Nyhedsbrev nr. 1 januar 2018

Logo

Blindehistorisk Selskabs nyhedsbrev nr. 1 / 2018

Indholdsfortegnelse

1. Hilsen fra formanden

2. Tid til betaling af kontingent 2018

3. Invitation, program og dagsorden til GF 2018

4. Formandens beretning

5. Forslag ang. modernisering af hjemmesiden

6. Forslag ang. beskrivelse af revisorernes opgave

7. Forslag ang. udligning af rejseudgifter til GF

8. Forslag ang. medlemslisten

9. Forslag ang. oprettelse af en diskussionsliste

10. Forslag ang. placering af medlemsarrangementer

11. Forslag ang. selskabets 25 års jubilæum i 2019

12. Forslag ang. skabelse af en “fremtidscontainer”

13. Forslag ang. udgivelse af Henning Eriksens “Museumsdagbog”

14. Forslag ang. vedtægtsændring – godkendelse af generalforsamlingsreferater

15. Bestyrelsens kontaktoplysninger

Hilsen fra formanden
af Poul Lüneborg

Alle medlemmer af selskabet ønskes et godt og lykkebringende nytår. Jeg sidder og skriver denne hilsen på 3. dagen efter årsskiftet.

I bestyrelsen oplevede vi begyndelsen af 2017 som en tid, hvor vi var fulde af optimisme og tro på, at vi skulle nå at udrette mangt og meget indenfor selskabet. Imidlertid måtte vi i begyndelsen af juni konstatere, at tingene næppe ville gå, som vi håbede. De følgende måneder blev præget af de udfordringer, som alvorlig sygdom altid medfører. At forskellige kræftsygdomme i sidste halvdel af året skulle ramme vores webmaster Haakon Fløe Jensen, redaktør Henning Eriksen og kasserer Henning Backs havde vi ingen forestilling om i sommermånederne.

Det har været meget tungt, at skulle sige farvel til både Haakon Fløe Jensen og Henning Eriksen, 2 gode kammerater, som gennem mange år har engageret sig i arbejdet indenfor selskabet. Hertil kommer at også Henning Backs nu må anses for at ligge for døden.

Det er svært for mig at udtrykke den sorg, som jeg føler, på grund af den skæbne der er blevet dem alle 3 til dels.

Vi skal nu samles på Fuglsangscentret lørdag den 17. februar til den ordinære generalforsamling i lyset heraf.

Jeg håber, at rigtig mange medlemmer vil støtte op om selskabet ved at møde frem til generalforsamlingen, det har vi, som er tilbage i bestyrelsen, brug for. Der er tillige hårdt brug for, at mange tager under overvejelse, at lade sig indvælge i bestyrelsen. Vi har et spændende og inspirerende samarbejde og samvær i selskabets bestyrelse. Her er der mulighed for at kaste sig over opgaver, som man brænder for.

I dette nyhedsbrev kan man læse beretningen om de sidste 12 måneders arbejde. Vi har i bestyrelsen derudover udarbejdet en række forslag, som vi skal drøfte. Vi har valgt denne fremgangsmåde for at sikre at alle forslag og ideer bliver behandlet på en måde, som alle medlemmer kan føle sig trygge ved.

Jeg opfordrer alle medlemmer til at indbetale kontingentet på 150 kr. for 2018 og derefter tilmelde sig til generalforsamlingen.

Jeg selv og mine kolleger i bestyrelsen glæder os til at møde alle deltagere lørdag den 17. februar på Fuglsangscentret.

Jeg er sikker på, at mange vil finde museumsinspektør Jacob Kjærgaards foredrag søndag formiddag inspirerende. Her bliver der en enestående lejlighed til at få nyt om Den Blindehistoriske Samling ved Medicinsk Museion.

God læselyst og på gensyn.

Tid til betaling af kontingent 2018
af Poul Lüneborg, formand

Jeg minder om at det nu er på tide at betale kontingent for 2018. Kontingentet på 150 kr. for alle medlemmer skal indbetales på selskabets konto i Danske Bank reg. 1551 kontonr. 0501697. Det vil være en stor lettelse for mig, hvis du sender mig en mail om indbetalingen, da jeg for tiden varetager både hvervet som formand og kasserer. Har du ikke mulighed for at betale kontingentet ved bankoverførsel bedes du kontakte mig, så vi kan aftale en praktisk løsning, da jeg endnu ikke har fået rådighed over de girokort som kasserer Henning Backs ligger inde med.

Jeg kan kontaktes på telefon 44 95 04 72 eller mobil 23 31 05 21.

Min mail er poul.luneborg@gmail.com

Invitation, program og dagsorden til GF 2018
af Poul Lüneborg, formand

Invitation, program og dagsorden til generalforsamling 2018.

Det er for mig en stor glæde på bestyrelsens vegne, at kunne byde alle medlemmer velkommen til årets generalforsamling, som finder sted på Fuglsangscentret fra lørdag den 17. til søndag den 18. februar 2018.

Vi forventer, at deltagerne ankommer til Fredericia, så indkvartering kan ske omkring kl. 13.00.

Selve generalforsamlingen, der forventes at finde sted i Konference 1, begynder kl. 14.00 og varer sandsynligvis frem til kl. 17.00, afbrudt midtvejs af en kaffe/te pause.

Efter generalforsamlingen serveres kl. 18.30 festmiddag i Opholdsstuen, så deltagerne kan fortsætte hyggeligt samvær efter middagen samme sted.

Bestyrelsen har besluttet at dække merprisen på 75 kr. pr. deltager for festmenu i separat lokale for at skabe de bedst tænkelige rammer for en underholdende og inspirerende aften. Efter middagen vil det derfor være muligt for deltagerne at bidrage til den fælles underholdning med fortællinger, sange og andet.

Søndag morgen serveres der morgenmad fra kl. 7.00 til 9.30.

Kl. 10.00 fortæller museumsinspektør Jacob Kjærgaard fra Medicinsk Museion om ”Den Blindehistoriske Samling”. Jacob Kjærgaard har gennem de sidste 2 år været projektansat ved Medicinsk Museion med ansvar for at gennemføre en omfattende digitalisering af samlingen. Dette arrangement forventes også at finde sted i Konference 1. Det vil naturligvis blive muligt at kommentere og stille spørgsmål til Jacob Kjærgaard efter hans oplæg.

Under foredraget, som forventes at vare frem til kl. 11.30, vil der blive serveret kaffe/te.

Kl. 12.00 serveres der frokost i restauranten.

Arrangementet slutter kl. 13.00, hvorefter hjemrejse kan planlægges.

