbejdsvilkår i 1960-erne og 1970-erne på baggrund af de uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, som blinde fik adgang til i løbet af 1960-erne. Medicinsk Museion har overfor arbejdsgruppen mellem selskabet og DBS Fritids- og Kulturpolitiske udvalg, givet udtryk for, at man gerne så denne problemstilling beskrevet gennem personhistorier, der illustrerer disse ændrede beskæftigelsesmuligheder.

Bestyrelsen tilkendegav i sidste årsberetning, at arbejdet med dette projekt ville blive forsøgt genoptaget, efter at de første bestræbelser var endt resultatløse. Det må imidlertid konstateres, at gruppen, der tilkendegav interesse for at prøve kræfter med opgaven, ikke har set sig i stand til at prioritere denne på grund af andre opgaver m.v. For atter at forsøge at gennemføre arbejdet med de 25 interviews har næstformand René Ruby meddelt, at han i den kommende arbejdsperiode vil give denne opgave en chance for at blive gennemført gennem et samarbejde med den nedsatte projektgruppe.

I det år som er gået måtte Poul beklage, at samarbejdet med Medicinsk Museion ikke har fungeret, som det burde. Folkene der er tilsyneladende meget travlt beskæftiget med alt muligt andet. Det har desværre sat sig dybe spor i vores registreringsprojekt, hvilket Poul beklagede. Det ovennævnte projekt blev igangsat før Poul Lüneborg blev valgt som formand. Registreringsprojektet blev igangsat i 2015, hvilket var tænkt som en måde, hvorpå den Blindehistoriske samling kunne opdateres ved aktiv deltagelse af medlemmernes interesse for at øge samlingen med relevante effekter, som kan have en historisk interesse for fremtiden. Poul, som har været formand siden 2016, har altid været optaget af registrering af de effekter som selskabet med tiden har fået samlet. I begyndelsen af Pouls formandskab gik det meget trægt med registrering af de effekter, som var indsamlet, hvilket også var den tidligere bestyrelses oplevelse. Notitser i nyhedsbreve samt omtale ved medlemsarrangementer og generalforsamlinger har vist, at der var en stor interesse fra medlemmernes side. Der kom en lind strøm af henvendelser, hvor medlemmer lå inde med apparater og andre effekter af særlig interesse. I 2018 lavede Poul et notat, som omfatter 24 kategorier som rummer mellem 70-80 effekter. Det var så meningen, at Medicinsk Museion skulle gennemse notatet og vurdere hvilke effekter, der havde interesse med henblik på at opdatere samlingen. Det har også været vigtigt for selskabet at finde ud af, hvor mange dubletter, der er af de forskellige effekter. Som det kan ses i det ovennævnte dalede interessen for registreringen hos Medicinsk Museion. Vi kan pga. det ovennævnte opgive at registrere samlingen som hidtil, hvilket er den dårligst tænkelige løsning. For at undgå at opgive registreringen fuldstændig, så har Poul og Laus Klüwer besluttet sig for at sammenholde effekterne oplistet i notatet med de registrerede genstande i Den Blindehistoriske Samling, nu da vi har fået adgang til registraturen på Medicinsk Museions hjemmeside. Denne gennemgang skulle gøre det muligt, at frasortere genstande, som er kendt. Derefter kan vi så lave en fornyet præsentation til Medicinsk Museion om, hvad der er interessant. Poul får fortsat henvendelser om effekter, som har en særlig interesse for selskabet. Vi får også henvendelser om digitale apparater, som Medicinsk Museion ikke har i deres samling. Når man får leveret genstande til Medicinsk Museion, så er det vigtigt at vide, hvordan de er blevet brugt, samt i hvilket tidsrum det handler om. Det er også vigtigt at kende noget til den eller de personer, som indleverer genstande til samlingen, så genstandene får en historisk relevans for eftertiden og knyttes sammen med en bruger. Uanset, hvad Medicinsk Museion beslutter sig for, så skal de mennesker som viser interesse for den historiske samling have et svar. Herefter var der mulighed for spørgsmål og kommentarer.

Søren Jensen vil meget gerne være behjælpelig med de nye digitale apparater, som selskabet med tiden får afhentet hos mennesker rundt i landet. Han har også kendskab til mennesker som meget gerne vil øge samlingen med apparater. Poul takkede varmt for tilbuddet på bestyrelsens vegne. Kurt Nielsen spurgte om, der er mulighed for at aflevere effekter på IBOS. Man kan henvende sig til bestyrelsen og sige, at man har nogle effekter, som man meget gerne vil forøge samlingen med. Bestyrelsen skal så vurdere, om de pågældende effekter har en særlig historisk interesse, som bør opbevares. Selskabet laver så en aftale med Arne Christensen, som har fået stillet et lokale på IBOS til brug for opbevaring af historiske effekter. Man kan ikke bare tage ud på Instituttet med de effekter man har tænkt sig at aflevere. Hans Olsen spurgte om, hvad man gør for de mennesker, som ikke har mulighed for at aflevere deres effekter til bestyrelsen. Hvis det ikke er muligt for en person at aflevere effekter til samlingen, så må man gøre brug af medlemmer i det pågældende område i landet, som kan være behjælpelig med aflevering af effekter til bestyrelsen. Poul lovede, at det nok skal løse sig på en eller anden måde. Karen Margrethe Pedersen ærgrede sig over, at den fine samling som står på Medicinsk Museion bare står pakket i kasser i et magasin. Hun udtrykte håb om en anden løsning på det nuværende problem, da den nuværende opmagasinering aldrig har været i overensstemmelse med det, som Henning Eriksen har tænkt sig med samlingen. Poul oplyste også, at Medicinsk Museion er i gang med at digitalisere alt, hvad man har, som forhåbentlig også kan blive til gavn for Blindehistorisk Selskab.

Derefter fortsatte Poul med at fortælle om Arbejdsgruppen mellem selskabet og Dansk Blindesamfunds Fritids- og Kulturpolitiske udvalg. Det der havde arbejdsgruppens særlige bevågenhed var samlingerne på Refsnæsskolen, disse er i en langt vanskeligere situation end samlingerne på Medicinsk Museion. Arbejdsgruppen havde et møde den 1. juni 2017, hvor det så ud til, at ledelsen på Refsnæsskolen ville prioritere bevarelsen af de sjældne samlinger. Samlingerne består af en række effekter i lighed med dem, man har på Medicinsk Museion samt en omfattende samling af genstande, som har været benyttet i anskuelsesundervisningen. Selskabet og DBS har givet tilsagn om politisk støtte til at sikre samlingernes bevarelse. Desværre er der endnu ikke kommet tilbagemeldinger fra Synscenter Refsnæs, på trods af, at Thorkild Olesen har skrevet en række breve og bragt sagen i erindring. På mødet den 14. november 2019 havde arbejdsgruppen besøg af Dansk Blindesamfunds direktør Ulrik Kampmann. Han blev sat ind i den ulykkelige situation for samlingerne. Hvis de tilbageblevne samlinger på Synscenter Refsnæs skal bevares for fremtiden, så skal Refsnæssamlingen og anskuelsessamlingen registreres her og nu, så man fremover kan vurdere, hvad der har en særlig historisk interesse, idet samlingerne på Synscenter Refsnæs og på Medicinsk Museion supplerer hinanden. Det er så det, man vil fokusere på i samarbejde med Thorkild Olesen og Ulrik Kampmann. Det næste møde i gruppen vil blive afholdt den 26. marts, hvor der skal følges op på sagen, da det er mere end vigtigt, at der snarest handles. I arbejdsgruppen har man også diskuteret digitaliseringen af Dansk Blindesamfunds medlemsblad. Årgangene fra 1911-1916 har Henning Eriksen overskrevet fra punktskrift, de opbevares i selskabets digitale arkiv. René har i forbindelse med sin ph.d.-afhandling fået digitaliseret uddrag af medlemsbladene fra 1917-1999. Selskabet vil meget gerne have digitaliseret alle medlemsblade i deres helhed, da de er det vigtigste kildemateriale til forståelse af blindes sociale udvikling gennem tiden. I samme anledning nævnte Poul, at han har lavet adskillige notater til forretningsudvalget om blandt andet Solgavehjemmet på Vigerslevallé fra dets start til i dag, hvor det har til huse på Følager 15. Det har været muligt gennem indholdet af uddragene af de nævnte medlemsblade. Tidsskriftet Blindesagen som eksisterede fra 1972-2009 er der kun nogle få årgange, som er tilgængelige. Det drejer sig om perioden fra år 2000-2009, så her er også meget, som bør prioriteres, så vor viden om synshandicappede udvides, da Blindesagen også er med til at fortælle om vores historie. Man har i arbejdsgruppen drøftet, hvordan særlige begivenheder som sker omkring os bliver bevaret. Derfor er det vigtigt, at der laves lydoptagelser hver gang en særlig begivenhed markeres. Her skal der også tages en vurdering af, hvad der har en historisk interesse. Derfor har Blindehistorisk selskab en særlig opgave. Det er vigtigt, at vi medlemmer gør opmærksom på, når der sker noget særligt hos os, så der kan blive lavet de nødvendige optagelser af en særlig begivenhed. Henrik Olsen og andre lydentusiaster er mere end villige til at rykke ud, når der skal laves optagelser af sådanne begivenheder.

Herefter var ordet frit, hvor Søren Jensen spurgte Poul, om man er klar over, at DBSU ligger inde med et vældigt arkivmateriale. Søren mener, at der ligger et arkivmateriale af årgangene af Ungdomsbladet fra 1990erne. Inden Poul svarede på Sørens indlæg, så roste Ove Gibskov Poul for fremlæggelse af arbejdsgruppens arbejde, som Ove er en del af. Ove nævnte, at vilkårene for arbejdsgruppen ikke har været helt let, men det har været det værd, da arbejdsgruppen og Blindehistorisk Selskab har stået sammen om at løse de opgaver, der har været undervejs. Som svar til Søren, så er man i selskabet opmærksom på DBSU-arkivet. Det er Pouls håb, at vi kan få seende assistance til forberedelse af arkivet, så det kan blive indleveret til rigsarkivet til fremtidig bevarelse.

