Litteraturliste

Litteraturliste over blindehistoriske dokumenter.

Den første oversigt over blindehistoriske dokumenter blev den 7. januar 2004 udarbejdet af Ph. D. René Ruby og lagt på selskabets daværende hjemmeside. Denne liste blev på initiativ af en række af selskabets aktive medlemmer i anledning af Dansk Blindesamfunds 100-års jubilæum revideret den 26. januar 2011.

I februar 2017 har selskabets bestyrelse gennemført en revision af oversigten over dokumenter af blindehistorisk interesse med henblik på at offentliggøre denne på selskabets nuværende hjemmeside. Den foreliggende litteraturoversigt vil fremover løbende blive opdateret – nærværende udgave er opdateret juli 2017.

Selskabets bestyrelse modtager meget gerne forslag om rettelser og tilføjelser til listen.

Enhver der ønsker rådighed over en tilgængelig version af et dokument, som ikke kan læses på andre hjemmesider, er velkommen til at rette henvendelse til selskabets bestyrelse herom.

Selskabet tilsigter med denne liste at skabe et overblik over dokumenter af særlig blindehistorisk interesse. Bestyrelsen er sig bevidst, at oversigten langt fra er komplet. Der vil kunne hentes værdifuld supplerende viden ved at gennemgå kildeoversigterne i en række af de væsentligste bogudgivelser på listen.

Blindehistoriske Dokumenter, som findes i tilgængelige formater på andre hjemmesider, vil naturligvis blive nævnt på listen med oplysning om, hvor de foreligger i et tilgængeligt format, men sådanne dokumenter vil ikke kunne findes på selskabets egen hjemmeside.

Listen vil være opdelt i 2 afdelinger. Del nr. 1 omfatter biografier og faglitterære bøger og artikler, medens del 2 omfatter udgivelser af skønlitterær karakter og erindringer.

Her følger en skematisk beskrivelse af de stamoplysninger som listen forventes at indeholde om alle anførte udgivelser:

  1. Forfatterens efternavn / navne
  2. Fornavn / fornavne
  3. Nationalitet, anføres kun hvis vedkommende ikke er dansk, dog vil også Grønlandsk og Færøsk oprindelse blive anført.
  4. Udgivne titler nævnes i tidskronologisk rækkefølge med de ældste først og med angivelse af forlag, udgivelsesår og sidetal, samt information om, hvor dokumentet kan findes og eventuelt oplysning om, hvem der i givet fald har overskrevet dokumentet fra punktskrift.

Hvis ikke dokumentets titel giver tilstrækkelig information om dokumentets indhold vil det blive forsynet med nogle få stikord til belysning af dette.

Årbøger, jubilæumsskrifter og lignende vil blive angivet med organisationen som forfatter, dette vil i enkelte tilfælde betyde, at en artikel fra en sådan publikation også registreres under forfatteren med henvisning til publikationen.

1. del – Biografier og faglitterære bøger og artikler.

Aalborgafdelingen af Dansk Blindesamfund: 25-års jubilæumsskrift, udgivet af lokalafdelingen på Ballermanns Bogtrykkeri i Aalborg i 1936

Bogen er redigeret af Lagirer N. K. Nielsen, den er på 144 sider hvoraf halvdelen er annoncer.
Ud over en præsentation af kredsens første 4 formænd, indeholder bogen beskrivelser af markante medlemmer af kredsen og en omtale af Blindes Arbejdes butik og værksted i Aalborg.
Bogen foreligger ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indscannet E-tekst udgave.

Amby, Finn: “Målgruppen der forsvandt”.

En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse. Ph.d.-afhandling på 328 sider, udgivet februar 2014 – Institut for Statskundskab – Aalborg Universitet. Kan læses på www.nota.dk.

Andersen, Stine: Identitet set med blindes øjne, med Nikolaj Bølstad og Line Munkøe som medforfattere.

Offentliggjort juni 2001, 4. semesters eksamen kvalitative metoder, 34 sider. Blindehistorisk Selskab råder over en elektronisk version af opgaven.

Augustesen, Rasmus: ”Segregering Eller Integrering.

En undersøgelse af undervisningspolitikken over for synshandicappede i perioden fra 1949 til 1980” Speciale Institut for Historie, Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Udgivet af universitetet august 2004.

Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af publikationen som E-tekst, er ikke tilgængelig på andre hjemmesider.

Bang Andersen, Lars: Diskografi om Johannes Wahl, med Tina Christiansen og René Aagaard som medforfattere.

Offentliggjort juni 2012, 85 sider.Kan læses på:
www.the-discographer.dk

Bundgaard Christensen, Claus: Danske soldater ved Vestfronten 1914-1918.

udgivet på forlaget Gyldendal i 2009, 536 sider. I bogen omtales bl.a.Søren P. Petersen, Rødding, der den 9. juni 1916 mistede synet på begge øjne efter at være ramt af granatsplinter. Bogen kan læses på NOTA som bog nr. 19368.

Carroll, Thomas J. (Amerika): Blindhed. Hvad er den? Hvad gør den? Hvordan leve med den? Første del: En analyse af, hvad der er tabt.

Bogen blev udgivet i USA i 1961. Heinrich Meyer ansat ved Statens Institut for Blinde og Svagsynede oversatte bogen til dansk. Denne udgave, der er på 76 sider, blev ikke udgivet på noget forlag men benyttet til intern brug på Instituttet og indlæst som lydbog af Statens Trykkeri og Bibliotek for Blinde. Blindehistorisk Selskab er ikke i besiddelse af en kopi af lydbogen, kontakt eventuelt IBOS.

Christensen Sköld, Beatrice (Sverige): ”Vi kan inte alla passa till hantverkare” Blinda kvinnors bildningsprocess 1879-1923”. Dr.disputats Pedagogiska institutionen Stockholms universitet 2010.

Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af publikationen som E-tekst, er ikke tilgængelig på andre hjemmesider.

Christensen Sköld, Beatrice: “Blinda kvinnors utbildingsvägar 1880-1920”, indlæg givet på den 5. nordiske konference om handicaphistorie i Nynäshamn i Sverige 24.-26. september 2004.

Artiklen er offentliggjort på siderne 145-160 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 13 fra april 2005. Kan læses på:
wwwhandicaphistorie.dk

Christensen, Jeanne G.: “Mestendels blind. – Blinde i det mønske landbosamfund 1645-1800”.

Speciale i etnologi, Københavns Universitet, 2000. Kan læses på:
www.nota.dk
bognummer 17590.

Christensen, Åge: Beretning for Aalborg Blindekreds for perioden 1894-1977, redigeret af forfatteren, udgivet marts 1976 af Frimurerlogen Sct. Johannes Cimbria i Aalborg.

Beretningen findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version.

Dahl, Allan: “Nogle Oplysninger om Blindeforholdene her i Landet”, udgivet af „De Blindes Understøttelses- og Læseforening af 1883″ ved Ritmester Allan Dahl, R. af D. i

Sjøbenhavn, 12 sider, Trykt hos Valentin og Lunds forlag 1892.

Kan læses på:
www.kb.dk

Danmarks Blinde: Referat af foreningens Debatmøde afholdt i Tivoli i København den 22. – 24. maj 1894, trykt hos Valentin & Lund 1894, 169 sider.

Kan læses på:
www.kb.dk

Danmarks Blinde: Referat af Danmarks Blindes Ledermøde afholdt den 18. august 1899 i Tivoli i København.

Udgivet af foreningen, 39 sider. Kan læses på:
www.kb.dk

Danmarks Blinde: “Tilbageblik i Anledning af Foreningen Danmarks Blindes 25-Aars Jubilæum”.

Udgivet i København 1908 af Valentin og Lunds Bogtrykkeri, 15 sider. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave af jubilæumsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Dansk Blindesamfund: Dansk Blindesamfunds Medlemsblade fra nr. 1/1911 til nr. 18/1923, bortset fra numrene 18-21 og 24, kan læses på:

www.blind.dk
. Disse blade er overskrevet fra punktskrift af Henning Eriksen.

Dansk Blindesamfund: Dansk Blindesamfunds Medlemsblade fra 1924 til nr. 19/1999 forefindes som E-tekst i uddrag.

Blindehistorisk selskab er i besiddelse af disse elektroniske uddrag, som er indscannet af René Ruby, og som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Dansk Blindesamfund: Dansk Blindesamfunds Medlemsblade fra nr. 20/1999 til dato.

Kan læses på:
www.blind.dk

Dansk Blindesamfund: “Meddelelser fra Dansk Blindesamfund” redigeret af Karl Hansen, udgivet af hensyn til medlemmer af DBS, som ikke læser punktskrift.