Prisen for deltagelse i arrangementet er 450 kr. Bindende tilmelding sker ved, senest torsdag den 1. februar 2018, at indbetale beløbet til selskabets bank – Reg nr. 1551 konto nr. 0501697. Hvis du har brug for et girokort til indbetalingen, skal du henvende dig til mig, Poul Lüneborg, Kålundsvej 6 A, 3520 Farum, tlf. 44 95 04 72 eller mob 23 31 05 21, Mail poul.luneborg@gmail.com. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at kontingentet for 2018 på 150 kr. skal være indbetalt til selskabet inden generalforsamlingen, for at kunne deltage i denne. Bestyrelsen planlægger at udsende opfordring til indbetaling af kontingent i løbet af den første uge af januar 2018.

Der er foreløbig reserveret 30 værelser på Fuglsangscentret, som vi naturligvis håber bliver besat. Jeg kan derfor kun opfordre dig til hurtigst muligt at tage stilling til din deltagelse i arrangementet. Tilmeldingsfristen den 2. februar 2018 er fastsat, så bestyrelsen kan tage stilling til det endelige deltagerantal 14 dage før arrangementet og fremsende den endelige deltagerliste til Fuglsangscentret til trykning i punkt og sortskrift.

Her følger til slut forslag til dagsordenen for generalforsamlingen. Dagsordenen skal, ifølge vedtægternes §7 stk. 5, indeholde en række punkter. Disse er alle indeholdt i det efterfølgende forslag. Endelig skal det nævnes, at generalforsamlingen ifølge vedtægternes §7 stk. 3 og 4 skal indkaldes med 4 ugers varsel og afholdes i årets første kvartal. Selskabets vedtægter er senest revideret på generalforsamlingen den 18. februar 2017.

Dagsordensforslag:

1. Åbning og velkomst ved formand Poul Lüneborg.

2. Navneopråb, præsentation af deltagerne.

3. Valg af dirigent og stemmetællere.

4. Godkendelse af dagsorden.

5. Godkendelse af referatet af sidste års generalforsamling afholdt den 18. februar 2017. Referatet blev offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 2/2017, som udkom den 4. marts 2017.

6. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse. Beretningen er offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 1/2018.

7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2017 med tilhørende revisionspåtegning til godkendelse.

Regnskabet og revisionsprotokollen forventes offentliggjort i forbindelse med udsendelse af Medlemsbrev nr. 1/2017 umiddelbart før generalforsamlingen.

8. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes uændret på 150 kr.

9. Indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, i et tilgængeligt medie, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse).

Der foreligger på nuværende tidspunkt følgende forslag:

– Forslag ang. modernisering af hjemmesiden.

– Beskrivelse af revisorernes opgave.

– Udligning af rejseudgifter til gf.

– Om Medlemslisten.

– Om oprettelse af en diskussionsliste.

– Om placering af medlemsarrangementer.

– Om selskabets 25 års jubilæum i 2019.

– Om skabelse af en “fremtidscontainer”.

– Om udgivelse af Henning Eriksens “Museumsdagbog”.

Ovennævnte 9 forslag fra bestyrelsen er offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 1/2017.

10. Forslag om ændring af selskabets vedtægter. Bestyrelsen foreslår, at proceduren for godkendelse af generalforsamlingsreferater ændres, Forslaget er offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 1/2018.

11. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

a. Formand Poul Lüneborg valgt for 2 år i 2016.

b. Kasserer Henning Backs, valgt for 2 år i 2017 – på grund af sygdom ser Henning sig nødsaget til at trække sig efter et år.

c. René Ruby valgt for 2 år i 2016.

d. Henning Eriksen valgt på sidste års generalforsamling for en et års periode – på grund af Hennings død skal der vælges en afløser for ham.

e. Suppleanterne Leif Martinussen og Erik Kiørby , valgt for et år i 2017 – Erik Kiørby har meddelt athan ikke genopstiller.

f. Revisorerne Inge Valin og Ove Gibskov, valgt i 2017.

g. Henrik Olsen Revisorsuppleant for et år.

12. Eventuelt.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Formandens beretning
af Poul Lüneborg

Beretning 2017-2018 for Blindehistorisk Selskab

Denne beretning dækker perioden fra generalforsamlingen den 18. februar 2017 til generalforsamlingen den 17. februar 2018. I beretningsperioden har bestyrelsen haft følgende sammensætning:

Poul Lüneborg, formand

René Ruby, næstformand

Henning Backs, kasserer

Henning Eriksen, redaktør

Thorvald Kølle, sekretær

Leif Martinussen, 1. suppleant

Erik Kiørby, 2. suppleant

Vedtægternes § 6 stk. 3 fastsætter, at der hvert år skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder. Der er i beretningsperioden afholdt 6 møder.

Konstitueringen, som fremgår af ovenstående blev besluttet på det første møde afholdt umiddelbart efter afslutningen af sidste års generalforsamling.

Alle medlemmer af bestyrelsen har med engagement bestræbt sig på at realisere opstillede mål for at sikre gennemførelsen af vedtagelserne på møderne. Begge suppleanter har så vidt muligt deltaget i alle møder.

Bestyrelsens arbejde har i beretningsperioden været ramt af betydelige vanskeligheder som følge af sygdom og dødsfald.

Haakon Fløe Jensen, der har været selskabets trofaste webmaster gennem de seneste 6 år, afgik ved døden den 22. september 2017. I Medlemsbrev nr. 3/2017, udsendt den 25. oktober 2017 til alle medlemmer, fortalte jeg om Håkons store indsats og vanskelighederne ved at finde en afløser for ham.

3 måneder senere modtog bestyrelsen det næste triste budskab om, at redaktør Henning Eriksen den 22. december var sovet ind i sit eget hjem efter lang tids sygdom. Henning – kaldet Dollerup blandt venner – var en ildsjæl, når det gjaldt at beskrive blindes historie. Han har været engageret i selskabets arbejde lige fra starten i 1994. Jeg henviser til mine mindeord om Hennings indsats i DBs Medlemsblad nr. 1/2018.

Som om disse 2 dødsfald ikke var nok, så modtog bestyrelsen med forfærdelse ved årsskiftet besked om, at også kasserer Henning Backs ligger for døden på grund af alvorlig sygdom efter længere tids sygdom.

Bestyrelsens 3 sidste møder har således været uden kasserer og redaktør, men at alvorlig sygdom så hurtigt skulle indhente vore kolleger, havde vi svært ved at forestille os. Disse forhold har selvsagt påvirket bestyrelsens muligheder for at gennemføre trufne beslutninger.

De resultater, som det trods alt er lykkedes for bestyrelsen at gennemføre vil blive belyst i de følgende 8 afsnit.

1. Medlemsstatus.

Ved udgangen af 2016 talte selskabet 108 medlemmer, heraf var 106 enkeltpersoner og dertil kom institutionerne Brede gård og NOTA.

