Årsberetning 2015 2016

Årsberetning 2015-2016.

1. Indledning.

Nærværende årsberetning fra bestyrelsen i Blindehistorisk Selskab omhandler aktiviteterne og initiativer i perioden fra den ordinære generalforsamling den 22. februar 2015 og frem til afholdelse af bestyrelsesmødet 12. januar 2016. Supplerende oplysninger og kommentarer vil blive givet mundtligt under behandlingen af beretningen på generalforsamlingen 21. februar 2016.

2. Medlemsoplysninger.

Medlemstallet er pr. 31. december 2015 opgjort til 102.

Det betyder i forhold til sidste år at vi har mistet nogle medlemmer.

Det er altid kedeligt at miste medlemmer, men glædeligt at vi er en af de største foreninger i Dansk Blindesamfund.

Fra bestyrelsen skal der lyde en opfordring til, at vi alle gør en indsats for at få flere nye medlemmer.

Vi har flere gange i året, der er gået, fortalt om foreningen med indlæg i Dansk Blindesamfunds Medlemsblad og i selskabets nyhedsbreve.

Selskabet kan også med glæde notere, at et par af vore seende venner har meldt sig ind og jo flere vi er, jo bedre, for mere omtale giver som regel resultat.

Der må også i vores medlemskreds være mange af medlemmerne, der har en vennekreds, som kunne være interesseret i at støtte op om foreningen, for vi synes da selv, at det er spændende aktiviteter, vi får stablet på benene.

Vi synes det er rart at være med til at formidle Blindes historie, og det er vigtigt at kende Dansk Blindesamfunds historie.

Kredsbestyrelserne og konsulenterne bør fortælle nye og gamle medlemmer om Blindehistorisk Selskab.

3. Nøgletal om økonomien.

Indtægter: 46.609,00.

Udgifter: 65.036,00.

Årets underskud: 18.427,00.

Egenkapital pr. 1. januar 2015: 170.928,07.

Egenkapital pr. 31. december 2015: 152.501,07.

Kasserer Arne Krogh vil under punktet fremlæggelse af det reviderede regnskab mundtligt gennemgå regnskabstallene.

4. Generalforsamlingen 2015.

Generalforsamlingen fandt sted søndag, den 22. februar 2015 på Fuglsangcentret i Fredericia. Der var fremmødt 31 stemmeberettigede medlemmer. Et fremmøde på næsten 33 procent må siges at være flot.

Husk! Det er på generalforsamlingen at du kan gøre din indflydelse gældende med synspunkter og idéer.

Generalforsamlingen valgte sidste år følgende til selskabets bestyrelse for to år:

Kasserer Arne Krogh.

Næstformand Inge Gibskov.

1. suppleant: Leif Martimussen.

2. suppleant: Andreas Møller Petersen.

Revisorer, Henrik Olsen og Thorben Koed Thomsen.

Revisorsuppleant, Ove Gibskov.

5 Bestyrelsens arbejde og samarbejde

Efter valget på selskabets ordinære generalforsamling den 22. februar 2015 konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Hans Erik Olsen.

Næstformand: Inge Gibskov.

Kasserer: Arne Krogh.

redaktør af nyhedsbrevet: Karsten Ahrens.

Sekretær: Svend Thougaard.

1. suppleant: Leif Martinussen.

2. suppleant: Andreas Møller Petersen.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 7 møder.

Alle har vist stort engagement i arbejdet. Møderne har foregået i en hyggelig atmosfære.

Alle i bestyrelsen korresponderer via E-mail, så på den måde er mange beslutninger blevet truffet, uden at skulle vente på at komme på dagsordenen til næste møde, som måske først kunne afholdes om flere måneder.

Afvikling af mødernes dagsorden har været konstruktiv og har været optaget af de aktiviteter, som Blindehistorisk Selskab har igangsat og afviklet. Der henvises til uddybende bemærkninger under punkt 7.

6. Nyhedsbrevet.

Selskabets nyhedsbrev er i 2015 udkommet 3 gange. Bestyrelsen vil sige jer medlemmer tak for de indsendte bidrag. Uden disse kunne vi ikke udgive vore nyhedsbreve.

