Litteraturliste

Litteraturoversigt – oktober 2023.

Liste over udgivne bøger og artikler skrevet af og om blinde.

Blindehistorisk Selskab offentliggjorde den første litteraturoversigt på sin hjemmeside den 7. januar 2004. Denne liste er efterfølgende blevet opdateret flere gange. Den nu foreliggende oversigt indeholder alle de udgivelser, som selskabet er kommet i besiddelse af gennem sit arbejde frem til den 1. august 2023.

Selskabets bestyrelse modtager meget gerne forslag om rettelser og tilføjelser til listen.

Enhver, der ønsker rådighed over en tilgængelig version af et dokument, som ikke kan læses på andre hjemmesider, er velkommen til at rette henvendelse til selskabets bestyrelse herom.

Selskabet tilsigter med denne liste at skabe et overblik over dokumenter af særlig blindehistorisk interesse. Bestyrelsen er sig bevidst, at oversigten langt fra repræsenterer en fuldt ud dækkende beskrivelse af området. Der vil kunne hentes værdifuld supplerende viden, ved at gennemgå kildeoversigterne i en række af bogudgivelserne på listen. Det gælder ikke mindst flere af de Ph.D.-afhandlinger, som er blevet registreret i de seneste år.

Det tidligere ”Videncenter for Synshandicap”, som blev afviklet med udgangen af 2010, efterlod en oversigt over bøger, artikler, rapporter mv. dækkende såvel danske som udenlandske udgivelser. Listen er på 189 sider . Selskabet er i besiddelse af en kopi af denne liste, som det er planen i den nærmeste fremtid at gennemgå med henblik på at slette udgivelser, som optræder på selskabets egen liste og som i dag må anses for at være uden betydning for eftertiden. Enhver, der i sit arbejde måtte være interesseret i denne liste vil kunne få tilsendt en kopi ved henvendelse til bestyrelsen.

Blindehistoriske dokumenter, som findes i tilgængelige formater på andre hjemmesider, vil naturligvis blive nævnt på listen med oplysning om, hvor de foreligger i en tilgængelig form, men sådanne dokumenter vil ikke kunne findes på selskabets egen hjemmeside.

Blindehistorisk Selskab har siden 1995 udgivet et nyhedsbrev. Der er frem til den 1. august 2023 udsendt 75 nyhedsbreve, som alle kan læses på hjemmesiden. Alle artikler af blindehistorisk interesse, som er offentliggjort i et nyhedsbrev, kan ikke forventes anført på Litteraturoversigten. Her vil man navnlig kunne finde erindringer skrevet af blinde og artikler af særlig historisk interesse for eftertiden. Bestyrelsen har ladet udarbejde en oversigt, hvori er oplistet indholdet af de 75 nyhedsbreve. Denne oversigt kan være en hjælp, for den der søger kildemateriale til belysning af et bestemt emne, oversigten kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Litteraturoversigten vil være opdelt i 2 afdelinger. Del I omfatter biografier og faglitterære bøger og artikler, medens del II omfatter udgivelser af skønlitterær karakter og erindringer.

De registrerede dokumenter, artikler og bøger i oversigten, er opført med følgende stamoplysninger:

  1. Forfatterens efternavn / navne
  2. Fornavn / fornavne
  3. Nationalitet, anføres kun hvis vedkommende ikke er dansk, dog vil også Grønlandsk og Færøsk oprindelse blive anført.
  4. Udgivne titler nævnes i tidskronologisk rækkefølge med de ældste først og med angivelse af forlag, udgivelsesår og sidetal, samt information om, hvor dokumentet kan findes og eventuelt oplysning om, hvem der i givet fald har overskrevet dokumentet fra punktskrift.

Hvis ikke dokumentets titel giver tilstrækkelig information om dokumentets indhold, vil det blive forsynet med nogle få stikord til belysning af dette.

Årbøger, jubilæumsskrifter og lignende vil blive angivet med organisationen som forfatter. Dette vil i enkelte tilfælde betyde, at en artikel fra en sådan publikation, også registreres under forfatteren med henvisning til publikationen.

Del I – Biografier og faglitterære bøger og artikler.

Aalborgafdelingen af Dansk Blindesamfund: 25-års jubilæumsskrift, udgivet af lokalafdelingen på Ballermanns Bogtrykkeri i Aalborg i 1936

Bogen er redigeret af Lagirer N. K. Nielsen. Den er på 144 sider, hvoraf halvdelen er annoncer.
Ud over en præsentation af kredsens første 4 formænd, indeholder bogen beskrivelser af markante medlemmer af kredsen og en omtale af Blindes Arbejdes butik og værksted i Aalborg.
Bogen foreligger ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indscannet E-tekstudgave.

Amby, Finn: “Målgruppen der forsvandt”.

En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse. Ph.d.-afhandling på 328 sider, udgivet februar 2014 – Institut for Statskundskab – Aalborg Universitet. Kan læses på www.nota.dk.

Andersen, Stine: Identitet set med blindes øjne, med Nikolaj Bølstad og Line Munkøe som medforfattere.

Offentliggjort juni 2001, 4. semesters eksamen, kvalitative metoder, 34 sider. Blindehistorisk Selskab råder over en elektronisk version af opgaven.

Augustesen, Rasmus: ”Segregering Eller Integrering.

”En undersøgelse af undervisningspolitikken over for synshandicappede i perioden fra 1949 til 1980” Speciale Institut for Historie, Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Udgivet af universitetet august 2004. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af publikationen som E-tekst, er ikke tilgængelig på andre hjemmesider.

Bang Andersen, Lars: Diskografi om Johannes Wahl.”

Tina Christiansen og René Aagaard er medforfattere, offentliggjort juni 2012, 85 sider. Kan læses på www.the-discographer.dk.

Bjarnhoff, Karl: ”Den brailleske nodeskrift. Efter bestemmelserne truffet af den internationale kongres, sammenkaldt af: American braille press, Paris april 1929.”

Beskrivelse af de musikalske tegn med eksempler, samt en fremstilling af de forskellige måder for nodeopstillinger. 93 sider og 17 sider pagineret med romertal, udgivet og produceret af Statens Trykkeri og Bibliotek for Blinde, Det kgl. Blindeinstitut København 1932.

Bjarnhoff, Karl: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del Il nedenfor.

Bolø, Lennart: “Biografi over Willy Heinrich Christiansen, efter 1920 Bolø”

Artikel 4 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 4/2017.

Bundgaard Christensen, Claus: ”Danske soldater ved Vestfronten 1914 – 1918.”

Udgivet på forlaget Gyldendal i 2009, 536 sider. I bogen omtales bl.a. Søren P. Petersen, Rødding, der den 9. juni 1916 mistede synet på begge øjne efter at være ramt af granatsplinter. Bogen kan læses på www.nota.dk – bog nr. 19368.

Carroll, Thomas J. (Amerika): ”Blindhed. Hvad er den? Hvad gør den? Hvordan leve med den?”

Bogen er opdelt i tre dele:

  • En analyse af, hvad der er tabt
  • Rehabilitering og genopbyggelse
  • Særlige problemer for forskellige grupper

Bogen blev udgivet i USA i 1961. Lærer Heinrich Meyer, ansat ved Statens Institut for Blinde og Svagsynede, oversatte bogen til dansk. Denne udgave, 297 sider, blev ikke udgivet på noget forlag, men benyttet til intern brug på Instituttet, og indlæst som lydbog af Statens Trykkeri og Bibliotek for Blinde. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af et eksemplar af den trykte udgave men ikke af den indlæste version.

Christensen Sköld, Beatrice (Sverige): ”Vi kan inte alla passa till hantverkare”

Blinda kvinnors bildningsprocess 1879 – 1923, Dr.disputats Pedagogiska institutionen Stockholms universitet 2010. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af publikationen som E-tekst, er ikke tilgængelig på andre hjemmesider.

Christensen Sköld, Beatrice: “Blinda kvinnors utbildingsvägar 1880 – 1920.”

Indlæg på den 5. nordiske konference om handicaphistorie i Nynäshamn i Sverige 24. – 26. september 2004. Artiklen er offentliggjort i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 13, side 145 – 160, april 2005. Kan læses på: www.handicaphistorie.dk

Christensen, Jeanne G.: “Mestendels blind. – Blinde i det mønske landbosamfund 1645 – 1800”.

Speciale i etnologi, Københavns Universitet, 2000. Kan læses på: www.nota.dk – bog nr. 17590.

Christensen, Åge: ”Beretning for Aalborg Blindekreds for perioden 1894 – 1977.”

Redigeret af forfatteren, udgivet marts 1976 af Frimurerlogen Sct. Johannes Cimbria i Aalborg. Beretningen findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version.

Dahl, Allan: “Nogle Oplysninger om Blindeforholdene her i Landet.”

Udgivet af ”De Blindes Understøttelses- og Læseforening af 1883″, ved Ritmester Allan Dahl, R. af D., Kjøbenhavn, 12 sider, trykt hos Valentin og Lunds forlag 1892. Kan læses på: www.kb.dk

Danmarks Blinde: ”Referat af foreningens Debatmøde afholdt i Tivoli i København den 22. – 24. maj 1894.”

Trykt hos Valentin & Lund 1894, 169 sider. Kan læses på: www.kb.dk

Danmarks Blinde: ”Referat af Danmarks Blindes Ledermøde afholdt den 18. august 1899 i Tivoli i København.”

Udgivet af foreningen, 39 sider. Kan læses på: www.kb.dk

Danmarks Blinde: “Tilbageblik i Anledning af Foreningen Danmarks Blindes 25-Aars Jubilæum.”

Udgivet i København 1908 af Valentin og Lunds Bogtrykkeri, 15 sider. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave af jubilæumsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Dansk Blindesamfund:

Dansk Blindesamfunds Medlemsblade fra nr. 1/1911 til nr. 18/1923, bortset fra numrene 18 – 21 og 24.

Kan læses på: www.blind.dk. Disse blade er overskrevet fra punktskrift af Henning Eriksen.

Dansk Blindesamfund:

Dansk Blindesamfunds Medlemsblade fra 1924 til nr. 19/1999 forefindes som E-tekst i uddrag.

Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af disse elektroniske uddrag, som er indscannet af René Ruby, og som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Dansk Blindesamfund:

Dansk Blindesamfunds Medlemsblade fra nr. 20/1999 til dato.

Kan læses på: www.blind.dk

Dansk Blindesamfund: “Meddelelser fra Dansk Blindesamfund.”

Redigeret af Karl Hansen, udgivet af hensyn til medlemmer af DBS, som ikke læser punktskrift. Meddelelserne omfatter nr. 1 august 1913 – nr. 8 maj 1916, samt Medlemsbladene nr. 85 – 88 fra 1918, 48 sider.
Disse Meddelelser findes samlet på Det Kongelige Biblioteks læsesal, hvor de kan læses men ikke lånes.

Dansk Blindesamfund: Tidsskriftet “Blindesagen” blev udgivet af foreningen fra marts 1972 til december 2009. Nr. 1 januar 2000 – nr. 6 december 2009 kan læses på www.blind.dk
Numre af tidsskriftet for årene 1972 – 1999 findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside.

Dansk Blindesamfund: ”Årsberetninger for Dansk Blindesamfund fra 1911 til 1916.”

Kan læses på: www.blind.dk

Dansk Blindesamfund: ”DBSs historie for hvert årti gennem foreningens første 100 år.”

Kan læses på: www.blind.dk

Dansk Blindesamfund: “Dansk Blindesamfunds jubilæumsskrift 1911 – 1936” redigeret af fhv. landsformand Ernst Jørgensen.

Udgivet på forlaget Nornotryk A/S af DBS i 1936 i forbindelse med foreningens 25-års jubilæum, 20 sider. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst version af jubilæumsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Dansk Blindesamfund: “Dansk Blindesamfunds jubilæumsblad 8. juni 1911 – 1961.”

Særtryk udgivet af DBS i 1961 i forbindelse med foreningens 50-års jubilæum, 24 sider. Kan læses på: www.blindehistorisk.dk

Dansk Blindesamfund: ”Hvilke veje bør blindesagen gå i fremtiden? Et oplæg til en debat.”

Udarbejdet 13. april 1965, underskrevet af 10 repræsentanter for blindeområdet, herunder bl.a. fhv. landsformand for DBS, H. C. Seirup. En E-tekst udgave af artiklen findes på: www.nota.dk – bog nr. 709045.

Dansk Blindesamfund: “1911 – 1986 To skridt frem og et tilbage.”

75-års jubilæumsskrift, udgivet i 1986 af DBS. Kan læses på: www.nota.dk

Dansk Blindesamfund: “… gøre de Blinde til frie og uafhængige borgere 100 år med Dansk Blindesamfund.”

Jubilæumsskrift 84 sider, udgivet af DBS i 2012. Kan læses på www.nota.dk – bog nr. 38684.

Blindeskakkens historie.

Dansk Blindesamfunds hjemmeside www.blind.dk indeholder en række artikler til belysning af spillets betydning og udvikling for blinde gennem mere end 50 år.

Davidson, Margaret (England): ”Bliver det morgen?”

Originaludgaven udkom på engelsk i 1971 og på dansk i 1980, om Louis Brailles liv og opfindelsen af punktskriften. Kan læses på www.nota.dk bog nr. 28152.

Dyrholm, Iørn: ”Den blinde præst”

Artiklen er offentliggjort på i Handicap Historisk Tidsskrift nr. 22, side 9 – 16 fra 2009 med temaet ”Blindhed”. Kan læses på www.nota.dk.

Elgaard, Kaj: “Blind taknemmelighed.”

Artikel 19 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2018. Forfatteren beskæftiger sig med spørgsmålene: “Forsvinder taknemmeligheden, når det offentlige overtager sociale opgaver? Har retten til sociale goder udryddet taknemmeligheden?”

Ellehammer Andersen, Svend: ”Blinde i Folkeskolen.”

Første del, skrevet i samarbejde med Bjørn E. Holstein: Undersøgelse. 1. udgave, juni 1979. Pædagogisk-Psykologisk Publikationsserie nr. 3. Institut for Pædagogik og Psykologi, Danmarks Lærerhøjskole, 453 sider. Kan findes på www.bibliotek.dk.