Efter generalforsamlingen blev alle medlemmer som endnu ikke havde betalt kontingent kontaktet pr. brev og i en række tilfælde også pr. telefon. Denne gennemgang førte til, at der var enkelte som ikke ønskede at forny deres medlemskab. På alle møder i bestyrelsen har dagsordenen indeholdt et punkt vedrørende hvervning af nye medlemmer. Vigtigheden af, at alle medlemmer gør en indsats for at skaffe nye medlemmer blandt Blinde og svagsynede, blandt deres venner, familie og andre med interesse for blindes historie, kan ikke gentages ofte nok.

Vi har tilstræbt at gøre selskabet synligt overfor medlemmer af Dansk Blindesamfund ved, i så godt som alle numre af Medlemsbladet i de forløbne 12 måneder, at indrykke en artikel i rubrikken ”Meddelelser” om forskellige emner og aktiviteter.

I sidste beretning fortalte vi om det brev, vi havde sendt til 30 institutioner, foreninger og virksomheder indenfor det, der populært betegnes Synsdanmark. De ubesvarede breve fra oktober 2016 er i perioden blevet fulgt op, hvilket har resulteret i, at Blindeinstituttet, Synscenter Refsnæs og Blindes Arbejde har tegnet medlemskab af selskabet. Det er der i høj grad grund til at glæde sig over. I selskabet har vi brug for deres støtte og vi mener i al beskedenhed, at selskabet kan bibringe disse kollektive medlemmer væsentlig viden om blindes forhold til brug for udviklingen af deres arbejde.

Den informationsfolder, som vi lod fremstille og som vi i december måned 2016 udsendte til alle medlemmer med en opfordring til at bruge den i forbindelse med hvervning af nye medlemmer udenfor DBs medlemskreds, har tilsyneladende ikke haft den effekt, som vi i bestyrelsen havde håbet på. Baggrunden for dette initiativ var den, at vi har brug for økonomisk støtte fra så mange som muligt og hjælp til at informere om selskabets arbejde. Dertil kommer, at nogle af selskabets medlemmer fra tid til anden har behov for bistand fra frivillige til at gennemgå og registrere dokumenter og lignende med henblik på eventuel arkivering.

For at nå ud med information om selskabet til mennesker udenfor DBs medlemskreds, har vi desuden rettet henvendelse til landsformand Thorkild Olesen for at forhøre os om, hvorvidt selskabets arbejde direkte eller indirekte kunne omtales i artikler i tidsskriftet Øjeblikket, der udsendes i 80.000 eksemplarer til mennesker som støtter DBS økonomisk. Det vil i løbet af 2018 vise sig, om der bliver mulighed herfor.

I løbet af 2017 har vi sagt farvel til 3 medlemmer som er afgået ved døden. Det samlede resultat af anstrengelserne med at skaffe nye medlemmer har betydet, at vi i skrivende stund tæller 125 medlemmer. Der er altså tale om en vækst.

2. Selskabets medlemsliste

Selskabet udsendte den 16 juli 2016 på baggrund af en beslutning på generalforsamlingen nogle måneder forinden for første gang en medlemsliste til alle medlemmer i 4 medier efter det enkelte medlems eget valg.

Medlemslisten er at betragte som en intern liste, som ikke lægges på selskabets hjemmeside. Listen skal alene tjene til at øge kendskabet medlemmerne imellem og inspirere til at gøre en aktiv indsats for fremme af selskabets arbejde.

I forlængelse af den positive modtagelse af dette tiltag på sidste års generalforsamling, blev der den 19. april 2017 udsendt Medlemsbrev nr. 2/2017 med 3 budskaber. Information om den nyvalgte bestyrelses konstituering, en opdateret medlemsliste omfattende 114 medlemmer samt et eksemplar af selskabets vedtægter, således som denne blev justeret på generalforsamlingen. Bestyrelsen betragter det som noget positivt, at kun 5 medlemmer ikke ønskede eller kun delvist ønskede deres kontaktoplysninger optaget på listen.

Bestyrelsen foreslår en evaluering af forslaget på den kommende generalforsamling, og af der hvert år udsendes en medlemsliste efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling, jf. særskilt forslag herom.

3. Arbejdsgruppen mellem selskabet og DBs Fritids- og Kulturpolitiske udvalg

Bestyrelsen genudpegede på sit møde den 14. marts 2017 Poul Lüneborg og Henning Eriksen som selskabets repræsentanter i gruppen. Det har også i indeværende beretningsperiode været Karen Marie Petersen og Ove Gibskov, der har repræsenteret DBs Fritids- og Kulturpolitiske Udvalg.

Gruppen har i perioden afholdt et heldagsmøde den 1. juni 2017 på Synscenter Refsnæs med deltagelse af centrets ledelse, landsformand Thorkild Olesen og museumsinspektør Jacob Kjærgaard fra Medicinsk Museion. På mødet blev de blindehistoriske samlinger på Synscenter Refsnæs gennemgået. Derudover drøftedes, hvorledes disse samlinger kunne sikres for fremtiden og endelig gav Jacob Kjærgaard en status over den Blindehistoriske Samling, som han havde medvirket til at gennemgå og sikre gennem en digitaliseret registrering. Det var et særdeles nyttigt møde i arbejdsgruppen. Gruppen sluttede sit møde med en vedtagelse, hvorefter DBS blev opfordret til på gruppens vegne at henstille til Synscenter Refsnæs om at optage forhandling med Region Sjælland om en fremtidig sikring af centrets historiske samlinger gennem en permanent placering på Synscenter Refsnæs samt gennem en bevilling af økonomisk støtte til samlingens registrering og vedligeholdelse.

Gruppen har desuden taget initiativ til et opfølgende møde med Post-, Tele- og Kommunikationsmuseet, Enigma. Dette møde afholdes den 15. januar 2018 og vil navnlig fokusere på historier om bidrag angående initiativer – bl.a. baseret på eksisterende teknologier til en kommende udstilling på museet. Selskabet vil på dette møde være repræsenteret af formanden og næstformanden på grund af Henning Eriksens død.

Arbejdsgruppen planlægger afholdelsen af yderligere et møde med deltagelse af Ion Meyer fra Medicinsk Museion for blandt andet at drøfte, hvorledes den blindehistoriske samling kan suppleres. Her har vi fra selskabets side peget på projektet vedrørende registrering af blindehistoriske effekter.

Derudover har arbejdsgruppen, inspireret af Medicinsk Museion, opfordret selskabet til at gennemføre en interviewundersøgelse til belysning af blindes levevilkår i 1970-erne. Dette projekt omtales nedenfor under pkt.4, det samme gælder Registreringsprojektet.

Gruppens møde med Ion Meyer vil derudover søge en afklaring af, i hvilket omfang og på hvilke vilkår det vil være muligt at låne dubletter fra Den Blindehistoriske Samling til udstillinger og lignende rundt om i landet.

