Vedtægter

Vedtægter for Blindehistorisk Selskab (BHS)

§1. Selskabets navn og hjemsted.

Stk. 1. Blindehistorisk Selskab. (BHS).

Stk. 2. Blindehistorisk Selskab er et landsdækkende selskab med eget budget og egne vedtægter. Blindehistorisk Selskab er en forening under Dansk Blindesamfund.

Stk. 3. Selskabets hjemsted er den kommune, hvor den til enhver tid valgte formand har folkeregisteradresse.

§ 2. Selskabets formål.

Stk. 1. At udbrede kendskabet til blindes historie.

Stk. 2. At udbrede kendskabet til og anvendelsen af eksisterende blindehistoriske samlinger og arkivalier.

Stk. 3. At støtte og medvirke til udbygningen og bevarelsen af blindehistoriske samlinger med henblik på en senere egentlig museumsdannelse til gavn for forskning og formidling.

§ 3. Nyhedsbrev.

Selskabet udsender et nyhedsbrev så ofte det er praktisk og økonomisk muligt, dog mindst 2 gange årligt.

§ 4. Optagelseskriterium.

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der kan støtte selskabets formål. Dog skal alle medlemmer være indstillet på, at selskabets aktiviteter foregår på synshandicappedes præmisser.

Stk. 2. Alle, der har indbetalt deres kontingent er medlemmer af selskabet.

§ 5. Selskabets Økonomi.

Stk. 1. Selskabets økonomi baserer sig på medlemmernes kontingentindbetalinger og økonomisk støtte fra Dansk Blindesamfund, eller andre eksterne donatorer.

Stk. 2. Bevilling af økonomisk støtte fra Dansk Blindesamfund og ansøgning om økonomisk støtte til eksterne donatorer i selskabets navn forudsætter, at de herved opnåede økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med selskabets formål.

Stk. 3. Selskabet skal angive størrelsen af ethvert tilskud det modtager, fra for eksempel legater, fonde og offentlige/private myndigheder, samt fra andre foreninger eller enkeltpersoner i årsregnskabet.

Stk. 4. Selskabet skal underrette Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, såfremt selskabet står som modtager af arv.

Stk. 5. Selskabet foretager ikke indsamlinger. Indsamlingsvirksomhed kan dog godt finde sted, såfremt det sker i samråd med Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg.

Stk. 6. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at investere overskydende likvid kapital i værdipapirer i bank eller investeringsforening. Der må højest investeres i 30 % aktier og resten i obligationer. 

§ 6. Selskabets bestyrelse.

Stk. 1. Bestyrelsen udøver, når generalforsamlingen ikke er samlet, dennes myndighed, med ansvar overfor denne.

Stk. 2. Ved afstemning har et flertal af bestyrelsens medlemmer, der er medlem af Dansk Blindesamfund, til enhver tid vetoret i alle anliggender af interesse for Dansk Blindesamfund.

Stk. 3. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder ved udsendelse af en dagsorden i et tilgængeligt medie, så ofte det skønnes nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 4. Formanden repræsenterer selskabet udadtil og leder og fordeler det daglige arbejde.

Stk. 5. Ved stemmelighed på bestyrelsesmøderne er formandens stemme den afgørende.

Stk. 6. Selskabet tegnes af formand og kasserer i forening. Disse er bemyndiget til at kvittere for beløb, der indgår til selskabet.

Stk. 7. Kassereren fører det daglige regnskab, holder bestyrelsen løbende orienteret om dette, og aflægger det på generalforsamlingen i revideret stand.

Stk. 8. Regnskabet udsendes skriftligt til medlemmerne i et tilgængeligt medie, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 7. Ordinær generalforsamling.

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling er selskabets højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal.

Stk. 3. Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmeret og er valgbare.

Stk. 4. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske skriftligt med angivelse af dagsordenen. Indkaldelsen skal være medlemmerne, i et tilgængeligt medie, i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse kan ske gennem selskabets nyhedsbrev og annoncering i Dansk Blindesamfunds medlemsblad.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, i et tilgængeligt medie, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse).
  7. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Formanden sørger for, at materiale til skriftlig afstemning er til stede.