Kurt Nielsen udtrykte bekymring over, at ledelsen ved Synscenter Refsnæs ikke i tilstrækkelig grad prioriterer bevarelsen af centrets samlinger. Pt. er samlingerne lukket inde i et rum, hvor de bare får lov at være, uden at man i øvrigt tager stilling til, hvad der ellers skal ske med dem. Hvis Synscenter Refsnæs mener, at Blindehistorisk Selskab ikke skal bekymre sig om samlingerne, må vi tage det til efterretning.

Poul oplyste, at selskabet har modtaget Dansk Blindesamfunds amatørteaters store lydarkiv. Udover lydoptagelserne har selskabet fået en del ringbind som et fint supplement til lydarkivet. Det er selskabets mål at kunne afspille teaterstykkerne på hjemmesiden, men det må gøres i overensstemmelse med oprethavslovens bestemmelser. Henrik Olsen har stået for det store digitaliseringsarbejde, hvilket han skal have tak for. Nu da jubilæet og museumsdagbogen er afviklet, vil Ole og Poul eventuelt med professionel hjælp fra Søren gå i gang med hjemmesiden og optagelserne fra amatørteateret.

Leif Martinussen har udarbejdet en omfattende beskrivelse af blindes deltagelse i sport og idræt fra 1950-erne-1980. Skriftet er blevet forsynet med et omfattende billedmateriale. Skriftet er nu klart til at blive udsendt på selskabets hjemmeside, så snart som muligt. Henning Eriksen havde den kongstanke, at blindes sports- og idrætsaktiviteter skulle have en høj prioritet. I den anledning kan her nævnes, at Henning Eriksen har skrevet en artikel som på bedste vis danner optakt til Leifs udredning om blindes sports- og idrætsaktiviteter. Når Leifs redegørelse kommer på hjemmesiden, vil der også blive lejlighed til at høre de lydoptagelser, som et glimrende supplement.

Her fulgte der ingen kommentarer til de to ovennævnte punkter.

I forbindelse med vores informationsvirksomhed, så havde Poul en stor ros til vores nyhedsbreve, hvor der til stadighed kommer spændende indlæg af mennesker som ikke tilhører selskabets inderkreds. Der lød en stor tak til alle som har bidraget med indlæg til nyhedsbrevene. Poul opfordrede alle til fortsat at komme med gode indlæg, så vi ad den vej kan få nogle spændende nyhedsbreve. I samme moment nævnte Poul, at vi bestræber os på at tematisere nyhedsbrevene, så derfor er der ingen grund til at nogle af os kommer til at føle os overset, da de indsendte artikler godt kan ligge i et stykke tid, inden de bliver udsendt. I den kommende tid vil der komme en del artikler, som omhandler Refsnæsskolen. Selskabets bestyrelse har været i stand til at udsende 4 nyhedsbreve i det forgangne år.

I den sammenhæng var Hans Olsen ked af, punktudgaven af de sidste par nyhedsbreve ikke har den høje standart som tidligere. Poul forklarede, at produktionen af punktudgaven på Synscenter Refsnæs har været ramt af sygdom og tekniske problemer med centrets printer. Derfor har hovedkontoret stået for produktionen af punktudgaverne, som er meget dyrere, hvilket Hans Erik Olsen tog til efterretning. I samme moment nævnte kassereren, at der også har været problemer med udbringningen af nyhedsbrevene fra postvæsnets side.

Om hjemmesiden har Poul ikke så meget at sige, da selskabet forsøger at bringe alt relevant stof samt at rette de fejl, som måtte opstå undervejs. Selskabet har ikke været særlig flittig med opdatering af lydmaterialet, så den kritik, der er forekommet er fuldt berettiget, men ressourcerne har været mangelfulde hos bestyrelsen. Registrering af selskabets litteraturliste trænger også til en opdatering, men vi håber på, at der bliver rettet op på det i 2020.

Derefter talte Poul lidt om de lidt store udgifter vedr. jubilæumsarrangementet og museumsdagbogen, men i samme moment kunne Poul glæde sig på selskabets vegne over den økonomiske støtte, der var givet til de to begivenheder.

På baggrund af den grundige behandling af beretningen blev denne enstemmigt godkendt.

Ad. 7: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2019 med tilhørende revisionspåtegning til godkendelse.

Da regnskabet blev drøftet, var der en del spørgsmål vedr. fortolkningen af, hvordan det skulle forstås, da opstillingen for nogle af deltagerne ikke syntes, at forståelsen var så ligetil. Det blev forklaret meget grundigt.

Her følger så nøgletallene samt noterne.

Nøgletal regnskab 2019

Indtægter i alt 36.850 kr.

Samlede udgifter 50.104,47 kr.

Samlet Resultat -13254,47 kr.

Resultat

Danske Bank 01.01.2019 134.817,92 kr.

Danske Bank 31.12.2019 120.658,21 kr.

Forbrugt egenkapital 14.159,71 kr.

difference: 904,74 kr.

Note 1 regnskab museumsdagbog:

Indtægter:

Dansk Blindesamfund: 30.000 kr.

Ernst og Vibeke Husmans fond: 20.000 kr.

Blindes Støttefond: 10.000 kr.

Veluxfonden: 15.000 kr.

Overført direkte til forlaget Kahrius

I alt: 75.000 kr.

Udgifter:

Korrektur Dorthe Silver: 22.837,50 kr.

Forlaget Kahrius: 19.822,50 kr.

Seende bistand: 6.988,71 kr.

Porto: 8.690,00 kr.

Kontorartikler: 1.248,00 kr.

Billede: 128,00 kr.

Trykning af program: 2.941,83kr.

Udbetalt fra Velux direkte til Kahrius: 15.000 kr.

Udgifter I altoverført til driftsregnskab: 62.656,54kr.

I alt inkl. Velux 77656,54kr.

Note 2 regnskab jubilæumsarrangement:

Indtægter:

Deltagerbetaling: 28.080 kr.

Tilskud Dansk Blindesamfund: 10.000 kr.

I alt: 38.080 kr.

Udgifter:

Ophold fuglsangscentret: 38.866,00 kr.

Honorar musikere: 14.000,00 kr.

Transport musikere: 3.038,48 kr.

Transportoplægsholder: 612,00 kr.

Tilbagebetaling deltagere: 1350,00 kr.

Trykning af Program: 2.941,83 kr.

I alt overført til driftsregnskabet: 60.808,31 kr.

Efter regnskabsgennemgangen oplæste Kurt Nielsen revisionsprotokollatet dateret den 11. februar 2020. Fra protokollatet skal følgende citeres:

“Driftsregnskabet har givet anledning til, at bestyrelsen har ladet foretage en ekstern analyse, idet der er konstateret en difference mellem driftsregnskabets samlede resultat beløb: -13.254,47 og nedskrevet egenkapital beløb: 14.159,71 jf.: saldo i Danske Bank pr. 31. december 2019 på beløb: 904,74 kr. Analysen har imidlertid ikke ført til en afklaring af årsag til differencen, og revisionen har ikke fundet forklaring på, hvordan differencen er opstået. Differencen medfører en tilsvarende forøget nedskrivning af selskabets egenkapital.

Revisionen kan konstatere, at driftsregnskabet i hovedtal viser et retvisende billede af bestyrelsens dispositioner og selskabets økonomiske stilling med den anførte anmærkning, ligesom regnskaberne i noterne over Museumsdagbogen og jubilæumsarrangementet er revideret uden anmærkning.”

Regnskabet for 2019 blev med de anførte revisionsbemærkninger enstemmigt godkendt.

Ad. 8: Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes uændret på 150 kr.

Her var der stor enighed hos deltagerne, så det nuværende kontingent på 150 kroner fortsætter som hidtil.

Ad. 9. Indkomne forslag.

Dirigenten kunne konstatere, at der var modtaget 3 forslag, som alle var modtaget mere end 14 dage før mødet.

Ad. 9.A: “Bogen om Refsnæs” ved Thorvald Kølle. Forslaget er offentliggjort i nyhedsbrev nr. 1/2020.

Thorvalds forslag blev modtaget med stor begejstring. Man vil fortsætte med drøftelsen den næste dag, som omhandler Refsnæsbogen.

Ad. 9.B: Forslag om, at der etableres en ordning hvorefter deltagerne i selskabets ordinære generalforsamling får deres rejseudgifter refunderet, fremsendt til formanden den 27. januar 2019 af Inge Wallin.

Forslaget fik en kold modtagelse. 3 deltagere sagde ja til Inges indsendte forslag. De øvrige deltagere nedstemte forslaget. Proceduren blev afgjort ved håndsoprækning. I samme anledning blev der drøftet, hvordan andre foreninger sørger for rejserefusion til deres medlemmer. Desuden nævnte Poul, at han er villig til at være behjælpelig med ansøgning af legater til Inge samt andre medlemmer, som måtte have behov for det til dækning af rejse og ophold på FSC. Derefter blev punktet afsluttet.

Ad. 9.C: Forslag om, at selskabets ordinære generalforsamling for fremtiden holdes på en lokalitet i Hovedstadsområdet af hensyn til at begrænse rejseudgifterne mest muligt for flertallet af medlemmerne, fremsat den 27. januar 2019 af Inge Wallin.

Forslaget fik ikke nogen god modtagelse. Der var enighed om, at generalforsamlingen fortsat skal afholdes på Fuglsangscentret. Det blev begrundet med, at det sociale ved et arrangement i hovedstadsområdet vil gå tabt. Der vil også blive problemer med overnatning og indkvartering for provinsbeboerne, samt at deres udgifter vil blive større.

Ad. 10: Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

Ad. 10.a: Formand: Poul Lüneborg, valgt for 2 år i 2018. Han blev enstemmigt genvalgt ved håndsoprækning.

Ad. 10.b: 2 bestyrelsesmedlemmer:

– René Ruby, valgt for 2 år i 2018. René blev valgt in absentia, da han ikke kunne være tilstede pga. sygdom. Han havde på forhånd givet tilsagn om genvalg ved hjælp af fuldmagt, hvilket blev accepteret.

– Rita Cicilie Varmby blev valgt for 2 år i 2018.

Hun blev også genvalgt ved applaus fra deltagerne. Ove Gibskov og Laus Klüwer blev også foreslået, men de takkede begge nej.