Selskabets beretning for 2016/2017 indeholdt en orientering om, at arbejdsgruppen havde fremsendt 3 anbefalinger til ledelsen i DBS. Det drejede sig om følgende:

– Forretningsudvalget opfordres til at tage initiativ til at fortsætte indleveringen af foreningens arkivalier til Rigsarkivet.

– Forretningsudvalget opfordres til at tage initiativ til digitalisering af medlemsbladet fra 1923 til 1999 og til tidsskriftet Blindesagen for årene 1972 til 2000.

– Forretningsudvalget opfordres til at søge etableret en praksis, hvorefter der altid tages initiativ til, at væsentlige begivenheder indenfor foreningen sikres for eftertiden og for medlemmerne gennem produktion af en lydoptagelse af disse.

Landsformand Thorkild Olesen har i slutningen af 2017 oplyst, at der er lagt planer for gennemførelsen af de 2 første anbefalinger med henblik på, at de er gennemført i løbet af 2018. Den 3. anbefaling er blevet indarbejdet i rutinerne i DBs informationsafdeling.

4. Selskabets egne projekter i det forløbne år

4.1. Blindes Arbejdes arkiv

I begyndelsen af april 2017 kunne medlemmerne i Nyhedsbrev nr. 2 læse en rapport fra René Ruby om indleveringen af BAs arkiv til Rigsarkivet. Det indleverede arkiv dækker en periode på ca. 80 år.

Dette projekt blev besluttet forsøgt iværksat på bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen i 2016. Det var derfor en særdeles glædelig begivenhed, at kunne informere om, at dette vigtige arkiv gennem økonomisk støtte fra Blindes Støttefond nu var sikret for eftertiden.

4.2. Blindes Støttefonds arkiv.

I maj måned 2017 besluttede bestyrelsen for Blindes Støttefond, at fondens arkiv skulle indleveres til Rigsarkivet, som i forvejen lå inde med et betydeligt arkivmateriale vedrørende ”Foreningen til Fremme af Blindes Selvvirksomhed” fra januar 1862. Nævnte forening udgør en meget væsentlig del af de fonde, som er sammenlagt under Blindes Støttefond. Selskabets næstformand René Ruby blev også sat på at gennemføre denne opgave. I Nyhedsbrev nr. 4 fra 2017 kunne man læse hans rapport om projektets gennemførelse.

Med indleveringen af Blindes Støttefonds arkiv er et af de sidste store institutions- og organisationsarkiver registreret og bevaret. Det er utroligt glædeligt, at også dette arkiv nu er sikret og tilgængeligt for forskning og interesserede.

4.3. Henning Eriksens Museumsdagbog.

Selskabets seneste beretning indeholdt en orientering om, at Henning Eriksen var ansat som frivillig medarbejder ved den blindehistoriske samling på Blindeinstituttet i årene 2001 til 2011, hvorefter samlingen blev overdraget til Medicinsk Museion. I gennem den nævnte 10-års periode skrev Henning Eriksen dagbog.

Efter generalforsamlingen i 2017 sørgede René Ruby for indlevering af manuskriptet og de 2 vurderinger, som blev omtalt i den seneste beretning, til Rigsarkivet.

Bestyrelsen har i beretningsperioden arbejdet på at afklare, hvorledes der kunne skaffes de fornødne midler til udgivelsen af manuskriptet efter en kritisk redaktion af dette. Dorte H. Silver har indvilget i at forestå den redaktionelle bearbejdning af manuskriptet, ligesom der er indhentet tilbud fra forlaget Kahrius. På baggrund af det af bestyrelsen udarbejdede budget på ca. 60.000 kr. til udgivelsen, er det lykkedes at få tilsagn fra DBS på 30.000 kr. til gennemførelsen af udgivelsen.

Det er bestyrelsens håb, at denne udgivelse kan præsenteres i løbet af juni måned 2018 forud for afslutningen af digitaliseringsprojektet af Den Blindehistoriske Samling ved Medicinsk Museion. Udgivelsen vil være et fornemt supplement til samlingen og være en værdigt markering af den meget store indsats, som Henning Eriksen frem til sin død har ydet til bevarelsen af blindes historie.

4.4. Indlevering af arkiver til Rigsarkivet.

Bestyrelsen blev på sidste års generalforsamling opfordret til, i en artikel i et Nyhedsbrev, at give en orientering om fremgangsmåden ved indlevering af arkivmateriale til Rigsarkivet, idet dette kunne være til inspiration for bestyrelserne i Dansk Blindesamfunds lokalkredse og foreninger på blindeområdet. René Ruby gav i Nyhedsbrev nr. 4, som udkom i begyndelsen af oktober 2017 en sådan orientering. Det er bestyrelsens håb, at mange medlemmer vil bruge denne artikel til at opfordre bestyrelserne i de nævnte foreninger til at overveje, om ikke det ville være en god ide at indlevere foreningens arkiv til Rigsarkivet, idet man her er interesseret i at få den danske blindesag belyst gennem et bredt dækkende arkivmateriale. Bestyrelsen bistår gerne med at fremme sådanne forslag.

4.5. Dansk Blindesamfunds 52 interview med blinde fra begyndelsen af 1990-erne.

På baggrund af den orientering om disse interview, som blev givet i sidste års beretning, har bestyrelsen arbejdet videre med et projekt under titlen ”Blindes levevilkår gennem 150 år”.

Selskabets næstformand René Ruby fremlagde på bestyrelsens møde den 23. november 2017 en redegørelse på 4 sider om, hvorledes et sådant projekt kunne tænkes realiseret. Der vil være tale om et projekt, som løber over 3 år med ham selv som ansvarlig for projektets gennemførelse.

Beskrivelsen af blindes levevilkår gennem de sidste 150 år skulle baseres på breve i Rigsarkivet fra instituttets elever, de 52 ovennævnte interview og en række senere interviewprojekter. Projektet vil forudsætte en finansiering på ca. 810.000 kr. gennem bevillinger fra fonde samt medvirken fra både DBS og Medicinsk Museion.

Det er bestyrelsens plan at tage kontakt til DBS og Medicinsk Museion efter generalforsamlingen for at undersøge om der er interesse for og vilje til at gennemføre et projekt som det beskrevne.

4.6. Projektregistrering af blindehistoriske effekter

Dette projekt blev startet i 2015. Projektet er omtalt ovenfor under pkt. 3 sammen med selskabets interviewprojekt angående Blindes levevilkår i 1970-erne.