Stk. 7. Afstemninger på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. (Bortset fra vedtægtsændringer).

Stk. 8. Afstemninger kan foretages ved håndsoprækning, men hvis det ønskes, skal skriftlig afstemning gennemføres, når 1/3 af de tilstedeværende ønsker dette. Personvalg skal såfremt blot 1 deltager anmoder om det, ske ved skriftlig afstemning.

Stk. 9. Ved stemmelighed ved personvalg, foretages lodtrækning.

Stk. 10. Ved stemmelighed ved afstemninger om forslag foretages omvalg. Giver afstemningen samme resultat, bortfalder forslaget.

Stk. 11. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. Formand og kasserer vælges ved særskilt valg.

Stk. 12. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Stk. 13. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Stk. 14. Et medlem kan skriftligt, over for selskabets formand eller et andet medlem af bestyrelsen, tilkendegive, at vedkommende er villig til at kandidere til et valg med angivelse af, hvilke poster vedkommende kandiderer til. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 15. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, redaktør af nyhedsbrevet samt sekretær.

Stk. 16. Referatet af den ordinære generalforsamling godkendes ved underskrift af mødets dirigent, samt ved formandens underskrift, efter at referatet har været forelagt for bestyrelsen, der påser, at referatet afspejler mødets forløb, og at dette gengiver trufne beslutninger og valg. Efter at være underskrevet, som anført, fremsendes referatet til offentliggørelse i førstkommende nyhedsbrev senest 3 måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 8. Regnskab og Kontingent.

Stk. 1. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Kontingentet er forfalden til betaling den 1. januar, og skal være betalt inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Bestyrelsen har ret til at slette eventuelle restanter af medlemslisten, efter at der er blevet fremsendt en påmindelse.

§ 9. Revision.

Stk. 1. Revisionen foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 2. Selskabets valgte revisorer kan ikke samtidigt vælges som medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. Ved revisionen gennemgås bøger, bilag og kassebeholdning, og der foretages en almindelig regnskabsbedømmelse.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med en kort beskrivelse af den problemstilling, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal være medlemmerne, i et tilgængeligt medie, i hænde senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling ønskes afholdt. Indkaldelse kan ske gennem selskabets nyhedsbrev og annoncering i Dansk Blindesamfunds medlemsblad.

Stk. 2. Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 10 procent af selskabets medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom overfor formanden.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at skriftlig begæring herom er fremsat.

Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 5. Afstemninger på den ekstraordinære generalforsamling kan foretages ved håndsoprækning, men hvis det ønskes, skal skriftlig afstemning gennemføres, når 1/3 af de tilstedeværende ønsker dette.

Stk. 6. Godkendelse af referatet af den ekstraordinære generalforsamling følger proceduren, som er beskrevet i § 7 stk. 16.

§ 11. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer til behandling på den ordinære generalforsamling sendes til bestyrelsen inden 1. januar.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt fremsættes og udsendes til medlemmerne i et tilgængeligt medie, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 3. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 4. Vedtægtsændringer, der vedtages på generalforsamlingen, fremsendes til Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg til godkendelse.

§ 12. Opløsning.

Opløsning af selskabet kan kun ske, når forslag herom er udsendt til medlemmerne i et tilgængeligt medie, og vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og her vedtaget med mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 13. Selskabets aktiver.

Stk. 1. Opløses selskabet tilfalder aktiver og formue Dansk Blindesamfund, som drager omsorg for, at midlerne anvendes i henhold til selskabets formål.

Stk. 2. Det er Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, der fører eventuelle forhandlinger på vegne af selskabet.

Vedtægtsændringer er foretaget på følgende datoer:

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling fredag den 18. november 1994.

Ændret på den ordinære generalforsamling søndag den 16. marts 2003.

Ændret på den ordinære generalforsamling søndag den 18. marts 2007.

Ændret på den ordinære generalforsamling søndag den 24. februar 2013.

Ændret på den ordinære generalforsamling lørdag den 18. februar 2017 og senest ændret på den ordinære generalforsamling lørdag den 17. februar 2018.