Meddelelserne omfatter nr. 1 – august 1913 til nr. 8 – maj 1916 samt Medlemsbladene nr. 85-88 fra 1918, 48 sider.
Disse Meddelelser findes samlet på Det Kongelige Biblioteks læsesal, hvor de kan læses men ikke lånes.

Dansk Blindesamfund: Tidsskriftet “Blindesagen” blev udgivet af foreningen fra marts 1972 til december 2009.

Nr. 1 – januar 2000 til nr. 6 – december 2009 kan læses på
www.blind.dk
Numre af tidsskriftet for årene 1972-1999 findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside.

Dansk Blindesamfund: Årsberetninger for Dansk Blindesamfund fra 1911 til 1916.

Kan læses på:
www.blind.dk

Dansk Blindesamfund: DBSs historie for hvert årti gennem foreningens første 100 år.

Kan læses på:
www.blind.dk

Dansk Blindesamfund: “Dansk Blindesamfunds jubilæumsskrift 1911-1936” redigeret af fhv. landsformand Ernst Jørgensen. Udgivet på forlaget Nornotryk a/s af DBS i 1936 i forbindelse med foreningens 25-års jubilæum, 20 sider.

Blindehistorisk selskab er i besiddelse af en E-tekst version af jubilæumsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Dansk Blindesamfund: “Dansk Blindesamfunds jubilæumsblad 8. juni 1911-1961”. Særtryk udgivet af DBS i 1961 i forbindelse med foreningens 50-års jubilæum, 24 sider.

Kan læses på:
www.blindehistorisk.dk

Dansk Blindesamfund: ”Hvilke veje bør blindesagen gå i fremtiden?: Et oplæg til en debat”, udarbejdet den 13. april 1965, underskrevet af 10 repræsentanter for blindeområdet, herunder bl.a. fhv. landsformand for DBS, H. C. Sierup.

En E-tekst udgave af artiklen findes på:
www.nota.dk
bognummer 709045.

Dansk Blindesamfund: “1911-1986 To skridt frem og et tilbage” – 75-års jubilæumsskrift. Udgivet i 1986 af DBS.

Kan læses på:
www.nota.dk

Dansk Blindesamfund: “… gøre de Blinde til frie og uafhængige borgere 100 år med Dansk Blindesamfund”, jubilæumsskrift på 84 sider udgivet af DBS i 2012.

Kan læses på
www.nota.dk
bognummer 38684.

Resten af literaturlisten i uformateret udgave, kopieret direkte fra den gamle hjemmeside:

Dansk Blindesamfund: “… gøre de Blinde til frie og uafhængige borgere 100 år med Dansk Blindesamfund”, jubilæumsskrift på 84 sider udgivet af DBS i 2012. Kan læses på www.nota.dk – bognummer 38684.

Blindeskakkens historie: Dansk Blindesamfunds hjemmeside www.blind.dk indeholder en række artikler til belysning af spillets betydning og udvikling for blinde gennem mere end 50 år.

Davidson, Margaret (England): bliver det morgen?” Originaludgaven udkom på engelsk i 1971 og på dansk i 1980, om Louis Brailles liv og opfindelsen af punktskriften. Kan læses på www.nota.dk, bognummer 28152.

Dyrholm, Iørn: ”Den blinde prædikant”, artiklen er offentliggjort på siderne 9 – 16 i Handicap Historisk Tidsskrift nr. 22 fra 2009 med temaet ”Blindhed”. Kan læses på www.nota.dk.

Ellehammer Andersen, Svend: Blinde i Folkeskolen. Første del, skrevet i samarbejde med Bjørn E. Holstein: Undersøgelse. 1. udgave juni 1979. Pædagogisk-Psykologisk Publikationsserie Nr. 3. Institut for Pædagogik og Psykologi, Danmarks Lærerhøjskole, 453 sider. Kan findes på www.bibliotek.dk

Ellehammer Andersen, Svend: Blinde i Folkeskolen. Anden del, skrevet i samarbejde med Bjørn E. Holstein: Bilag til undersøgelse. 1. udgave juni 1979. Pædagogisk-Psykologisk Publikationsserie Nr. 4. Institut for Pædagogik og Psykologi, Danmarks Lærerhøjskole, 136 sider. Kan findes på www.bibliotek.dk

Ellehammer Andersen, Svend: Blinde i Folkeskolen. Tredje del, skrevet i samarbejde med Bjørn E. Holstein: En artikelsamling. 1. udgave juni 1979. Pædagogisk-Psykologisk Publikationsserie Nr. 5. Institut for Pædagogik og Psykologi, Danmarks Lærerhøjskole, 132 sider. Kan findes på www.bibliotek.dk

Ellehammer Andersen, Svend: ”Holdninger til blinde” Udgivet København, 1965. Kan læses på www.nota.dk – bognummer 21113.

Ellehammer Andersen, Svend: Integration af synshandicappede elever i folkeskolen, skrevet i samarbejde med Bjørn E. Holstein – Delrapport 1. April 1978. PP-rapport nr. 2. Institut for Pædagogik og Psykologi, Danmarks Lærerhøjskole, 2 bind. Kan findes på www.bibliotek.dk

Ellehammer Andersen, Svend og Påske, Valdemar: “Svagsynsundervisning i Danmark 1922 – 1987”. Artikel på siderne 99-114 optrykt i Handicaphistorisk Årbog nr. 1 udgivet 1987 af Historisk Selskab for Handicap og Samfund. Blindehistorisk Selskabet er i besiddelse af en kopi af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Engberg, Nils: “Lys over “Den mørke middelalder” – synet på de syge og handicappede”. Handicaphistorisk tidsskrift nr. 1 1999, ca. 100 sider. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Eriksen, Henning: Dansk Blindesamfunds 5 første år, som det tegner sig i foreningens medlemsblade. Artiklen er optrykt på siderne 106 – 114 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 17 fra 2007 med temaet ” TRO, LIV OG LEVEVILKÅR”. Blindehistorisk Selskab råder over en PDF version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Eriksen, Henning: Jeg kommer hjemmefra. Artiklen er optrykt på siderne 61 – 68 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 18 fra 2007 med temaet ” Børns adskillelse fra familien”. Blindehistorisk Selskab råder over en PDF version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Eriksen, Henning: Kamillianerklinikken i Ålborg. Artiklen er optrykt på siderne 45 – 49 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 18 fra 2007 med temaet ” Børns adskillelse fra familien”. Blindehistorisk Selskab råder over en PDF version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængeligt form på andre hjemmesider.

Eriksen, Henning: Nyt fra Blindehistorisk Museum. Artiklen, der er på 1 side, rummer en beskrivelse af blindehistorisk museum og blev offentliggjort i Dansk Blindesamfunds Medlemsblad nr. 24/2007, der findes på www.blind.dk.

Eriksen, Henning: Erindringer om instituttet, goalball og edb undervisning. Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 20 fra 2008 har temaet: Rundt om et institut – erindringer skrevet i anledning af (Det nye) Institut for Blinde og svagsynedes 50-års jubilæum 5. november 2008. Kan læses på www.nota.dk, bognummer 8345. Henning Eriksen fortæller om sine erindringer om det gamle Blindeinstitut (siderne 35 – 39), om goalball i 1960-erne (siderne 47-52) og om EDB-skolens første hold (siderne 87 – 95)

Eriksen, Henning: Skrive punktskrift og skrive på skrivemaskine. Artiklen er optrykt på siderne 31 – 35 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 22 med temaet ”Blindhed” udgivet i 2009. Kan læses på www.nota.dk.

Eriksen, Henning: Ungdomstid. Artiklen er optrykt på siderne 36 – 48 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 22 med temaet ”Blindhed” udgivet i 2009. Kan læses på www.nota.dk.

Eriksen, Henning: E-bog – Noter om blindes historie. Udgivet februar 2011, bogen er på 284 sider. Kan læses på ww.nota.dk – bognummer: 36685. E-bogen kan desuden downloades fra www.debbi.dk

Eriksen, Henning: Lydbogens historie. Artikel på 2 sider offentliggjort 04 10 2012 på Dansk Blindesamfunds hjemmeside www.blind.dk

Eriksen, Henning: Blindehistorisk museum. Artiklen beskriver arbejdet på og lukningen af Blindehistorisk museum og blev i 2012 offentliggjort i tidsskriftet ”Blindes Jul”. Blindehistorisk selskab er i besiddelse af en E-tekst af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Eriksen, Henning: Beretning om mine oplevelser med svagsynsoptik. Artiklen er optrykt på siderne 91 – 101 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 30 fra 2013. Temaet for publikationen er ”Svagsynsoptikkens historie i Danmark – Da „blinde“ blev seende”. Kan læses på www.nota.dk – bognummer 0258.