Det har, som beskrevet i beretningen fra 2016/2017, været svært at få ”løbet projektet i gang” på trods af flere artikler i såvel DBs medlemsblade, selskabets nyhedsbreve og diverse medlemsbreve. Men nu ser det ud som om de mange og vedvarende informationsanstrengelser om dette initiativ begynder at bære frugt. Bestyrelsen har i løbet af 2017 modtaget adskillige henvendelser fra medlemmer og andre. Det drejer sig blandt andet om en henvendelse fra Blindeinstituttets hjælpemiddeludstilling med forslag om at vurdere hjælpemidler som udgår af udstillingen på grund af alder eller som følge af den teknologiske udvikling. Flere medlemmer har derudover henvendt sig for at få en vurdering af om forskellige hjælpemidler og bøger i punktskrift kunne være af interesse. Henning Eriksen og Leif Martinussen har løbende modtaget disse henvendelser. Arbejdet er imidlertid gået i stå på grund af Henning Eriksens alvorlige sygdom og død.

Det bliver en opgave for den kommende bestyrelse, at tage kontakt til de 8 modtagne henvendelser til registreringsprojektet.

4.7. Projekt ”Blindes levevilkår i 1970-erne”.

Selskabet blev i 2016 opfordret til at gennemføre en interviewundersøgelse til belysning af blindes levevilkår i 1970-erne.

Undersøgelsen skulle belyse blindes leve- og arbejdsvilkår i 1970-erne på baggrund af de ændrede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, som indtraf i løbet af 1960-erne. Medicinsk Museion havde overfor arbejdsgruppen, nedsat blandt selskabet og DBs Fritids- og Kulturpolitiske udvalg, givet udtryk for, at man manglede en sådan dokumentation.

Bestyrelsen nedsatte på denne baggrund en projektgruppe bestående af 5 af selskabets aktive medlemmer. Gruppen holdt et møde i forbindelse med sidste års generalforsamling, men har i løbet af beretningsperioden ikke set sig i stand til at komme videre med projektets gennemførelse på grundlag af det spørgeskema, som var blevet udarbejdet. Thorben Koed Thomsen fremlagde som gruppens koordinator på bestyrelsens møde den 23. november 2017 en redegørelse, hvori han konkluderede, at andre med mere tid til opgaven måtte tage over. Bestyrelsen kunne ikke tiltræde et forslag om at udsende spørgeskemaet til de udvalgte interviewpersoner og overlade det til hver enkelt at tage stilling til at besvare spørgsmålene og fremsende svarene til en projektkoordinator. Bestyrelsen beklager, at det ikke er lykkedes at færdiggøre dette projekt i indeværende beretningsperioden, som planlagt.

Dette projekt er derfor ligeledes en opgave, som den kommende bestyrelse må finde nye udveje for at gennemføre.

4.8. Dansk Blindesamfunds Amatørteater.

I forbindelse med afviklingen af Dansk Blindesamfunds Amatørteater i begyndelsen af 2007, fik selskabet overleveret denne forenings formue og 81 DAT bånd med optagelser af teatrets forestillinger gennem årene.

2017 var således 10-året for teatrets opløsning. For at fastholde kendskabet til amatørteatret og dets betydning for blinde har selskabet i beretningsperioden gennemført en række tiltag. Blandt disse skal nævnes:

– 2 medlemsarrangementer med fokus på teatrets forestillinger, jf. omtalen af disse arrangementer nedenfor under pkt. 7.

– Der er indsamlet navne og kontaktoplysninger på 45 af teatrets tidligere medlemmer, der stadig lever. Disse oplysninger er blandt andet brugt til at invitere disse medlemmer til selskabets ovennævnte medlemsarrangementer.

– Der er afholdt et møde med fhv. formand Hans Erik Olsen, for at opdatere selskabets samling af amatørteatrets digitaliserede forestillinger. Selskabets arkiv omfatter for tiden 30 forestillinger. Ifølge en liste over optagne forestillinger på de 81 DAT bånd skulle disse indeholde optagelser af 49 forestillinger. Der tilbagestår derfor stadig et arbejde med at få et endeligt overblik over hvor mange af amatørteatrets forestillinger, der er bevaret i digital form. Bestyrelsen vil arbejde videre på at tilvejebringe en sådan afklaring.

– Henning Eriksen foreslog på bestyrelsens møde den 12. januar 2017, at der gennemføres en række interview af amatørteatrets tidligere medlemmer, som stadig lever, for at belyse amatørteatrets virksomhed og betydning. Det var blandt andet til dette formål bestyrelsen begyndte at indsamle oplysning om teatrets tidligere medlemmer. Dette projekt er desværre ind til videre sat i bero på grund af Henning Eriksens sygdom og død.

4.9. Registrering af blindes sports- og idrætsaktiviteter.

Bestyrelsen tiltrådte på sit møde den 8. juni 2017 et forslag fra Henning Eriksen om at påbegynde en registrering af artikler m.v. vedr. dette emne.

Det er tanken at oprette et særligt menupunkt på foreningens hjemmeside vedrørende Sport og idræt.

Som inspiration til dette arbejde indrykkede Henning Eriksen i Nyhedsbrev nr. 4 fra oktober 2017 en oversigtsartikel om emnet. Derudover har Leif Martinussen på bestyrelsens møde den 8. juni 2017 givet en omfattende orientering om det betydelige arkivmateriale, som han besidder om dette emne og som han er ved at systematisere.

4.10. Førerhundens historie i Danmark før 1949.

Gennem hele beretningsperioden har jeg arbejdet med at færdiggøre en fremstilling af dette emne. Det har jeg fået mulighed for takket være bevillinger fra selskabet, Dansk Blindesamfund og Landsorganisationen af Førerhundebrugere på tilsammen 15.000 kr. til dækning af sekretærbistand i forbindelse med studier på Rigsarkivet og på Det Kongelige Bibliotek.

Disse studier har ført til en betydelig udvidelse af projektet.

På grundlag af et budget på ca. 60.000 kr. for en eventuel udgivelse af en publikation på ca. 100 sider plus illustrationer har jeg fra DBS modtaget et tilsagn på foreløbig 30.000 kr. til publikationens udgivelse.

5. Informationsvirksomhed

5.1. Udsendte nyhedsbreve

Ifølge §3 i selskabets vedtægter udsendes der et nyhedsbrev, så ofte det er praktisk og økonomisk muligt, dog mindst 2 gange årligt.

I 2017 blev der udsendt 4 nyhedsbreve, medens der i skrivende stund kun er truffet beslutning om udsendelse af 2 nyhedsbreve i 2018, et forud for generalforsamlingen og et i april måned indeholdende blandt andet referatet af generalforsamlingen. Det bliver således op til bestyrelsen som vælges på generalforsamlingen, at beslutte det endelige antal nyhedsbreve for dette år. Alle nyhedsbreve udsendes i 4 medier efter medlemmernes ønske – almindelig tryk, indlæst på CD, som et elektronisk dokument, eller i punktskrift. DBs sekretariat bistår mod betaling med at producere de 3 førstnævnte versioner, medens Refsnæsskolens trykkeri fortsat forestår punktudgaven, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for. På grund af nedbrud af punktprinteren på Synscenter Refsnæs blev punktudgaven af Nyhedsbrev nr. 4 i 2017 produceret på DBs hovedkontor efter gældende afregningstakst.