Rita Cecilie Varmby har i to nyhedsbreve fortalt om det, at være blindfødt.

Det har nu resulteret i, at hun har udgivet bogen Tanker om blindhed. Den kan læses på hjemmesiden.

I Blindehistorisk Selskab følger vi stadigvæk det princip, at udgivelsen skal udkomme samtidig på medierne: Sort, punkt, cd og E-post. Dette har selskabet til fulde kunnet leve op til.

Synscenter Refsnæs har igen i år både trykt og udsendt nyhedsbrevene i punktskrift. Der skal lyde en varm tak til Synscentret.

Da vi i bestyrelsen siden selskabets start har været klar over hvilket arbejde Synscenter Refsnæs har lagt i produktionen af nyhedsbrevet i punkt, har vi gennem de sidste par år gennem nyhedsbrevet og indlæg i Dansk Blindesamfunds medlemsblade, opfordret vores medlemmer til at benytte sig af muligheden for af modtage det via E-post.

Den mulighed er der mange, der benytter sig af. Det er dejligt for det sparer os for en masse porto og papir.

De øvrige produktioner i almindelig skrift og på lyd, har selskabet selv stået for.

7. Aktiviteter og initiativer

A: Blindehistorisk hjemmeside

Bestyrelsen har på alle møder drøftet vores hjemmeside.

Hjemmesiden www.Blindehistorie.dk er opdateret og vedligeholdt af Webmaster Haakon Fløe Jensen. En stor tak for et fantastisk fint stykke arbejde.

Siden fungerer med både Jaws og Zoomtext. Tak til Dansk Blindesamfund forretningsudvalget for at vi må bruge deres logo på velkomstsiden.

På hjemmesiden er der blindehistoriske lydoptagelser. Selskabets nyhedsbreve, årsberetninger og generalforsamlingsreferater. Arrangementsoversigt, samt links til Dansk Blindesamfund, Synscenter Refsnæs, Blindeinstituttet med flere.

Der vil løbende komme mere på hjemmesiden. Du vil kunne læse mere i Nyhedsbrevet og i Dansk Blindesamfunds medlemsblad.

Det er bestyrelsen, der har ansvaret for, hvad der kommer op på hjemmesiden. Der ligger ikke personfølsomme oplysninger på Blindehistorie.dk.

B: Foredrag ved Poul Lüneborg.

Årets generalforsamlingsarrangement var et foredrag på godt to timer ved Poul Lüneborg.

Han har gennem længere tid indsamlet oplysninger om Århus-Randers-Viborg-kredsen. Han fortalte om de betydningsfulde ildsjæle i denne kreds.

Først i december modtog vi i bestyrelsen så bogen Blinde pionerer. Det er et skrift på 284 sider, som er humoristisk og velskrevet.

I kan læse mere om denne bogudgivelse i det kommende nyhedsbrev.

Her har Ove Gibskov lovet at anmelde bogen.

C: Digitalisering af båndsamling.

I februar 2014 døde en af selskabets medlemmer og min nære ven gennem 37 år, Hans Peter Christiansen. Han var siden midten af 1950’erne en flittig og dygtig båndamatør, der lå inde med ca. 3.000 lydbånd.

Han testamenterede det hele til Dansk Blindesamfund, og med Forretningsudvalgets accept, blev jeg Dansk Blindesamfunds repræsentant og fik disse mange bånd med hjem. Der skal lyde en stor tak til Forretningsudvalget for et fantastisk godt samarbejde.

Hele denne båndsamling, der indeholder 1.200 spolebånd, ca. 1.000 kassettebånd, og nogenlunde det samme antal datbånd, fyldte godt 60 kasser.

Der er rigtig mange blindehistoriske optagelser i denne samling.

I skrivende stund er der nu digitaliseret næsten 800 optagelser.

Denne båndsamling er blevet mig pålagt at digitalisere, og selskabet har i årets løb måtte få renoveret to Revox spolebåndoptagere, som udgjorde en pris på 10.000 kroner.

Jeg har ikke skrevet disse linier om digitaliseringsarbejdet for at fremhæve mig selv. Det er blot for at fortælle jer, at vi ikke ligger på den lade side i bestyrelsen.