Eriksen, Henning: 11 personlige beretninger fra tiden omkring FDDBs stiftelse. Bogen er udgivet i 2014 af FDDB og er på 59 sider. Publikationen kan downloades fra www.fddb.dk Beretningerne er indsamlet af Henning Eriksen. Redaktion: Pia Hesse & Gerd Nielsen fra Foreningen Danske Døvblinde

Eriksen, Henning: Danmarks blinde – et historisk tilbageblik. Artikel, som er offentliggjort på side 25-26 i tidsskriftet ”Øjeblikket” nr. 3 – maj 2014, som kan læses på www.blind.dk.

Eriksen, Henning: Genstande fra Blindehistorisk Museums samling. Sammen med Mogens Bang har Henning Eriksen skrevet denne artikel optrykt på siderne 23-44 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 33 fra 2015 med temaet ”GENSTANDE – genstande i historien”. Blindehistorisk Selskab råder over en PDF version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængeligt form på andre hjemmesider. Artiklen beskriver følgende genstande:
– Tinskål
– Guldbergs skriveapparat
– Malling Hansens skrivekugle
– Punktskrivetavle samt pren
– Relief skrift
– Regnetavle til blinde
– Omstillingsbord (vekselbord)
– Samtaleapparat til døvblinde
– Tandberg båndoptager
– Blindes hjælpemidler i trafikken

Eriksen, Henning: Tilbageblik Blindes første politiske sejr. Artikel som er offentliggjort på side 27 i tidsskriftet ”Øjeblikket” nr. 5 – maj 2015 – kan læses på www.blind.dk.

Eriksen, Henning: “Museumsdagbogen”, endnu ikke udgivet manuskript på 90 sider med noter. Bogen giver en beskrivelse af dagligdagen på Blindehistorisk museum i tiden fra 2001 til lukningen i 2011. Blindehistorisk Selskab arbejder i 2017 på en udgivelse af manuskriptet, der foreligger som E-tekst.

Eriksen, Henning: Se tillige erindringsbeskrivelser under del 2.

Fibiger, Steen: “Eugenik og talelidelser”. Handicap og Samfund nr. 10 1998 siderne 68-87 om 30-ernes sterilisations- og ægteskabslovgivning omkring blinde-, døve- og talelidende. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Foreningen til Fremme af Blindes Selvvirksomhed: opråb juni 1882 til offentligheden, om at støtte opførelsen af en værkstedsbygning med udsalg i St. Kongensgade i København, 15 sider. Kan læses på www.kb.dk.

Foreningen til at Fremme Blindes Selvvirksomhed: 25-års jubilæumsskrift, trykt af Hoffensbergs & Traps Etabl. 1887, 24 sider. Kan læses på www.kb.dk.

Foreningen til at Fremme Blindes Selvvirksomhed: Foreningen blev i 1990 slået sammen med en række legater under navnet “Blindes støttefond”. Man kan læse her om på www.blindesstoettefond.dk.

Fristrup, Jan: Kastebold? En undersøgelse blandt 51 nye 18-36 årige medlemmer af Dansk Blindesamfund med særligt henblik på beskæftigelse og uddannelse. Delrapport 6. Januar 2000. Dansk Blindesamfund. Blindehistorisk Selskab er ikke i besiddelse af en tilgængelig version af undersøgelsen, kontakt eventuelt DBS.

Froestad, Jan (Norge): “Hvordan studere sociale gruppers egenorganisering? En teoretisk og metodisk drøfting med utgangspunkt i norsk handikapforskning”. Handicap og Samfund nr. 9, 1997 siderne 81-114. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Fysioterapeutuddannelsen i København: 100 år i gode hænder. Udgivet 2002 i forbindelse med fysioterapeutskolens 100-års jubilæums, se navnlig bogens afsnit 12 om blinde studerende. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst udgave af bogen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Förhammar, Staffan (Sverige): “Från tærande till nærande – Handikapputbildningens bakgrund”. Udgivet i Stockholm, 1991. Omhandler den begyndende undervisning af handicappede og opbygningen af handicapinstitutioner i 1800-tallet i international perspektiv. NOTA kan fra Sverige fremskaffe en svensk lydbogsudgave gennem det skandinaviske udlånssamarbejde.

Förhammar, Staffan (Sverige): “Föreningen för Blindas Väl och Yrkesutbildningen: ett exempel på vetenskabelig filantropi i Sverige i slutet af 1800-talet”. Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet Handicap og Samfund nr. 9, 1997 på siderne 135-140. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst uddgave af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Gibskov, Ove: “Femoghalvfjerds år i lydglimt”. Lydbog udgivet af Dansk Blindesamfund i 1987 i forbindelse med foreningens 75-års jubilæum. Kan læses på www.nota.dk.

Gibskov, Ove: “100 år i lydglimt”. Lydbog udgivet af Dansk Blindesamfund i 2011 i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum. Kan læses på www.nota.dk.

Gibskov, Ove: ”Aarhuskredsen i lydglimt gennem 100 år” – et historisk og underholdende tidsdokument, udgivet december 2013 af DBS Østjylland. Lydmontagen kan rekvireres ved henvendelse til kredsen.

Handicaphistorien tidligere “Historisk Selskab for Handicap og Samfund: Foreningen udsendte 6 Handicaphistoriske årbøger for årene 1987-1992. Årbog nr. 4 fra 1990 og nr. 6 fra 1992 kan læses på www.nota.dk, medens de øvrige 4 årbøger ikke findes i tilgængelig form på nogen hjemmeside.

Handicaphistorien tidligere “Historisk Selskab for Handicap og Samfund: Foreningen udgav Tidsskriftet “Handicap og Samfund” med 11 numre i perioden januar 1993 til november 1998. Tidsskrift nr. 1, der blandt andet indeholder en artikel om blindes biblioteksbetjening kan læses på wwww.nota.dk. Numrene 2-11 findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside.

Handicaphistorien tidligere “Historisk Selskab for Handicap og Samfund: Foreningen har siden 1999 udgivet Tidsskriftet “Handicaphistorisk Tidsskrift”

På www.nota.dk kan man læse:
Nr. 8 “Blindes læsning”
Nr. 9 “Temanummer om seksualitet”
Nr. 12 “Konstruktionen af den blinde”
Nr. 20 “Rundt om et institut”
Nr. 22 “Blindhed”
Nr. 28 “Hvad sproget gør ved os”
Nr. 29 “Hvad skete der efter 1980?”
Nr. 30 “Svagsynsoptikkens historie i Danmark”
Nr. 32 “Det hierarkiserede arbejdsmarked og de nye overflødige”
På www.handicaphistorie kan man læse:
Nr. 9 “Temanummer om seksualitet”
Nr. 10 “Temanummer om at være døv”
Nr. 11 “Temanummer om tro og overtro”
Nr. 12 “Konstruktionen af den blinde”
Nr. 13 “Vägen till medborgerliga rättigheter” – 5 Nordiske konference.
Nr. 19 “Samspillet mellem hørenedsættelse og høreapparater set i et historisk perspektiv”
Bortset fra nummer 1 af tidsskriftet fra 1999 er Blindehistorisk Selskab i besiddelse af alle øvrige numre frem til nr. 35 fra maj 2016 som PDF-filer.

Houmøller, Svend: “Kjædeordenen og blindeforsorgen 1811 til 1961”. Udkom i København, 1961 i forbindelse med 150-års jubilæet for Kjædeordenens oprettelse af det første blindeinstitut. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst udgave af bogen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Høgh, Gunnar: “Handicaphåndbogen”, de enkelte handicapgruppers dagligdag og organisatoriske forhold. Udgivet af De Samvirkende Invalideorganisationer (nu Danske Handicaporganisationer) i 1980, 83 sider. Bogen kan lånes gennem www.bibliotek.dk.

Høgh, Gunnar: ” Som du – men handicappet”. Om handicappede i skolen, trafikken og arbejdslivet samt om miljøskabte handicap, især om blinde, døve og kørestolsbrugere. Udgivet i 1981 på Nyt Nordisk forlag, 54 sider illustreret. Bogen kan lånes gennem www.bibliotek.dk.

Høgh, Gunnar: “Information til blinde”. Artiklen er offentliggjort på siderne 97-132 i Dansk Blindesamfunds 75-års jubilæumsskrift “To skridt frem og et tilbage” Udgivet af foreningen i 1986. Kan læses på www.nota.dk.

Høgh, Gunnar: ” DSI og De Sociale Forbrugerråd”. Udgivet i 1989 af De Samvirkende Invalideorganisationer (nu Danske Handicaporganisationer), 24 sider. Pjecen kan lånes gennem www.bibliotek.dk.