Ad. 10.c: 2 suppleanter

– Leif Martinussen valgt for 1 år i 2019. Han blev enstemmigt genvalgt ved deltagernes applaus

– Allan Fohlmann, valgt for 1 år i 2019. Han ønskede ikke at blive genvalgt. Igen blev Ove og Laus foreslået, men de takkede nej. Lena Bang sagde ja til at blive 2. suppleant, hvilket blev godt modtaget af deltagerne.

Ad. 10.d: Revisorerne Kurt Nielsen og Henrik Olsen, valgt i 2019 for 1 år.

Kurt Nielsen ønskede at blive genvalgt, hvilket ikke var tilfældet for Henrik Olsen. Denne gang takkede Ove Gibskov ja til en revisorpost, hvilket blev godkendt af forsamlingen med en applaus.

Ad. 10.e: Revisorsuppleant, Thorben Koed Thomsen, valgt for 1 år i 2019. Han ønskede ikke genvalg. I stedet for blev Nete Parkov valgt, hvilket også blev accepteret af deltagerne.

Ad. 11: Eventuelt.

Bjarne Bryde spurgte til dagsordenens pkt. 5, der handler om godkendelse af sidste års generalforsamling. Når deltagerne alligevel ikke skal godkende punktet, hvorfor står det som et dagsordenspunkt? Poul svarede, at det er en servicemeddelelse og ikke et dagsordenspunkt. Poul lovede, at punktet ikke vil være at finde på dagsordenen til næste års generalforsamling.

Derefter takkede formanden for generalforsamlingen, som foregik i god ro og orden.

Referent: Rita Cecilie Varmby.

Selskabets bestyrelse har den 16. marts 2020 godkendt nærværende referat.

På bestyrelsens vegne Poul Lüneborg, formand.

Som mødets dirigent kan jeg godkende nærværende referat.

Thorben Koed Thomsen, Viborg den 18. marts 2020.

Referat af generalforsamling 16 02 2019

Referat af generalforsamling i Blindehistorisk Selskab den 16. februar 2019 på Fuglsangscentret

Dagsorden:

1: Åbning og velkomst

2: Navneopråb, præsentation af deltagerne

3: Valg af dirigent, stemmetællere og referent

4: Godkendelse af dagsorden

5: Godkendelse af referatet af generalforsamlingen 2018

6: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

7: Forslag: Oprettelse af diskussionsliste på ”Blindsigt.dk”

8: Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018

9: Fastsættelse af kontingent

10: Indkomne forslag

11: Valg af:

a: kasserer

b: 2 bestyrelsesmedlemmer

c: 2 suppleanter

d: 2 revisorer

e: 1 revisorsuppleant

12: eventuelt.

Ad punkt 1: Formand Poul Lüneborg bød velkommen til generalforsamlingen, som er den 25. generalforsamling, når undtages den stiftende.

Ad punkt 2: Det blev konstateret, at der var 45 stemmeberettigede til stede, herefter fulgte en præsentationsrunde.

Ad punkt 3: Thorben Koed Thomsen valgtes til dirigent. Til referent valgtes René Ruby, og til stemmetællere valgtes Inge Gibskov, Svend Thougaard og Henning Laursen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og dermed lovlig.

Ad punkt 4: Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.

Ad punkt 5: Da det var første gang med ny procedure ved godkendelse af referatet af det foregående års generalforsamling, redegjorde Poul Lüneborg for denne procedure. Referatet skal godkendes at bestyrelsen og underskrives af dirigenten samt offentliggøres i det førstkommende nyhedsbrev, men ikke længere godkendes af selve generalforsamlingen. Referatet blev godkendt af bestyrelsen den 23. februar 2018 og offentliggjort i nyhedsbrev nr. 2 2018, hvorfor dette punkt blev afsluttet uden yderligere kommentarer.

Ad punkt 6: Poul Lüneborg gennemgik bestyrelsens beretning, som var blevet offentliggjort i nyhedsbrev nr. 1 2019. Lüneborg indledte med at opridse, at der har været tre hovedopgaver i det forløbne år. Det har dels drejet sig om at få alle formaliteterne på plads i forbindelse med kassererskiftet, dels udsendelse af fem nyhedsbreve med mange personlige beretninger og endelig opbygningen og udformningen af den nye hjemmeside www.blindehistorisk.dk . I forhold til sidstnævnte har der også været lagt et stort arbejde i opbygningen af et lydarkiv på hjemmesiden. Dette arbejde er fortløbende og Lüneborg takkede Henrik Olsen for en meget stor indsats med at digitalisere lydfiler til hjemmesiden.

Efter enkelte kommentarer til indledningen fortsatte Lüneborg beretningen med at mindes kasserer Henning Baks, som gik bort i 2018. Selskabet har ved generalforsamlingen 135 medlemmer, men målet er atter at nå op på 150 medlemmer, som der var i 2005. Herefter berørtes arbejdsgruppen mellem Blindehistorisk Selskab og Kultur- og Fritidspolitisk Udvalg. En af arbejdsgruppens mærkesager har været digitaliseringen af den blindehistoriske samling via Medicinsk Museion. Denne digitalisering er nu afsluttet og offentliggjort på hjemmesiden www.blind.museion.ku.dk. Derudover har det været forsøgt at følge op på samlingerne på Refsnæsskolen, men endnu uden, der endnu er kommet så meget ud af dette.

Efter dette redegjordes for selskabets forskellige projekter i det forløbne år, og selskabets medlemmer opfordredes til at tilbyde deres hjælp til løsningen af, hvad det end kunne være i forhold til selskabets igangværende projekter. Der var enkelte opklarende spørgsmål og kommentarer, og herunder blev der spurgt ind til lydoptagelser af blindehistorisk relevans indenfor Dansk Blindesamfund, og at der ikke konsekvent gøres opmærksom på sådanne arrangementer til Henrik Olsen, som forestår sådanne optagelser. Poul Lüneborg oplyste, at man er opmærksom på problemet, og at vi er i dialog med Thorkild Olesen om at få etableret en procedure, så der bliver gjort opmærksom på arrangementer af blindehistorisk relevans.

Poul Lüneborg gik herefter over til at redegøre for selskabets informationsvirksomhed, herunder er der mulighed for, at selskabet fremtidigt ind i mellem kan få en artikel med i Dansk Blindesamfunds blad Øjeblikket, som udsendes til 80.000 bidragydere. Endvidere er der udarbejdet en privatlivspolitik for selskabet, hvorved personoplysninger bevares sikkert, og at CPR-numre ikke længere indsamles. Herefter fulgte forskellige kommentarer, blandt andet om hjemmesidens kapacitet, indsamlinger af øjebliksbilleder i blindes liv, om hvilke huller eller sider af blindes historie, der mangler at blive dokumenteret.

Efter kort at have gennemgået selskabets arrangementer i 2018 samt administrative og økonomiske forhold, blev beretningen godkendt med applaus.

Ad punkt 7: Kasserer Ole Brun Jensen redegjorde for, at på baggrund af drøftelser på sidste års generalforsamling om oprettelse af en diskussionsliste på blindsigt, havde bestyrelsen nu fremsat forslag herom. På daværende tidspunkt kørte listerne på en forældet server stillet til rådighed af Dansk Blindesamfund, som var meget ustabil. Der er imidlertid nu kommet en ny løsning som blindsigt selv står for. Bestyrelsen mener, at det vil være en bedre løsning at udsende nyhedsbrevet og lignende via blindsigtserveren, da den er beregnet hertil. Listen kan i øvrigt sættes op, så den er en åben eller lukket liste, og så det kun er en distributionsliste, eller som en diskussionsliste, hvor man kan svare på indlæg. Ole Brun Jensen oplyste, at vi kan nå ca. 80 til 85 % af vores medlemmer på mail. Det betyder, at vi på denne måde får en mulighed for hurtigt at komme ud med nyheder til en meget stor del af vores medlemmer. Bestyrelsen ønsker derfor at få bemyndigelse til at arbejde videre med denne løsning.

I den efterfølgende diskussion blev der blandt andet udtrykt begejstring, men også frygt for, at dem der ikke er på mail, ikke vil modtage informationer og herunder nyhedsbreve. Desuden blev der udtrykt usikkerhed om, hvordan en sådan diskussionsliste fungerer. Ole Brun Jensen redegjorde for hvorledes en liste fungerer, og han oplyste, at nyhedsbreve fortsat vil blive udsendt i alle medier, og dermed nå ud til alle medlemmer. Endvidere blev der udtrykt ønske om, at det skulle være frivilligt, om man ønsker at være på en sådan liste. Endelig blev det også diskuteret, hvorvidt listen blot skulle være en distributionsliste, eller en diskussionsliste, som alle kan skrive på. Herunder blev der opfordret til, at det skulle være en diskussionsliste, da en sådan ville kunne være et redskab til at få flere medlemmer engageret i arbejdet. Poul Lüneborg konkluderede, at der vil blive oprettet en distributionsliste til udsendelse af nyhedsbreve og anden information fra bestyrelsen for alle der har tilmeldt sig udsendelse af elektronisk post, og herudover en diskussionsliste, som man kan vælge til efter ønske.

Ad punkt 8: Ole Brun Jensen fremlagde det revisionspåtegnede regnskab for 2018. Regnskabet udviste indtægter på 35.381 kr. og udgifter på 52.399,98 kr. Der har dermed været et underskud på 17.018,98 kr. Ved indgangen til 2018 havde selskabet 154.557,46 kr. og ved årets udgang 134.817,92 kr. i kassebeholdning. Ole Brun Jensen oplyste, at underskuddet primært skyldes, at der har været nogle ekstraordinære omkostninger i 2018 i forbindelse med kassererskiftet, og desuden har der været udgifter til opbygningen af den nye hjemmeside. Bortset herfra ligger udgifterne i 2018 på niveau med udgifterne for de foregående år.

Efter enkelte opklarende spørgsmål samt positiv tilkendegivelse af indførelsen af MobilePay, blev regnskabet godkendt med applaus.

Ad punkt 9: Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 150 kr. Dette blev tiltrådt uden bemærkninger.

Ad punkt 10: Da der ikke var indkomne forslag, blev dette punkt straks forladt.