Ellehammer Andersen, Svend: ”Blinde i Folkeskolen.”

Anden del, skrevet i samarbejde med Bjørn E. Holstein: Bilag til undersøgelse. 1. udgave, juni 1979. Pædagogisk-Psykologisk Publikationsserie nr. 4. Institut for Pædagogik og Psykologi, Danmarks Lærerhøjskole, 136 sider. Kan findes på www.bibliotek.dk.

Ellehammer Andersen, Svend: ”Blinde i Folkeskolen.”

Tredje del, skrevet i samarbejde med Bjørn E. Holstein: En artikelsamling. 1. udgave, juni 1979. Pædagogisk-Psykologisk Publikationsserie nr. 5. Institut for Pædagogik og Psykologi, Danmarks Lærerhøjskole, 132 sider. Kan findes på www.bibliotek.dk.

Ellehammer Andersen, Svend: ”Holdninger til blinde.”

Udgivet København, 1965. Kan læses på www.nota.dk – bog nr. 21113.

Ellehammer Andersen, Svend: ”Integration af synshandicappede elever i folkeskolen.”

Skrevet i samarbejde med Bjørn E. Holstein – Delrapport 1. april 1978. PP-rapport nr. 2. Institut for Pædagogik og Psykologi, Danmarks Lærerhøjskole, 2 bind. Kan findes på www.bibliotek.dk.

Ellehammer Andersen, Svend og Påske, Valdemar: “Svagsynsundervisning i Danmark 1922 – 1987.”

Artikel på siderne 99 – 114 optrykt i Handicaphistorisk Årbog nr. 1 udgivet 1987 af Historisk Selskab for Handicap og Samfund. Blindehistorisk Selskabet er i besiddelse af en kopi af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Engberg, Nils: “Lys over “Den mørke middelalder” – synet på de syge og handicappede.”

Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 1 1999, ca. 100 sider. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Eriksen, Henning: ”Dansk Blindesamfunds 5 første år, som det tegner sig i foreningens medlemsblade.”

Artiklen er optrykt i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 17, side 106 – 114, fra 2007 med temaet ” Tro, liv og levevilkår”. Blindehistorisk Selskab råder over en PDF-version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Eriksen, Henning: ”Jeg kommer hjemmefra.”

Artiklen er optrykt i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 18, side 61 – 68, fra 2007 med temaet ” Børns adskillelse fra familien”. Artiklen er tillige offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2008.

Eriksen, Henning: ”Kamillianerklinikken i Ålborg.”

Artiklen er optrykt i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 18, side 45 – 49, fra 2007 med temaet ” Børns adskillelse fra familien”. Blindehistorisk Selskab råder over en PDF-version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Eriksen, Henning: ”Nyt fra Blindehistorisk Museum.”

Artiklen 1 side, rummer en beskrivelse af Blindehistorisk Museum og blev offentliggjort i Dansk Blindesamfunds Medlemsblad nr. 24/2007, der findes på www.blind.dk.

Eriksen, Henning: ”Erindringer om instituttet, goalball og edb-undervisning.”

Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 20, fra 2008, med temaet: ”Rundt om et institut”. Han fortæller om sine erindringer om det gamle Blindeinstitut side 35 – 39, om goalball i 1960-erne side 47 – 52 og om EDB-skolens første hold side 87 – 95. Kan læses på www.nota.dk, bog nr. 8345.

Eriksen, Henning: ”Skrive punktskrift og skrive på skrivemaskine.”

Artiklen er optrykt i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 22, side 31 – 35, med temaet ”Blindhed” udgivet i 2009. Kan læses på www.nota.dk.

Eriksen, Henning: ”Ungdomstid.”

Artiklen er optrykt i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 22, side 36 – 48, med temaet ”Blindhed” udgivet i 2009. Kan læses på www.nota.dk.

Eriksen, Henning: ”E-bog – Noter om blindes historie.”

Udgivet februar 2011, bogen er på 284 sider. Kan læses på www.nota.dk – bog nr. 36685. E-bogen kan desuden downloades fra www.debbi.dk

Eriksen, Henning: ”Lydbogens historie.”

Artikel på 2 sider offentliggjort 4. oktober 2012 på Dansk Blindesamfunds hjemmeside www.blind.dk.

Eriksen, Henning: ”Blindehistorisk Museum.”

Artiklen beskriver arbejdet på og lukningen af Blindehistorisk Museum og blev i 2012 offentliggjort i tidsskriftet ”Blindes Jul”. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Eriksen, Henning: ”Beretning om mine oplevelser med svagsynsoptik.”

Artiklen er optrykt i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 30, side 91 – 101, fra 2013. Temaet er ”Svagsynsoptikkens historie i Danmark – Da „blinde“ blev seende”. Kan læses på www.nota.dk – bog nr. 0258.

Eriksen, Henning: ”11 personlige beretninger fra tiden omkring FDDBs stiftelse.”

Bogen er udgivet i 2014 af FDDB, 59 sider. Publikationen kan downloades fra www.fddb.dk. Beretningerne er indsamlet af Henning Eriksen. Redaktion: Pia Hesse & Gerd Nielsen fra Foreningen Danske Døvblinde.

Eriksen, Henning: ”Danmarks blinde – et historisk tilbageblik.”

Artikel, som er offentliggjort i tidsskriftet ”Øjeblikket” nr. 3, side 25 – 26, maj 2014, som kan læses på www.blind.dk.

Eriksen, Henning: ”Genstande fra Blindehistorisk Museums samling.”

Sammen med Mogens Bang har Henning Eriksen skrevet denne artikel optrykt i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 33, side 23 – 44, fra 2015, med temaet ”Genstande – genstande i historien”. Blindehistorisk Selskab råder over en PDF-version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider. Artiklen beskriver følgende genstande:
– Tinskål
– Guldbergs skriveapparat
– Malling Hansens skrivekugle
– Punktskrivetavle samt pren
– Relief skrift
– Regnetavle til blinde
– Omstillingsbord (vekselbord)
– Samtaleapparat til døvblinde
– Tandberg båndoptager
– Blindes hjælpemidler i trafikken

Eriksen, Henning: ”Tilbageblik – Blindes første politiske sejr.”

Artikel som er offentliggjort i tidsskriftet ”Øjeblikket” nr. 5, side 27, maj 2015 – kan læses på www.blind.dk.

Eriksen, Henning: ”Portrætsamtale med tidligere formand Hans Erik Olsen

5 sider bragt i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 1/2017.

 

Eriksen, Henning: “Museumsdagbogen”

Udgivet oktober 2019 på forlaget Kahrius, 174 sider inklusiv forklarende noter. Bogen rummer en beskrivelse af dagligdagen på Blindehistorisk Museum i tiden fra 2001 til lukningen i 2011. Bogens tekst og illustrationer er samtidig en fortælling om blindes historie gennem 200 år.

 

Eriksen, Henning: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del Il nedenfor.

Fibiger, Steen: “Eugenik og talelidelser.”

Handicap og Samfund nr. 10 1998, side 68 – 87, om 30-ernes sterilisations- og ægteskabslovgivning omkring blinde-, døve- og talelidende. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Foreningen til Fremme af Blindes Selvvirksomhed: ”Opråb juni 1882 til offentligheden.”

Om at støtte opførelsen af en værkstedsbygning med udsalg i St. Kongensgade i København, 15 sider. Kan læses på www.kb.dk.

Foreningen til at Fremme Blindes Selvvirksomhed: ”25-års jubilæumsskrift.”

Trykt af Hoffensbergs & Traps Etabl. 1887, 24 sider. Kan læses på www.kb.dk.

Foreningen til at Fremme Blindes Selvvirksomhed: ”Foreningen blev i 1990 slået sammen med en række legater under navnet “Blindes støttefond.””

Man kan læse herom på www.blindesstoettefond.dk.

Forsorgsmuseet i Svendborg: ”Historisk udredning vedrørende børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner 1933-1980.”

Rapport på 459 sider, udarbejdet af Klaus Petersen, Mette Seidelin, Sarah Smed, Poul Duedahl og Annemarie Borregaard. Udgivet 8. april 2022 af Danmarks Forsorgsmuseum. Udredningen er bestilt og finansieret af Social- og Ældreministeriet – rapporten er omtalt i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2022.

Fristrup, Jan: ”Kastebold?”

En undersøgelse blandt 51 nye 18 – 36-årige medlemmer af Dansk Blindesamfund med særligt henblik på beskæftigelse og uddannelse. Delrapport 6. januar 2000, Dansk Blindesamfund. Blindehistorisk Selskab er ikke i besiddelse af en tilgængelig version af undersøgelsen, kontakt eventuelt DBS.

Froestad, Jan (Norge): “Hvordan studere sociale gruppers egenorganisering? En teoretisk og metodisk drøfting med utgangspunkt i norsk handikapforskning.”

Handicap og Samfund nr. 9, 1997, side 81 – 114. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

From, Jesper: “Socialoftalmologiens og Blindesagens historie i Danmark.”

Artiklen er optrykt på siderne 147 – 197 i Dansk Medicinhistorisk Årbog 2021. Den giver en særdeles detaljeret parallel fremstilling af de første 50 år af blindesagens og oftalmologiens historie i Danmark. BHS er i besiddelse af en elektronisk udgave af artiklen.

From, Jesper: “Træk af blindesagens historie frem til år 1900.”

Offentliggjort side 8 – 62 i Dansk Medicinskhistorisk Årbog 2022. Artiklen giver et overblik over udviklingen fra oldtiden til år 1900. BHS er i besiddelse af en elektronisk udgave af artiklen.

From, Jesper: Den døvblinde Helen Keller. Offentliggjort side 63-79 i Dansk Medicinskhistorisk Årbog 2022. BHS er i besiddelse af en elektronisk udgave af artiklen.

Fysioterapeutuddannelsen i København: ”100 år i gode hænder.”

Udgivet 2002 i forbindelse med fysioterapeutskolens 100-års jubilæum, se navnlig bogens afsnit 12 om blinde studerende. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst udgave af bogen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Förhammar, Staffan (Sverige): “Från tærande till nærande – Handikapputbildningens bakgrund.”

Udgivet i Stockholm, 1991. Omhandler den begyndende undervisning af handicappede og opbygningen af handicapinstitutioner i 1800-tallet i internationalt perspektiv. www.nota.dk kan fra Sverige fremskaffe en svensk lydbogsudgave gennem det skandinaviske udlånssamarbejde.

Förhammar, Staffan (Sverige): “Föreningen för Blindas Väl och Yrkesutbildningen – ett exempel på vetenskabelig filantropi i Sverige i slutet af 1800-talet.”

Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet Handicap og Samfund nr. 9, 1997, side 135 – 140. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst udgave af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Gibskov, Ove: “Femoghalvfjerds år i lydglimt.”

Lydbog udgivet af Dansk Blindesamfund i 1987 i forbindelse med foreningens 75-års jubilæum. Kan læses på www.nota.dk.

Gibskov, Ove: “100 år i lydglimt.”

Lydbog udgivet af Dansk Blindesamfund i 2011 i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum. Kan læses på www.nota.dk.

Gibskov, Ove: ”Aarhuskredsen i lydglimt gennem 100 år”

Et historisk og underholdende tidsdokument, udgivet december 2013 af DBS Østjylland. Lydmontagen kan rekvireres ved henvendelse til kredsen.

Gibskov, Ove: “Jørgen Plenge – en humanistisk ildsjæl med visionært vingefang i blindeverdenen.”

Artikel 12 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 4/2020 samt i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 45, side 77 – 94, med temaet ”Livet med høreapparater set i et historisk perspektiv og andre fortællinger”. Artiklen beskriver Jørgen Plenges store betydning for udviklingen af blindes adgang til litteratur, og deres forsøg på at udfordre mulighederne for en teoretisk uddannelse.

Gibskov, Ove: “En ondskabsfuld hævn med 13 års forsinkelse.”

En opfølgende artikel på 6 sider om forholdet mellem Jørgen Plenge og Karl Bjarnhof efter 2. Verdenskrig.

Gibskov, Ove: “Mange uhyrlige beskrivelser af vold og tvang i historisk udredning om anbragte i særforsorgens institutioner.”

10 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2022. Artiklen beskriver baggrunden for ønsket om en redegørelse på området, og forskergruppens resultater.

Gibskov, Ove: “Officielle danske undskyldninger frem til 2023.”

Artikel offentliggjort juni 2023 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 49, side 16 – 26, med temaet ” Anbragt i særforsorgens institutioner 1933 – 1980”

Gibskov. Ove: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del Il nedenfor.

Glygaard, Poul: “Blindemuseet og dets skaber.”

Artikel 4 sider, offentliggjort i Dansk Blindesamfunds Medlemsblad nr. 5/1982, som beskriver historien bag Blindehistorisk Museum, kan tillige læses i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2022.

Glygaard, Poul: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del Il nedenfor.

Handicaphistorien, tidligere “Historisk Selskab for Handicap og Samfund”:

Foreningen udsendte 6 Handicaphistoriske årbøger for årene 1987 – 1992. Årbog nr. 4 fra 1990 og nr. 6 fra 1992 kan læses på www.nota.dk, medens de øvrige 4 årbøger ikke findes i tilgængelig form på nogen hjemmeside.

Handicaphistorien, tidligere “Historisk Selskab for Handicap og Samfund”:

Foreningen udgav Tidsskriftet “Handicap og Samfund” med 11 numre i perioden januar 1993 til november 1998. Tidsskrift nr. 1, der blandt andet indeholder en artikel om blindes biblioteksbetjening kan læses på www.nota.dk. Numrene 2 – 11 findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside.