Høgh, Gunnar: “Aktuel handicappolitik lokalt og regionalt” Udgivet 1990 af De Samvirkende Invalideorganisationer (nu Danske Handicaporganisationer), 31 sider. Pjecen kan lånes gennem www.bibliotek.dk.

Instituttet for Blinde og Svagsynede: “Statens institut for blinde og svagsynede i København 1858 – 5. november, 1958”. Udkom i København i 1958 i forbindelse med instituttets 100-års jubilæum. Kan læses på www.nota.dk.

Instituttet for Blinde og Svagsynede: ”Rundt om et institut”. Erindringer skrevet i anledning af Instituttet for Blinde og Svagsynedes 50-års jubilæum 5. november 2008 på den nuværende adresse i Hellerup, Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 20 fra 2008, 103 sider. Kan læses på www.nota.dk.

Jensen, Laust: ”Førerhundens bedrifter”. En blind mands oplevelser med førerhund, 24 sider Udgivet af Laust Jensen – Grindløse pr. Jullerup, 1937. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Jensen, Ole: ”Mænd med synshandicap” skrevet i samarbejde med Hans Tage Truelsen. En socialpsykologisk undersøgelse af synshandicappede mænds sociale rolle og trivsel. Publikation nr. 6, Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut. Udgivet 1973 på Mentalhygiejnisk Forlag, 126 sider. Bogen kan læses på NOTA – bog nr. 19857.

Jensen, Svend: “Gør plads til os i samfundet”. Artiklen er offentliggjort på siderne 6-19 i Dansk Blindesamfunds 75-års jubilæumsskrift “To skridt frem og et tilbage” Udgivet af foreningen i 1986. Kan læses på www.nota.dk.

Jensen, Svend: ”De fleste af os må leve af offentlige ydelser”. Artiklen er offentliggjort på siderne 72-96 i Dansk Blindesamfunds 75-års jubilæumsskrift ”To skridt frem og et tilbage” Udgivet af foreningen 1986. Kan læses på www.nota.dk.

Jensen, Svend: 1987 – ”Blindes behov for kompenserende økonomiske ydelser”, pjece på 15 sider. Udgivet 1987 af DBS. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekstudgave af pjecen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Jensen, Svend: “Særforsorgens Fata Morgana”. Artikel i Handicaphistorisk tidsskrift nr. 3 2000, udgivet i forbindelse med 20-året for særforsorgens udlægning. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en PDF version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Jensen, Svend: “Det første skridt mod ligestilling” 154 sider, med introducerende refleksioner af Poul Lüneborg siderne 3-5, udgivet 2001 af Dansk Blindesamfund. Kan læses på www.nota.dk.

Jensen, Svend: 2004 – ”Det gule armbind”, artikel på 19 sider der blev offentliggjort i Nyhedsbrevene nr. 3 – oktober 2004 og nr. 3 – oktober 2005 fra Blindehistorisk Selskab med halvdelen i hver. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Johansen, Folke: “Sådan fik danske blinde et skriftsprog”. Udgivet København, 1983 i forbindelse med Blindeinstituttets 125-års jubilæum. Fås som E-tekst på www.nota.dk.

Johansen, Pia: Selvfølgelig skal jeg arbejde, med Kirsten Hvenegaard, Katrine Syppli Kohl og Helle Rahbæk Asserhøj som medforfattere. En undersøgelse af en gruppe blinde og svagsynedes arbejdsmarkedserfaringer. 1. oplag 2006. Udgivet af Instituttet for Blinde og Svagsynede, Hellerup, på dansk og engelsk Publikationen foreligger i en Daisy-udgave.

Kaimer, Gerhard: “Blindhedens verden. – Træk af blindes kulturhistorie”. Udgivet på forlaget Klim i 2002. Kan læses på www.nota.dk.

Kaimer, Gerhard: Se tillige del II ang. Skønlitterære udgivelser.

Kirkebæk, Birgit: “Stakkel eller udstødt. Om det danske samfunds syn på mennesker med handicap de sidste 200 år”. PTU nyt nr. 6, 1995. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave af publikationen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Kirkebæk, Birgit i samarbejde med Ingrid Markussen “Diskurs, diagnose og konstruktion. – Om Foucault-inspireret forskning i norden med relation til handicaphistorisk forskning.” Handicaphistoriske tekster nr. 3. Redigeret af de anførte forfattere. Udgivet i København, 1997. Publikationen rummer blandt andet en oversigtsartikel om begyndelsen og den videre udvikling inden for blindeundervisningen i Norden. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af publikationen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde: 25-års Jubilæumsskrift 1946 – ved Willy Bolø. Findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indscannet version.

Kretschmer, Reinhold (Sverige): “De blindas historia från ældsta tider till blindundervisningens børjan. Udgivet Stockholm, 1937. Rummer en enestående historisk undersøgelse fra den græsk-romerske antik og jødedommen, via middelalderen til den begyndende systematiske undervisning i 1800-tallet. Fortæller blandt andet om blinde tiggerordner i middelalderen. NOTA kan fra Sverige fremskaffe en svensk lydbogsudgave gennem det skandinaviske udlånssamarbejde.

Kudlick, Catherine (USA): “The Blind Man’s Harley: White Canes and Gender Identity in America” [Signs: Journal of Women in Culture and Society 2005, vol. 30, no. 2] 2005 by The University of Chicago. All rights reserved. Findes online på tidsskriftets hjemmeside.

Larsen, Christian: “Til gavn for menneskeheden og fædrenelandet. – Kjæde-Ordenen og dens blindeforsorg gennem 225 år”. Udgivet 1999 af ” Arki Varia”. Kan læses på www.nota.dk.

Larsen, Christian: “Brailles bogstaver ere Hieroglyfer”. artiklen er offentliggjort på siderne 43-53 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 8 fra september 2002 med temaet “Blindes læsning”. Kan læses på www.nota.dk.

Larsen, Christian: “Handicaphistoriske kilder i Danmark”, indlæg givet på den 5. nordiske konference om handicaphistorie i Nynäshamn i Sverige 24-26 september 2004. Artiklen er offentliggjort på siderne 69-83 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 14 fra april 2005. Tidsskriftet foreligger ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst version.

Lassen, Annette: ”Øjet og blindheden” Udgivet af Københavns Universitet / Museum Tusculanums Forlag, 2003. Om øjets og blindhedens symbolske betydning i den norsk-islandske middelalderlitteratur ud fra analyser af bl.a. Eddadigterne, Ynglinga saga og Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum. Kan læses på www.nota.dk.

Lauridsen, John T.: “Fra udstødte til anbragte 1500-1950”. Udgivet i København i 1996, rummer en kort samlet fremstilling af udviklingen inden for forskellige marginalgrupper og herunder handicappede i denne periode. Kan læses på www.nota.dk.

Lov nr. 117 af 11. maj 1956 om ”Foranstaltninger vedrørende blinde og stærkt svagsynede”. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst af loven, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Lowenfeld, Berhold (USA): “The Changing Status of the Blind – From Separation to Integration”. Springfield Illinois 1975. En historisk fremstilling af blindes skiftende stilling fra antikken til i dag. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en amerikansk lydbogsudgave af bogen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Lund, Reinhard: “De blindes sociale status 1911-1961”. Udgivet København, 1961 i forbindelse med Dansk Blindesamfunds 50-års jubilæum. Kan læses på www.nota.dk.

Lundberg, Pia: “Punktskrift – et blindeteknologisk fænomen”. Artiklen er offentliggjort på siderne 54-75 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 8 fra september 2002 med temaet “Blindes læsning”. Kan læses på www.nota.dk.

Lundberg, Pia: ”Blindhed – Antropologisk analyse af de blindes verden fra renæssancen til i dag” Ph.d.-afhandling Institut for Antropologi, Københavns Universitet, 2005, 370 sider. Kan læses på www.nota.dk.

Lüneborg, Poul Johan: “Forebyggelse af øjensygdomme”. Artiklen blev offentliggjort på siderne 133- 147 i Dansk Blindesamfunds 75-års jubilæumsskrift “To skridt frem og et tilbage” Udgivet af foreningen i 1986. Kan læses på www.nota.dk.