Bestyrelsen har i beretningsperioden kunnet glæde sig over at modtage en række bidrag til selskabets nyhedsbreve af høj kvalitet og relevans. Sådanne artikler bidrager til at gøre nyhedsbrevene interessante og til tider morsomme. Det vil vi gerne takke alle bidragydere for.

5.2. Hjemmesiden – www.blindehistorie.dk.

I bestyrelsen har vi som anført været meget glade for samarbejdet med selskabets mangeårige webmaster Haakon Fløe Jensen frem til august måned 2017, hvor alvorlig sygdom bragte hans bistand til ophør.

Det er endnu ikke lykkedes for bestyrelsen at finde en afløser trods efterlysning af kandidater til hvervet i medlemsbrev nr. 3 fra den 25. oktober 2017.

Jeg har med bistand af Bue Vester Andersen klaret de mest presserende opdateringer af hjemmesiden, efter at jeg har fået adgang til denne. Bue Vester Andersen har foreslået en modernisering af selskabets hjemmeside, jf. særskilt forslag herom.

Der er i beretningsperioden iværksat 2 nye tiltag på hjemmesiden:

For det første har bestyrelsen ladet udarbejde en omfattende litteraturoversigt, som er blevet revideret pr. juli 2017. Litteraturoversigtens 2 dele omfatter 25 sider. Bestyrelsen har i beretningsperioden desuden truffet beslutning om at supplere listen med en del 3 omfattende den litteraturoversigt, som det tidligere Blindehistoriske Museum har ladet udarbejde. Denne liste er på mere end 100 sider. Det har ikke været muligt at afsætte tid til klargøringen af dette omfattende supplement til selskabets egen litteraturoversigt inden generalforsamlingen, ligesom den planlagte opdatering af del 1 og 2 pr. januar 2018 er udskudt indtil videre.

Litteraturoversigten har resulteret i en række henvendelser fra mennesker, der er i færd med at belyse en problemstilling på blindeområdet. Det drejer sig om flere studerende og mennesker, som er ved at gennemføre et dokumentationsprojekt.

For det andet er de 17 anførte links på hjemmesiden forsynet med stikordsbeskrivelser til forklaring af deres blindehistoriske relevans.

Hjemmesidens menupunkt med optagelser af medlemsarrangementer er endnu ikke fuldt ud blevet opdateret.

5.3. Andre informationskanaler

Bestyrelsen har udsendt 4 medlemsbreve i alle 4 medier til medlemmerne. Derudover har vi også bestræbt os på at gøre selskabet synligt gennem artikler i næsten alle Medlemsblade.

Endelig skal det under dette punkt anføres, at bestyrelsen drøftede oprettelsen af en diskussionsliste på DBS server, i forbindelse med etableringen sidste år af en elektronisk postliste, jf. særskilt forslag herom.

6. Selskabets elektroniske arkiv.

Selskabets seneste beretning indeholdt en beskrivelse af opdateringen af det arkiv, jeg som formand fik overdraget på generalforsamlingen i 2016. Det har ikke i beretningsperioden været muligt at afse tid til en yderligere opdatering af arkivet, bortset fra enkelte emner som f.eks. Dansk Amatørteaters digitaliserede forestillinger.

7. Medlemsarrangementer.

Den 18. maj 2017 gennemførtes på initiativ af brødrene Hans Erik og Henrik Olsen et arrangement i salen på solterrasserne i Valby. Knap 40 deltog i arrangementet. Hans Erik fortalte og Henrik styrede lydanlægget på en aften, hvor deltagerne oplevede Dansk Blindesamfunds Amatørteaters kabaretforestillinger fra 1960-erne. Det var et særdeles vellykket arrangement, som kan genhøres på selskabets hjemmeside.

Den 23. november 2017 fulgtes op med yderligere et arrangement samme sted med 25 deltagere. Her fortalte selskabets fhv. kasserer Arne Krogh på en særdeles levende måde om Amatørteatrets historie og betydning. Dette oplæg blev efterfulgt af afspilning af teatrets opsætning fra 2000 af Gustav Wieds forestilling Skærmydsler.

Der var blandt de fremmødte stor tilfredshed med kombinationen med et oplæg efterfulgt af et af teatrets forestillinger. Dette arrangement vil også snart kunne genopleves på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen har derudover truffet beslutning om 2 medlemsarrangementer efter generalforsamlingen. For det første kommer museumsinspektør Jacob Kjærgaard fra Medicinsk Museion søndag den 18. februar 2017 og fortæller om Den Blindehistoriske Samling i lyset af det omfattende digitaliseringsprojekt. Mødet finder sted på Fuglsangscentret dagen efter generalforsamlingen. Dernæst planlægges et arrangement i maj måned med Hans Erik og Henrik Olsen, der kommer og fortæller om deres livshistorie gennem tale og lydoptagelser.

8. Økonomi

Kasserer Henning Backs har lagt et stort arbejde i at forvalte selskabets økonomiske forhold, i overensstemmelse med et af bestyrelsen vedtaget budget. Hertil kommer opgaverne med at passe medlemskartoteket og opgaven med at administrere medlemslisten.

En ændring af selskabets vedtægt på sidste års generalforsamling bemyndigede bestyrelsen til at investere 125.000 kr. i værdipapirer bestående af op til 30 % aktier og resten i realkreditobligationer. I juni måned 2017 blev det tilsyneladende sværere og sværere for Henning Backs at varetage opgaverne på grund af hans alvorlige sygdom, hvilket har betydet at en række beslutninger i bestyrelsen ikke er blevet gennemført. Først efter flere måneder og løbende telefonisk kontakt blev jeg klar over, at kræfterne var ved at slippe op og at der måtte findes en afløser for Henning Backs.

Jeg har i slutningen af december måned fået adgang til selskabets konto i Danske Bank. Alt er tilsyneladende i den skønneste orden. Jeg mener, at alle fakturaer nu er betalt inden årsskiftet. Indgivelsen af ansøgning om medlemstilskud fra DBS er ikke indgivet, et forhold, som jeg har forelagt for DBSs forretningsudvalg og som jeg vil søge klaret først i 2018. Den 29. december 2017 var saldoen på selskabets konto 154.557,46 kr. Det tilsvarende saldobeløb pr. 30. december 2016 var 167.038,35 kr. Der er således tale om en difference på 12.480,89 kr. Tager man det manglende medlemstilskud fra DBS i betragtning er der formentligt tale om et mindre overskud idet medlemstilskuddet for 2016 udgjorde 14.400 kr., hvortil kommer at selskabet har haft stigende medlemstilgang i 2017.