Handicaphistorien, tidligere “Historisk Selskab for Handicap og Samfund”:

Foreningen har siden 1999 udgivet Tidsskriftet “Handicaphistorisk Tidsskrift”

På www.nota.dk kan man læse:
Nr. 8 “Blindes læsning”
Nr. 9 “Temanummer om seksualitet”
Nr. 12 “Konstruktionen af den blinde”
Nr. 20 “Rundt om et institut”
Nr. 22 “Blindhed”
Nr. 28 “Hvad sproget gør ved os”
Nr. 29 “Hvad skete der efter 1980?”
Nr. 30 “Svagsynsoptikkens historie i Danmark”
Nr. 32 “Det hierarkiserede arbejdsmarked og de nye overflødige”

På www.handicaphistorie.dk kan man læse:
Nr. 9 “Temanummer om seksualitet”
Nr. 10 “Temanummer om at være døv”
Nr. 11 “Temanummer om tro og overtro”
Nr. 12 “Konstruktionen af den blinde”
Nr. 13 “Vägen till medborgerliga rättigheter” – 5. Nordiske konference.
Nr. 19 “Samspillet mellem hørenedsættelse og høreapparater set i et historisk perspektiv”

Bortset fra nummer 1 af tidsskriftet fra 1999 er Blindehistorisk Selskab i besiddelse af alle øvrige numre frem til nr. 35 fra maj 2016 som PDF-filer.

Heilbrunn, John: “Nye uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i 1960 – 70-erne for blinde og svagsynede – 26 levnedsløb fra blinde, som dengang var unge.”

Artikel 4 sider, hvori rapporten baseret på 26 interview præsenteres, jf. data om denne ovenfor angivet med Blindehistorisk Selskab som udgiver. Præsentationen af rapporten blev offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2023 og tillige offentliggjort juni 2023 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 49, side 95 – 108, under titlen ”Et nutidigt projekt – ”med temaet ” Anbragt i særforsorgens institutioner 1933 – 1980.”

Heilbrunn, John: ”Nye uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i 1960 – 1970’erne.”

Rapport på 117 sider udarbejdet i samarbejde med Helle Riley og Kurt Nielsen, udgivet oktober 2022 af Blindehistorisk Selskab. Præsenteret i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 49, side 95 – 108, under titlen ”Et nutidigt projekt – ”med temaet ” Anbragt i særforsorgens institutioner 1933 – 1980.” Kan læsaes i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2023.

Heilbrunn, John: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del Il nedenfor.

Hoffmann, Methea: ”De seendes nodesystem i relief. Til brug for blinde.”

Udgivet og trykt 1891 i Det kgl. Blindeinstitut i Kjøbenhavn. Bogen indeholder en reliefbeskrivelse af nodesystemet samt en forklaring af samme på 22 sider i punktskrift.

Houmøller, Svend: “Kjædeordenen og blindeforsorgen 1811 til 1961.”

Udkom i København 1961, i forbindelse med 150-års jubilæet for Kjædeordenens oprettelse af det første blindeinstitut. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst udgave af bogen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Høgh, Gunnar: “Handicaphåndbogen.”

De enkelte handicapgruppers dagligdag og organisatoriske forhold. Udgivet af De Samvirkende Invalideorganisationer (nu Danske Handicaporganisationer) i 1980, 83 sider. Bogen kan lånes gennem www.bibliotek.dk.

Høgh, Gunnar: ” Som du – men handicappet.”

Om handicappede i skolen, trafikken og arbejdslivet samt om miljøskabte handicap, især om blinde, døve og kørestolsbrugere. Udgivet i 1981 på Nyt Nordisk forlag, 54 sider illustreret. Bogen kan lånes gennem www.bibliotek.dk.

Høgh, Gunnar: “Information til blinde.”

Artiklen er offentliggjort på side 97 – 132 i Dansk Blindesamfunds 75-års jubilæumsskrift “To skridt frem og et tilbage.” Udgivet af foreningen i 1986. Kan læses på www.nota.dk.

Høgh, Gunnar: ” DSI og De Sociale Forbrugerråd.”

Udgivet i 1989 af De Samvirkende Invalideorganisationer (nu Danske Handicaporganisationer), 24 sider. Pjecen kan lånes gennem www.bibliotek.dk.

Høgh, Gunnar: “Aktuel handicappolitik lokalt og regionalt”

Udgivet 1990 af De Samvirkende Invalideorganisationer (nu Danske Handicaporganisationer), 31 sider. Pjecen kan lånes gennem www.bibliotek.dk.

Instituttet for Blinde og Svagsynede: “Statens institut for blinde og svagsynede i København 1858 – 5. november 1958.”

Udkom i København i 1958 i forbindelse med instituttets 100-års jubilæum. Kan læses på www.nota.dk.

Instituttet for Blinde og Svagsynede: ”Rundt om et institut.”

Erindringer skrevet i anledning af Instituttet for Blinde og Svagsynedes 50-års jubilæum 5. november 2008, på den nuværende adresse i Hellerup, Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 20 fra 2008, 103 sider. Kan læses på www.nota.dk.

Jansen, Linda: ”Typografi for synshæmmede.”

Rapport udgivet af IBOS december 1985, 88 sider. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Paulli Thomsen. Den er registreret i Den Blindehistoriske Samling under Medicinsk Museion.

Jensen, Laust: ”Førerhundens bedrifter.”

En blind mands oplevelser med førerhund, 24 sider. Udgivet af Laust Jensen – Grindløse pr. Jullerup, 1937. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Jensen, Ole: ”Mænd med synshandicap”

Skrevet i samarbejde med Hans Tage Truelsen. En socialpsykologisk undersøgelse af synshandicappede mænds sociale rolle og trivsel. Publikation nr. 6, Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut. Udgivet 1973 på Mentalhygiejnisk Forlag, 126 sider. Bogen kan læses på www.nota.dk – bog nr. 19857.

Jensen, Svend: “Gør plads til os i samfundet.”

Artiklen er offentliggjort på side 6 – 19 i Dansk Blindesamfunds 75-års jubilæumsskrift “To skridt frem og et tilbage.” Udgivet af foreningen i 1986. Kan læses på www.nota.dk.

Jensen, Svend: ”De fleste af os må leve af offentlige ydelser.”

Artiklen er offentliggjort på side 72 – 96 i Dansk Blindesamfunds 75-års jubilæumsskrift ”To skridt frem og et tilbage.” Udgivet af foreningen 1986. Kan læses på www.nota.dk.

Jensen, Svend: ”Blindes behov for kompenserende økonomiske ydelser.”

Pjece 15 sider, udgivet 1987 af DBS. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekstudgave af pjecen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Jensen, Svend: “Særforsorgens Fata Morgana.”

Artikel i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 3, 2000, side 22 – 26, med temaet 20 år efter udlægning af Særforsorgen – hvordan gik det?” Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en PDF-version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Jensen, Svend: “Det første skridt mod ligestilling.”

154 sider, med introducerende refleksioner af Poul Lüneborg, side 3 – 5, udgivet 2001 af Dansk Blindesamfund. Kan læses på www.nota.dk.

Jensen, Svend: ”Det gule armbind.”

Artikel 19 sider, offentliggjort i Nyhedsbrevene nr. 3, oktober 2004 og nr. 3, oktober 2005 fra Blindehistorisk Selskab med halvdelen i hver. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Johansen, Folke: “Sådan fik danske blinde et skriftsprog.”

Udgivet København, 1983 i forbindelse med Blindeinstituttets 125-års jubilæum. Fås som E-tekst på www.nota.dk.

Johansen, Pia: ”Selvfølgelig skal jeg arbejde”

Med Kirsten Hvenegaard, Katrine Syppli Kohl og Helle Rahbæk Asserhøj som medforfattere. En undersøgelse af en gruppe blinde og svagsynedes arbejdsmarkedserfaringer. 1. oplag 2006. Udgivet af Instituttet for Blinde og Svagsynede, Hellerup, på dansk og engelsk. Publikationen foreligger i en Daisy-udgave.

Kaimer, Gerhard: “Blindhedens verden. – Træk af blindes kulturhistorie.”

Udgivet på forlaget Klim i 2002. Kan læses på www.nota.dk.

Kaimer, Gerhard: Se tillige del II angående Skønlitterære udgivelser.

Kirkebæk, Birgit: “Stakkel eller udstødt. Om det danske samfunds syn på mennesker med handicap de sidste 200 år.”

PTU nyt nr. 6, 1995. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave af publikationen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Kirkebæk, Birgit i samarbejde med Ingrid Markussen: “Diskurs, diagnose og konstruktion. – Om Foucault-inspireret forskning i norden med relation til handicaphistorisk forskning.”

Handicaphistoriske tekster nr. 3. Redigeret af de anførte forfattere. Udgivet i København, 1997. Publikationen rummer blandt andet en oversigtsartikel om begyndelsen, og den videre udvikling inden for blindeundervisningen i Norden. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af publikationen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Kiørbye, Erik Otto, ”Et usædvanligt øjenbehandlingsforløb.”

Artikel 5 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2017. En selvoplevet og grotesk beskrivelse af behandlingen af svagsynethed, før fremkomsten af specialoptik og medicinske behandlingsmuligheder overfor visse øjensygdomme.

Kiørbye , Erik Otto: ”Min musikuddannelse.”

Artikel på 7 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 1/2020.

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde: ”25-års Jubilæumsskrift 1946”

Ved Willy Bolø. Findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indscannet version.

Kretschmer, Reinhold (Sverige): “De blindas historia från ældsta tider till blindundervisningens børjan.”

Udgivet Stockholm, 1937. Rummer en enestående historisk undersøgelse fra den græsk-romerske antik og jødedommen, via middelalderen til den begyndende systematiske undervisning i 1800-tallet. Fortæller blandt andet om blinde tiggerordner i middelalderen. www.nota.dk kan fra Sverige fremskaffe en svensk lydbogsudgave gennem det skandinaviske udlånssamarbejde.

Kudlick, Catherine (USA): “The Blind Man’s Harley: White Canes and Gender Identity in America.”

[Signs: Journal of Women in Culture and Society 2005, vol. 30, no. 2] 2005 by The University of Chicago. All rights reserved.
Findes online på tidsskriftets hjemmeside.

Kølle, Thorvald: ”Om min mester klaverstemmer Carl Hansen.”

Artikel på 4 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 4/2018.

Kølle, Thorvald: Se forfatterens øvrige udgivelser under del II.

Larsen, Christian: “Til gavn for menneskeheden og fædrenelandet. – Kjæde-Ordenen og dens blindeforsorg gennem 225 år.”

Udgivet 1999 af ” Arki Varia”. Kan læses på www.nota.dk.

Larsen, Christian: “Brailles bogstaver ere Hieroglyfer.”

Artiklen er offentliggjort i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 8, side 43 – 53, fra september 2002, med temaet “Blindes læsning”. Kan læses på www.nota.dk.

Larsen, Christian: “Handicaphistoriske kilder i Danmark.”

Indlæg givet på den 5. nordiske konference om handicaphistorie i Nynäshamn i Sverige 24. – 26. september 2004. Artiklen er offentliggjort i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 14, side 69 – 83, april 2005, med temaet ”Att Finnas och synas när historia skrives.” Tidsskriftet foreligger ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst version.

Lassen, Annette: ”Øjet og blindheden.”

Udgivet af Københavns Universitet / Museum Tusculanums Forlag, 2003. Om øjets og blindhedens symbolske betydning i den norsk-islandske middelalderlitteratur ud fra analyser af bl.a. Eddadigterne, Ynglinga saga og Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum. Kan læses på www.nota.dk.

Lauridsen, John T.: “Fra udstødte til anbragte 1500-1950.”

Udgivet i København i 1996, rummer en kort samlet fremstilling af udviklingen, inden for forskellige marginalgrupper, og herunder handicappede i denne periode. Kan læses på www.nota.dk.

Lov nr. 117 af 11. maj 1956 om ”Foranstaltninger vedrørende blinde og stærkt svagsynede.”

Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst af loven, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Lowenfeld, Berhold (USA): “The Changing Status of the Blind – From Separation to Integration.”

Springfield, Illinois 1975. En historisk fremstilling af blindes skiftende stilling fra antikken til i dag. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en amerikansk lydbogsudgave af bogen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Lund, Reinhard: “De blindes sociale status 1911 – 1961.”

Udgivet København, 1961, i forbindelse med Dansk Blindesamfunds 50-års jubilæum. Kan læses på www.nota.dk.

Lundberg, Pia: “Punktskrift – et blindeteknologisk fænomen.”

Artiklen er offentliggjort i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 8, side 54 – 75, fra september 2002 med temaet “Blindes læsning”. Kan læses på www.nota.dk.

Lundberg, Pia: ”Blindhed – Antropologisk analyse af de blindes verden fra renæssancen til i dag.”

Ph.d.-afhandling Institut for Antropologi, Københavns Universitet, 2005, 370 sider. Kan læses på www.nota.dk.

Lüneborg, Poul Johan: “Forebyggelse af øjensygdomme.”

Artiklen blev offentliggjort på siderne 133 – 147 i Dansk Blindesamfunds 75-års jubilæumsskrift “To skridt frem og et tilbage” Udgivet af foreningen i 1986. Kan læses på www.nota.dk.

Lüneborg, Poul Johan: ”Rapport om blindes og svagsynedes hjælpemiddelforsyning i perioden 1988 – 1993.”

Udarbejdet i samarbejde med Steen Tinning, 89 sider. Rapportens kapitel 1 siderne 6 – 23, indeholder et historisk tilbageblik om lovgivningen på hjælpemiddelområdet. Udgivet 1994 af Dansk Blindesamfund. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af rapporten, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Lüneborg, Poul Johan: 2000 – ”Er de små handicapgrupper blevet usynlige?”

Artiklen findes i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 3, side 27 – 36, oktober 2000, med temaet ”20 år efter udlægningen af Særforsorgen – hvordan gik det?” Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en PDF-version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Lüneborg, Poul Johan: ”Historiske noter om udviklingen af blindes adgang til information.”

Artiklen findes i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 8, side 16 – 42, 2002, med temaet “Blindes læsning: Et historisk rids med fremtidsperspektiv: Prikker der danser”, i forbindelse med Danmarks Blindebiblioteks 50-års jubilæum som selvstændig institution. Kan læses på www.nota.dk.

Lüneborg, Poul Johan: “Ry har forladt barrikaderne.”

Nekrolog i anledning af professor dr. med. Sigurd Ry Andersens død, offentliggjort i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 12, side 167 – 170, fra 2003. Kan læses på www.nota.dk.

Lüneborg, Poul Johan: ”Radio og TV i Danmark samt blindes licensbetaling i historisk perspektiv.”