Ad punkt 11: valg af:

 1. Ole Brun Jensen blev genvalgt som kasserer uden modkandidater.
 2. Thorvald Kølle og Rita Cecilie Varmby blev begge genvalgt uden modkandidater.
 3. Leif Martinussen og Allan Fohlmann blev begge genvalg som henholdsvis første- og andensuppleant. Allan Fohlmann blev genvalgt via fuldmagt.
 4. Kurt Nielsen og Henrik Olsen blev begge genvalgt som revisorer uden modkandidater. Kurt Nielsen blev genvalg via fuldmagt.
 5. Thorben Koed Thomsen blev genvalg til revisorsuppleant uden modkandidater.

Ad punkt 12: Under eventuelt blev der udtrykt stor ros til Poul Lüneborg for hans arbejde, og for selskabets høje aktivitetsniveau. Jørgen Eckmann påpegede herudover vigtigheden af, at genstande af historisk interesse indsamles, og ikke blot registreres med henblik på senere indsamling. Poul Lüneborg medgav vigtigheden af, af historiske genstande indsamles. Formålet med at lade dem indledningsvist registrere har været, at Medicinsk Museion kontaktes med henblik på at vurdere, om genstandene har interesse for den blindehistoriske samling på Medicinsk Museion, og såfremt de har, videregives de hertil. Selskabet har imidlertid nu fået stillet et lokale på Blindeinstituttet til rådighed til opbevaring af genstande, der af forskellige grunde hasteindleveres, indtil bevaringsværdigheden er afklaret med Medicinsk Museion.

Efter enkelte andre kommentarer takkede dirigenten for god ro og orden. Sluttelig takkede formand Poul Lüneborg for det store fremmøde, og for de fremmødtes engageret deltagelse.

Den 16. februar 2019 René Ruby (referent)

Farum den 19. marts 2019: Undertegnede godkender hermed på bestyrelsens vegne referatet, Poul Lüneborg.

20. marts 2019: Undertegnede godkender hermed referatet, Thorben Koed Thomsen, dirigent på mødet.

Referat af generalforsamling 17 02 2018

Referat af generalforsamling i Blindehistorisk Selskab den 17. februar 2018 på Fuglsangscentret

Dagsorden:

1. Åbning og velkomst.

2. Navneopråb og præsentation af deltagerne.

3. Valg af dirigent og stemmetællere.

4. Godkendelse af dagsordenen.

5. Godkendelse af referatet af generalforsamlingen i 2017.

6. Bestyrelsens beretning.

7. Regnskab for 2017.

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Indkomne forslag.

Der var følgende forslag:

 • Forslag angående modernisering af hjemmesiden.
 • – Beskrivelse af revisorernes opgave.
 • – Udligning af rejseudgifter til generalforsamlinger.
 • – Om Medlemslisten.
 • – Om oprettelse af en diskussionsliste.
 • – Om placering af medlemsarrangementer.
 • – Om selskabets 25 års jubilæum i 2019.
 • – Om skabelse af en “fremtidscontainer”.
 • – Om udgivelse af Henning Eriksens “Museumsdagbog”.

10. Forslag om ændring af selskabets vedtægter i forhold til proceduren for godkendelse af generalforsamlingsreferater.

11. Valg af:

a. Formand

b. Kasserer

c. Et bestyrelsesmedlem for to år

d. Et bestyrelsesmedlem for et år

e. To suppleanter

f. To revisorer

g. En revisorsuppleant for et år.

12. Eventuelt.

Ad punkt 1: Formand Poul Luneborg bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Ad punkt 2: Der foretoges en præsentationsrunde og det konstateredes at der var 42 til stede og heraf 39 stemmeberettigede.

Ad punkt 3: Som dirigent valgtes Torben Koed Thomsen. Som stemmetællere valgtes Gyrite Kiørby, Kurt Nielsen og Anne Spare.

Ad punkt 4: Ove Gibskov foreslog at punkt 8 (Fastsættelse af kontingent) og punkt 9 (Indkomne forslag) skiftede plads, idet vedtagelse af de indkomne forslag eventuelt kunne få betydning for fastsættelse af kontingentets størrelse. Med ombytning af punkterne 8 og 9 blev dagsordenen herefter godkendt.

På bestyrelsens indstilling blev René Ruby valgt til referent.

Ad punkt 5: Referatet fra generalforsamlingen 18. februar 2017 blev godkendt uden bemærkninger til referatet.

Ad punkt 6: Beretningen for 2017 var blevet udsendt i Nyhedsbrev nr. 1 2018. Poul Luneborg gennemgik beretningens hovedpunkter og konstaterede indledningsvist at selskabet talte 123 medlemmer ved generalforsamlingens afholdelse. 5 er afgået ved døden, 5 har ikke længere ønsket medlemskab og 12 nye medlemmer er kommet til. Der har således samlet set været en medlemsfremgang. Herefter mindedes han de aktive kræfter i selskabet som var gået bort i det forgangne år. Det vil ikke mindst sige Henning Eriksen og Haakon fløe Jensen.

På foranledning af selskabet er Blindes Arbejdes arkiv Ligesom Blindes Støttefonds arkiv indleveret til Rigsarkivet i det forgangne år. Begge arkivindleveringer er finansieret af Blindes Støttefond.

Herefter omtalte Poul Luneborg nyhedsbrevene, som udkom i 4 nummer i 2017, samt tiltag på hjemmesiden herunder en opdateret og stærkt udvidet litteraturliste. Sidstnævnte har resulteret i flere henvendelser fra studerende.

To projekter har måttet ligge stille som følge af manglende kræfter. Det drejer sig dels om registreringen af blindehistoriske effekter og dels om en interviewundersøgelse om blindes levevilkår i 60erne og 70erne. Begge projekter vil der blive arbejdet videre med idet omfang der findes kræfter til det.

Poul Luneborg omtalte blandt andet også 10 året for amatørteaterets opløsning i 2007 som dels er blevet mindet gennem to medlemsarrangementer i 2017 og dels via fremskaffelsen af indtil dato 30 optagelser fra amatørteatret som vil blive lagt op på selskabets hjemmeside.

Endelig omtalte Luneborg bestyrelsens arbejde. Dette har været godt men præget af sygdom. Henning Eriksen afgik ved døden i december efter lang tids sygdom og Henning Backs er også alvorlig syg. Trods dette var Henning Backs mødt frem til generalforsamlingen for at afleverer regnskabet. Dette resulterede i en klapsalve fra salen.

Herefter var der kommentarer og spørgsmål fra salen. Ove Gibskov indledte med at omtale samarbejdet i den blindehistoriske arbejdsgruppe mellem selskabet og Kultur- og Fritidspolitisk udvalg, som har været fremragende de forløbne to år.

Hanne Skipper roste formanden for sin store indsats i det forløbne år og foreslog herudover at der ved arrangementer engageredes seende hjælp således at nødvendig seende bistand ikke skulle hænge på de svagtseende og ledsagere. Thorvald Kølle oplyste hertil, at på Interessegruppens arrangementer er der seende hjælpere som får det til at glide uproblematisk.

Efter enkelte øvrige kommentarer blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad punkt 7: Kasserer Henning Backs gennemgik regnskabet for 2017.  Dette viste indtægter på 31.530,00 kr. og udgifter på 50.030,60  kr., hvilket giver et underskud på 18.500,60 kr. Underskuddet skyldtes at finansieringen til indlevering af Blindes Arbejdes arkiv fra Blindes Støttefond på 20.000 kr. var indsat i 2016, men betalingen herfor forfaldt i 2017, betalingen fandt imidlertid først sted primo 2018, da den manglende betaling blev konstateret. Ved udgangen af 2017 var selskabets aktiver på i alt 169.527,46 kr.

Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 8: Der var i alt 9 forslag fremsat af bestyrelsen eller som bestyrelsen havde samlet sammen fra generalforsamlingen i 2017.

Forslag ang. modernisering af hjemmesiden: Poul Luneborg redegjorde for forslaget. Bue Vester Andersen har gennemgået hjemmesiden og fremlagt en redegørelse, hvoraf det fremgår at en betydelig opgradering af hjemmesiden er nødvendig hvis den skal kunne klare de forventninger man måtte have i fremtiden. Samtidig skal det gøres lettere at være webmaster på hjemmesiden. På baggrund af denne redegørelse er Søren Jensen blevet bedt om at fremkomme med bud på hvor meget en sådan opgradering vil koste. Søren Jensen har opstillet tre typer af pakker på henholdsvis 4.000, 10.000 og 30.000 kr. alt efter hvor omfattende en opgradering der ønskes og i sidstnævnte med webmaster inkluderet et efterfølgende år. Poul Luneborg afsluttede redegørelsen for dette forslag med at hensigten med fremlæggelsen på generalforsamlingen ikke var en stilling tagen til hvilken af de tre pakker, men alene om at give bestyrelsen mandat til at gå i gang med en opgradering af hjemmesiden og at der vil blive brugt nogle penge herpå.

Den efterfølgende diskussion drejede sig primært om tilgængeligheden af hjemmesiden. Hans Olsen nævnte at Da Søren Jensen er i samme situation som os vil der automatisk blive taget hensyn hertil. Poul Luneborg oplyste at det er grunden til at der er indhentet tilbud fra netop Søren Jensen. Samtidig vil en opgradering også gøre det lettere at finde en ny webmaster i forhold til at arbejde med det nye hjemmesideformat. Samtidig skal hjemmesiden også være et arkiv for alt det historiske materiale som selskabet ligger inde med, hvorfor en opgradering af hjemmesiden ikke mindst er vigtig. Poul Luneborg takkede for en positiv modtagelse af forslaget som bestyrelsen vil arbejde videre med og der vil løbende blive orienteret om arbejdet hermed i nyhedsbrevene.

Forslag om beskrivelse af revisorernes opgave: Poul Luneborg oplyste at på baggrund af sidste års diskussion om revisorernes opgave er bestyrelsen fremkommet med et forslag om en præcisering af disses opgaver. Efter enkelte bemærkninger blev de nye retningslinjer for revisorer taget til efterretning.