Lüneborg, Poul Johan: ”Rapport om blindes og svagsynedes hjælpemiddelforsyning i perioden 1988 – 1993”, udarbejdet i samarbejde med Steen Tinning, 89 sider. Rapportens kapitel 1 siderne 6 – 23, indeholder et historisk tilbageblik om lovgivningen på hjælpemiddelområdet. Udgivet 1994 af Dansk Blindesamfund. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af rapporten, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Lüneborg, Poul Johan: 2000 – ”Er de små handicapgrupper blevet usynlige?”. Artiklen findes på siderne 27-36 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 3 udgivet oktober 2000 med temaet 20 år efter udlægningen af Særforsorgen – hvordan gik det?” Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en PDF version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Lüneborg, Poul Johan: ”Historiske noter om udviklingen af blindes adgang til information”. Artiklen findes på siderne 16 – 42 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 8 2002, der udkom med temaet “Blindes læsning: Et historisk rids med fremtidsperspektiv: Prikker der danser” i forbindelse med Danmarks Blindebiblioteks 50-års jubilæum som selvstændig institution. Kan læses på www.nota.dk.

Lüneborg, Poul Johan: “Ry har forladt barrikaderne” – Nekrolog i anledning af professor dr. med. Sigurd Ry Andersens død, offentliggjort i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 12 fra 2003 side 167-170. Kan læses på www.nota.dk.

Lüneborg, Poul Johan: ”Radio og TV i Danmark samt blindes licensbetaling i historisk perspektiv” Udarbejdet i samarbejde med Gudrun Bierregaard, 3. august 2001, 12 sider. Offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 1. januar 2006. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Lüneborg, Poul Johan: “Omstilling fra blindeforsorg til kommunalt regi”, artikel offentliggjort på siderne 14-26 i DBSs 100-års jubilæumsskrift “… gøre de Blinde til frie og uafhængige borgere 100 år med Dansk Blindesamfund”. Kan læses på www.nota.dk – bognummer 38684.

Lüneborg, Poul Johan: ”De blinde pionerer” udgivet på forlaget Kahrius 2015 med Ebbe Espersen som medforfatter, 284 sider. En beretning om de blinde, som i 1911 stiftede Dansk Blindesamfunds lokalkreds for Aarhus, Randers og Viborg amter samt en beskrivelse af datidens landsdækkende og lokale foreninger og institutioner. Kan læses på www.nota.dk.

Lüneborg, Poul Johan: “Tilblivelsen og de første år”, artikel på 10 sider om DBS RP-Gruppe, offentliggjort i gruppens 30-års jubilæumsskrift fra marts 2016. Jubilæumsskriftet kan læses på RP-Gruppens hjemmeside under www.blind.dk.

Magee, Brian (England): On Blindness, med Martin Milligan som medforfatter. Bogen blev udgivet i 1995, Oxford University Press, 188 sider. Blindehistorisk Selskab er ikke i besiddelse af en tilgængelig udgave. Kan findes på www.bibliotek.dk

Malin, Else: Over muren. Inkluderende undervisning – eksempler på praksis, Hans Nørgaard og Susan Tetler er medforfattere. Undersøgelse af et vellykket skoleforløb for en blind pige og hendes klassekammerater. 2. udgave 2005. CVU-Syd Vordingborg, 80 sider. Kan findes på www.bibliotek.dk

Mandrup Rønn, Edith: “Synshandicap”. Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 5 2001 side 125-126. Artiklen vedrører arkivalier angående blinde. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en PDF version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Mandrup Rønn, Edith: “Handicappedes vilkår i Danmark. – Kort historisk skitse”. Handicaphistorisk tidsskrift nr. 5 2001 side 56-69. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en PDF version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Mejer, Cecilie: ”Blindt fotografi” Speciale ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Afdeling for Moderne Kultur og Kulturformidling Københavns Universitet, august 2004. Der foreligger ikke oplysning op tilgængeligt format.

Moldenhawer, Johannes: “Det Kongelige Blindeinstituts Historie samt Meddelelser om Blindesagens begyndelse og Udvikling i Danmark”. 308 sider udgivet på Holger Meyers Bogtrykkeri i København 1905. Kan læses på www.nota.dk.

Mortensen, Elsebeth: Blinde børns læsning. Neuropsykologiske, perceptuelle og kognitive faktorer. Udgivet i 2007 af Synscenter Refsnæs, 122 sider. Bogen kan fås i såvel almindelig tryk som i punktskrift fra Syncenter Refsnæs.

Nielsen, Kurt: “Nyuddannet blind lærer ansat ved Folkeskolen”. Artikel, som blev bragt i DBSs Medlemsblad nr. 13 fra 1968, 3 sider. Artiklen findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave.

Nielsen, Kurt: Nekrolog over Valdemar Påske, offentliggjort i Dansk Blindesamfunds Medlemsblad nr. 17 fra 1995, 1 side. Artiklen findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave.

Nielsen, Kurt: “Den gamle »TUT« i hverdag og fest. Minder fra omkring 1960”. Forfatteren har sammen med Valdemar Påske skrevet artiklen, som er offentliggjort i tidsskriftet “Handicap og Samfund” nr. 6 fra december 1995, 4 sider. Artiklen findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave.

Nielsen, Kurt: “Blind Culture — What Is That?”. Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet “Handicap og Samfund” nr. 8 fra maj 1997, 3 sider. Indlæg på Blindehistorisk Selskabs Internationale Blindehistoriske Konference fra 1996. Artiklen findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave.

Nielsen, Kurt: ”Skriftsproget under huden”. Artiklen blev offentliggjort i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 8 fra september 2002 med temaet “Blindes læsning”, 6 sider. Kan læses på www.nota.dk.

Nielsen, Per: “Handicapbegrebet og dets historiske udvikling”. Handicaphistorie 1987 1. årbog side 35-44. Blindehistorisk selskab er i besiddelse af en indlæst version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

“Nordisk Blindetidsskrift”. Udkom fra 1939 til 1979. Der foreligger ikke oplysning om tilgængeligt format.

Norn, Mogens: “Briller og synshandicap i middelalderen”. Handicaphistorisk tidsskrift nr. 1, 1999. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

“Nyhedsbreve fra Blindehistorisk Selskab”. Udgivet af selskabet fra 1995. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

“Nyhedsbreve fra “Center for handicaphistorisk forskning” ved Danmarks Lærerhøjskole. Udgivet fra 1992 til nr. 34 fra august 2016. Tidsskriftsnumrene 18-34 findes på www.handicaphistorie.dk/chf/

Nørr, Erik: “Finsk vurdering af dansk blindeundervisning. Lærerinde Frieda Grahns rejseberetning fra et besøg på Det Kgl. Blindeinstitut i København 1878”. Offentliggjort i tidsskriftet Handicap og Samfund nr. 9, 1997 side 115-134. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Olsen, Ove: Tandembog for Midtsjællands Tandemklub af 1977. Bogen blev skrevet og tilretetelagt i 1981 og indlæst som lydbog af Carsten Wiedemann. Kan læses på www.heolyd.dk

Olsson, Claes G. (Sverige): ”Omsorg & Kontroll: en handikapphistorisk studie 1750-1930: föreställningar och levnadsförhållanden”. Umeå: Department of Culture and Media Studies, Umeå University Sverige, 2010. Blindehistorisk Selskab er I besiddelse af en E-tekst version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Olsson, Ingrid (Sverige): “Att leva som lytt”. Udgivet Stockholm, 1999, beskriver handicappedes dagligliv i 1800-tallet. NOTA kan fra Sverige fremskaffe en svensk lydbogsudgave gennem det skandinaviske udlånssamarbejde.

Ommerbo, Peter: “Dansk Blindesamfunds stiftelse”, artikel på 3 sider bragt i punkttidsskriftet “Blindes Budstikke” udgivet af foreningen Danmarks Blinde kort efter stiftelsen af DBS den 8. juni 1911. Overskrevet fra punktskrift af Henning Eriksen. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Ommerbo, Peter: “Dansk Blindesamfunds historie”. Udgivet af DBS i København i 1944 77 sider. Beskriver foreningens stiftelse frem til 1940. Kan læses på www.nota.dk.

Pedersen, Karen Marie: “Undervisning og uddannelse”. Artiklen er offentliggjort på siderne 20-53 i Dansk Blindesamfunds 75-års jubilæumsskrift “To skridt frem og et tilbage” Udgivet af foreningen i 1986. Kan læses på www.nota.dk.

Pedersen, Karen Marie: “Hvordan opleves det at være bruger?” Artikel fra Tidsskriftet Handicap og Samfund nr. 3 Offentliggjort i Tidsskriftet Handicap og Samfund nr. 3 januar 1993, 6 sider. Artiklen findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave.

Pedersen, Karen Marie: “How Can We Use Our History?” Artiklen blev offentliggjort i Tidsskriftet Handicap og Samfund nr. 8, maj 1997, 2 sider. Indlæg fra Blindehistorisk Selskabs Internationale Blindehistoriske Konference 1996. Artiklen findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave.