Udarbejdet i samarbejde med Gudrun Bierregaard, 3. august 2001, 12 sider. Offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 1. januar 2006. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Lüneborg, Poul Johan: “Omstilling fra blindeforsorg til kommunalt regi.”

Artikel offentliggjort side 14 – 26 i DBSs 100-års jubilæumsskrift “… gøre de Blinde til frie og uafhængige borgere – 100 år med Dansk Blindesamfund”. Kan læses på www.nota.dk – bog nr. 38684.

Lüneborg, Poul Johan: ”De blinde pionerer.”

Udgivet på forlaget Kahrius 2015 med Ebbe Espersen som medforfatter, 284 sider. En beretning om de blinde, som i 1911 stiftede Dansk Blindesamfunds lokalkreds for Aarhus, Randers og Viborg amter samt en beskrivelse af datidens landsdækkende og lokale foreninger og institutioner. Kan læses på www.nota.dk.

Lüneborg, Poul Johan: “Tilblivelsen og de første år.”

Artikel på 10 sider om DBS RP-Gruppe, offentliggjort i gruppens 30-års jubilæumsskrift fra marts 2016. Jubilæumsskriftet kan læses på RP-Gruppens hjemmeside under www.blind.dk.

Lüneborg, Poul Johan: ”Blindesagens skæbneår 1894.”

Historisk artikel på 3 sider, i anledning af selskabets 25-års jubilæum, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 1/2019.

Lüneborg, Poul Johan: ”Blindehistorisk Selskab fylder 25 år.”

Artikel på 2 sider offentliggjort 2019 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 42, side 23 – 24, med temaet ”Helte og pionerer i handicaphistorien” i anledning af selskabets jubilæum.

Lüneborg, Poul Johan: ”Om landsformand Ernst Jørgensen.”

Artikel på 10 sider offentliggjort 2019 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 42, side 7 – 22, med temaet ” Helte og pionerer i handicaphistorien”. Kan tillige læses i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2019.

Lüneborg, Poul Johan: ”Digte til Esther Seierup – tidligere Plenge, af Dunne Plenge, med indledning af Poul Lüneborg.”

Artikel på 4 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2020.

Lüneborg, Poul Johan: “Nekrolog over Jørgen Eckmann.”

7 sider mindeord om Jørgen Eckmanns liv og hans indsats indenfor Dansk Blindesamfund og Blindehistorisk Selskab, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2021.

Lüneborg, Poul Johan: Indledende historiske betragtninger ved præsentationen af rapporten ”Nye uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i 1960-70-erne for blinde og svagsynede.”

3 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2023 og tillige offentliggjort juni 2023 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 49, side 95 – 108, under titlen ”Et nutidigt projekt – ”med temaet ” Anbragt i særforsorgens institutioner 1933 – 1980.”

Lüneborg, Poul Johan: “Rapport om Registreringsprojektet.”

Rapport 19 sider, udgivet maj 2020 af Blindehistorisk Selskab og udarbejdet i samarbejde med Henning Eriksen og Laus Klüwer. Der er tale om en registrering af 154 indsamlede hjælpemidler mv. der skal tjene til opdatering og supplering af Den Blindehistoriske Samling ved Medicinsk Museion under Københavns Universitet.

Magee, Brian (England): ”On Blindness”, med Martin Milligan som medforfatter.

Bogen blev udgivet i 1995, Oxford University Press, 188 sider. Blindehistorisk Selskab er ikke i besiddelse af en tilgængelig udgave. Kan findes på www.bibliotek.dk

Malin, Else: ”Over muren.”

Inkluderende undervisning – eksempler på praksis, Hans Nørgaard og Susan Tetler er medforfattere. Undersøgelse af et vellykket skoleforløb for en blind pige og hendes klassekammerater. 2. udgave 2005. CVU-Syd Vordingborg, 80 sider. Kan findes på www.bibliotek.dk

Malmbak, Kirsten: ”Livet uden kongesanser.”

280 sider, bog udgivet december 2017 på forlaget Saxo Publish. En personlig og åbenhjertig beretning om alle de udfordringer, som tilværelsen byder på for en døvblind, det er en opløftende påmindelse til os alle om at fokusere på det, som er muligt, frem for de ting, som er uden for rækkevidde. Bogen kan læses på www.nota.dk.

Mandrup Rønn, Edith: “Synshandicap.”

Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 5, 2001, side 125 – 126, med temaet ”Handicaphistoriske samlinger i Danmark.” Artiklen vedrører arkivalier angående blinde. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en PDF- version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Mandrup Rønn, Edith: “Handicappedes vilkår i Danmark. – Kort historisk skitse.”

Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 5, 2001, side 56 – 69, med temaet” Handicaphistoriske samlinger i Danmark.” Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en PDF-version af tidsskriftet, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Martinussen, Leif: “Organist og komponist Henning Riiser (1938 – 2005).”

CV og fortegnelse over kompositioner, 11 sider, udarbejdet den 1. maj 2020.

Martinussen, Leif: “Memoirer – Min tilknytning til sporten for blinde.”

Illustreret redegørelse på 92 sider, som kan læses på selskabets hjemmeside www.blindehistorisk.dk. Artiklen giver en detaljeret beskrivelse af udviklingen på dette område fra slutningen af 1950-erne til begyndelsen af 1980-erne.

Martinussen, Leif: “Et tilbageblik til det kgl. blindeinstitut ved Kalundborg Fjord.”

340 sider med illustrationer, udarbejdet i samarbejde med Thorvald Kølle og Rudi Kurt Geert-Jørgensen, i anledning af Refsnæsskolens 125-års jubilæum den 1. november 2023. Udgivet oktober 2023 på Forlaget Kahrius. De forløbne årtier skildres blandt andet gennem erindringer skrevet af tidligere elever. Kan lånes som E-bog og Daisy-ludfil gennem Nota.

Mathiesen, Jesper: “Handicap og holdningsdannelse: Synshandicappedes velfærdsholdninger mellem egeninteresser, gruppehensyn og framing af identitet.”

Speciale på 90 sider, Aarhus Universitet, institut for Statskundskab, september 2018. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en elektronisk version af specialet.

Mejer, Cecilie: ”Blindt fotografi.”

Speciale ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Afdeling for Moderne Kultur og Kulturformidling Københavns Universitet, august 2004. Der foreligger ikke oplysning op tilgængeligt format.

Moldenhawer, Johannes: “Det Kongelige Blindeinstituts Historie samt Meddelelser om Blindesagens begyndelse og Udvikling i Danmark.”

308 sider udgivet på Holger Meyers Bogtrykkeri i København 1905. Kan læses på www.nota.dk.

Mortensen, Elsebeth: ”Blinde børns læsning.”

Neuropsykologiske, perceptuelle og kognitive faktorer. Udgivet i 2007 af Synscenter Refsnæs, 122 sider. Bogen kan fås i såvel almindeligt tryk som i punktskrift fra Synscenter Refsnæs.

Nielsen, Jytte: ”Hvem var de?”

Artikel på 3 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2020. ”Det spørgsmål har jeg tit stillet mig selv i tidens løb. Hvem var de mennesker, som skulle være i forældres sted på blindeinstitutterne, eller jeg burde måske sige i mors sted, da mænd ikke var ansat”.

Nielsen, Kurt: “Nyuddannet blind lærer ansat ved Folkeskolen.”

Artikel, som blev bragt i DBSs Medlemsblad nr. 13 fra 1968, 3 sider. Artiklen findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave.

Nielsen, Kurt: ”Nekrolog over Valdemar Påske.”

Offentliggjort i Dansk Blindesamfunds Medlemsblad nr. 17 fra 1995, 1 side. Artiklen findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave.

Nielsen, Kurt: “Den gamle »TUT« i hverdag og fest. Minder fra omkring 1960.”

Forfatteren har sammen med Valdemar Påske skrevet artiklen, som er offentliggjort i tidsskriftet “Handicap og Samfund” nr. 6 fra december 1995, 4 sider. Artiklen findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave.

Nielsen, Kurt: “Blind Culture — What Is That?”

Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet “Handicap og Samfund” nr. 8 fra maj 1997, 3 sider. Indlæg på Blindehistorisk Selskabs Internationale Blindehistoriske Konference fra 1996. Artiklen findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave.

Nielsen, Kurt: ”Skriftsproget under huden.”

Artikel i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 8 fra september 2002, side 76 – 81, med temaet “Blindes læsning.” Kan læses på www.nota.dk.

Nielsen, Per: “Handicapbegrebet og dets historiske udvikling.”

Handicaphistorie 1987 1. årbog, side 35 – 44. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

“Nordisk Blindetidsskrift.”

Udkom fra 1939 til 1979. Der foreligger ikke oplysning om tilgængeligt format.

Norn, Mogens: “Briller og synshandicap i middelalderen.”

Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 1, 1999. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

“Nyhedsbreve fra Blindehistorisk Selskab.”

Udgivet af selskabet fra 1995. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

“Nyhedsbreve fra “Center for handicaphistorisk forskning.”

Ved Danmarks Lærerhøjskole. Udgivet fra 1992, til nr. 34 fra august 2016. Tidsskriftsnumrene 18 – 34 findes på www.handicaphistorie.dk/chf/

Nørr, Erik: “Finsk vurdering af dansk blindeundervisning. Lærerinde Frieda Grahns rejseberetning fra et besøg på Det Kgl. Blindeinstitut i København 1878.”

Offentliggjort i tidsskriftet Handicap og Samfund nr. 9, 1997, side 115 – 134. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en indlæst version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Olsen, Hans Erik: “Nekrolog om Arne Krogh.”

4 sider bragt i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2021. Hans Erik Olsen beskriver Arne Kroghs store betydning for Dansk Blindesamfunds Amatørteater og for Blindehistorisk Selskab.

Olsen, Hans Erik: “Brailleskriftens konge er ikke iblandt os længere. Nekrolog om Svend Thougaard.”

3 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 1/2023. Hans Erik Olsen beskriver Svend Thougaards store betydning for udviklingen af punktskriften i Danmark gennem de sidste 50 år.

Olsen, Henrik: “Af den gamle skole.”

Artikel 5 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2021. Artiklen fortæller om forfatterens bedste læremester, pianostemmer Aksel Gleerup.

Olsen, Ove: ”Tandembog for Midtsjællands Tandemklub af 1977.”

Bogen blev skrevet og tilrettelagt i 1981 og indlæst som lydbog af Carsten Wiedemann. Kan læses på www.heolyd.dk

Olsen, Ove: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del Il nedenfor.

Olsson, Claes G. (Sverige): ”Omsorg & Kontroll: en handikapphistorisk studie 1750 – 1930: Föreställningar och levnadsförhållanden.”

Umeå: Department of Culture and Media Studies, Umeå University Sverige, 2010. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Olsson, Ingrid (Sverige): “Att leva som lytt.”

Udgivet Stockholm, 1999, beskriver handicappedes dagligliv i 1800-tallet. www.nota.dk kan fra Sverige fremskaffe en svensk lydbogsudgave gennem det skandinaviske udlånssamarbejde.

Ommerbo, Peter: “Dansk Blindesamfunds stiftelse.”

Artikel på 3 sider bragt i punkttidsskriftet “Blindes Budstikke” udgivet af foreningen Danmarks Blinde kort efter stiftelsen af DBS den 8. juni 1911. Overskrevet fra punktskrift af Henning Eriksen. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Ommerbo, Peter: “Dansk Blindesamfunds historie.”

Udgivet af DBS i København i 1944, 77 sider. Beskriver foreningens stiftelse frem til 1940. Kan læses på www.nota.dk.

Ommerbo, Peter: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del Il nedenfor.

Pedersen, Karen Marie: “Undervisning og uddannelse.”

Artiklen er offentliggjort i Dansk Blindesamfunds 75-års jubilæumsskrift, side 20 – 53, “To skridt frem og et tilbage” Udgivet af foreningen i 1986. Kan læses på www.nota.dk.

Pedersen, Karen Marie: “Hvordan opleves det at være bruger?”

Artikel fra tidsskriftet Handicap og Samfund nr. 3, januar 1993, 6 sider. Artiklen findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave.

Pedersen, Karen Marie: “How Can We Use Our History?”

Artiklen blev offentliggjort i Tidsskriftet Handicap og Samfund nr. 8, maj 1997, 2 sider. Indlæg fra Blindehistorisk Selskabs Internationale Blindehistoriske Konference 1996. Artiklen findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside, men Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave.

Pedersen, Karen Marie: “De ser os! At se os selv med andres øjne – eller med vores egne øjne.”

Artiklen blev offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev juni 2001. Indlæg ved åbningen af Blindehistorisk Festival på Fuglsangcentret den 30. juli 1997. Kan læses på www. blindehistorie.dk.

Pedersen, Karen Marie: ”Kommentarer til indlæg.”

Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 20, side 26 – 28 og side 78, fra 2008 med temaet: “Rundt om et institut”. Erindringer skrevet i anledning af (Det nye) Institut for Blinde og Svagsynedes 50-års jubilæum 5. november 2008. Kan læses på www. nota.dk.

Pedersen, Karen Marie: Anmeldelse af bogen “Tanker om blindhed.”, af Rita Cecilie Varmby.

Offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs nyhedsbrev nr. 2 fra 2016, 11 sider. Kan læses på www.Blindehistorisk.dk.

Plenge, Jørgen: “Opdragelse og undervisning af blinde i Danmark.”

Ejner Torsti red., ”Opdragelse og undervisning i Danmark.” bd. 2; side 5 – 35, København 1949. Der foreligger ikke oplysning om tilgængeligt format.

Plesner, Johannes: “Johannes Moldenhawer, født 14. juli 1829 død 22. marts 1908.”

Nyt Tidsskrift for Abnormvæsenet 10. Aargang, København 1908. Der foreligger ikke oplysning om tilgængeligt format.

Plesner, Johannes: “Foreningen Danmarks Blindes 25 Aarige Eksistens.”

Nyt Tidsskrift for Abnormvæsenet, 11. Aargang, København 1909. Der foreligger ikke oplysning om tilgængeligt format.

Plesner, Johannes: “I Anledning af Foreningen til fremme af Blindes Selvvirksomheds 50-Aars Jubilæum.”