Forslag om udligning af rejseudgifter til generalforsamlinger: Poul Luneborg oplyste at forslaget fremkom på sidste års generalforsamling. Forslaget vil enten betyde en kontingentforhøjelse eller en forhøjelse af deltagergebyret. Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget, da den er af den opfattelse at et så lavt kontingent som det nuværende er ønskeligt og heller ikke gerne ser en forhøjelse af en deltagerbetaling som for øjeblikket er på 450 kr. i døgnet. På denne baggrund anbefaler bestyrelsen ikke den nuværende ordning ændret.

Forslaget gav anledning til en del diskussion og herunder nævnte Ove Gibskov at han havde kendskab til to med kun folkepensionen som på grund af rejseomkostningerne ikke deltog i generalforsamlingen. Henrik Olsen Afviste forslaget med begrundelse i det meget store arbejde, der vil ligge for en kasserer i at administrerer en rejseudligning. Ole Brun Jensen foreslog, at hvis der endelig skulle ske en ændring, så kunne det i stedet indføres at bestyrelsen kunne ansøges om et tilskud i lighed med den ordning der er i Interessegruppen.

Diskussionen endte med to forslag dels en fastholdelse af den nuværende ordning og dels forslag om at bestyrelsen arbejder videre med en eller anden form for ny ordning. Resultatet blev at 24 stemte for fastholdelse af den nuværende ordning og 5 for at bestyrelsen arbejder videre med en eller anden form for ændring. 10 stemte ikke.

Forslag om fortsættelse af udsendelse af Medlemslisten: Poul Luneborg redegjorde for medlemslisten. Der er indført en velfungerende procedure for listen og den fungerer godt. Medlemslisten udkommer en gang om året og det er hensigten at den skal udkomme umiddelbart efter årets generalforsamling. Efter enkelte opklarende spørgsmål til listen og proceduren for listen blev det enstemmigt vedtaget at listen og proceduren for listen fortsættes.

Forslag om oprettelse af en diskussionsliste: Poul Luneborg redegjorde for bestyrelsens holdning til dette forslag, som også var fremkommet på sidste års generalforsamling. Dansk Blindesamfunds server er for øjeblikket overbelastet hvorfor det ikke på nuværende tidspunkt er aktuelt at etablerer en e-mail-diskussionsliste. Løses dette problem på et tidspunkt kunne en diskussionsliste være et middel til at få informationer hurtigt ud. Informationer udsendes i dag på henholdsvis cd, punkt, sort og på e-mail. Det betyder at det er næsten umuligt af få informationer samtidigt frem til alle. Dette gav anledning til en række indlæg for og imod en diskussionsliste og at informationer udsendes på en sådan og at det udsendes på de øvrige medier med de forsinkelser postforsendelser indebærer. Formandens orientering blev taget til efterretning.

Forslag om en mere geografisk jævn placering af medlemsarrangementer: Poul Luneborg redegjorde for at den hidtidige praksis har været at medlemsarrangementer enten afholdes i foråret eller efteråret og placeres i hovedstadsområdet, hvor det største antal medlemmer bor eller på Fuglsangscentret. Herudover afholdes arrangementer på andre tidspunkter eller placeringer kun hvis arrangementets karakter tilsiger det. Poul Luneborg ville derfor ikke love at placerer arrangementer andre steder i landet eller på andre tidspunkter, fordi der ikke er kræfter eller medlemstilslutning hertil. Der var ingen bemærkninger hertil.

Forslag om markering af selskabets 25 års jubilæum i 2019: Selskabet har 25 års jubilæum i 2019 og Poul Luneborg foreslog derfor på bestyrelsens vegne at der afsættes et beløb hertil et rammebeløb på 10.000 kr. Under den efterfølgende diskussion påpegede Ove Gibskov at 10.000 kr. var et lille beløb og ønskede at bestyrelsen havde en større buffer at arbejde med. Herudover fremkom konkrete forslag til indhold. Bestyrelsen endte med at få godkendelse til at arbejde videre med jubilæumsplanerne og med en ikke nærmere defineret buffer.

Forslag om skabelse af en “fremtidscontainer”: Forslaget har været fremsat på flere generalforsamlinger. Poul Luneborg erklærede at forslaget ikke er droppet, men da der er grænser for hvor mange aktiviteter bestyrelsen kan påtage sig, er det udskudt på nuværende tidspunkt. Melder der sig imidlertid medlemmer som vil påtage sig et sådan tiltag vil det kunne genoptages. Bestyrelsens holdning blev taget til efterretning.

Forslag om udgivelse af Henning Eriksens “Museumsdagbog”: Poul Luneborg redegjorde for at dette arbejde allerede er igangsat. Tidligere informationsmedarbejder på Videnscenter for Synshandicap Dorte H. Silver forestår redaktionen af museumsdagbogen med en redaktionsgruppe. Selskabet har indtil nu bevilget 5.000 kr. og har fået tilsagn fra Dansk Blindesamfund om yderligere 30.000 kr. Selskabet vil forsøge at skaffe det resterende beløb op til 50/60.000 kr. til udgivelsen, men det kan blive nødvendigt at øge bevillingen på de 5.000 kr., hvorfor det nævnes på generalforsamlingen. Der var ingen bemærkninger direkte hertil.

Ad punkt 9: Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 150 kr. Da der ikke var andre forslag blev dette vedtaget.

Ad punkt 10: På baggrund af forslaget på generalforsamlingen i 2017 fremsatte bestyrelsen et forslag om, at proceduren for godkendelse af generalforsamlingsreferater ændres i vedtægterne, således at generalforsamlingsreferater fremtidigt alene skal godkendes af bestyrelsen og dirigenten og ikke på det efterfølgende års generalforsamling. Forslaget følger standardvedtægterne for kredsgeneralforsamlinger i DBS. Forslaget blev vedtaget uden yderligere bemærkninger.

Ad punkt 11 Valg.

Ad punkt 11 a: Poul Luneborg blev genvalgt som formand uden modkandidater.

Ad punkt 11 b: Eftersom Henning Backs afgår som følge at sygdom vælges kassereren kun for et år. Ole Brun Jensen blev valgt uden modkandidater.

Ad punkt 11 c: René Ruby genopstillede og blev valgt som bestyrelsesmedlem for to år uden modkandidater.

Ad punkt 11 d: Som følge af at Henning Eriksen var afgået ved døden skulle der vælges yderligere et bestyrelsesmedlem. Rita Cecilie Varmby blev valgt uden modkandidater.

Ifølge § 7 stk. 12 i selskabets vedtægter vælges formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år for 2 år. Poul Lüneborg, René Ruby og Rita Cicilie Varmby blev derfor under henvisning til denne bestemmelse alle valgt for de kommende 2 år.

Ad punkt 11 E: Leif Martinussen genopstillede og desuden opstillede Allan Fohlmann pr fuldmagt. Begge blev valgt uden modkandidater.

Ad punkt 11 F: Som revisorer valgtes Henrik Olsen og Kurt Nielsen uden modkandidater.

Ad punkt 11 G: Torben Koed Thomsen valgtes som revisorsuppleant uden modkandidater.

Ad punkt 12: Under punktet eventuelt var der enkelte bemærkninger som var blevet berørt tidligere under dagsordenen. Flere af de nyvalgte takkede for valget. Endelig takkede Torben Koed Thomsen for god ro og orden. Afslutningsvis takkede Poul Luneborg de to afgående bestyrelsesmedlemmer Henning Backs og Erik Kiørby for deres indsats og store arbejde samt ønskede de nyvalgte velkommen i bestyrelsen. Sluttelig takkede han for en god generalforsamling og for opbakningen.

Lørdag den 17. februar 2018 René Ruby (referent)

Den på mødet valgte bestyrelse har den 23. februar 2018 godkendt ovenstående referat.

På bestyrelsens vegne Poul Lüneborg, formand

Farum den 28. februar 2018

Som dirigent på generalforsamlingen den 17. februar 2018 godkender jeg hermed det foreliggende referat.

Viborg den 2. marts 2018.

Referat af generalforsamling 18 02 2017

Referat af generalforsamling i Blindehistorisk Selskab den 18. februar 2017 på Fuglsangscentret

Dagsorden:

1. Åbning og velkomst.

2. Navneopråb og præsentation af deltagerne.

3. Valg af dirigent og stemmetællere.

4. Godkendelse af dagsorden.

5. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 2016.

6. Bestyrelsens beretning.

7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

8. Fastsættelse af kontingent.


9. Indkomne forslag.

10. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter.

11. Valg af:

a. Kasserer,

b. Et bestyrelsesmedlem for to år,

c. Et bestyrelsesmedlem for et år,

d. To suppleanter,

e. To revisorer,

f. En revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Ad punkt 1 Åbning og velkomst:

formand Poul Lüneborg åbnede mødet og bød velkommen til de fremmødte.

Ad punkt 2 Navneopråb og præsentation af deltagerne:

Efter præsentationsrunden blev det konstateret at der var 36 stemmeberettigede deltagere til stede.

Ad punkt 3 Valg af dirigent og stemmetællere:

Som dirigent valgtes Torben Koed Thomsen uden modkandidater. Dirigenten takkede for valget og gik herefter over til valg af stemmetællere. Som stemmetællere valgtes Hans Erik Olsen, Karsten Ahrens og Per Andersen.

Ad punkt 4 Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 5 Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 2016:

Hanne Skipper foreslog at generalforsamlingsreferatet fremtidig ikke skal godkendes på generalforsamlingen, men at der i stedet skal indføres en anden procedure omkring godkendelse af referaterne af generalforsamlingerne. Det giver ikke meget mening af generalforsamlingen skal tage stilling til en begivenhed der er refereret for et helt år siden.

Haakon Fløe foreslog at referatet fremtidigt alene godkendes af dirigenten og formanden.

Formand Poul Luneborg udtrykte enighed i, at det ikke er nogen hensigtsmæssig måde referatet godkendes på og foreslog at referatet offentliggøres i det førstkommende nyhedsbrev efter en generalforsamling med en frist for at fremkomme med indsigelser hvorefter det er godkendt.

Der opnåedes enighed om at bestyrelsen overvejer og fremkommer med forslag til en ny fremtidigt procedure for godkendelse af generalforsamlingsreferater.

Herefter blev referatet af generalforsamlingen i 2016 godkendt uden yderligere bemærkninger.

Ad punkt 6 Bestyrelsens beretning:

Poul Luneborg gennemgik hovedpunkterne i den udsendte beretning. Mellem gennemgangen af de enkelte punkter i beretningen var der mulighed for debat.