Pedersen, Karen Marie: “De ser os! At se os selv med andres øjne – eller med vores egne øjne.” Artiklen blev offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev juni 2001. Indlæg ved åbningen af Blindehistorisk Festival på Fuglsangcentret den 30. juli 1997. Kan læses på www. blindehistorie.dk

Pedersen, Karen Marie: Kommentarer til indlæg på siderne 26 – 28 og side 78 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 20 fra 2008 med temaet: “Rundt om et institut”. Erindringer skrevet i anledning af (Det nye) Institut for Blinde og svagsynedes 50-års jubilæum 5. november 2008. Kan læses på www. nota.dk

Pedersen, Karen Marie: Anmeldelse af bogen “Tanker om blindhed” af Rita Cecilie Varmby. Offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs nyhedsbrev nr. 2 fra 2016, 11 sider. Kan læses på Blindehistorie.dk

Plenge, Jørgen: “Opdragelse og undervisning af blinde i Danmark”. (i Ejner Torsti red., Opdragelse og undervisning i Danmark. bd. 2; side 5-35.) København, 1949. Der foreligger ikke oplysning om tilgængeligt format.

Plesner, Johannes: “Johannes Moldenhawer, født 14. juli 1829 død 22. marts 1908.” Nyt Tidsskrift for Abnormvæsenet 10. Aargang, København 1908. Der foreligger ikke oplysning om tilgængeligt format.

Plesner, Johannes: “Foreningen Danmarks Blindes 25 Aarige Eksistens”. Nyt Tidsskrift for Abnormvæsenet, 11. Aargang, København, 1909. Der foreligger ikke oplysning om tilgængeligt format.

Plesner, Johannes: “I Anledning af Foreningen til fremme af Blindes Selvvirksomheds 50-Aars Jubilæum”. Nyt Tidsskrift for Abnormvæsenet, 14. Aargang, København, 1912. Der foreligger ikke oplysning om tilgængeligt format.

Poulsen, Svenn: “Kjædeordenen og Blindesagen i hundred aar”. Udkom i København i 1911 i forbindelse med 100-års jubilæet for oprettelsen af det første blindeinstitut. Kan læses på www.nota.dk.

“På kanten af velfærdsstaten”: Forfatterne bag dette forskningsprojekt er Jesper Vaczy Kragh, Stine Grønbæk Jensen og Jacob Knage Rasmussen, der beskriver anbragte og indlagte i dansk socialforsorg 1933-1980 Om særforsorgen i Danmark i perioden 1933-1980 med gennemgang af lovgivning og institutionshistorie. Desuden 60 personlige beretninger af mænd og kvinder, der som børn og unge var anbragt under særforsorgen i perioden 1945-1980. Kan læses på www.nota.dk – bognummer 43009.

Påske, Valdemar: “Træk af dansk revalideringspolitik efter 1945”. Handicaphistorie 1992, 6. årbog side 7-66. Kan læses på www.nota.dk – bognummer 28214.

Påske, Valdemar: “Den blinde stakkel det døve spektakel”. Offentliggjort i blandt andet tidsskriftet ”Handicap og Samfund” nr. 3 fra januar 1994, siderne 31-40. Artiklen omhandler tidligere folkelige holdninger til blinde afspejlet i mundtlige traditioner som blandt andet eventyr. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Refsnæsskolen: “Refsnæsbladets Jubilæumsnummer 1898-1948”. 9. årgang. Nummer 4 17 sider, overført i Statsfængslet i Vridsløselille og trykt i Statens Trykkeri for blinde, København 1948. Særtryk udgivet i anledning af institutionens 50-års jubilæum. Overskrevet fra punktskrift af Hans Erik Olsen. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Roblin, Jean: “De læsende fingre. Louis Braille’s liv”. Oslo 1953. Kan læses på www.nota.dk.

Ruby, René: “Synet på blinde i dansk guldalder”, artikel offentliggjort i nyhedsbrev udgivet af Center for handicaphistorisk forskning nr. 15 1999 på siderne 3 til 24. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en elektronisk version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Ruby, René: “Institutionaliseringen af blinde. Kategorisering og selvkategorisering”, artikel på 15 sider offentliggjort i Nyhedsbrev udgivet af Center for handicaphistorisk forskning nr. 17-2000.
Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en elektronisk version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Ruby, René: ”Den overvågede seksualitet – Det kgl. blindeinstitut i perioden 1858 til ca. 1940” offentliggjort i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 9, 2003 side 59-76. Kan læses på www.nota.dk.

Ruby, René: ”Konstruktionen af den blinde – ca. 1850 til 1914” Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 12, 2004 side 7-166. Kan læses på www.nota.dk.

Ruby, René: ”Livet på instituttet og faget kend din by”, artikel skrevet sammen med Søren Høg.
Offentliggjort i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 20 fra 2008 på siderne 79 til 87. Tidsskriftet har temaet: Rundt om et institut – erindringer skrevet i anledning af (Det nye) Institut for Blinde og svagsynedes 50-års jubilæum 5. november 2008. Kan læses på www.nota.dk – bognummer 8345.

Ruby, René: ”Kampen om den blinde læser” Blindesagen nr. 1 – 2009. Om modstanden mod den brailleske punktskrift fra det seende lærepersonale i de første årtier efter udviklingen af skriftsproget. Skrevet i anledning af 200-året for Luis Brailles fødsel. Kan læses på www.blind.dk

Ruby, René: ”Handicap – et begreb under konstant udvikling”, artikel på 3 sider offentliggjort i Blindesagen nr. 5 – 2009. Kan læses på www.blind.dk

Ruby, René: ”Politisk korrekt sprogbrug”, artikel på 3 sider offentliggjort i Blindesagen nr. 6 – 2009.
Om hvordan sproget og talen om handicap ændre sig over tid. Kan læses på www.blind.dk

Ruby, René: ”Afvigelsens Dilemmaer – Blindes organisering i det 20. århundrede”. Ph.D.- afhandling. Afdeling for historie, Saxo Instituttet, Københavns Universitet 2011. 237 sider. Kan læses på www.kb.dk

Ruby, René ”Konstruktionen af de seende” i ”Gøre de Blinde til frie og uafhængige Borgere”. (Dansk Blindesamfunds 100-års jubilæumsskrift) 2012. Kan læses på www.nota.dk

Ruby, René: ”Afvigelse og identitetsdilemmaer” i Handicapforståelser. Red. Inge Storgaard Bonfils, Birgit Kirkebæk, Leif Olsen og Susan Tetler. Akademisk Bogforlag 2013. siderne 169 til 184. Kan læses på www.nota.dk

Ruby, René: ”Blindes Arbejde 85 år” Jubilæumsfolder på 6 sider i anledning af virksomhedens 85- års jubilæum. Udgivet af Blindes Arbejde i 2014. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en elektronisk version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Ruby, René: ”Selvejets Historie”. Selveje Danmark, Dansk Erhverv 2015. Om udviklingen fra filantropiske initiativer til moderne selvejende institutioner for blandt andet handicappede.
Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en elektronisk version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Rützou, L: “Historisk oversigt over den Kongelige blindeforskoles 25-aarige bestaaen”. København, 1923. Der foreligger ikke oplysning om tilgængeligt format.

Schulz, Paul J (USA): “How Does It Feel To Be Blind? – the psychodynamics of visual impairment” udgivet af Muse-Ed Co., Los Angeles 1980. Om blindhed og psykodynamik. Kan læses på www.nota.dk – bognummer 18013.

Scott, Robert A. (USA): “Making of Blind Men – A Study of Adult Socialization”. Udgivet New York, USA i 1969. Bogen beskriver blindhed som en indlært social rolle indpræget i blindeinstitutioner. En fremragende fremstilling af socialiseringen af blinde, som blandt andet bygger videre på Erving Goffmans stigmateori fra 1963. Kan læses på www.nota.dk.

Socialministeriet: 1955 – Betænkning nr. 129 vedrørende ”Forsorgen for blinde og stærkt svagsynede”, afgivet af Blindekommissionen nedsat 7. april 1949. Betænkningen blev offentliggjort 30. juni 1955, 280 sider. Kan ses på www.dab.dk.

Socialministeriet: “1000-års riget, mødet mellem mennesker med handicap og systemet”. Udgivet af ministeriet 1999. Artikelsamling fra konference 26. – 27. oktober 1999. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en lydudgave af publikationen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Stiker, Henri-Jacques (Frankrig): “Corps infirmes et sociétés”. Paris, 1997. “A History of Disability”. University of Michigan, 1999. En helt enestående og unik Foucault-inspireret analyse af den kulturelle konstruktion af fysisk handicap fra Antikken til nutiden. En af Stikers pointer er, at mens tidligere historiske epoker, på godt og ondt, aldrig svigtede i at udpege og placere den handicappede, så repræsenterer de rehabiliserings- og integrationsbestræ­belser, som har kendetegnet handicapområdet siden 1. Verdenskrig, et forsøg på at normalisere den handicappede med benægtelse af forskel og intolerance til følge. Stiker identificerer således et ideal om lighed, som enhed, som det helt centrale tema for den moderne diskursive tilgang til handicap. Bogen foreligger indlæst som lydbog både i Frankrig og i USA.

