Referat af generalforsamling 17 02 2018

Referat af generalforsamling i Blindehistorisk Selskab den 17. februar 2018 på Fuglsangscentret

Dagsorden:

1. Åbning og velkomst.

2. Navneopråb og præsentation af deltagerne.

3. Valg af dirigent og stemmetællere.

4. Godkendelse af dagsordenen.

5. Godkendelse af referatet af generalforsamlingen i 2017.

6. Bestyrelsens beretning.

7. Regnskab for 2017.

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Indkomne forslag.

Der var følgende forslag:

  • Forslag angående modernisering af hjemmesiden.
  • – Beskrivelse af revisorernes opgave.
  • – Udligning af rejseudgifter til generalforsamlinger.
  • – Om Medlemslisten.
  • – Om oprettelse af en diskussionsliste.
  • – Om placering af medlemsarrangementer.
  • – Om selskabets 25 års jubilæum i 2019.
  • – Om skabelse af en “fremtidscontainer”.
  • – Om udgivelse af Henning Eriksens “Museumsdagbog”.

10. Forslag om ændring af selskabets vedtægter i forhold til proceduren for godkendelse af generalforsamlingsreferater.

11. Valg af:

a. Formand

b. Kasserer

c. Et bestyrelsesmedlem for to år

d. Et bestyrelsesmedlem for et år

e. To suppleanter

f. To revisorer

g. En revisorsuppleant for et år.

12. Eventuelt.

Ad punkt 1: Formand Poul Luneborg bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Ad punkt 2: Der foretoges en præsentationsrunde og det konstateredes at der var 42 til stede og heraf 39 stemmeberettigede.

Ad punkt 3: Som dirigent valgtes Torben Koed Thomsen. Som stemmetællere valgtes Gyrite Kiørby, Kurt Nielsen og Anne Spare.

Ad punkt 4: Ove Gibskov foreslog at punkt 8 (Fastsættelse af kontingent) og punkt 9 (Indkomne forslag) skiftede plads, idet vedtagelse af de indkomne forslag eventuelt kunne få betydning for fastsættelse af kontingentets størrelse. Med ombytning af punkterne 8 og 9 blev dagsordenen herefter godkendt.

På bestyrelsens indstilling blev René Ruby valgt til referent.

Ad punkt 5: Referatet fra generalforsamlingen 18. februar 2017 blev godkendt uden bemærkninger til referatet.

Ad punkt 6: Beretningen for 2017 var blevet udsendt i Nyhedsbrev nr. 1 2018. Poul Luneborg gennemgik beretningens hovedpunkter og konstaterede indledningsvist at selskabet talte 123 medlemmer ved generalforsamlingens afholdelse. 5 er afgået ved døden, 5 har ikke længere ønsket medlemskab og 12 nye medlemmer er kommet til. Der har således samlet set været en medlemsfremgang. Herefter mindedes han de aktive kræfter i selskabet som var gået bort i det forgangne år. Det vil ikke mindst sige Henning Eriksen og Haakon fløe Jensen.

På foranledning af selskabet er Blindes Arbejdes arkiv Ligesom Blindes Støttefonds arkiv indleveret til Rigsarkivet i det forgangne år. Begge arkivindleveringer er finansieret af Blindes Støttefond.

Herefter omtalte Poul Luneborg nyhedsbrevene, som udkom i 4 nummer i 2017, samt tiltag på hjemmesiden herunder en opdateret og stærkt udvidet litteraturliste. Sidstnævnte har resulteret i flere henvendelser fra studerende.

To projekter har måttet ligge stille som følge af manglende kræfter. Det drejer sig dels om registreringen af blindehistoriske effekter og dels om en interviewundersøgelse om blindes levevilkår i 60erne og 70erne. Begge projekter vil der blive arbejdet videre med idet omfang der findes kræfter til det.

Poul Luneborg omtalte blandt andet også 10 året for amatørteaterets opløsning i 2007 som dels er blevet mindet gennem to medlemsarrangementer i 2017 og dels via fremskaffelsen af indtil dato 30 optagelser fra amatørteatret som vil blive lagt op på selskabets hjemmeside.