Indledningsvist blev Haakon Fløe takket for hans arbejde med hjemmesiden og for fortsat at ville være webmaster på hjemmesiden.

Der var 102 medlemmer ved generalforsamlingen i 2016 og det er nu steget til 112 medlemmer. Anstrengelserne med at få institutioner til at indmelde sig er genoptaget og IBOS og Nota har således meldt sig ind

I juli 2016 udsendtes medlemslisten for første gang efter mange års diskussion af en sådan. Kun 5 medlemmer har ikke ønsket at blive påført medlemslisten.

Videre redegjorde Poul Luneborg for det genoptagede samarbejde med Dansk Blindesamfunds kulturpolitiske udvalg og selskabet og der er nu blevet udarbejdet et kommissorium for denne arbejdsgruppes arbejde.

Under den indskudte debat i beretningen konstaterede Ove Gibskov, som har sæde i gruppen, at der er et meget konstruktivt samarbejde i gruppen.

Jørgen Eckmann udtrykte glæde ved selskabets iværksatte indsamling af genstande og påpegede at hvert enkelt medlem må have på sinde at indsende genstande af historisk interesse. Videre opfordrede Jørgen Eckmann til at skabe en fremtidskontainer. Nutidsgenstande som henlægges i en sådan kontainer vil på sigt blive af historisk interesse og værdi.

Herefter fulgte flere indlæg om indlevering af genstande og hvortil de forskellige typer genstande skal indleveres til. Dette afsluttedes med en opfordring fra Hanne Skipper til formanden om at lave et indlæg til nyhedsbrevet og medlemsbladet om de præcise regler herfor.

Efter Poul Luneborg havde gennemgået selskabets egne projekter og informationsvirksomheden gik han over til en omtale af selskabets elektroniske arkiv. I forhold til dette vil indsatsen i det kommende år være at følge op på selskabets lydoptagelser og herefter vil følge en indsats i forhold til det blindehistoriske billedmateriale.

Videre gik Poul Luneborg over til en omtale af medlemsarrangementet i Århus og endte denne del af beretningen med en opfordring til salen om at komme med forslag til arrangementer for det kommende år. Der fremkom imidlertid ingen forslag til arrangementer fra salen.

Sluttelig Kom Poul Luneborg ind på økonomien i årsberetningen, som er solid takket være ansvarlige bestyrelser gennem årene.

Under de afsluttende kommentarer til årsberetningen udtrykte Ove Gibskov tilfredshed med at der er blevet afsat god tid til selve generalforsamlingen. Endvidere at Selskabets arrangementer er blevet blindehistorisk relevante og takkede for en idérig og aktiv formand og bestyrelse.

Efter enkelte øvrige kommentarer blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad punkt 7 Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

Kasserer Henning Backs gennemgik hovedpunkterne i det udsendte reviderede regnskab.

I 2016 havde der været 55.300 i indtægter mod budgetteret 30.750 kr. Udgifterne havde været 17.100.50 kr. Resultatet har været et overskud i 2016 på 10.646 mod et budgetteret underskud på 2.000 kr.

Selskabets passiver var ved udgangen af 2016 167.700 og egenkapitalen var 163.193,50 kr.

Henning Backs oplyste at fra 2017 følger regnskabet kalenderåret på grund af overgangen til netbank.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Som følge af, at det ikke havde været muligt at nå, at udsende revisionsprotokollatet sammen med det øvrige materiale til generalforsamlingen inden deadline på nyhedsbrev nr. 1 2017 blev revisionsprotokollatet herefter oplæst. Revisionsprotokollatet havde en kritisk anmærkning i forhold til udgifter til bestyrelsen, hvor udgiften for de første to måneder i 2016 var større end for de resterende måneder i 2016. Dette førte til flere indlæg fra salen og herunder en diskussion af reglerne for revisorer samt hvad revisorers opgaver er og ikke er. Formand Poul Luneborg redegjorde sluttelig for bestyrelsesudgifterne i 2016. Situationen for den tidligere og for den nuværende bestyrelse har ikke været den samme. Den tidligere bestyrelse var bosat geografisk spredt i landet og herunder Jylland, hvorimod den nuværende bestyrelses medlemmer alle er bosat i Københavnsområdet. Som følge af udgiften til rejseomkostninger har situationen for den tidligere bestyrelse og bestyrelsen som blev valgt i 2016 ikke været den samme. Endelig vil den kommende bestyrelse tage reglerne for revisionens opgaver op og præciserer disse regler. Herefter afsluttedes fremlæggelsen af det reviderede regnskab.

Ad punkt 8 Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 150 kr. årligt. Dette blev vedtaget uden bemærkninger.

Ad punkt 9 Indkomne forslag:

Henning backs redegjorde for et forslag indsendt af Allan Richard Andresen. Forslaget drejede sig om at selskabet skulle overgå til opkrævning via pbs. Henning Backs frarådede en sådan overgang idet pbs.s hjemmeside ikke er tilgængelige for synshandicappede. Det betyder at alle indberetninger, opdateringer, registreringer mv. vil blive meget svært og i praksis kun ville kunne foretages med seende assistance. På baggrund heraf kunne bestyrelsen ikke anbefale forslaget.

Efter enkelte opklarende bemærkninger blev forslaget enstemmigt forkastet.

Ad punkt 10 Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter:

Bestyrelsen havde fremsat en vedtægtsændring i form af en tilføjelse til § 5, hvorved bestyrelsen bemyndigedes til at investere overskydende likvid kapital i værdipapirer i bank eller investeringsforening. Der må dog højest investeres i 30 % aktier og resten i obligationer. Bestyrelsens begrundelse er at Der for tiden er 125.000,00 i likvid kapital udover den nødvendige driftskapital, som ikke forrentes. Ved investering i danske realkreditobligationer kan der forventes en renteindtægt på 2½ %, og ved investeringsforening med fordeling med 70 % obligationer og max. 30 % aktier, kan der forventes et renteafkast på 3,5 %.

Efter enkelte kommentarer til forslaget blev vedtægtsændringen enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 11 Valg af:

a. Kasserer:

Henning Backs blev genvalgt uden modkandidater.

b. Et bestyrelsesmedlem for to år,

Thorvald Kølle blev valgt uden modkandidater.

c. Et bestyrelsesmedlem for et år,

Henning Eriksen blev valgt uden modkandidater.

d. To suppleanter,

Leif Martinussen blev valgt som første suppleant og Erik Kiørbye blev valgt som anden suppleant. Der var ikke øvrige kandidater.

e. To reinsure,

Ove Gibskov og Inge Wallin blev genvalgt uden modkandidater.

f. En revisorsuppleant.

Henrik Olsen blev valgt til revisorsuppleant uden modkandidater.

Ad punkt 12 Eventuelt:

Jørgen Svendsen takkede bestyrelsen for en flot beretning og et stort stykke arbejde.

Hans Rasmussen foreslog at rejseudgifterne til generalforsamlingen udlignes. Forslaget blev støttet af Hanne Skipper.

Kirsten Koed Hansen opfordrede til at bestyrelsen ved planlægning af fremtidige arrangementer tager højde for årstiden og lægger sådanne i enten foråret eller sommeren.

Karsten Ahrens takkede for en god generalforsamling og for opbakningen i beretningen fra den nuværende bestyrelse til den tidligere bestyrelse. Den siddende bestyrelse har i alle årene søgt at gøre det bedste.

Afslutningsvis takkede Poul Luneborg de afgåede bestyrelsesmedlemmer Hanne Skipper og Bent Nygaard Jensen for deres arbejde og indsats i bestyrelsen og bød de nyvalgte medlemmer velkommen og så frem til samarbejdet. Bestyrelsens arbejde i det forgangne år har taget udgangspunkt i de initiativer som allerede var opstartet og nu er videreført sammen med igangsættelsen af nye tiltag. Det er på samme måde det kommende års arbejde vil finde sted. Poul Luneborg opfordrede medlemmerne til at fremkomme med idéer og initiativer til bestyrelsen. Herefter takkede Luneborg for en god og livlig generalforsamling og for stort engagement Endelig takkedes dirigenten for sin gennemførelse af generalforsamlingen i god ro og orden.

Lørdag den 18. februar René Ruby (referent)

Referat af generalforsamling 26 02 2016

Referat af generalforsamling i BlindeHistorisk Selskab.

Mødet afholdes på Fuglsangcentret søndag 21. februar 2016

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden.

 • Dagsorden er som følger

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

 • Dirigent: Thorben Koed Thomsen
 • Stemmetællere: Gerda Kern og Rita Varmby

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2015.

 • OK

4. Årsberetning – ved formanden Hans Erik Olsen

 • Pr. 31. dec. 2015 er der 102 medlemmer. Til generalforsamlingen er der 25 stemmeberettigede til stede.
 • I BHS’s bestyrelse er der 7 medlemmer.
 • Der er udsendt 3 nyhedsbreve, som bliver udsendt på flg. medier: punkt, sort, daisy og e-post.
 • I 2015 er der udkommet 2 skrifter:

  • Blinde pionerer af Poul Lüneborg
  • Tanker om blindhed af Rita Varmby
 • Hjemmesiden styres af Håkon.
 • Digitalisering af lydfiler: Hans har rådighed over mere end 4.000 spole- og kassettebånd. Til dato er der digitaliseret næsten 1.000 lydfiler. DBS (FU) tager stilling til hvad der videre skal ske, når al materialet er digitaliseret.
 • Hans og Svend har 11. august 2015 deltaget i møde med (fritids og kulturudvalgets arbejdsgruppe). De følte sig begge pressede til at referere synspunkter, som de ikke kunne stå inde for.
 • Den 14. november Besøg på Musikmuseet med efterfølgende frokost på cafe Overfor. 18 medlemmer deltog.