Det er mit håb, at det vil være muligt at få opstillet et regnskab for 2017, som kan forelægges for selskabets revisorer inden udsendelse med et medlemsbrev til alle medlemmer inden generalforsamlingen.

Forslag ang. modernisering af hjemmesiden
af Poul Lüneborg, formand

Efter at selskabet i september måned 2017 mistede vores webmaster gennem de sidste 6 år, har bestyrelsen overvejet fremtiden for selskabets hjemmeside www.blindehistorie.dk

Det er afgørende, at arbejdet som webmaster for hjemmesiden er let at håndtere og lære. Hertil kommer, at hjemmesiden skal være så tilgængelig som mulig for mennesker, der benytter et skærmlæserprogram som for eksempel JAWS. Hjemmesiden skal kunne rumme både dokumenter, lydfiler og billeder.

Set med “dagens briller” trænger hjemmesiden til en opdatering ifølge Bue Vester Andersen, som har stor erfaring på området som blind bruger af hjemmesider.

Bestyrelsen skal på denne baggrund anmode generalforsamlingen om bemyndigelse til at bruge de nødvendige økonomiske midler til en opdatering som anbefalet. Det er forhåbningen, at der på generalforsamlingen lørdag den 17. februar 2017 vil foreligge et overslag fra en kompetent udbyder på området.

Forslag ang. beskrivelse af revisorernes opgave
af Poul Lüneborg, formand

På generalforsamlingen den 18. februar 2017 gav behandlingen af regnskabet og revisionsprotokollen fra de valgte revisorer anledning til en diskussion af hvori revisorernes opgave bestod.

For at afklare denne problemstilling én gang for alle blev bestyrelsen opfordret til at undersøge om der var behov for en egentlig redegørelse til præcisering af rammerne for de valgte revisorers arbejde.

I den anledning skal det fremhæves, at selskabets vedtægter indeholder følgende bestemmelse:

§ 9. Revision.

Stk. 1. Revisionen foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 2. Selskabets valgte revisorer kan ikke samtidigt vælges som medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. Ved revisionen gennemgås bøger, bilag og kassebeholdning, og der foretages en almindelig regnskabsbedømmelse.

Det er bestyrelsens vurdering af denne bestemmelse i stk. 3 indeholder en tilstrækkelig beskrivelse af de valgte revisorers opgave.

”Kulturelle Samråd i Danmark” udgav i 2008 en Håndbog i foreningsarbejde. Denne fremstilling indeholder en bred beskrivelse af de opgaver, som generalforsamlingsvalgte revisorer i en forening skal forestå. Håndbogens beskrivelse tager udgangspunkt i følgende 4 hovedpunkter:

1. Kontrol af regnskabet.

2. Sammenligning mellem budget og regnskab.

3. Kontrol af tegningsregler.

4. Kontrol af sparsommelighed.

Det er bestyrelsens opfattelse, at disse 4 punkter naturligt kan indeholdes i ordlyden i vedtægtens § 9 stk. 3.

Såfremt fremtidige revisorer valgt på selskabets generalforsamling er i tvivl om omfanget og karakteren af deres arbejde, kan der med fordel henvises til håndbogens fremstilling. Håndbogen er tilgængelig på nettet.

Bestyrelsen skal afslutningsvis anføre, at der bør udvises tilbageholdenhed med at udarbejde meget detaljerede regler om det arbejde som bestyrelsen og de valgte revisorer skal udføre. Arbejdet indenfor selskabet bygger på frivilligt arbejde og må anses for at være af et omfang, som er til at overse. Hertil kommer, at de første 33 år af selskabets virksomhed har vist, at personer der vælges til at varetag forskellig tillidshverv indenfor selskabet har en betydelig erfaring i foreningsarbejde fra især Dansk Blindesamfund.

Forslag ang. udligning af rejseudgifter til GF
af Poul Lüneborg, formand

På generalforsamlingen i 2017 fremsattes et tidligere stillet forslag om udligning af rejseudgifter blandt deltagerne i selskabets generalforsamlinger.

Bestyrelsen har behandlet forslaget og kan ikke anbefale det vedtages.

En sådan udligningsordning vil indebære en betydelig forhøjelse af prisen for at deltage i generalforsamlingerne på Fuglsangscentret. En sådan forhøjelse vil helt sikkert afholde nogle medlemmer fra at tilmelde sig til generalforsamlingerne, hvilket selskabet ikke kan være tjent med. Alternativt skal udgiften til befordring til og fra generalforsamlingen dækkes over selskabets budget. Da budgettet de seneste år har været tæt på at balancere, vil denne løsning uvægerligt indebære en kontingentforhøjelse, hvilket vil svække selskabets evne til at tiltrække nye medlemmer.

Det er på baggrund af disse betragtninger, at bestyrelsen ikke kan anbefale at forslaget fremmes til vedtagelse.

Forslag ang. medlemslisten
af Poul Lüneborg, formand

Som anført i beretningen for 2017/2018 har selskabet nu udsendt en medlemsliste både i 2016 og 2017. Der er konstateret stor tilslutning til de opstillede retningslinjer for optagelse på listen.

Når der tegnes et medlemskab af selskabet, anmodes pågældende om at tage stilling til, om vedkommende er indforstået med, hvorvidt følgende kontaktoplysninger helt eller delvist optages på listen. Det drejer sig om: navn, postadresse, telefonnummer/mobilnummer og mailadresse.

Medlemslisten er at betragte som et internt dokument, som ikke lægges på selskabets hjemmeside.

Medlemslisten udsendes en gang årligt efter den ordinære generalforsamling, som afholdes i årets første kvartal.

Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen tiltræder ovenstående som de fremtidige retningslinjer for selskabets medlemsliste.

Forslag ang. oprettelse af en diskussionsliste
af Poul Lüneborg, formand

Bestyrelsen oprettede på forslag af kasserer Henning Backs i 2016 en elektronisk liste til udsendelse af elektronisk post til alle medlemmer som har valgt at modtage selskabets Nyhedsbreve i dette medie.

I forbindelse hermed opstod spørgsmålet om selskabet tillige skulle oprette en diskussionsliste på Dansk Blindesamfunds server.

Et sådant forslag er tidligere blevet afvist med den begrundelse at kun ca. 70 % af medlemmerne afsender og modtager elektronisk post.

Bestyrelsen har valgt at lade dette forslag ligge indtil det kunne behandles på en generalforsamling.

Gennem de seneste 2 år er alle Nyhedsbreve og Medlemsbreve blevet udsendt i alle 4 medier til medlemmerne efter deres eget valg.

Bestyrelsen kan se fordele ved hurtigt at kunne kontakte flertallet af medlemmer pr. mail, men har afstået fra at benytte denne mulighed under henvisning til det vedtagne princip om, at alle medlemsrettede henvendelser skal udsendes samtidigt i de 4 medier.