D: Dansk Blindesamfunds magasin Øjeblikket.

På det skriftlige felt sker der også noget.

Dansk Blindesamfund udgiver to gange årligt magasinet Øjeblikket,der henvender sig til foreningens bidragsydere. Her kan de læse om, hvad deres økonomiske støtte gør for medlemmer af Dansk Blindesamfund.

Vi er fra Blindehistorisk Selskab blevet bidragydere til denne publikation med små anekdoter fra blindehistorien.

E: De blindehistoriske samlinger

I august 2009 blev spørgsmålet om ejerforholdet af de blindehistoriske samlinger så afklaret. Disse blev formelt overdraget Medicinsk Museion, hvorved bevarelsen af samlingerne er sikret.

Der bliver på nuværende tidspunkt ikke tale om at de godt 5.000 effekter udstilles.

På Synscenter Refsnæs har der i flere år stået 170 flyttekasser med museale genstande, men er i sommeren 2013 blevet sat op i den gamle forstanderbolig, og et skøn viser, at samlingen indeholder mellem 5.000 og 6.000 effekter.

F: Registrant af blindehistoriske effekter.

På generalforsamlingen den 22. februar 2015 orienterede Leif Martinussen om selskabets registrant af effekter.

Bestyrelsen har med Leif Martinussen i spidsen orienteret om dette tiltag i både Dansk Blindesamfunds medlemsblad og selskabets nyhedsbrev.

Medlemmer af selskabet og pårørende til blinde/svagsynede kan henvende sig til Leif.

Han forestår registreringen, men på nuværende tidspunkt har der ikke været nogle henvendelser.

Vi vil i hvert nyhedsbrev og med jævne mellemrum i Dansk Blindesamfunds medlemsblad gøre opmærksom på denne registrant.

G: Samarbejde med Fritids- og Kulturpolitisk udvalg i Dansk Blindesamfund.

På sidste generalforsamling blev der nedsat et samarbejdsudvalg mellem Blindehistorisk Selskab og udvalget for Kultur og Fritid.

Fra selskabets bestyrelse blev Hans Erik Olsen og Svend Thougaard udpeget.

Fritids- og Kulturpolitisk udvalg valgte Hanne Skipper og Ove Gibskov.

Svend og jeg deltog i to møder, hvorefter en enig bestyrelse meddelte Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg at vi ønskede at stoppe dette samarbejde.

Vi vil under den mundtlige del af beretningen uddybe denne beslutning nærmere.

H: Besøg på Musikhistorisk Museum.

Lørdag, den 14. november 2015 var der arrangeret en guidet rundvisning på næsten to timer på Musikhistorisk Museum.

De har til huse på Rosenørns Allé 22 på Frederiksberg, altså i det gamle Radiohus.

I opslaget om dette arrangement tilbød vi at mødes med deltagerne på Hovedbanegården og tage dertil i samlet flok.

Det var der nogle der benyttede sig af.

Her fik vi en fyldig orientering om musikkens historie og instrumenteringen fra Bronzealderen til i dag.

Efter rundvisningen gik vi på Café Overfor (Lytterkroen) og afsluttede arrangementet med kaffe og kage.

Det er bestyrelsens indtryk at alle deltagere syntes godt om dette arrangement.

8. Afsluttende bemærkninger.

Så er denne beretning ved at være til ende, og vi har fra bestyrelsens side gjort os de største anstrengelser for at tegne et billede af de sager, vi har haft på bestyrelsesmødernes dagsorden i det forløbne år.

På generalforsamlingen den 21. februar 2016 vil

vi mundtligt fremkomme med supplerende bemærkninger, som nævnt tidligere i denne beretning.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige alle medlemmer tak for et godt år, for opbakningen til vore aktiviteter og for de tilkendegivelser, vi har fået, og forslag om kommende arrangementer, som vi kan arbejde videre med i den kommende bestyrelse.

På gensyn til Blindehistorisk Selskabs arrangement på Fuglsangcentret lørdag den 20. og søndag den 21. februar 2016.

På bestyrelsens vegne, Hans Erik Olsen, formand.