Nyt Tidsskrift for Abnormvæsenet, 14. Aargang, København 1912. Der foreligger ikke oplysning om tilgængeligt format.

Poulsen, Svenn: “Kjædeordenen og Blindesagen i hundred aar.”

Udkom i København i 1911 i forbindelse med 100-års jubilæet for oprettelsen af det første blindeinstitut. Kan læses på www.nota.dk.

“På kanten af velfærdsstaten.”

Forfatterne bag dette forskningsprojekt er Jesper Vaczy Kragh, Stine Grønbæk Jensen og Jacob Knage Rasmussen, der beskriver anbragte og indlagte i dansk socialforsorg 1933 – 1980, om særforsorgen i Danmark i samme periode, med gennemgang af lovgivning og institutionshistorie. Desuden 60 personlige beretninger af mænd og kvinder, der som børn og unge var anbragt under særforsorgen i perioden 1945 – 1980. Kan læses på www.nota.dk – bog nr. 43009.

Påske, Valdemar: “Træk af dansk revalideringspolitik efter 1945.”

Handicaphistorie 1992, 6. årbog, side 7 – 66. Kan læses på www.nota.dk – bog nr. 28214.

Påske, Valdemar: “Den blinde stakkel, det døve spektakel.”

Offentliggjort i blandt andet tidsskriftet ”Handicap og Samfund” nr. 3 fra januar 1994, side 31 – 40. Artiklen omhandler tidligere folkelige holdninger til blinde afspejlet i mundtlige traditioner som blandt andet eventyr. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Refsnæsskolen: “Refsnæsbladets Jubilæumsnummer 1898-1948.”

9. årgang, nr. 4, 17 sider, overført i Statsfængslet Vridsløselille og trykt i Statens Trykkeri for blinde, København 1948. Særtryk udgivet i anledning af institutionens 50-års jubilæum. Overskrevet fra punktskrift af Hans Erik Olsen. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Roblin, Jean: “De læsende fingre. Louis Braille’s liv.”

Oslo 1953. Kan læses på www.nota.dk.

Ruby, René: “Synet på blinde i dansk guldalder.”

Artikel offentliggjort i nyhedsbrev udgivet af Center for handicaphistorisk forskning nr. 15, 1999, side 3 – 24. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en elektronisk version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Ruby, René: “Institutionaliseringen af blinde. Kategorisering og selvkategorisering.”

Artikel på 15 sider offentliggjort i Nyhedsbrev udgivet af Center for handicaphistorisk forskning nr. 17, 2000. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en elektronisk version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Ruby, René: ”Den overvågede seksualitet – Det kgl. Blindeinstitut i perioden 1858 til ca. 1940.”

Offentliggjort i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 9, 2003, side 59 – 76, med temaet ”Seksualitet.” Kan læses på www.nota.dk.

Ruby, René: ”Konstruktionen af den blinde – ca. 1850 til 1914.”

Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 12, 2004, side 7 – 166. Kan læses på www.nota.dk.

Ruby, René: ”Livet på instituttet og faget ”Kend din by.””

Artikel skrevet sammen med Søren Høg.
Offentliggjort i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 20, 2008, side 79 – 87, med temaet: ”Rundt om et institut”, erindringer skrevet i anledning af (Det nye) Institut for Blinde og Svagsynedes 50-års jubilæum 5. november 2008. Kan læses på www.nota.dk – bog nr. 8345.

Ruby, René: ”Kampen om den blinde læser.”

Blindesagen nr. 1 – 2009. Om modstanden mod den brailleske punktskrift fra det seende lærerpersonale, i de første årtier efter udviklingen af skriftsproget. Skrevet i anledning af 200-året for Luis Brailles fødsel. Kan læses på www.blind.dk.

Ruby, René: ”Handicap – et begreb under konstant udvikling.”

Artikel på 3 sider offentliggjort i Blindesagen nr. 5 – 2009. Kan læses på www.blind.dk

Ruby, René: ”Politisk korrekt sprogbrug.”

Artikel på 3 sider offentliggjort i Blindesagen nr. 6 – 2009.
Om hvordan sproget og talen om handicap ændrer sig over tid. Kan læses på www.blind.dk

Ruby, René: ”Afvigelsens Dilemmaer – Blindes organisering i det 20. århundrede.”

Ph.D.- afhandling. Afdeling for historie, Saxo Instituttet, Københavns Universitet 2011, 237 sider. Kan læses på www.kb.dk

Ruby, René ”Konstruktionen af de seende” i ”Gøre de Blinde til frie og uafhængige Borgere.”

Dansk Blindesamfunds 100-års jubilæumsskrift, 2012. Kan læses på www.nota.dk

Ruby, René: ”Afvigelse og identitetsdilemmaer.”

I Handicapforståelser. Red. Inge Storgaard Bonfils, Birgit Kirkebæk, Leif Olsen og Susan Tetler. Akademisk Bogforlag 2013, side 169 – 184. Kan læses på www.nota.dk

Ruby, René: ”Blindes Arbejde 85 år.”

Jubilæumsfolder på 6 sider i anledning af virksomhedens 85-års jubilæum. Udgivet af Blindes Arbejde i 2014. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en elektronisk version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Ruby, René: ”Selvejets Historie.”

Selveje Danmark, Dansk Erhverv 2015. Om udviklingen fra filantropiske initiativer til moderne selvejende institutioner for blandt andet handicappede. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en elektronisk version af artiklen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Ruby, René: ”Afvigelsens identitetsdilemmaer.”

228 sider, udgivet marts 2020 på forlaget Saxo Publish. Der er tale om en redaktionel tilpasset udgivelse af hans Ph. D.-afhandling fra 2011, jf. ovenfor. Bogen kan læses på www.nota.dk.

Rützou, L: “Historisk oversigt over den Kongelige blindeforskoles 25-aarige bestaaen.”

København, 1923. Der foreligger ikke oplysning om tilgængeligt format.

Schulz, Paul J (USA): “How Does It Feel To Be Blind? – the psychodynamics of visual impairment.”

Udgivet af Muse-Ed Co., Los Angeles 1980. Om blindhed og psykodynamik. Kan læses på www.nota.dk – bog nr. 18013.

Scott, Robert A. (USA): “Making of Blind Men – A Study of Adult Socialization.”

Udgivet New York, USA i 1969. Bogen beskriver blindhed som en indlært social rolle indpræget i blindeinstitutioner. En fremragende fremstilling af socialiseringen af blinde, som blandt andet bygger videre på Erving Goffmans stigmateori fra 1963. Kan læses på www.nota.dk.

Socialministeriet: 1955 – Betænkning nr. 129 vedrørende ”Forsorgen for blinde og stærkt svagsynede.”

Afgivet af Blindekommissionen nedsat 7. april 1949. Betænkningen blev offentliggjort 30. juni 1955, 280 sider. Kan ses på www.dab.dk.

Socialministeriet: “1000-års riget, mødet mellem mennesker med handicap og systemet.”

Udgivet af ministeriet 1999. Artikelsamling fra konference 26. – 27. oktober 1999. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en lydudgave af publikationen, som ikke findes i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Stiker, Henri-Jacques (Frankrig): “Corps infirmes et sociétés.”

Paris, 1997. “A History of Disability”. University of Michigan, 1999. En helt enestående og unik Foucault-inspireret analyse af den kulturelle konstruktion af fysisk handicap fra antikken til nutiden. En af Stikers pointer er, at mens tidligere historiske epoker, på godt og ondt, aldrig svigtede i at udpege og placere den handicappede, så repræsenterer de rehabiliserings- og integrationsbestræ­belser, som har kendetegnet handicapområdet siden 1. Verdenskrig, et forsøg på at normalisere den handicappede med benægtelse af forskel og intolerance til følge. Stiker identificerer således et ideal om lighed, som enhed, som det helt centrale tema for den moderne diskursive tilgang til handicap. Bogen foreligger indlæst som lydbog både i Frankrig og i USA.

Stochholm, Keld: “Undervisning og oplæring af blinde, punktlæsende børn.”

Artiklen er offentliggjort i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 8, september 2002, side 116 – 130 med temaet “Blindes læsning”. Kan læses på www.nota.dk.

Stochholm, Keld: ”Vejen til blind forståelse.”

Udgivet af Refsnæsskolen og Videncenter for Synshandicap i 2005. Bogen beskæftiger sig med sansning, iagttagelse, erkendelse, hukommelse og genkendelse. Kan læses på www.nota.dk.

Storgaard, Inge Bonfils: ”Den Handicappolitiske Aktør.”

Ph.D.-afhandling Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2006. Kan læses på www.nota.dk.

Strandsbjerg, Niels: “Blindeinstitutioner i Danmark 1858 – 1970.”

Udkom København, 1992. Bogen er en arkivregistratur over samlingerne på Landsarkivet. Den rummer korte historiske skitser over institutionerne. Kan læses på www.nota.dk.

Strandsbjerg, Niels: “Refsnæsskolen 1898 til 1998.”

Udgivet af Refsnæsskolen, 1998 i forbindelse med Refsnæsskolens 100-års jubilæum, 45 sider. Kan læses på Refsnæsskolens hjemmeside.

Sætersdal, Brabro (Norge): “Tullinger, skrullinger og skumlinger. – Fra fattigdom til velferdsstat.”

Udgivet Oslo, 1998. Bogen beskriver holdninger til forskellige former for handicap i folkelige fortællinger. www.nota.dk kan fra Norge fremskaffe en norsk lydbogsudgave gennem det skandinaviske udlånssamarbejde.

Thomsen, Pauli: ”Oprettelsen af studiebogsbibliotek for blinde.”

Artikel på 10 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 4/2019. Artiklen fortæller om oprettelsen af virksomheden under IBOS og om Studiebogsbibliotekets virke gennem mere end 40 år.

Thomsen, Pauli: ”Kurser i studieteknik for integrerede synshandicappede elever.”

Artikel på 3 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 4/2019.

Thomsen, Thorben Koed: “Fritiden.”

Artiklen er offentliggjort i Dansk Blindesamfunds 75-års jubilæumsskrift, side 54 – 71, “To skridt frem og et tilbage” Udgivet af foreningen i 1986. Kan læses på www.nota.dk.

Thomsen, Thorben Koed: ”Lovmæssig adskillelse – om blinde børns pligt til at blive undervist på skolen på Refsnæs.”

Artikel offentliggjort 2020 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 43, side 51 – 66, med temaet ” Pårørende til mennesker med handicap i et historisk perspektiv”.

Thomsen, Thorben Koed: ” Det lykkedes at få arbejde.”

Artikel offentliggjort i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 46, side 66 – 77, med temaet ” Det koster, at leve sine drømme ud”.

Thorlacius-Ussing, Søren: “En blind håndværker.”

Erhvervs- og beskæftigelsesforhold for blinde i perioden 1811 til 1911. Offentliggjort i Handicaphistorie 1990 4. årbog, side 65 – 78. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Thorlacius-Ussing, Søren: ”Rebslagning – et Blindeerhverv.”

Offentliggjort i Handicaphistorie 1990 4. årbog, side 79 – 96. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Tidsskriftet Frem: “Hvad en blind ser.”

Artikel offentliggjort i 1923, forfatter og den omtalte blinde person er begge ukendte. En tankevækkende beskrivelse, som tillige indeholder et tidsbillede af datidens indsats til fordel for blinde. Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2021 har genoptrykt artiklen.

Varmby, Rita Cecilie: “Blindes Arbejde – før og nu i lyd.”

Redigeret og tilrettelagt af Rita Cecilie Varmby, i anledning af Blindes Arbejdes 75-års jubilæum 2004. På omslaget til boksen med 2 CD-ere anføres: ”Tak til Ove Gibskov, H.P. Christiansen, Henrik Olsen, Anders Søgård samt Ungdomsbladet og til sidst en tak til alle, som har medvirket i de forskellige klip. For mig har det været en fornøjelse at grave i arkiverne, i anledning af de 75 år, der er gået.” Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en kopi af jubilæumslydmontagen.

Varmby, Rita Cecilie: “En svær tid.”

Indlæg i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 20 fra 2008, side 19 – 25, med temaet: “Rundt om et institut”. Erindringer skrevet i anledning af (Det nye) Institut for Blinde og svagsynedes 50-års jubilæum 5. november 2008. Kan læses på www. nota.dk.

Varmby, Rita Cecilie: “Tanker om blindhed.”

Bogen, der er på 28 sider, er udgivet på forlaget Saxo Publish i november 2015. Kan læses på www.nota.dk. Den første version af bogen blev januar 2015 tilgængelig på Blindehistorisk Selskabs hjemmeside.

Varmby, Rita Cecilie: ”Tanker om blindhed.”

2. reviderede udgave på 32 sider, er udgivet marts 2017 på Forlaget Saxo Publish, og kan ligeledes læses på www.nota.dk.

Varmby, Rita Cecilie: “Hvordan var det som barn at vokse op på Blindeinstituttet Refsnæs?”

Artikel offentliggjort i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 39, 2018, side 41 – 65, med temaet ” At bo på institution – historisk perspektiveret gennem øjenvidneskildringer”. Artiklen indledes og afsluttes med betragtninger ved professor Birgit Kirkebæk.

Varmby, Rita Cecilie: ”Om at gå i specialskole i provinsen.”

Interview med Henning Laursen fra Viborg, hvor han fortæller om sin skolegang på undervisningscenteret i Herning. Artikel på 3 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 4/2018.

Varmby, Rita Cecilie: ”Mit liv som blind.”

126 sider, udgivet april 2020 på forlaget Saxo Publish i en trykt udgave og som È-bog. Kan læses på www.nota.dk. Bogen består af fem essays – ”det har været vigtigt for mig, at mine beretninger, om det at være blind, kom ind i en historisk kontekst. Læseren får altså dels et indblik i en blind persons (mit) liv dels i blinde- og institutionshistorien, det vil sige dagligdagen på Refsnæs og Blindeinstituttet i 50’erne, 60’erne og 70’erne, og i de forandringer der fandt sted i samfundet og på institutionerne.”

Varmby, Rita Cecilie: Andre udgivelser af forfatteren kan læses på www.bibliotek.dk.

Varmer, Hjørdis: ”Helen kan – for hun vil!”

