Referat af generalforsamling 26 02 2016

Referat af generalforsamling i BlindeHistorisk Selskab.

Mødet afholdes på Fuglsangcentret søndag 21. februar 2016

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden.

 • Dagsorden er som følger

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

 • Dirigent: Thorben Koed Thomsen
 • Stemmetællere: Gerda Kern og Rita Varmby

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2015.

 • OK

4. Årsberetning – ved formanden Hans Erik Olsen

 • Pr. 31. dec. 2015 er der 102 medlemmer. Til generalforsamlingen er der 25 stemmeberettigede til stede.
 • I BHS’s bestyrelse er der 7 medlemmer.
 • Der er udsendt 3 nyhedsbreve, som bliver udsendt på flg. medier: punkt, sort, daisy og e-post.
 • I 2015 er der udkommet 2 skrifter:

  • Blinde pionerer af Poul Lüneborg
  • Tanker om blindhed af Rita Varmby
 • Hjemmesiden styres af Håkon.
 • Digitalisering af lydfiler: Hans har rådighed over mere end 4.000 spole- og kassettebånd. Til dato er der digitaliseret næsten 1.000 lydfiler. DBS (FU) tager stilling til hvad der videre skal ske, når al materialet er digitaliseret.
 • Hans og Svend har 11. august 2015 deltaget i møde med (fritids og kulturudvalgets arbejdsgruppe). De følte sig begge pressede til at referere synspunkter, som de ikke kunne stå inde for.
 • Den 14. november Besøg på Musikmuseet med efterfølgende frokost på cafe Overfor. 18 medlemmer deltog.

  • Efter årsberetningen var der kommentar fra Ove. Han havde imidlertid tidligere skriftligt redegjort for udvalgets synspunkter, og Poul Lüneborg opfordrede til, at diskussionen måtte ophøre, så man kunne komme videre. Dette synspunkt vandt tilslutning fra den øvrige forsamling.
  • Lars Bang skulle egentlig have holdt foredrag om Johannes Wahldagen før generalforsamlingen. Han blev desværre forhindret, hvorfor vi tog kontakt til Forsorgsmuseet i Svendborg, hvorfra vi fik et meget interessant foredrag.
  • Rita Varmby spørger om man kan købe et katalog over de digitaliserede lydfiler. Hans svarer, at det er DBS’ ejendom.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 • Arne fremlægger regnskabet:

  • Indtægter: 46.609,00.
  • Udgifter: 65.036,00.
  • Årets underskud: 18.427,00.
  • Egenkapital pr. 1. januar 2015: 170.928,07.
  • Egenkapital pr. 31. december 2015: 152.501,07.

6. Fastsættelse af kontingent.

 • Henning Eriksen foreslår forhøjelse af kontingentet til 200 kr.

  • Efter afstemning forbliver kontingentet uændret – 20 stemmer for dette.

7. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på selskabets generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag om, at selskabets medlemmer får tilsendt en fortegnelse med adresser, mailadresser og telefonnumre på selskabets medlemmer. Fremsat af Hanne Kassandra Skipper, Poul Lüneborg og Ove Gibskov.

 • Karsten oplæser det skriftlige forslag samt det af datatilsynet vedtagne. Efter diskussion og afstemning, bliver forslaget vedtaget.

8. Valg. Der skal på generalforsamlingen vælges ny bestyrelse, da alle bestyrelsesmedlemmer har besluttet at trække sig.

Valg A. Formand for to år.

Bestyrelsen foreslår Poul Lüneborg, som vælges enstemmigt

B. Kasserer for et år

 • Efter afstemning vælges Henning Baks

C. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

 • Bent Nygård og Rene Ruby

D. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.

 • Hanne Skipper og Henning Eriksen får hver 9 stemmer. Henning foreslår, at han bliver suppleant, og Hanne Skipper er således valgt for et år.

E. 2 suppleanter,

 • Leif Martinussen og Henning Eriksen

F. 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

 • Ove Gibskov og Inge Wallin vælges som revisorer

9. Eventuelt.

 • Poul takker for valget.
 • Den gamle bestyrelse ønsker den nye bestyrelse alt godt i fremtiden.

24. februar 2016

Venlig hilsen

Svend Thougaard

sth4400@gmail.com

Tiltrådt af mødets dirigent thorben Koed thomsen den 21. marts 2016.

Godkendt uden bemærkninger på generalforsamlingen den 18. februar 2017