Stochholm, Keld: “Undervisning og oplæring af blinde, punktlæsende børn”. Artiklen er offentliggjort på siderne 116-130 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 8 fra september 2002 med temaet “Blindes læsning”. Kan læses på www.nota.dk.

Stochholm, Keld: ”Vejen til blind forståelse”. Udgivet af Refsnæsskolen og Videncenter for Synshandicap i 2005. Bogen beskæftiger sig med sansning, iagttagelse, erkendelse, hukommelse og genkendelse. Kan læses på www.nota.dk.

Storgaard Bonfils, Inge: ”Den Handicappolitiske Aktør” Ph.d.-afhandling Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2006. Kan læses på www.nota.dk.

Strandbjerg, Niels: “Blindeinstitutioner i Danmark 1858-1970”. Udkom København, 1992. Bogen er en arkivregistratur over samlingerne på Landsarkivet. Den rummer korte historiske skitser over institutionerne. Kan læses på www.nota.dk.

Strandbjerg, Niels: “Refsnæsskolen 1898 til 1998”. Udgivet af Refsnæsskolen, 1998 i forbindelse med Refsnæsskolens 100-års jubilæum, 45 sider. Kan læses på Refsnæsskolens hjemmeside.

Sætersdal, Brabro (Norge): “Tullinger, skrullinger og skumlinger. – Fra fattigdom til velferdsstat”. Udgivet Oslo, 1998. Bogen beskriver holdninger til forskellige former for handicap i folkelige fortællinger. NOTA kan fra Norge fremskaffe en norsk lydbogsudgave gennem det skandinaviske udlånssamarbejde.

Thomsen, Thorben Koed: “Fritiden”. Artiklen er offentliggjort på siderne 54-71 i Dansk Blindesamfunds 75-års jubilæumsskrift “To skridt frem og et tilbage” Udgivet af foreningen i 1986. Kan læses på www.nota.dk.

Thorlacius-Ussing, Søren: “En blind håndværker – erhvervs- og beskæftigelsesforhold for blinde i perioden 1811 til 1911. Offentliggjort i Handicaphistorie 1990 4. årbog siderne 65-78. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Thorlacius-Ussing, Søren: ”Rebslagning – et Blindeerhverv”. Offentliggjort i Handicaphistorie 1990 4. årbog siderne 79-96. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Varmby, Rita Cecilie: “Blindes Arbejde – før og nu i lyd”. Redigeret og tilrettelagt af Rita Cecilie Varmby i anledning af Blindes Arbejdes 75-års jubilæum 2004. På omslaget til boksen med 2 CD-ere anføres: ”Tak til Ove Gibskov, H.P. Christiansen, Henrik Olsen, Anders Søgård samt Ungdomsbladet og til Sidst en tak til alle som har medvirket i de forskellige klip. For mig har det været en fornøjelse at grave i arkiverne i anledning af de 75 år der er gået. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en kopi af jubilæumslydmontagen.

Varmby, Rita Cecilie: “En svær tid”. Indlæg på side 19-25 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 20 fra 2008 med temaet: “Rundt om et institut”. Erindringer skrevet i anledning af (Det nye) Institut for Blinde og svagsynedes 50-års jubilæum 5. november 2008. Kan læses på www. nota.dk.

Varmby, Rita Cecilie: “Tanker om blindhed” Bogen der er på 32 sider er udgivet på forlaget Saxo Publish i november 2015. Kan læses på www.nota.dk.

Varmby, Rita Cecilie: Tanker om blindhed, 2. reviderede udgave, udgivet marts 2017, på Forlaget Saxo, 28 sider. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en elektronisk udgave. Bogens første udgave fra november 2015 kan læses på NOTA.

Varmby, Rita Cecilie: Andre udgivelser af forfatteren kan læses på www.bibliotek.dk.

Varmer, Hjørdis: ”Helen kan – for hun vil!” Udgivet af Munksgaard, 1981. Om døvblinde Helen Kellers opvækst og om hvordan det lykkedes hendes lærerinde Anne Sullivan at tøjle Helens vanskelige sind og lære hende håndalfabetet, punktskrift, ja endog at tale, så hun siden blev i stand til at tage en collegeeksamen. Kan læses på www.nota.dk.

Wiberg, A. F: “Uddrag af Blindesagens Historie”, Foredrag, holdt ved Foreningen „Danmarks Blindes Ledermøde den 10. August 1901, af cand. theol. A. F. Wiberg, Inspektør ved det kgl. Blindeinstitut. Udgivet på forlaget C. F. Hvilsoms Sønner i 1914, 29 sider – vedhæftet foreningens love Vedtaget paa Generalforsamlingen den 27. Februar 1896 og ændrede med Justitsministeriets Sanktion af 12. Februar 1903 som fonddats for foreningens faste fond Kongeligt konfirmeret af Justitsministeriet den 27. februar 1895 med tillæg konfirmeret den 18 december 1896. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave af denne vejlednings- og oplysningspjece udgivet af foreningen “Danmarks Blinde”, pjecen findes ikke i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Witzansky, Winnie: “Biblioteksbetjeningen af blinde – også et stykke handicaphistorie”. Offentliggjort i tidsskriftet “Handicap og Samfund” nr. 1, 1993. Tidsskriftet kan læses på www.nota.dk.

Wowk Vestergaard, Anna: Jeg synes jo, at jeg ser normalt, illustreret artikel. 15 sider. Kan læses på linket http://www.dengamleby.dk/velfaerdsdanmark-1970erne/folks-hjem/blind-mands-lejlighed/

Wymer, Norman (England): “Louis Braille og punktskriften”, historien om Louis Braille, punktskriftens skaber, oprindeligt udgivet i 1952 og oversat af Gerhardt Kaimer i 2004, udgivet af Det danske Louis Braille selskab på forlaget Klim i 2004. Kan læses på www.nota.dk – bognummer 34137.

Østergaard, Erik: ”60 års mobility – Undervisning og udvikling 1944 – 2004”, 72 sider. Udgivet 2008 af IBOS og Videncenter for Synshandicap. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en word fil af bogen, som ikke er tilgængelig på andre hjemmesider. Bogen kan fås ved henvendelse til Instituttet for Blinde og Svagsynede i København, jf. www.ibos.dk.

Åvall-Severinsen, Christina: Det kan være svært at se.Om børn og unge med synsnedsættelse og hvordan de kan hjælpes. Udgivet i 1997 på Dansk Psykologisk Forlag, 85 sider. Bogen kan lånes på NOTA.

Åvall-Severinsen, Christina: Mine kammerater er anderledes – de kan se. Blinde elevers muligheder. Udgivet i 1994 på Dansk Psykologisk Forlag, 70 sider. Bogen kan lånes på NOTA.

  1. del: Udgivelser af skønlitterær karakter og erindringer.

Bjarnhof, Karl: “Men hver sin vej”. Noveller om unge, blandt andet på Blindeinstituttet, 136 sider, udgivet 1932 på Poul Branners forlag København. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Når stjernerne blegner”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1956 i København, 274 sider. 1. Del. Barndomserindringer med beskrivelse af blandt andet L. S. Podes hjem for blinde kvinder i Vejle. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Det gode lys”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1957 i København, 280 sider. 2. del. Erindringer omkring hans ophold på Blindeinstituttet i årene 1912-1916. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Den korte dag er lang nok”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1958 i København, 182 sider. Roman om livet blandt blinde kvinder på Kjædens stiftelse. Bogen blev i 1960 dramatiseret og opført på Det Kgl. Teater. Bogen kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: ” “Gader og mennesker i min barndomsby”, Udgivet af Eriksens Forlag i 1961 i Vejle, 151 sider. Findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside.

Bjarnhof, Karl: “Æsops betroelser”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1966 i København, 99 sider. Æsop er hans 3. førerhund, som gør sig tanker om sin herre og hans frue. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Kølvandsstriber”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1968 i København, 184 sider. 3. del af hans erindringer om tiden efter årene på Blindeinstituttet, studieopholdet i Paris samt om hans første førerhund m.m. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Timeslag”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1976 i København, 130 sider. Indeholder erindringsbilleder. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Nattefrost”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1979 i København, 106 sider. Indeholder erindringsbilleder. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: En samlet oversigt over forfatterskabets 32 udgivelser. Kan læses på www.bibliografi.dk.