Udgivet af Munksgaard, 1981. Om døvblinde Helen Kellers opvækst, og om hvordan det lykkedes hendes lærerinde Anne Sullivan at tøjle Helens vanskelige sind og lære hende håndalfabetet, punktskrift, ja endog at tale, så hun siden blev i stand til at tage en collegeeksamen. Kan læses på www.nota.dk.

Wiberg, A. F: “Uddrag af Blindesagens Historie.”

Foredrag, holdt ved Foreningen „Danmarks Blindes Ledermøde den 10. August 1901, af cand. theol. A. F. Wiberg, Inspektør ved det kgl. Blindeinstitut. Udgivet på forlaget C. F. Hvilsoms Sønner i 1914, 29 sider – vedhæftet foreningens love, Vedtaget paa Generalforsamlingen den 27. Februar 1896 og ændrede med Justitsministeriets Sanktion af 12. Februar 1903 som fundats for foreningens faste fond, Kongeligt konfirmeret af Justitsministeriet den 27. februar 1895, med tillæg konfirmeret den 18. december 1896. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave af denne vejlednings- og oplysningspjece udgivet af foreningen “Danmarks Blinde”, pjecen findes ikke i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Witzansky, Winnie: “Biblioteksbetjeningen af blinde – også et stykke handicaphistorie.”

Offentliggjort i tidsskriftet “Handicap og Samfund” nr. 1, 1993. Tidsskriftet kan læses på www.nota.dk.

Wowk Vestergaard, Anna: ”Jeg synes jo, at jeg ser normalt.”

Illustreret artikel. 15 sider. Kan læses på linket http://www.dengamleby.dk/velfaerdsdanmark-1970erne/folks-hjem/blind-mands-lejlighed/

Wymer, Norman (England): “Louis Braille og punktskriften.”

Historien om Louis Braille, punktskriftens skaber, oprindeligt udgivet i 1952 og oversat af Gerhardt Kaimer i 2004, udgivet af Det danske Louis Braille selskab på forlaget Klim i 2004. Kan læses på www.nota.dk – bog nr. 34137.

Østergaard, Erik: ”60 års mobility – Undervisning og udvikling 1944 – 2004.”

72 sider. Udgivet 2008 af IBOS og Videncenter for Synshandicap. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en Word-fil af bogen, som ikke er tilgængelig på andre hjemmesider. Bogen kan fås ved henvendelse til Instituttet for Blinde og Svagsynede i København, jf. www.ibos.dk.

Åvall-Severinsen, Christina: ”Det kan være svært at se.”

Om børn og unge med synsnedsættelse, og hvordan de kan hjælpes. Udgivet i 1997 på Dansk Psykologisk Forlag, 85 sider. Bogen kan lånes på www.nota.dk.

Åvall-Severinsen, Christina: ”Mine kammerater er anderledes – de kan se.”

Blinde elevers muligheder. Udgivet i 1994 på Dansk Psykologisk Forlag, 70 sider. Bogen kan lånes på www.nota.dk.

Del ll – Udgivelser af skønlitterær karakter og erindringer.

Ahrens, Else: “Tanker vedrørende Refsnæsskolens Historiske Samling.”

Skrevet af lærer ved skolen, 6 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev udgivet november 2000.

Bang, Lena: “Barndomserindringer – om at være vokset op som integreret blindfødt.”

Artikel på 6 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2023.

Bjarnhof, Karl: “Men hver sin vej.”

Noveller om unge, blandt andet på Blindeinstituttet, 136 sider, udgivet 1932 på Poul Branners forlag København. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Når stjernerne blegner.”

Udgivet på forlaget Gyldendal i 1956 i København, 274 sider. 1. Del. Barndomserindringer med beskrivelse af blandt andet L. S. Podes hjem for blinde kvinder i Vejle. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Det gode lys.”

Udgivet på forlaget Gyldendal i 1957 i København, 280 sider. 2. del. Erindringer omkring hans ophold på Blindeinstituttet i årene 1912 – 1916. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Den korte dag er lang nok.”

Udgivet på forlaget Gyldendal i 1958 i København, 182 sider. Roman om livet blandt blinde kvinder på Kjædens stiftelse. Bogen blev i 1960 dramatiseret og opført på Det Kgl. Teater. Bogen kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Gader og mennesker i min barndomsby.”

Udgivet af Eriksens Forlag i 1961 i Vejle, 151 sider. Findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside.

Bjarnhof, Karl: “Æsops betroelser.”

Udgivet på forlaget Gyldendal i 1966 i København, 99 sider. Æsop er hans 3. førerhund, som gør sig tanker om sin herre og hans frue. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Kølvandsstriber.”

Udgivet på forlaget Gyldendal i 1968 i København, 184 sider. 3. del af hans erindringer om tiden efter årene på Blindeinstituttet, studieopholdet i Paris samt om hans første førerhund m.m. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Timeslag.”

Udgivet på forlaget Gyldendal i 1976 i København, 130 sider. Indeholder erindringsbilleder. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Nattefrost.”

Udgivet på forlaget Gyldendal i 1979 i København, 106 sider. Indeholder erindringsbilleder. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: En samlet oversigt over forfatterskabets 32 udgivelser. Kan læses på www.bibliografi.dk.

Bjarnhof, Karl: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del I ovenfor.

“Blinde kvinders kultur gennem 90 år.”

Kulturskrift om blinde kvinder nr. 1, udarbejdet i perioden november 2000 til 2002 af en Kvindeprojektgruppe, copyright Heike Michelsen:

Nr. 1. Birthe Bille og Ebba Petersen
Nr. 2. Elly Stigsen og Agnete Zacho
Nr. 3. Kirsten Andersen og Gunhild Clausen
Nr. 4. Gerda Nielsen og Bente Hyllum
Nr. 5. Birthe Hermansen
Nr. 6. Inger Møller og Inge Stigsen
Nr. 7. Karen Poulsen og Gerda Petersen
Nr. 8. Birthe Persson og Grethe Jensen
Nr. 9. Karen Petersen og Solvej Christensen
Nr. 10. Ellen Falk og Rigmor Larsen
Nr. 11. Margrethe Sørensen

De 11 skrifter er udgivet af DBS. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Block Hansen, Tove: “Blindehistorisk afskedstale – erindringer efter 40 år på Refsnæs.”

Artikel på 4 sider skrevet på baggrund af hendes arbejde som økonoma, offentliggjort i Blindehistorisk selskabs Nyhedsbrev nr. 1/2006.

Doerr, Anthony (Amerika): ”Alt det lys vi ikke ser.”

Roman fra 2. verdenskrig om den blinde pige Marie-Laure LeBlanc. Udgivet på Politikens Forlag 2015, 562 sider. Bogen kan læses på www.nota.dk.

Eckmann, Jørgen: “Spredte barndomserindringer.”

Forfatteren havde ophold på Refsnæsskolen 1943 – 1951, 4 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2001.

Egedal, Flemming: ”I samme job i 43 år.”

Erindringsartikel på 14 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2017.

Egedal, Flemming:

Han har om sin barndom frem til han i 1961 begyndte på Refsnæsskolen skrevet 2 artikler.

Artikel nr. 1 ”Barndomserindringer, del 1.”

11 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2018.

Artikel nr. 2 ”Barndomserindringer – del 2.”

14 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 5/2018.

Egedal, Flemming:

På baggrund af sit ophold på Refsnæsskolen, 1961 – 1963, skrevet 2 fremstillinger af sine erindringer.

Beretning om ”Tiden på det daværende Kongelige Institut for Blinde og Svagsynede i Kalundborg”

Artikel på 8 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2008.

“Lidt om livet på en kostskole”, ovennævnte artikel i en redigeret version

12 sider, genoptrykt i Nyhedsbrev nr. 4/2013.

Eriksen, Henning: ”Erindringer om min barndom.”

Udgivelse fra 2015 på 99 sider som kan læses på www.anbragtihistorien.dk.

Eriksen, Henning: ”Fra Himmerland til Refsnæs.”

Beskrivelse fra 2015 på 5 sider der kan læses på www.anbragtihistorien.dk.

Eriksen, Henning: “Det gode liv.”

Der er tale om et endnu ikke udgivet manuskript, der er færdigredigeret i 2016 og som er på 500 sider. Det er en erindringsbog, der omhandler barndommen på landet i Nordjylland, tiden på Refsnæsskolen fra 1950 til 1954, tiden på Blindeinstituttet fra 1954 til 1960, samt hans uddannelse og efterfølgende erhvervskarriere.
Blindehistorisk Selskab råder over et eksemplar af manuskriptet som E-tekst.

Eriksen, Henning: “Min blindehistorie – den blindehistorie, jeg selv har oplevet, erindringer om mine oplevelser i blindesagen.”

Manuskriptet, der endnu ikke er udgivet, beskriver alle forfatterens meritter i blindesagen, fra han blev medlem af Dansk Blindesamfund i 1957 og frem til 2014. Manuskriptet er på 323 sider, redaktionen er afsluttet i 2016. Blindehistorisk Selskab råder over et eksemplar af manuskriptet som E-tekst.

Eriksen, Henning: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del I ovenfor.

Gibskov, Ove: “Erindringer.”

Sammenskrevet i 4 artikler:

Artikel nr. 1 “Med Kalundborgfærgen som blind passager, da min fart forsvandt, glæden ved bøger, og hvorfor jeg kom til at skyde en gris.”

6 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2021.

Artikel nr. 2 “Afstraffelse med metalskohorn, hvorfor Jesus kom på blindeskole, traktorkørsel i blinde og hvordan man med ti tommelfingre kan få førstepræmie i frisløjd.”

8 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2021.

Artikel nr. 3 “Hvad vi på blindeskolen opnåede gennem et stærkt sammenhold og to strejker, en usportslig konkurrence i højdespring, og hvordan jeg fik to højst forskellige konfirmationsfester.”

7 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 1/2022.

Artikel nr. 4 “14-årig verdensmand i København, Sverige og Kolind, en uforglemmelig balaften, og hvorfor en kendt professor blev afløst af en skøn professordatter.”

7 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2022.

Gibskov, Ove: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del I ovenfor.

Glygaard, Poul: “Den lange skolevej.”

Forfatteren havde ophold på Refsnæsskolen 1919 – 1922, 8 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2001.

Glygaard, Poul: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del I ovenfor.

Graversen, Allan: ”Fra jeg blev født og indtil jeg blev 18 år.”

Artikel på 4 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2020.

Hansen, Peter Frederik: ”Blinde ferier – om en lille gruppe blinde venner og deres oplevelser på 28 fantastiske sommerhusferier.”

208 sider udgivet marts 2019 på Forlaget Kahrius. Bogen kan læses på www.nota.dk.

Hansen, Peter Frederik: ”Fra håbefuld bliktud til blind overlærer – selvbiografiske fortællinger fra et liv med et alvorligt synshandicap.”

293 sider med billedillustrationer udgivet marts 2023 på Forlaget Kahrius. Bogen kan læses på www.nota.dk, jf. anmeldelse i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2023.

Heilbrunn, John: “Der bliver aldrig helt mørkt.”

Erindringsbog på 259 sider udgivet juni 2023 på Skriveforlaget. Bogen foreligger i en trykt udgave. Den kan lånes på www.nota.dk , som e-bog, punktbog og som Daisy-lydfil.

Heilbrunn, John: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del I ovenfor.

Hejslet, Palle: ”Blind før frokost.”

Udgivet af Aschehoug Forlag 1986. Bogen behandler blindes problemer og vanskeligheder i dagligdagen og i samspillet med andre. Kan læses på www.nota.dk.

Hofmann, Gert (Tyskland): ”De blinde.”

Monolog lagt i munden og tankerne hos en af de 6 blinde, som bliver hidkaldt af maleren Pieter Bruegel (1525 – 1569) den dag i 1568, hvor han malede sit berømte billede. Bogen blev udgivet på forlaget Centrum i 1988. Kan læses på www.nota.dk – bog nr. 26478.

Holger-Nielsen, Jesper: ”Med andre øjne.”

Udgivet af Kristian Eriksens Forlag i 1986, 284 sider. Selvbiografisk roman. Kan læses på www.nota.dk.

Holger-Nielsen, Jesper: ”Skyggedans.”

Udgivet på Holkenfeldts forlag i København i 1989, 180 sider. Forfatteren ser i glimt tilbage på sit liv som international sportsdanser efter at være blevet blind i 1982. Kan læses på www.nota.dk.

Jørgensen, Carl Andreas: ”Interview på 6 sider med kurvemageren, der blev kaldt “Carl Jørgen.””

Han boede på Bogensegade 6 st. th, 2100 Kbh. Ø frem til sin død i 1964. Interviewet er formentlig fra 1937 og offentliggjort i Fyns Stiftstidende. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Jørgensen, Elise: “Blindeundervisningens historie fra 1784 – 1985 i korte træk.”

Forfatterens erindringer fra Refsnæsskolen i sidste halvdel af 1900-tallet, hvor hun var lærer og hed dengang Elise Ellebæk – ansat fra 1947 – 1985. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Kaimer, Gerhard: “Dage i juli.”

Udgivet på forlaget Sommer & Sørensen i 1984 i København, 124 sider. 1. del. Om den 14-årige Viggos sommerferie, inden han efter ferien må af sted til Blindeinstituttet i København. Kan læses på www.nota.dk.

Kaimer, Gerhard: “Blind ungdom.”

Udgivet på forlaget Sommer & Sørensen i 1988 i København, 111 sider. 2. del. Om Viggo, der får en organistuddannelse på Blindeinstituttet i København. Kan læses på www.nota.dk.

Kaimer, Gerhard: Se også ovenfor under Del 1, herudover er øvrige udgivelser af forfatteren omtalt på www.litteratursiden.dk.

Kidmose, Jørgen: ”Udsyn og indsigt.”

Udgivet af Gallo, 1986, 82 sider. Beretning om en mand, som i 30-årsalderen gradvis bliver blind. Bogen skildrer hans erkendelse af situationen og hans kamp med sig selv og omgivelserne for et normalt liv. Kan læses på www.nota.dk.

Kidmose, Jørgen: ”En blinds billedbog.”