Endelig omtalte Luneborg bestyrelsens arbejde. Dette har været godt men præget af sygdom. Henning Eriksen afgik ved døden i december efter lang tids sygdom og Henning Backs er også alvorlig syg. Trods dette var Henning Backs mødt frem til generalforsamlingen for at afleverer regnskabet. Dette resulterede i en klapsalve fra salen.

Herefter var der kommentarer og spørgsmål fra salen. Ove Gibskov indledte med at omtale samarbejdet i den blindehistoriske arbejdsgruppe mellem selskabet og Kultur- og Fritidspolitisk udvalg, som har været fremragende de forløbne to år.

Hanne Skipper roste formanden for sin store indsats i det forløbne år og foreslog herudover at der ved arrangementer engageredes seende hjælp således at nødvendig seende bistand ikke skulle hænge på de svagtseende og ledsagere. Thorvald Kølle oplyste hertil, at på Interessegruppens arrangementer er der seende hjælpere som får det til at glide uproblematisk.

Efter enkelte øvrige kommentarer blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad punkt 7: Kasserer Henning Backs gennemgik regnskabet for 2017.  Dette viste indtægter på 31.530,00 kr. og udgifter på 50.030,60  kr., hvilket giver et underskud på 18.500,60 kr. Underskuddet skyldtes at finansieringen til indlevering af Blindes Arbejdes arkiv fra Blindes Støttefond på 20.000 kr. var indsat i 2016, men betalingen herfor forfaldt i 2017, betalingen fandt imidlertid først sted primo 2018, da den manglende betaling blev konstateret. Ved udgangen af 2017 var selskabets aktiver på i alt 169.527,46 kr.

Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 8: Der var i alt 9 forslag fremsat af bestyrelsen eller som bestyrelsen havde samlet sammen fra generalforsamlingen i 2017.

Forslag ang. modernisering af hjemmesiden: Poul Luneborg redegjorde for forslaget. Bue Vester Andersen har gennemgået hjemmesiden og fremlagt en redegørelse, hvoraf det fremgår at en betydelig opgradering af hjemmesiden er nødvendig hvis den skal kunne klare de forventninger man måtte have i fremtiden. Samtidig skal det gøres lettere at være webmaster på hjemmesiden. På baggrund af denne redegørelse er Søren Jensen blevet bedt om at fremkomme med bud på hvor meget en sådan opgradering vil koste. Søren Jensen har opstillet tre typer af pakker på henholdsvis 4.000, 10.000 og 30.000 kr. alt efter hvor omfattende en opgradering der ønskes og i sidstnævnte med webmaster inkluderet et efterfølgende år. Poul Luneborg afsluttede redegørelsen for dette forslag med at hensigten med fremlæggelsen på generalforsamlingen ikke var en stilling tagen til hvilken af de tre pakker, men alene om at give bestyrelsen mandat til at gå i gang med en opgradering af hjemmesiden og at der vil blive brugt nogle penge herpå.

Den efterfølgende diskussion drejede sig primært om tilgængeligheden af hjemmesiden. Hans Olsen nævnte at Da Søren Jensen er i samme situation som os vil der automatisk blive taget hensyn hertil. Poul Luneborg oplyste at det er grunden til at der er indhentet tilbud fra netop Søren Jensen. Samtidig vil en opgradering også gøre det lettere at finde en ny webmaster i forhold til at arbejde med det nye hjemmesideformat. Samtidig skal hjemmesiden også være et arkiv for alt det historiske materiale som selskabet ligger inde med, hvorfor en opgradering af hjemmesiden ikke mindst er vigtig. Poul Luneborg takkede for en positiv modtagelse af forslaget som bestyrelsen vil arbejde videre med og der vil løbende blive orienteret om arbejdet hermed i nyhedsbrevene.

Forslag om beskrivelse af revisorernes opgave: Poul Luneborg oplyste at på baggrund af sidste års diskussion om revisorernes opgave er bestyrelsen fremkommet med et forslag om en præcisering af disses opgaver. Efter enkelte bemærkninger blev de nye retningslinjer for revisorer taget til efterretning.