Opretholdelsen af dette princip er desværre blevet betydeligt vanskeligere at opretholde efter, at Post Nord har fået lov til at lade hengå 5 dage for aflevering af en forsendelse efter, at denne er blevet indleveret. Erfaringen tilsiger, at det ofte på grund af søn- og helligdage er svært endog at overholde denne 5 dages regel.

Bestyrelsen beder på denne baggrund om generalforsamlingens stillingtagen til om det gældende samtidighedsprincip for alle 4 medier skal opretholdes i alle tilfælde.

Forslag ang. placering af medlemsarrangementer
af Poul Lüneborg, formand

På generalforsamlingen i 2017 blev spørgsmålet rejst om det ville være muligt, at sprede placeringen af medlemsarrangementer såvel geografisk som på forskellige årstider.

Udgangspunktet for bestyrelsen ved placering af medlemsarrangementer er hensynet til arrangementets karakter og hensynet til at tiltrække flest mulige medlemmer.

Derfor placeres sådanne arrangementer som udgangspunkt i hovedstadsområdet, hvor de fleste medlemmer bor, og i tilknytning til de årlige generalforsamlinger, dvs. i praksis på Fuglsangscentret i Fredericia.

For at tiltrække flest mulige medlemmer placeres medlemsarrangementer i maj / juni og oktober / november, da disse ellers vil kollidere med sommerferieperioden.

Placeringen af et medlemsarrangement udenfor hovedstadsområdet og Fuglsangscentret forudsætter, at der er en særlig begrundelse herfor. Det var for eksempel tilfældet den 18. november 2016, hvor arrangementet blev placeret på selskabets fødselsdag i forbindelse med et besøg i Henning Eriksens gamle lejlighed i Den Gamle By i Aarhus.

Bestyrelsen henstiller, at generalforsamlingen tager disse retningslinjer til efterretning.

Forslag ang. selskabets 25 års jubilæum i 2019
af Poul Lüneborg, formand

Den 18. november 2019 kan Blindehistorisk Selskab fejre sit 25 års jubilæum.

Bestyrelsen vil gerne have generalforsamlingens tilslutning til, at der afsættes en økonomisk ramme for et sådant arrangement, så planlægningen af dette kan påbegyndes i løbet af 2018.

En reception, engagement af musikere osv. koster penge, derfor foreslår bestyrelsen, at der foreløbig afsættes en ramme på 10.000 kr. til dette formål.

Forslag ang. skabelse af en “fremtidscontainer”
af Poul Lüneborg, formand

På generalforsamlingen i 2017 blev et sådant forslag fremsat til overvejelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen har af tidsmæssige og ressourcemæssige grunde ikke haft mulighed for at tage forslaget op til realitetsbehandling.

I bestyrelsen er af den opfattelse, at det vedtagende registreringsprojekt og interviewundersøgelsen om blindes levevilkår i 1970-erne må prioriteres frem for forslaget om skabelsen af en “Fremtidscontainer”. Bestyrelsen vil naturligvis se positivt på et udspil til forslagets realisering fra en gruppe medlemmer, som påtager sig denne opgave.

Generalforsamlingen anmodes om at tage denne redegørelse til efterretning.

Forslag ang. udgivelse af Henning Eriksens “Museumsdagbog”
af Poul Lüneborg, formand

I beretningen for 2017/2018 har bestyrelsen givet en redegørelse for at fremme denne udgivelse.

Det er bestyrelsens opfattelse, at Henning Eriksens “Museumsdagbog” vil bidrage til at skabe opmærksomhed om såvel Den Blindehistoriske Samling ved Medicinsk Museion som Blindehistorisk Selskab.

Det er bestyrelsens agt, at forsøge at opnå yderligere fondsstøtte ud over det af Dansk Blindesamfund givne tilsagn på 30.000 kr. I det omfang det ikke lykkes fuld ud at finansiere det udarbejdede budget for udgivelsen på 60.000 kr. skal bestyrelsen anmode om generalforsamlingens godkendelse af at selskabet finansierer en eventuel udækket del af omkostningerne ved af udgive bogen.

Forslag ang. vedtægtsændring – godkendelse af generalforsamlingsreferater
af Poul Lüneborg, formand

På den ordinære generalforsamling den 18. februar 2017 i Blindehistorisk Selskab blev bestyrelsen opfordret til at fremkomme med forslag til en ændret procedure for godkendelse af referatet af en generalforsamling i selskabet.

Med udgangspunkt i den gældende regel på området i Standardvedtægt for kredse under Dansk Blindesamfund foreslås følgende ændring/tilføjelser til selskabets gældende vedtægt, som senest blev ændret den 18. februar 2017:

1. Tilføjelse til § 7.

Som nyt stk. 16 indsættes:

Referatet af den ordinære generalforsamling godkendes ved underskrift af mødets dirigent, samt ved formandens underskrift, efter at referatet har været forelagt for bestyrelsen, der påser, at referatet afspejler mødets forløb, og at dette gengiver trufne beslutninger og valg. Efter at være underskrevet, som anført, fremsendes referatet til offentliggørelse i førstkommende nyhedsbrev senest 3 måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

2. I § 7 stk. 5, der indeholderen oplistning af punkter der som et minimum skal indeholdes i dagsordenen til en generalforsamling, stryges ”litra nr. 3. Godkendelse af referatet fra den sidst afholdte ordinære generalforsamling.”

Litra nr. 4 bliver herefter nr. 3, de efterfølgende punkter 5 til 9 får herefter numrene 4 til 8.

3. I § 10 tilføjes et nyt stk. 6:

Godkendelse af referatet af den ekstraordinære generalforsamling følger proceduren, som er beskrevet i § 7 stk. 16.

Bestyrelsens kontaktoplysninger

Formand Poul Lüneborg

Kålundsvej 6A

3520 Farum

Tlf. +45 44 95 04 72

Mobil +45 23 31 05 21

Mail: poul.luneborg@gmail.com


Næstformand René Ruby

Jagtvej 14A 2. tv.

2200 København N

Mobil +45 29 93 09 69

Mail: rene.ruby@parkmail.dk

Kasserer Henning Backs

Sekretær Thorvald Kølle

Clermontgade29. 1.

4000 Roskilde

Tlf. 22 78 18 27

Mail: thorvald@cool.dk

Redaktør Henning Eriksen

1. suppleant Leif Martinussen

Bryrupvej 55

2770 Kastrup

Tlf. +45 32 51 35 52

Mobil +45 23 26 45 52

Mail: mail@leifmartinussen.dk


2. suppleant Erik Otto Kiørbye

Finsensgade 7 2-3

6700 Esbjerg

Tlf. +45 75 13 12 28

Mobil +45 51 64 65 58

Mail: kiorbye@esenet.dk