Udgivet af Gallo, 1992, 133 sider. Beskriver hvordan det er at leve som blind, forfatteren er selv blind på grund af sukkersyge. Kan læses på www.nota.dk.

Kidde, Rune T.: ”Midt i havet, midt i himlen.”

Udgivet i 1997 af Modtryk, 218 sider. Skildring med mange personlige og selvbiografiske træk, af en 40-årig forfatter og tegner, Kalle, der bliver blind og lærer at erfare verden på en ny måde. Kan læses på www.nota.dk.

Kidde, Rune T.: Om forfatterens øvrige mange udgivelser kan læses på hans egen hjemmeside www.runetkidde.dk

Klüwer, Laus: “Refsnæsminder.”

Artikel på 10 sider om forfatterens ophold på Refsnæsskolen gennem 10 år fra begyndelsen af 1950-erne, som er skrevet oktober 2014 i forbindelse med et foredrag i forfatterens lokalkreds af DBS. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Koed Hansen, Kirsten: “Mit liv og visen som ledsager.”

Artikel på 10 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 4/2020.

Kølle, Thorvald: ”Om min barndom på Refsnæs.”

Artikel på 11 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2020.

Kølle, Thorvald: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del I ovenfor.

Langer, Torben: “Livet ændrede sig 15. september 1972 – Opvækst som synshandicappet.”

Erindringsartikel på 10 sider offentliggjort i “Odensebogen 2022”. Forfatteren fortæller om et afgørende vendepunkt i sit liv, om sin entusiasme for cykelsport, og om arbejdet som tillidsmand i den lokale afdeling af Dansk Blindesamfund, kan læses i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2023.

Larsen, Birgit Cornelia: “Bakspejlet.”

Erindringsbog på 348 sider udgivet oktober 2022 på Forlaget Saxo Publish. Bogen, der kan lånes på www.nota.dk, indeholder en omfattende selvbiografisk fremstilling samt information om at leve som døvblind, og om støttemulighederne for personer med dette handicap.

Marius-Hansen, Jørgen: ”Barndomsminder fra Det kongelige Blindeinstitut.”

Bogen blev oprindelig udgivet i 1916 som punktbog, den fortæller om hans ophold på Blindeinstituttet i årene 1890 – 1901, senere udgivet 1923 af P.J. Schmidts Bogtrykkeri, Vojens, 64 sider. Bogen kan lånes gennem www.bibliotek.dk, den findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside.

Marius-Hansen, Jørgen: ”Danske Blindes Nationalsang.”

Skrevet 1915. Teksten til sangen kan læses på www.blindehistorie.dk.

Michelsen, Aage:

På baggrund af hans ophold på Refsnæsskolen, 1941 – 1946, har Aage Michelsen skrevet 3 indlæg:

Artikel nr. 1 “En beretning 60 år efter, da verden væltede. Om tiden før det blev almindeligt at integrere synshandicappede børn i det almindelige skolesystem.”

3 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 1/2002.

Artikel nr. 2 “Budt op til runddans midt under luftalarm!”

3 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2002.

Artikel nr. 3 “Vinterbilleder fra Refsnæsskolen.”

2 sider, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2002.

Neergård, Erik: “Der var engang.”

Artikel 7 sider, skrevet af fhv. lærer ved Refsnæsskolen, offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 1/2010.

Nielsen, Carl Peter: “Gennem krattet.”

300 sider inklusiv billedillustrationer mv. Erindringer udgivet privat september 2022 gennem Forlaget EU. Bogen kan lånes på www.nota.dk, jf. anmeldelsen i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2023.

Nielsen, Heidi m.fl. (redg.): “Blinde Vinkler.”

Udgivet på forlaget Dafolo 2002 i København, 279 sider. Indeholder personberetninger om oplevelsen af integrationen i forhold til skolegang, uddannelse og erhverv. Kan læses på www.nota.dk.

Olsen, Ove: ”På godt og ondt.”

Personlige erindringer om årene 1936 – 1939, hvor han opholdt sig på Refsnæsskolen, skrevet i 1994, 75 sider. Manuskriptet, der ikke er udgivet, er overskrevet fra punktskrift af forfatterens søn Hans Erik Olsen. Kan læses på www.heolyd.dk.

Olsen, Ove:

Forfatterskab, udover at være en særdeles aktiv tekstforfatter og instruktør ved Dansk Blindesamfund Amatørteaters cabaretforestillinger, skrev han skønlitterære værker og erindringsberetninger. Her følger de titler som er Blindehistorisk Selskab bekendt:

1. “Skibbrud.” – en novellesamling skrevet i 1945 under pseudonymet N. Wolmer, da han var døbt Niels Ove Wolmer Olsen. Med denne novellesamling debuterede han som forfatter. Novellesamlingen er ikke udgivet på noget forlag, trykt i et eksemplar på Statens Trykkeri for Blinde, 71 punktsider. Dette eksemplar befinder sig hos sønnen Hans Erik, der har gjort bogen tilgængelig i et elektronisk format.

2. “Rene lagner.” og “Skaar.”- 2 noveller skrevet og udgivet i tidsskriftet “Vild Hvede” fra henholdsvis november og december 1951.

3.”Refsnæsminder.” blev offentliggjort i 50-års jubilæumsudgaven af tidsskriftet Refsnæs Nyt 1948. Disse har sønnen Hans Erik gjort tilgængelige i et elektronisk format.

4. “Efter evne.” – en digtsamling fra 1967 omtalt i DBS’s medlemsblade nr. 11/1967 og nr. 9/2011. Digtsamlingen blev udgivet på eget forlag og er den eneste udgivelse, som han solgte. Nogle af digtene er blandt de digte, som læses på lydfilen “Blinde læser digte” som formentlig er produceret i foråret 1988 – lydoptagelsen findes i Blindehistorisk Selskabs lydarkiv.

5. “Erindringer.” – skrevet i 1969, findes kun i et eneste punkteksemplar, som befinder sig i sønnen Hans Eriks varetægt. Udgivelsen er på 28 sider og er gjort tilgængelig i et elektronisk format af sønnen Hans Erik.

6. “Tandembog for Midtsjællands Tandemklub af 1977.” – skrevet og tilrettelagt i 1981 og indlæst som lydbog af Carsten Wiedemann.

7. “På godt og ondt.” – egne erindringer skrevet i 1993 og 1994. Bogen er ikke udgivet på noget forlag, men nedskrevet af hans sønner Hans Erik og Henrik. De fortæller om tilblivelsen, at han hver uge skrev et kapitel, og når så en af dem kom på besøg, fik de det til afskrift, som de så skrev ind på computer.

Da bogen på 75 sider var færdig, blev den printet ud i punkt, som han havde stående i sin reol.

8. “Brilleaben.” – roman baseret på egne livserfaringer. Bogen er ikke udgivet på noget forlag. Den findes kun i det originale eksemplar. Sønnen Hans Erik fortæller, at med hjælp fra hans fætter, lykkedes det, at få romanen gjort tilgængeligt i et elektronisk format. Han oplyser endvidere, at romanen, som var skrevet i sortskrift, fik fætteren, og så vidt jeg ved, er den på lokalhistorisk arkiv i Køge i dag.

Hvornår denne roman er skrevet, er det ikke lykkedes at fastslå.

Olsen, Ove: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del I ovenfor.

Ommerbo, Peter: ”Til lysets fe – blindekvad og naturdigte.”

Udgivet i 1915 af København Nationale Forfatteres Forlag, 80 sider. Indeholder noveller om bl.a. blindes livsforhold. Kan læses på www.nota.dk.

Ommerbo, Peter: Se også under Del l, hans øvrige forfatterskab er omtalt på www.danskforfatterleksikon.dk.

Ommerbo, Peter: Se i øvrigt om hans blindehistoriske udgivelser under Del I ovenfor.

Rasmussen, Egon: “Du må aldrig give op.”

166 sider udgivet 2019 på Forlaget Ådalen. Bogen handler om Kurt Videbæk og hans tur gennem livet, først som svagsynet, senere som blind, bogen kan lånes gennem Kristeligt Lydbibliotek i Fredericia.

Rasmussen, Henning Østrup: ”Familiekrønike.”

Består af en trilogi, udgivet på forlaget Mellemgård.

Første bind ”Ud i verden og retur – fra Østrup til Amager.”

Udkom april 2021, bogen er på 292 sider, omtalt i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 1/2021.

Andet bind “Den unge Verners lidelser, glæder og fornøjelser.”

Udkom oktober 2021, bogen er på 348 sider, omtalt i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 3/2021.

Tredje bind ”Da lyset blev mørkt.”

Udkom maj 2022, bogen er på 210 sider, indeholder bl.a. en dagbog skrevet af førerhunden Jack, som tilhørte forfatterens far.

Familiekrøniken er omtalt på Dansk Blindesamfunds hjemmeside – www.blind.dk. De 3 bøger kan lånes på www.nota.dk.

Refer, Johanne: “Sol og skygge.”

Erindringsberetning skrevet i anledning af, at forfatteren i 1996 modtog Dronningens Fortjenstmedalje, efter at have arbejdet som fysioterapeut i 40 år. Bogen, der er en privatudgivelse fra 2000, kan lånes på www.nota.dk.

Refer, Johanne:

På baggrund af hendes ophold på Refsnæsskolen, 1938 – 1946 har Johanne Refer, født Madsen, skrevet 3 indlæg.

Artikel nr. 1 “Det skal tages med et smil.”

2 sider offentliggjort i Refsnæsbladet, Jubilæumsnummer, 1898 – 1948, 9. årgang, Nummer 4.

Artikel nr. 2 “Et år i paradis.” – Refsnæsskolen lukkes 13. august 1944.

3 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2004.

Artikel nr. 3 “Krig fra dag ét.”

2 sider offentliggjort i Blindehistorisk Nyhedsbrev nr. 4/2006.

Svendsen, Jørgen: ”Erindringer 1. del.”

Artikel på 5 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 5/2018.

Uhrskov, Anders: “Han var min fader.”

Udgivet på forlaget Gyldendal i 1948 i København. Både sønnen og faderen Kresten Uhrskov har bidraget til bogen. Indeholder erindringer om blandt andet opholdet på Det Kgl. Blindeinstitut 1859 – 62, nedskrevet i 1908 og udgivet af sønnen. Kan læses på www.nota.dk.

Varmby, Rita Cecilie : ” Erindringer om en svunden tid.”

Artikel på 14 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2019, jf. hendes bidrag i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 39 anført under oversigtens 1. del.

Wells, H. G. (England): ”De blindes Land.”

Niels Dalsgaard har på forlaget Science Fiction Cirklen januar 2017 udgivet oversættelser af 13 noveller, herunder titelnovellen, 254 sider. Bogen er ikke tilgængelig på nogen hjemmeside. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af titelnovellen og andre noveller af forfatteren i en udgave fra 1974.

Østergaard, Stella – født Nissen: “Elev på Refsnæs 1929 – 1932.”

3 sider offentliggjort i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 1/2009.

belser, som har kendetegnet handicapområdet siden 1. Verdenskrig, et forsøg på at normalisere den handicappede med benægtelse af forskel og intolerance til følge. Stiker identificerer således et ideal om lighed, som enhed, som det helt centrale tema for den moderne diskursive tilgang til handicap. Bogen foreligger indlæst som lydbog både i Frankrig og i USA.

Stochholm, Keld: “Undervisning og oplæring af blinde, punktlæsende børn”. Artiklen er offentliggjort på siderne 116-130 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 8 fra september 2002 med temaet “Blindes læsning”. Kan læses på www.nota.dk.

Stochholm, Keld: ”Vejen til blind forståelse”. Udgivet af Refsnæsskolen og Videncenter for Synshandicap i 2005. Bogen beskæftiger sig med sansning, iagttagelse, erkendelse, hukommelse og genkendelse. Kan læses på www.nota.dk.

Storgaard Bonfils, Inge: ”Den Handicappolitiske Aktør” Ph.d.-afhandling Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2006. Kan læses på www.nota.dk.

Strandbjerg, Niels: “Blindeinstitutioner i Danmark 1858-1970”. Udkom København, 1992. Bogen er en arkivregistratur over samlingerne på Landsarkivet. Den rummer korte historiske skitser over institutionerne. Kan læses på www.nota.dk.

Strandbjerg, Niels: “Refsnæsskolen 1898 til 1998”. Udgivet af Refsnæsskolen, 1998 i forbindelse med Refsnæsskolens 100-års jubilæum, 45 sider. Kan læses på Refsnæsskolens hjemmeside.

Sætersdal, Brabro (Norge): “Tullinger, skrullinger og skumlinger. – Fra fattigdom til velferdsstat”. Udgivet Oslo, 1998. Bogen beskriver holdninger til forskellige former for handicap i folkelige fortællinger. NOTA kan fra Norge fremskaffe en norsk lydbogsudgave gennem det skandinaviske udlånssamarbejde.

Thomsen, Thorben Koed: “Fritiden”. Artiklen er offentliggjort på siderne 54-71 i Dansk Blindesamfunds 75-års jubilæumsskrift “To skridt frem og et tilbage” Udgivet af foreningen i 1986. Kan læses på www.nota.dk.

Thorlacius-Ussing, Søren: “En blind håndværker – erhvervs- og beskæftigelsesforhold for blinde i perioden 1811 til 1911. Offentliggjort i Handicaphistorie 1990 4. årbog siderne 65-78. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Thorlacius-Ussing, Søren: ”Rebslagning – et Blindeerhverv”. Offentliggjort i Handicaphistorie 1990 4. årbog siderne 79-96. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Varmby, Rita Cecilie: “Blindes Arbejde – før og nu i lyd”. Redigeret og tilrettelagt af Rita Cecilie Varmby i anledning af Blindes Arbejdes 75-års jubilæum 2004. På omslaget til boksen med 2 CD-ere anføres: ”Tak til Ove Gibskov, H.P. Christiansen, Henrik Olsen, Anders Søgård samt Ungdomsbladet og til Sidst en tak til alle som har medvirket i de forskellige klip. For mig har det været en fornøjelse at grave i arkiverne i anledning af de 75 år der er gået. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en kopi af jubilæumslydmontagen.