Forslag om udligning af rejseudgifter til generalforsamlinger: Poul Luneborg oplyste at forslaget fremkom på sidste års generalforsamling. Forslaget vil enten betyde en kontingentforhøjelse eller en forhøjelse af deltagergebyret. Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget, da den er af den opfattelse at et så lavt kontingent som det nuværende er ønskeligt og heller ikke gerne ser en forhøjelse af en deltagerbetaling som for øjeblikket er på 450 kr. i døgnet. På denne baggrund anbefaler bestyrelsen ikke den nuværende ordning ændret.

Forslaget gav anledning til en del diskussion og herunder nævnte Ove Gibskov at han havde kendskab til to med kun folkepensionen som på grund af rejseomkostningerne ikke deltog i generalforsamlingen. Henrik Olsen Afviste forslaget med begrundelse i det meget store arbejde, der vil ligge for en kasserer i at administrerer en rejseudligning. Ole Brun Jensen foreslog, at hvis der endelig skulle ske en ændring, så kunne det i stedet indføres at bestyrelsen kunne ansøges om et tilskud i lighed med den ordning der er i Interessegruppen.

Diskussionen endte med to forslag dels en fastholdelse af den nuværende ordning og dels forslag om at bestyrelsen arbejder videre med en eller anden form for ny ordning. Resultatet blev at 24 stemte for fastholdelse af den nuværende ordning og 5 for at bestyrelsen arbejder videre med en eller anden form for ændring. 10 stemte ikke.

Forslag om fortsættelse af udsendelse af Medlemslisten: Poul Luneborg redegjorde for medlemslisten. Der er indført en velfungerende procedure for listen og den fungerer godt. Medlemslisten udkommer en gang om året og det er hensigten at den skal udkomme umiddelbart efter årets generalforsamling. Efter enkelte opklarende spørgsmål til listen og proceduren for listen blev det enstemmigt vedtaget at listen og proceduren for listen fortsættes.

Forslag om oprettelse af en diskussionsliste: Poul Luneborg redegjorde for bestyrelsens holdning til dette forslag, som også var fremkommet på sidste års generalforsamling. Dansk Blindesamfunds server er for øjeblikket overbelastet hvorfor det ikke på nuværende tidspunkt er aktuelt at etablerer en e-mail-diskussionsliste. Løses dette problem på et tidspunkt kunne en diskussionsliste være et middel til at få informationer hurtigt ud. Informationer udsendes i dag på henholdsvis cd, punkt, sort og på e-mail. Det betyder at det er næsten umuligt af få informationer samtidigt frem til alle. Dette gav anledning til en række indlæg for og imod en diskussionsliste og at informationer udsendes på en sådan og at det udsendes på de øvrige medier med de forsinkelser postforsendelser indebærer. Formandens orientering blev taget til efterretning.

Forslag om en mere geografisk jævn placering af medlemsarrangementer: Poul Luneborg redegjorde for at den hidtidige praksis har været at medlemsarrangementer enten afholdes i foråret eller efteråret og placeres i hovedstadsområdet, hvor det største antal medlemmer bor eller på Fuglsangscentret. Herudover afholdes arrangementer på andre tidspunkter eller placeringer kun hvis arrangementets karakter tilsiger det. Poul Luneborg ville derfor ikke love at placerer arrangementer andre steder i landet eller på andre tidspunkter, fordi der ikke er kræfter eller medlemstilslutning hertil. Der var ingen bemærkninger hertil.

Forslag om markering af selskabets 25 års jubilæum i 2019: Selskabet har 25 års jubilæum i 2019 og Poul Luneborg foreslog derfor på bestyrelsens vegne at der afsættes et beløb hertil et rammebeløb på 10.000 kr. Under den efterfølgende diskussion påpegede Ove Gibskov at 10.000 kr. var et lille beløb og ønskede at bestyrelsen havde en større buffer at arbejde med. Herudover fremkom konkrete forslag til indhold. Bestyrelsen endte med at få godkendelse til at arbejde videre med jubilæumsplanerne og med en ikke nærmere defineret buffer.