  • Efter årsberetningen var der kommentar fra Ove. Han havde imidlertid tidligere skriftligt redegjort for udvalgets synspunkter, og Poul Lüneborg opfordrede til, at diskussionen måtte ophøre, så man kunne komme videre. Dette synspunkt vandt tilslutning fra den øvrige forsamling.
  • Lars Bang skulle egentlig have holdt foredrag om Johannes Wahldagen før generalforsamlingen. Han blev desværre forhindret, hvorfor vi tog kontakt til Forsorgsmuseet i Svendborg, hvorfra vi fik et meget interessant foredrag.
  • Rita Varmby spørger om man kan købe et katalog over de digitaliserede lydfiler. Hans svarer, at det er DBS’ ejendom.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 • Arne fremlægger regnskabet:

  • Indtægter: 46.609,00.
  • Udgifter: 65.036,00.
  • Årets underskud: 18.427,00.
  • Egenkapital pr. 1. januar 2015: 170.928,07.
  • Egenkapital pr. 31. december 2015: 152.501,07.

6. Fastsættelse af kontingent.

 • Henning Eriksen foreslår forhøjelse af kontingentet til 200 kr.

  • Efter afstemning forbliver kontingentet uændret – 20 stemmer for dette.

7. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på selskabets generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag om, at selskabets medlemmer får tilsendt en fortegnelse med adresser, mailadresser og telefonnumre på selskabets medlemmer. Fremsat af Hanne Kassandra Skipper, Poul Lüneborg og Ove Gibskov.

 • Karsten oplæser det skriftlige forslag samt det af datatilsynet vedtagne. Efter diskussion og afstemning, bliver forslaget vedtaget.

8. Valg. Der skal på generalforsamlingen vælges ny bestyrelse, da alle bestyrelsesmedlemmer har besluttet at trække sig.

Valg A. Formand for to år.

Bestyrelsen foreslår Poul Lüneborg, som vælges enstemmigt

B. Kasserer for et år

 • Efter afstemning vælges Henning Baks

C. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

 • Bent Nygård og Rene Ruby

D. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.

 • Hanne Skipper og Henning Eriksen får hver 9 stemmer. Henning foreslår, at han bliver suppleant, og Hanne Skipper er således valgt for et år.

E. 2 suppleanter,

 • Leif Martinussen og Henning Eriksen

F. 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

 • Ove Gibskov og Inge Wallin vælges som revisorer

9. Eventuelt.

 • Poul takker for valget.
 • Den gamle bestyrelse ønsker den nye bestyrelse alt godt i fremtiden.

24. februar 2016

Venlig hilsen

Svend Thougaard

sth4400@gmail.com

Tiltrådt af mødets dirigent thorben Koed thomsen den 21. marts 2016.

Godkendt uden bemærkninger på generalforsamlingen den 18. februar 2017

Referat af generalforsamling 22 02 2015

Uddrag af Nyhedsbrev nr. 2/2015 udsendt juni 2015.

5. Referat af generalforsamling i Blindehistorisk Selskab.

søndag 22. februar 2015

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt som følger:

Hans Erik Olsen byder velkommen.

Der er 32 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

Thorben Koed blev valgt som dirigent.

Thorben konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

Stemmetællere: Lars Petersen og Henrik Harreschou.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2014.

Godkendt

4. Årsberetning.

Hans Erik Olsen giver årsberetning:

Pr. 31. dec. 2014: 104 medlemmer.

I årets løb er der holdt 5 bestyrelsesmøder.

Der er udsendt 3 nyhedsbreve på følgende medier:

70 elektroniske (mail)

18 punkt

13 DAISY

3 på sort

20 års jubilæum: Christian Alvad underholdt. Thorkild Olesen holdt festtalen.

For fremtiden vil regnskabet blive udsendt sammen med årsberetningen.

Formanden omtalte en beklagelig misforståelse, som er opstået i forbindelse med etablering af et samarbejde mellem Dansk Blindesamfunds Fritids- og Kulturpolitiske udvalg og Blindehistorisk Selskab. Blindehistorisk Selskab er, ligesom kulturudvalget, meget interesseret i sådan et samarbejde, men en manglende mail mellem Dansk Blindesamfund og Blindehistorisk Selskab har bevirket, at Blindehistorisk Selskab desværre ikke blev indkaldt til det første møde i udvalget.

Efterfølgende debat: Ove Gibskov beklagede meget, at Blindehistorisk Selskab ikke deltog i ovennævnte møde.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Arne Krogh fremlagde regnskabet:

1. jan. 2014: Egenkapital: kr. 200.978,47

Indtægt 2014: kr. 59.342,00

Udgift 2014: kr. 89.212,40

Underskud 2014: kr. 29.870,40

31. dec. 2014: Egenkapital: kr. 170.928,07

Giro: kr. 163.431,75

Bank: kr. 7.496,32

Spørgsmål til regnskabet:

Hanne Skipper ønskede oplysning om posten: Gaver.

6. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet forbliver uændret: kr. 150,00 pr. år.

7. Valg af:

A Kasserer, (for 2 år). Arne Krogh ønsker genvalg.

Arne genvalgt

B. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år). Inge Gibskov ønsker genvalg.

Inge genvalgt

C. 2 suppleanter,

Leif Martinussen og Andreas Møller Petersen.

D. 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Revisorer: Thorben Koed og Henrik Olsen

Revisorsuppleant: Ove Gibskov

8. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Henrik Olsen stiller forslag om, at man indleder, og afslutter, generalforsamlingen med en sang.

Forslaget modtages positivt.

9. Eventuelt.

Inge Wallin foreslår, at lave en adresseliste over alle medlemmer.

Formanden oplyser, at forslaget har været bragt i nyhedsbrevet, og at der kun er tre medlemmer, der har ønsket at stå på en sådan adresseliste.

Tina Christiansen foreslår at lave et arrangement om Johannes Wahl med Lars Bang Andersen som foredragsholder. Johannes Wahl ville i år være fyldt 100 år.

Leif Martinussen foreslår at lave en registrant, som kan benyttes når, og hvis, personer har effekter af museal værdi. Leif tilbyder at være kontaktperson.

Poul Lüneborg nævner, at alt skriftligt materiale skal afleveres til Rigsarkivet.

Referent: Svend Thougaard

28. februar 2015

Referat af generalforsamling 23 02 2014

Referat af generalforsamling i

Blindehistorisk Selskab.

Mødet blev afholdt på Fuglsangcentret

søndag 23. februar 2014

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden:

 • OK

2. Valg af stemmetællere og dirigent:

 • Dirigent Håkon Fløe
 • Stemmetællere. Bitten Backs og Henrik Harreschou

  • Der er 29 stemmeberettigede personer til stede.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2013:

 • Godkendt

4. Årsberetning:

 • Hans Olsen giver årsberetning:

  • Nye medlemmer bydes velkommen.
  • I foreningen er der nu 110 medlemmer.
  • Dagen før generalforsamlingen var der arrangeret besøg på Horsens Statsfængsel, som nu fungerer som museum. Deltagerne fik stort udbytte af turen – ikke mindst på grund af en meget engageret guide.
  • September 2013: Carsten Wiedemann holdt et foredrag om komponisten Sven Gyldmark. Dette arrangement blev holdt i samarbejde med Blinde og Svagsynedes Audioklub (BSAK).
  • Foreningens hjemmeside fungerer tilfredsstillende. Opfordring til også at bruge siden som et kommunikationsmiddel. Adressen er: www.blindehistorie.dk
  • Orientering om foreningens 20 års jubilæum 15.-16. november 2014. Jubilæet afholdes på Fuglsangcentret.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

 • Arne Krogh fremlægger regnskabet.
 • Nøgletal:

  • Indtægter: 45.848,01 kr.
  • Udgifter: 33.483,21 kr.
  • Overskud: 12.364,80 kr.
  • Egenkapital: 200.798,47 kr.

6. Fastsættelse af kontingent:

 • Kontingent forbliver uændret: 150,00 kr. om året

7. Indkomne forslag:

 • Ingen forslag til dagsordenen.

8. Valg af:

 • A. Formand (for 2 år):

  • Hans Erik Olsen
 • B valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år):

  • Karsten Ahrens
  • Svend Thougaard
 • C. 2 suppleanter:

  • Leif Martinussen
  • Andreas Møller Petersen
 • D. 2 revisorer samt en revisorsuppleant

  • Henrik Olsen
  • Haakon Fløe
  • Torben Koed (suppleant)

9. Eventuelt

 • Bitten Backs kommer med forslag om at hver deltager har et navneskilt liggende foran sig på møder som f.eks. generalforsamling.
 • Kurt Nielsen beretter om materiale af lokalhistorisk værdi, som Poul Lüneborg har samlet fra den tidligere 7. kreds, som vist i dag svarer til Århus kredsen.
 • Allan Andreasen foreslår at besøge museumsudstillingen i den ”gamle forstanderbolig” på Synscenter Refsnæs.

2. marts 2014

Venlig hilsen

Svend Thougaard

Referat af generalforsamling 24 02 2013

Referat af generalforsamling i

Blindehistorisk Selskab

Mødet blev afholdt på Fuglsangcentret

24. februar 2013

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden:

 • OK

2. Valg af stemmetællere og dirigent:

 • Dirigent Håkon Fløe
 • Stemmetællere. Bente Krogh og Hanne Eriksen

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2012:

 • OK

4. Årsberetning:

 • Hans Olsen giver årsberetning:

  • Nyhedsbreve udsendes på punkt, lyd og sort. Synscenter Refsnæs har igen tilbudt at lave punktudgaverne. Der er udsendt 3 nyhedsbreve i årets løb.
  • Hjemmesiden udvikles og vedligeholdes af et samarbejde mellem Haakon Fløe og Hans Olsen.
  • Besøg på radiohistorisk museum i Ringsted
  • Svend Erik Vedel Hansen holdt et meget, meget spændende indlæg om Lirekassens historie med indlagte fællessange dagen før generalforsamlingen.
  • 20 års jubilæum 15.-16. november 2014.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

 • Arne Krogh fremlægger regnskabet

  • Udgifter Kr. 26.556,10
  • Indtægter Kr. 42.300,00
  • Overskud Kr. 15.743,90
  • Egenkapital Kr. 188.433,67

Ad 6 Fastsættelse af kontingent:

 • Kontingent forbliver uændret

7. Valg af:

 • Kasserer, (for 2 år). Arne Krogh ønsker genvalg.
 • B. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år). Inge Gibskov ønsker genvalg.
 • C. 2 suppleanter,
 • D. 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant:
 • Valg af:

  • Kasserer: Arne Krogh
  • Bestyrelsesmedlem: Inge Gibskov
  • Suppleanter: Leif Martinussen og Andreas Møller Petersen
  • Revisorer: Haakon Fløe og Henrik Olsen
  • Revisorsuppleant Torben Koed Thomsen

8. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse Forslag til ændring af vedtægterne:

 • § 1 stk 1 og stk 2 ændres til:

  • stk 1: Blindehistorisk Selskab (BHS)
  • stk 2: Blindehistorisk Selskab er et landsdækkende selskab med eget

   budget og egne vedtægter. Blindehistorisk Selskab er en forening under

   Dansk Blindesamfund
 • §7 stk 6 ændres til:

  • stk 6: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 • §10 stk 4 ændres til:

  • stk4: Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal
 • Samtlige forslag blev vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne.