“Blinde kvinders kultur gennem 90 år”. Kulturskrift om blinde kvinder nr. 1, udarbejdet i perioden november 2000 til 2002 af en Kvindeprojektgruppe, copyright Heike Michelsen:
Nr. 1. Birthe Bille og Ebba Petersen
Nr. 2. Elly Stigsen og Agnete Zacho
Nr. 3. Kirsten Andersen og Gunhild Clausen
Nr. 4. Gerda Nielsen og Bente Hyllum
Nr. 5. Birthe Hermansen
Nr. 6. Inger Møller og Inge Stigsen
Nr. 7. Karen Poulsen og Gerda Petersen
Nr. 8. Birthe Persson og Grethe Jensen
Nr. 9. Karen Petersen og Solvej Christensen
Nr. 10. Ellen Falk og Rigmor Larsen
Nr. 11. Margrethe Sørensen
De 11 skrifter er udgivet af DBS. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Doerr, Anthony (Amerika): Alt det lys vi ikke ser, roman fra 2. verdenskrig om den blinde pige Marie-Laure LeBlanc. Udgivet på Politikens Forlag 2015, 562 sider. Bogen kan læses på NOTA.

Eriksen, Henning: Erindringer om min barndom. Udgivelse fra 2015 på 99 sider som kan læses på www.anbragtihistorien.dk

Eriksen, Henning: Fra Himmerland til Refsnæs. Beskrivelse fra 2015 på 5 sider der kan læses på www.anbragtihistorien.dk

Eriksen, Henning: “Det gode liv”. Der er tale om et endnu ikke udgivet manuskript, der er færdigredigeret i 2016 og som er på 500 sider. Det er en erindringsbog, der omhandler barndommen på landet i Nordjylland, tiden på Refsnæsskolen fra 1950 til 1954, tiden på Blindeinstituttet fra 1954 til 1960, samt hans uddannelse og efterfølgende erhvervskarriere.
Blindehistorisk Selskab råder over et eksemplar af manuskriptet som E-tekst.

Eriksen, Henning: “Min blindehistorie – den blindehistorie, jeg selv har oplevet, erindringer om mine oplevelser i blindesagen”. Manuskriptet, der endnu ikke er udgivet, beskriver alle forfatterens meritter i blindesagen, fra han blev medlem af Dansk Blindesamfund i 1957 og frem til 2014. Manuskriptet er på 323 sider, redaktionen er afsluttet i 2016. Blindehistorisk Selskab råder over et eksemplar af manuskriptet som E-tekst.

Hejslet, Palle: ”Blind før frokost”. Udgivet af Aschehoug Forlag 1986. Bogen behandler blindes problemer og vanskeligheder i dagligdagen og i samspillet med andre. Kan læses på www.nota.dk.

Hofmann, Gert (Tyskland): ”De blinde”. Monolog lagt i munden og tankerne hos en af de 6 blinde, som bliver hidkaldt af maleren Pieter Bruegel (1525-1569) den dag i 1568, hvor han malede sit berømte billede. Bogen blev udgivet på forlaget Centrum i 1988. Kan læses på www.nota.dk – bognummer 26478.

Holger-Nielsen, Jesper: ”Med andre øjne”. Udgivet af Kristian Eriksens Forlag i 1986, 284 sider. Selvbiografisk roman. Kan læses på www.nota.dk.

Holger-Nielsen, Jesper: ”Skyggedans”. Udgivet på Holkenfeldts forlag i København i 1989, 180 sider. Forfatteren ser i glimt tilbage på sit liv som international sportsdanser efter at være blevet blind i 1982. Kan læses på www.nota.dk.

Jørgensen, Carl Andreas: Interview på 6 sider med kurvemageren, der blev kaldt “Carl Jørgen” og som boede Bogensegade 6 st. th, 2100 Kbh. Ø frem til sin død i 1964. Interviewet er formentlig fra 1937 og offentliggjort i Fyns Stiftstidende. Kan læses på ww.blindehistorie.dk.

Jørgensen, Elise: “Blindeundervisningens historie fra 1784-1985 i korte træk”. Forfatterens erindringer fra Refsnæsskolen i sidste halvdel af 1900-tallet, hvor hun var lærer og hed dengang Elise Ellebæk – ansat fra 1947-1985. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Kaimer, Gerhard: “Dage i juli”. Udgivet på forlaget Sommer & Sørensen i 1984 i København, 124 sider. 1. del. Om den 14-årige Viggos sommerferie, inden han efter ferien må af sted til Blindeinstituttet i København. Kan læses på www.nota.dk.

Kaimer, Gerhard: “Blind ungdom”. Udgivet på forlaget Sommer & Sørensen i 1988 i København, 111 sider. 2. del. Om Viggo der er på Blindeinstituttet i København for at få en organistuddannelse. Kan læses på www.nota.dk.

Kaimer, Gerhard: Se også ovenfor under Del 1, herudover er øvrige udgivelser af forfatteren omtalt på www.litteratursiden.dk.

Kidmose, Jørgen: ”Udsyn og indsigt”. Udgivet af Gallo, 1986, 82 sider. Beretning om en mand, som i 30-årsalderen gradvis bliver blind. Bogen skildrer hans erkendelse af situationen og hans kamp med sig selv og omgivelserne for et normalt liv. Kan læses på www.nota.dk.

Kidmose, Jørgen: ”En blinds billedbog”. Udgivet af Gallo, 1992, 133 sider. Beskriver hvordan det er at leve som blind, forfatteren er selv blind på grund af sukkersyge. Kan læses på www.nota.dk.

Kidde, Rune T.: ”Midt i havet, midt i himlen” Udgivet i 1997 af Modtryk ,218 sider. Skildring med mange personlige og selvbiografiske træk, af en 40-årig forfatter og tegner, Kalle, der bliver blind og lærer at erfare verden på en ny måde. Kan læses på www.nota.dk.

Kidde, Rune T.: Om forfatterens øvrige mange udgivelser kan læses på hans egen hjemmeside www.runetkidde.dk

Klüwer, Laus: “Refsnæsminder”. En ikke offentliggjort erindringsartikel på 10 sider om forfatterens ophold på Refsnæsskolen gennem 10 år fra begyndelsen af 1950-erne. Artiklen blev skrevet oktober 2014 i forbindelse med et foredrag i forfatterens lokalkreds af DBS. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Marius-Hansen, Jørgen: ”Barndomsminder fra Det kongelige Blindeinstitut”. Bogen blev oprindelig udgivet i 1916 som punktbog, den fortæller om hans ophold på Blindeinstituttet i årene 1890-1901, senere udgivet 1923 af P.J. Schmidts Bogtrykkeri, Vojens, 64 sider. Bogen kan lånes gennem www.bibliotek.dk, den findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside.

Marius-Hansen, Jørgen: ”Danske Blindes Nationalsang”. Skrevet 1915. Teksten til sangen kan læses på www.blindehistorie.dk.

Nielsen, Heidi m.fl. (redg.): “Blinde Vinkler”. Udgivet på forlaget Dafolo 2002 i København, 279 sider. Indeholder personberetninger om oplevelsen af integrationen i forhold til skolegang, uddannelse og erhverv. Kan læses på www.nota.dk.

Olsen, Ove: ”På godt og ondt”. Personlige erindringer om årene 1936-1939, hvor han opholdt sig på Refsnæsskolen, skrevet i 1994, 75 sider. Manuskriptet, der ikke er udgivet, er overskrevet fra punktskrift af forfatterens søn Hans Erik Olsen. Kan læses på www.heolyd.dk.

Ommerbo, Peter: ”Til lysets fe – blindekvad og naturdigte”. Udgivet i 1915 af København Nationale Forfatteres Forlag, 80 sider. Indeholder noveller om bl.a. blindes livsforhold. Kan læses på www.nota.dk.

Ommerbo, Peter: Se også under Del 1, hans øvrige forfatterskab er omtalt på www.danskforfatterleksikon.dk.

Uhrskov, Anders: “Han var min fader”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1948 i København. Både sønnen og faderen Kresten Uhrskov har bidraget til bogen. Indeholder erindringer om blandt andet opholdet på Det Kgl. Blindeinstitut 1859-62, nedskrevet i 1908 og udgivet af sønnen. Kan læses på www.nota.dk.

Wells, H. G. (England): ”De blindes Land”. Niels Dalsgaard har på forlaget Science Fiction Cirklen januar 2017 udgivet oversættelser af 13 noveller, herunder titelnovellen, 254 sider. Bogen er ikke tilgængelig på nogen hjemmeside. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af titelnovellen og andre noveller af forfatteren i en udgave fra 1974.