Varmby, Rita Cecilie: “En svær tid”. Indlæg på side 19-25 i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 20 fra 2008 med temaet: “Rundt om et institut”. Erindringer skrevet i anledning af (Det nye) Institut for Blinde og svagsynedes 50-års jubilæum 5. november 2008. Kan læses på www. nota.dk.

Varmby, Rita Cecilie: “Tanker om blindhed” Bogen der er på 32 sider er udgivet på forlaget Saxo Publish i november 2015. Kan læses på www.nota.dk.

Varmby, Rita Cecilie: Tanker om blindhed, 2. reviderede udgave, udgivet marts 2017, på Forlaget Saxo, 28 sider. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en elektronisk udgave. Bogens første udgave fra november 2015 kan læses på NOTA.

Varmby, Rita Cecilie: Andre udgivelser af forfatteren kan læses på www.bibliotek.dk.

Varmer, Hjørdis: ”Helen kan – for hun vil!” Udgivet af Munksgaard, 1981. Om døvblinde Helen Kellers opvækst og om hvordan det lykkedes hendes lærerinde Anne Sullivan at tøjle Helens vanskelige sind og lære hende håndalfabetet, punktskrift, ja endog at tale, så hun siden blev i stand til at tage en collegeeksamen. Kan læses på www.nota.dk.

Wiberg, A. F: “Uddrag af Blindesagens Historie”, Foredrag, holdt ved Foreningen „Danmarks Blindes Ledermøde den 10. August 1901, af cand. theol. A. F. Wiberg, Inspektør ved det kgl. Blindeinstitut. Udgivet på forlaget C. F. Hvilsoms Sønner i 1914, 29 sider – vedhæftet foreningens love Vedtaget paa Generalforsamlingen den 27. Februar 1896 og ændrede med Justitsministeriets Sanktion af 12. Februar 1903 som fonddats for foreningens faste fond Kongeligt konfirmeret af Justitsministeriet den 27. februar 1895 med tillæg konfirmeret den 18 december 1896. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en E-tekst udgave af denne vejlednings- og oplysningspjece udgivet af foreningen “Danmarks Blinde”, pjecen findes ikke i tilgængelig form på andre hjemmesider.

Witzansky, Winnie: “Biblioteksbetjeningen af blinde – også et stykke handicaphistorie”. Offentliggjort i tidsskriftet “Handicap og Samfund” nr. 1, 1993. Tidsskriftet kan læses på www.nota.dk.

Wowk Vestergaard, Anna: Jeg synes jo, at jeg ser normalt, illustreret artikel. 15 sider. Kan læses på linket http://www.dengamleby.dk/velfaerdsdanmark-1970erne/folks-hjem/blind-mands-lejlighed/

Wymer, Norman (England): “Louis Braille og punktskriften”, historien om Louis Braille, punktskriftens skaber, oprindeligt udgivet i 1952 og oversat af Gerhardt Kaimer i 2004, udgivet af Det danske Louis Braille selskab på forlaget Klim i 2004. Kan læses på www.nota.dk – bognummer 34137.

Østergaard, Erik: ”60 års mobility – Undervisning og udvikling 1944 – 2004”, 72 sider. Udgivet 2008 af IBOS og Videncenter for Synshandicap. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af en word fil af bogen, som ikke er tilgængelig på andre hjemmesider. Bogen kan fås ved henvendelse til Instituttet for Blinde og Svagsynede i København, jf. www.ibos.dk.

Åvall-Severinsen, Christina: Det kan være svært at se.Om børn og unge med synsnedsættelse og hvordan de kan hjælpes. Udgivet i 1997 på Dansk Psykologisk Forlag, 85 sider. Bogen kan lånes på NOTA.

Åvall-Severinsen, Christina: Mine kammerater er anderledes – de kan se. Blinde elevers muligheder. Udgivet i 1994 på Dansk Psykologisk Forlag, 70 sider. Bogen kan lånes på NOTA.

  1. del: Udgivelser af skønlitterær karakter og erindringer.

Bjarnhof, Karl: “Men hver sin vej”. Noveller om unge, blandt andet på Blindeinstituttet, 136 sider, udgivet 1932 på Poul Branners forlag København. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Når stjernerne blegner”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1956 i København, 274 sider. 1. Del. Barndomserindringer med beskrivelse af blandt andet L. S. Podes hjem for blinde kvinder i Vejle. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Det gode lys”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1957 i København, 280 sider. 2. del. Erindringer omkring hans ophold på Blindeinstituttet i årene 1912-1916. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Den korte dag er lang nok”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1958 i København, 182 sider. Roman om livet blandt blinde kvinder på Kjædens stiftelse. Bogen blev i 1960 dramatiseret og opført på Det Kgl. Teater. Bogen kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: ” “Gader og mennesker i min barndomsby”, Udgivet af Eriksens Forlag i 1961 i Vejle, 151 sider. Findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside.

Bjarnhof, Karl: “Æsops betroelser”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1966 i København, 99 sider. Æsop er hans 3. førerhund, som gør sig tanker om sin herre og hans frue. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Kølvandsstriber”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1968 i København, 184 sider. 3. del af hans erindringer om tiden efter årene på Blindeinstituttet, studieopholdet i Paris samt om hans første førerhund m.m. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Timeslag”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1976 i København, 130 sider. Indeholder erindringsbilleder. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: “Nattefrost”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1979 i København, 106 sider. Indeholder erindringsbilleder. Kan læses på www.nota.dk.

Bjarnhof, Karl: En samlet oversigt over forfatterskabets 32 udgivelser. Kan læses på www.bibliografi.dk.

“Blinde kvinders kultur gennem 90 år”. Kulturskrift om blinde kvinder nr. 1, udarbejdet i perioden november 2000 til 2002 af en Kvindeprojektgruppe, copyright Heike Michelsen:
Nr. 1. Birthe Bille og Ebba Petersen
Nr. 2. Elly Stigsen og Agnete Zacho
Nr. 3. Kirsten Andersen og Gunhild Clausen
Nr. 4. Gerda Nielsen og Bente Hyllum
Nr. 5. Birthe Hermansen
Nr. 6. Inger Møller og Inge Stigsen
Nr. 7. Karen Poulsen og Gerda Petersen
Nr. 8. Birthe Persson og Grethe Jensen
Nr. 9. Karen Petersen og Solvej Christensen
Nr. 10. Ellen Falk og Rigmor Larsen
Nr. 11. Margrethe Sørensen
De 11 skrifter er udgivet af DBS. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Doerr, Anthony (Amerika): Alt det lys vi ikke ser, roman fra 2. verdenskrig om den blinde pige Marie-Laure LeBlanc. Udgivet på Politikens Forlag 2015, 562 sider. Bogen kan læses på NOTA.

Eriksen, Henning: Erindringer om min barndom. Udgivelse fra 2015 på 99 sider som kan læses på www.anbragtihistorien.dk

Eriksen, Henning: Fra Himmerland til Refsnæs. Beskrivelse fra 2015 på 5 sider der kan læses på www.anbragtihistorien.dk

Eriksen, Henning: “Det gode liv”. Der er tale om et endnu ikke udgivet manuskript, der er færdigredigeret i 2016 og som er på 500 sider. Det er en erindringsbog, der omhandler barndommen på landet i Nordjylland, tiden på Refsnæsskolen fra 1950 til 1954, tiden på Blindeinstituttet fra 1954 til 1960, samt hans uddannelse og efterfølgende erhvervskarriere.
Blindehistorisk Selskab råder over et eksemplar af manuskriptet som E-tekst.

Eriksen, Henning: “Min blindehistorie – den blindehistorie, jeg selv har oplevet, erindringer om mine oplevelser i blindesagen”. Manuskriptet, der endnu ikke er udgivet, beskriver alle forfatterens meritter i blindesagen, fra han blev medlem af Dansk Blindesamfund i 1957 og frem til 2014. Manuskriptet er på 323 sider, redaktionen er afsluttet i 2016. Blindehistorisk Selskab råder over et eksemplar af manuskriptet som E-tekst.

Hejslet, Palle: ”Blind før frokost”. Udgivet af Aschehoug Forlag 1986. Bogen behandler blindes problemer og vanskeligheder i dagligdagen og i samspillet med andre. Kan læses på www.nota.dk.

Hofmann, Gert (Tyskland): ”De blinde”. Monolog lagt i munden og tankerne hos en af de 6 blinde, som bliver hidkaldt af maleren Pieter Bruegel (1525-1569) den dag i 1568, hvor han malede sit berømte billede. Bogen blev udgivet på forlaget Centrum i 1988. Kan læses på www.nota.dk – bognummer 26478.

Holger-Nielsen, Jesper: ”Med andre øjne”. Udgivet af Kristian Eriksens Forlag i 1986, 284 sider. Selvbiografisk roman. Kan læses på www.nota.dk.

Holger-Nielsen, Jesper: ”Skyggedans”. Udgivet på Holkenfeldts forlag i København i 1989, 180 sider. Forfatteren ser i glimt tilbage på sit liv som international sportsdanser efter at være blevet blind i 1982. Kan læses på www.nota.dk.

Jørgensen, Carl Andreas: Interview på 6 sider med kurvemageren, der blev kaldt “Carl Jørgen” og som boede Bogensegade 6 st. th, 2100 Kbh. Ø frem til sin død i 1964. Interviewet er formentlig fra 1937 og offentliggjort i Fyns Stiftstidende. Kan læses på ww.blindehistorie.dk.

Jørgensen, Elise: “Blindeundervisningens historie fra 1784-1985 i korte træk”. Forfatterens erindringer fra Refsnæsskolen i sidste halvdel af 1900-tallet, hvor hun var lærer og hed dengang Elise Ellebæk – ansat fra 1947-1985. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Kaimer, Gerhard: “Dage i juli”. Udgivet på forlaget Sommer & Sørensen i 1984 i København, 124 sider. 1. del. Om den 14-årige Viggos sommerferie, inden han efter ferien må af sted til Blindeinstituttet i København. Kan læses på www.nota.dk.

Kaimer, Gerhard: “Blind ungdom”. Udgivet på forlaget Sommer & Sørensen i 1988 i København, 111 sider. 2. del. Om Viggo der er på Blindeinstituttet i København for at få en organistuddannelse. Kan læses på www.nota.dk.

Kaimer, Gerhard: Se også ovenfor under Del 1, herudover er øvrige udgivelser af forfatteren omtalt på www.litteratursiden.dk.

Kidmose, Jørgen: ”Udsyn og indsigt”. Udgivet af Gallo, 1986, 82 sider. Beretning om en mand, som i 30-årsalderen gradvis bliver blind. Bogen skildrer hans erkendelse af situationen og hans kamp med sig selv og omgivelserne for et normalt liv. Kan læses på www.nota.dk.

Kidmose, Jørgen: ”En blinds billedbog”. Udgivet af Gallo, 1992, 133 sider. Beskriver hvordan det er at leve som blind, forfatteren er selv blind på grund af sukkersyge. Kan læses på www.nota.dk.

Kidde, Rune T.: ”Midt i havet, midt i himlen” Udgivet i 1997 af Modtryk ,218 sider. Skildring med mange personlige og selvbiografiske træk, af en 40-årig forfatter og tegner, Kalle, der bliver blind og lærer at erfare verden på en ny måde. Kan læses på www.nota.dk.

Kidde, Rune T.: Om forfatterens øvrige mange udgivelser kan læses på hans egen hjemmeside www.runetkidde.dk

Klüwer, Laus: “Refsnæsminder”. En ikke offentliggjort erindringsartikel på 10 sider om forfatterens ophold på Refsnæsskolen gennem 10 år fra begyndelsen af 1950-erne. Artiklen blev skrevet oktober 2014 i forbindelse med et foredrag i forfatterens lokalkreds af DBS. Kan læses på www.blindehistorie.dk.

Marius-Hansen, Jørgen: ”Barndomsminder fra Det kongelige Blindeinstitut”. Bogen blev oprindelig udgivet i 1916 som punktbog, den fortæller om hans ophold på Blindeinstituttet i årene 1890-1901, senere udgivet 1923 af P.J. Schmidts Bogtrykkeri, Vojens, 64 sider. Bogen kan lånes gennem www.bibliotek.dk, den findes ikke i tilgængelig form på nogen hjemmeside.

Marius-Hansen, Jørgen: ”Danske Blindes Nationalsang”. Skrevet 1915. Teksten til sangen kan læses på www.blindehistorie.dk.

Nielsen, Heidi m.fl. (redg.): “Blinde Vinkler”. Udgivet på forlaget Dafolo 2002 i København, 279 sider. Indeholder personberetninger om oplevelsen af integrationen i forhold til skolegang, uddannelse og erhverv. Kan læses på www.nota.dk.

Olsen, Ove: ”På godt og ondt”. Personlige erindringer om årene 1936-1939, hvor han opholdt sig på Refsnæsskolen, skrevet i 1994, 75 sider. Manuskriptet, der ikke er udgivet, er overskrevet fra punktskrift af forfatterens søn Hans Erik Olsen. Kan læses på www.heolyd.dk.

Ommerbo, Peter: ”Til lysets fe – blindekvad og naturdigte”. Udgivet i 1915 af København Nationale Forfatteres Forlag, 80 sider. Indeholder noveller om bl.a. blindes livsforhold. Kan læses på www.nota.dk.

Ommerbo, Peter: Se også under Del 1, hans øvrige forfatterskab er omtalt på www.danskforfatterleksikon.dk.

Uhrskov, Anders: “Han var min fader”. Udgivet på forlaget Gyldendal i 1948 i København. Både sønnen og faderen Kresten Uhrskov har bidraget til bogen. Indeholder erindringer om blandt andet opholdet på Det Kgl. Blindeinstitut 1859-62, nedskrevet i 1908 og udgivet af sønnen. Kan læses på www.nota.dk.

Wells, H. G. (England): ”De blindes Land”. Niels Dalsgaard har på forlaget Science Fiction Cirklen januar 2017 udgivet oversættelser af 13 noveller, herunder titelnovellen, 254 sider. Bogen er ikke tilgængelig på nogen hjemmeside. Blindehistorisk Selskab er i besiddelse af titelnovellen og andre noveller af forfatteren i en udgave fra 1974.