9. Eventuelt:

 • Karsten Ahrens orienterer om et projekt: Fortællinger om hverdag og vilkår. Et socialhistorisk forskningsprojekt udført af Svendborg Museum. Læs mere på dette link: www.anbragtihistorien.dk
 • Torben Koed Thomsen spørger hvor man afleverer museale ting.
 • Torben Koed Thomsen: Hvor har blinde været omtalt i lovgivningen? Evt samarbejde med Poul Lüneborg
 • Rita Varmby: Blinde og erhverv gennem tiden
 • Henrik Olsen Audioklubben samler på historier om ”Blindes verden”. Klubben har foreløbig samlet 8 historier.

27. februar 2013

Svend Thougaard

Referat af generalforsamling 19 02 2012

Generalforsamlingen 2012.

Notat om afstemning.

Formand. Hans Erik Ohlsen enstemmigt genvalgt.

2 bestyrelsesmedlemmer. Karsten Ahrens enstemmigt genvalgt. Svend Thougaard enstemmigt valgt.

2 suppleanter. 3 kandidater ced anført stemmetal: Leif Martinussen 19, Andreas møller Pedersen 10 og Bente Krogh 6.

1. Suppleant Leif Martinussen. 2. suppleant Andreas Møller pedersen.

2 Revisorer Haakon Fløe Jensen og Henrik Ohlien enstemmigt valgt.

1 revisorsuppleant Torben Koed.

Referat af generalforsamling 20 02 2011

Danmarks Blindehistoriske selskab.

Referat af generalforsamling.

Tid: 20. februar 2011.

Sted: Fuglsangcentret.

Der forelå følgende forslag til dagsorden. Referatet indsættes under dagsordenens punkter.

Pkt. 1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Der blev gennemført en kort præsentation af de fremmødte, hvorved det fremgik, at antallet af stemmeberettigede medlemmer kunne opgøres til 30. Dagsordenen kunne herefter godkendes uden bemærkninger.

Pkt. 2. Valg af stemmetællere og dirigent.

Hanne Eriksen, Torben Koed og Bente krogh blev valgt til stemmetællere.

Håkon Fløh Jensen blev valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2010.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4. Årsberetningen 2010.

Hans Olsen bemærkede, at der, efter at årsberetningen var skrevet, er truffet aftale med forretningsudvalget i DBS. ved Thorkild Olesen om møde i august måned vedr. situationen for de blindehistoriske samlinger.

Hans Olsen kunne endvidere glæde sig over, at der var så god en tilslutning til arrangementet på forsorgsmusæet i Svendborg 19februar 2011.

Hans Olsen kunne yderligere oplyse, at der vil blive udsendt en CD. til alle medlemmer med optagelser fra arrangementet på forsorgsmusæet.

Der fremkom flere meget positive bemærkninger fra forsamlingen vedr. såvel arrangementet på Forsorgsmusæet som det foredrag om de blindehistoriske arkiver, som Niels Strandsbjerg holdt lørdag aften.

Elin Andreasen kunne tilslutte sig de positive bemærkninger, men udtrykte samtidig, at programmet havde været noget presset, hvilket man skulle være opmærksom på ved efterfølgende planlægning.

Flere indlæg gik på den svage strukturering af foredraget om de blindehistoriske arkiver. Niels Strandsbjerg havde opfordret til kommentar og spørgsmål under indlægget, men det viste sig at blive styret for løst.

Herefter blev årsberetningen godkendt.

Pkt. 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Arne Krogh gennemgik regnskabet i nøgletal.

Egenkapital pr. 1. januar 2010: 137.783,92 kr.

Udgifter i alt: 26.214,96 kr.

Indtægter i alt: 48.150,0 kr.

Overskud i alt: 21.935,04 kr.

Egenkalital pr. 31. december 2010 i alt: 159.718,96 kr.

Henrik Olsen henviste til det fællesarrangement, som Blindehistorisk Selskab og Audioklubben gennemførte sammen 13. november 2010 med et foredrag af Ove Gibskov. Arrangementet gav et overskud, hvor Blindehistorisk Selskabs andel udgør ca 150,00 kr. Beløbet vil snarest blive fremsendt til Blindehistorisk Selskab.

Henning Backs roste kassereren for det aflagte regnskab og gjorde opmærksom på, at for DBS.s foreninger eksisterer der en aftale med tilbud om at kunne udnytte en fastrentekonto med en rentetilskrivning på 3,1 %. Indskudet bindes for 2 eller 3 år. Der kan hæves på kontoen mod betaling af et mindre gebyr.

Arne Krogh oplyste, at regnskabet er revideret 11. februar 2011 uden bemærkninger eller påtale af revisorerne Hanne Eriksen og Svend Thougaard.

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet 2010.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen indstiller til godkendelse af uændret kontingent på 150,00 kr.

Kontingentet blev fastsat uændret for 2011.

Pkt. 7. Valg.

A. Kasserer. Arne Krogh blev genvalgt for 2 år.

B. 1 bestyrelsesmedlem. Inge Gibskov blev genvalgt for 2 år.

C. 2 suppleanter. René Ruby og Else Ahrens blev valgt.

D. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Svend Thougaard blev genvalgt og Håkon Fløh Jensen nyvalgt til revisorer. Hanne Eriksen blev valgt til revisorsuppleant.

Pkt. 8. Indkomne forslag.

Hans Olsen oplyste, at der ikke var indkommet forslag.

Pkt. 9. Eventuelt.

Heidi Madsen fremkom med en kritik af serveringen i restauranten under middagen lørdag aften. Lang ventetid mellem retterne.

Lone Julmann nævner, at det ville have været en fordel, hvis et medlem fra bestyrelsen havde deltaget i afviklingen af programmet lørdag aften herunder foredraget om de blindehistoriske arkiver.

Hans Olsen. Intentionen i planlægningen havde været, at foredraget blev afviklet i løbet af 45 minutter eller 1 time og herefter tid til kommentar og spørgsmål.

Lena Bang spørger til muligheden for at få udarbejdet en adresseliste over medlemmerne.

Elin Andreasen takkede hjælperne på Odense Banegårdscenter og gav udtryk for, at det fungerede godt.

Karsten Ahrens Roste Niels Strandsbjerg for det store kendskab til de blindehistoriske arkiver og den detaillerigdom foredraget havde indeholdt.

Kurt Nielsen foreslog at opfordre niels Strandsbjerg til at komme en anden gang i Blindehistorisk Selskab og holde foredrag med en anden vinkel på blindehistorien.

Torben Koed opfordrer bestyrelsen til at drøfte med forretningsudvalget ikke blot, hvordan DBS.s historie bliver fortalt men også, hvordan kredsenes historie bliver bevaret og fortalt. Det skal også afklares, hvor kan arkivalierne sendes hen til registrering og arkivering.

Lone Julmann foreslog, at der på forhånd ved arrangementer i Danmarks Blindehistoriske Selskab bliver meldt ud til FSC, hvornår deltagerne ønsker at afrejse, således at FSC kan planlægge bestilling af befordring.

Jørgen Eckmann tilslutter sig Torben Koeds forslag om bevarelse af kredsenes historie og beklager dybt, at det ikke allerede er sket. Spørgsmålet har tidligere været drøftet med Fooretningsudvalget og udfordringen i denne forbindelse er plads til arkivalier. Spørgsmålet kunne måske nu komme på tale igen i forbindrlse med hovedkontorets flytning.

Lena Bang ønsker at høre, hvad bestyret har af planer for det kommende år?

Heidi Madsen henviste til jubilæumsskriftet fra Synscenter Refsnæs. Det kan hentes på centrets hjemmeside. En opfordring til at komme i gang med læsningen. Meget spændende materiale.

Kurt Nielsen oplyste, at Danmarks Blindehistoriske Selskab har plan om at etablere Danmarks Blindehistoriske lydmusæum. Det er en stor opgave. Hans Olsen har deltaget i et kursus om at oprette og redigere hjemmesider. Udfordringen er at kunne strukturere lydoptagelserne efter tema, lave indholdsfortegnelse med omtale af indslagene og eventuelt også skabe mulighed for at kunne downloade materiale. Stort projekt.

Hans Olsen. Vi har behandlet spørgsmålet om adresselister tidligere og har også tidligere afvist ideen.

Arne Krogh foreslog, at Danmarks Blindehistoriske Selskab udsendte jubilæumsskriftet fra Synscenter Refsnæs eventuelt på E-mail. Det ville give flere medlemmer mulighed for at læse jubilæumsskriftet.

Hans Olsen kunne supplere med, at jubilæumsskriftet er indlæst på Synscenter Refsnæs.

Flere indlæg udtrykte ønske og en adresseliste og mente ikke, det kunne være så kompliceret. medlemmerne kunne jo selv bestemme, hvilke oplysninger, listen skulle indeholde.

Jørgen Eckmann er glad for at læse nyhedsbrevet. Der bringes meget interessant stof. Jørgen Eckmann foreslog, at der i nyhedsbrevet bliver oprettet en fast rubrik, hvor man kunne offentliggøre nyheder om nye publikationer m.v.

Hans Olsen takkede bestyrelsen for et godt og loyalt samarbejde. Tak for aktiv og kreativ deltagelse i generalforsamlingen. Tak til kandidaterne i de gennemførte valg. Arrangementet i forbindelse med generalforsamlingen 2012 bliver afholdt 18. og 19. februar på Fuglsangcentret.

Håkon Fløh Jensen lukkede herefter som dirigent generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent Kurt Nielsen.