Referat af generalforsamling 22 02 2015

Uddrag af Nyhedsbrev nr. 2/2015 udsendt juni 2015.

5. Referat af generalforsamling i Blindehistorisk Selskab.

søndag 22. februar 2015

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt som følger:

Hans Erik Olsen byder velkommen.

Der er 32 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

Thorben Koed blev valgt som dirigent.

Thorben konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

Stemmetællere: Lars Petersen og Henrik Harreschou.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2014.

Godkendt

4. Årsberetning.

Hans Erik Olsen giver årsberetning:

Pr. 31. dec. 2014: 104 medlemmer.

I årets løb er der holdt 5 bestyrelsesmøder.

Der er udsendt 3 nyhedsbreve på følgende medier:

70 elektroniske (mail)

18 punkt

13 DAISY

3 på sort

20 års jubilæum: Christian Alvad underholdt. Thorkild Olesen holdt festtalen.

For fremtiden vil regnskabet blive udsendt sammen med årsberetningen.

Formanden omtalte en beklagelig misforståelse, som er opstået i forbindelse med etablering af et samarbejde mellem Dansk Blindesamfunds Fritids- og Kulturpolitiske udvalg og Blindehistorisk Selskab. Blindehistorisk Selskab er, ligesom kulturudvalget, meget interesseret i sådan et samarbejde, men en manglende mail mellem Dansk Blindesamfund og Blindehistorisk Selskab har bevirket, at Blindehistorisk Selskab desværre ikke blev indkaldt til det første møde i udvalget.

Efterfølgende debat: Ove Gibskov beklagede meget, at Blindehistorisk Selskab ikke deltog i ovennævnte møde.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Arne Krogh fremlagde regnskabet:

1. jan. 2014: Egenkapital: kr. 200.978,47

Indtægt 2014: kr. 59.342,00

Udgift 2014: kr. 89.212,40

Underskud 2014: kr. 29.870,40

31. dec. 2014: Egenkapital: kr. 170.928,07

Giro: kr. 163.431,75

Bank: kr. 7.496,32

Spørgsmål til regnskabet:

Hanne Skipper ønskede oplysning om posten: Gaver.

6. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet forbliver uændret: kr. 150,00 pr. år.

7. Valg af:

A Kasserer, (for 2 år). Arne Krogh ønsker genvalg.

Arne genvalgt

B. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år). Inge Gibskov ønsker genvalg.

Inge genvalgt

C. 2 suppleanter,

Leif Martinussen og Andreas Møller Petersen.

D. 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Revisorer: Thorben Koed og Henrik Olsen

Revisorsuppleant: Ove Gibskov

8. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Henrik Olsen stiller forslag om, at man indleder, og afslutter, generalforsamlingen med en sang.

Forslaget modtages positivt.

9. Eventuelt.

Inge Wallin foreslår, at lave en adresseliste over alle medlemmer.

Formanden oplyser, at forslaget har været bragt i nyhedsbrevet, og at der kun er tre medlemmer, der har ønsket at stå på en sådan adresseliste.

Tina Christiansen foreslår at lave et arrangement om Johannes Wahl med Lars Bang Andersen som foredragsholder. Johannes Wahl ville i år være fyldt 100 år.

Leif Martinussen foreslår at lave en registrant, som kan benyttes når, og hvis, personer har effekter af museal værdi. Leif tilbyder at være kontaktperson.

Poul Lüneborg nævner, at alt skriftligt materiale skal afleveres til Rigsarkivet.

Referent: Svend Thougaard

28. februar 2015