Forslag om skabelse af en “fremtidscontainer”: Forslaget har været fremsat på flere generalforsamlinger. Poul Luneborg erklærede at forslaget ikke er droppet, men da der er grænser for hvor mange aktiviteter bestyrelsen kan påtage sig, er det udskudt på nuværende tidspunkt. Melder der sig imidlertid medlemmer som vil påtage sig et sådan tiltag vil det kunne genoptages. Bestyrelsens holdning blev taget til efterretning.

Forslag om udgivelse af Henning Eriksens “Museumsdagbog”: Poul Luneborg redegjorde for at dette arbejde allerede er igangsat. Tidligere informationsmedarbejder på Videnscenter for Synshandicap Dorte H. Silver forestår redaktionen af museumsdagbogen med en redaktionsgruppe. Selskabet har indtil nu bevilget 5.000 kr. og har fået tilsagn fra Dansk Blindesamfund om yderligere 30.000 kr. Selskabet vil forsøge at skaffe det resterende beløb op til 50/60.000 kr. til udgivelsen, men det kan blive nødvendigt at øge bevillingen på de 5.000 kr., hvorfor det nævnes på generalforsamlingen. Der var ingen bemærkninger direkte hertil.

Ad punkt 9: Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret på 150 kr. Da der ikke var andre forslag blev dette vedtaget.

Ad punkt 10: På baggrund af forslaget på generalforsamlingen i 2017 fremsatte bestyrelsen et forslag om, at proceduren for godkendelse af generalforsamlingsreferater ændres i vedtægterne, således at generalforsamlingsreferater fremtidigt alene skal godkendes af bestyrelsen og dirigenten og ikke på det efterfølgende års generalforsamling. Forslaget følger standardvedtægterne for kredsgeneralforsamlinger i DBS. Forslaget blev vedtaget uden yderligere bemærkninger.

Ad punkt 11 Valg.

Ad punkt 11 a: Poul Luneborg blev genvalgt som formand uden modkandidater.

Ad punkt 11 b: Eftersom Henning Backs afgår som følge at sygdom vælges kassereren kun for et år. Ole Brun Jensen blev valgt uden modkandidater.

Ad punkt 11 c: René Ruby genopstillede og blev valgt som bestyrelsesmedlem for to år uden modkandidater.

Ad punkt 11 d: Som følge af at Henning Eriksen var afgået ved døden skulle der vælges yderligere et bestyrelsesmedlem. Rita Cecilie Varmby blev valgt uden modkandidater.

Ifølge § 7 stk. 12 i selskabets vedtægter vælges formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år for 2 år. Poul Lüneborg, René Ruby og Rita Cicilie Varmby blev derfor under henvisning til denne bestemmelse alle valgt for de kommende 2 år.

Ad punkt 11 E: Leif Martinussen genopstillede og desuden opstillede Allan Fohlmann pr fuldmagt. Begge blev valgt uden modkandidater.

Ad punkt 11 F: Som revisorer valgtes Henrik Olsen og Kurt Nielsen uden modkandidater.

Ad punkt 11 G: Torben Koed Thomsen valgtes som revisorsuppleant uden modkandidater.

Ad punkt 12: Under punktet eventuelt var der enkelte bemærkninger som var blevet berørt tidligere under dagsordenen. Flere af de nyvalgte takkede for valget. Endelig takkede Torben Koed Thomsen for god ro og orden. Afslutningsvis takkede Poul Luneborg de to afgående bestyrelsesmedlemmer Henning Backs og Erik Kiørby for deres indsats og store arbejde samt ønskede de nyvalgte velkommen i bestyrelsen. Sluttelig takkede han for en god generalforsamling og for opbakningen.

Lørdag den 17. februar 2018 René Ruby (referent)

Den på mødet valgte bestyrelse har den 23. februar 2018 godkendt ovenstående referat.

På bestyrelsens vegne Poul Lüneborg, formand

Farum den 28. februar 2018

Som dirigent på generalforsamlingen den 17. februar 2018 godkender jeg hermed det foreliggende referat.

Viborg den 2. marts 2018.