Referat af generalforsamling 18 02 2017

Referat af generalforsamling i Blindehistorisk Selskab den 18. februar 2017 på Fuglsangscentret

Dagsorden:

1. Åbning og velkomst.

2. Navneopråb og præsentation af deltagerne.

3. Valg af dirigent og stemmetællere.

4. Godkendelse af dagsorden.

5. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 2016.

6. Bestyrelsens beretning.

7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

8. Fastsættelse af kontingent.


9. Indkomne forslag.

10. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter.

11. Valg af:

a. Kasserer,

b. Et bestyrelsesmedlem for to år,

c. Et bestyrelsesmedlem for et år,

d. To suppleanter,

e. To revisorer,

f. En revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Ad punkt 1 Åbning og velkomst:

formand Poul Lüneborg åbnede mødet og bød velkommen til de fremmødte.

Ad punkt 2 Navneopråb og præsentation af deltagerne:

Efter præsentationsrunden blev det konstateret at der var 36 stemmeberettigede deltagere til stede.

Ad punkt 3 Valg af dirigent og stemmetællere:

Som dirigent valgtes Torben Koed Thomsen uden modkandidater. Dirigenten takkede for valget og gik herefter over til valg af stemmetællere. Som stemmetællere valgtes Hans Erik Olsen, Karsten Ahrens og Per Andersen.

Ad punkt 4 Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 5 Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 2016:

Hanne Skipper foreslog at generalforsamlingsreferatet fremtidig ikke skal godkendes på generalforsamlingen, men at der i stedet skal indføres en anden procedure omkring godkendelse af referaterne af generalforsamlingerne. Det giver ikke meget mening af generalforsamlingen skal tage stilling til en begivenhed der er refereret for et helt år siden.

Haakon Fløe foreslog at referatet fremtidigt alene godkendes af dirigenten og formanden.

Formand Poul Luneborg udtrykte enighed i, at det ikke er nogen hensigtsmæssig måde referatet godkendes på og foreslog at referatet offentliggøres i det førstkommende nyhedsbrev efter en generalforsamling med en frist for at fremkomme med indsigelser hvorefter det er godkendt.

Der opnåedes enighed om at bestyrelsen overvejer og fremkommer med forslag til en ny fremtidigt procedure for godkendelse af generalforsamlingsreferater.

Herefter blev referatet af generalforsamlingen i 2016 godkendt uden yderligere bemærkninger.

Ad punkt 6 Bestyrelsens beretning:

Poul Luneborg gennemgik hovedpunkterne i den udsendte beretning. Mellem gennemgangen af de enkelte punkter i beretningen var der mulighed for debat.

Indledningsvist blev Haakon Fløe takket for hans arbejde med hjemmesiden og for fortsat at ville være webmaster på hjemmesiden.

Der var 102 medlemmer ved generalforsamlingen i 2016 og det er nu steget til 112 medlemmer. Anstrengelserne med at få institutioner til at indmelde sig er genoptaget og IBOS og Nota har således meldt sig ind

I juli 2016 udsendtes medlemslisten for første gang efter mange års diskussion af en sådan. Kun 5 medlemmer har ikke ønsket at blive påført medlemslisten.

Videre redegjorde Poul Luneborg for det genoptagede samarbejde med Dansk Blindesamfunds kulturpolitiske udvalg og selskabet og der er nu blevet udarbejdet et kommissorium for denne arbejdsgruppes arbejde.

Under den indskudte debat i beretningen konstaterede Ove Gibskov, som har sæde i gruppen, at der er et meget konstruktivt samarbejde i gruppen.

Jørgen Eckmann udtrykte glæde ved selskabets iværksatte indsamling af genstande og påpegede at hvert enkelt medlem må have på sinde at indsende genstande af historisk interesse. Videre opfordrede Jørgen Eckmann til at skabe en fremtidskontainer. Nutidsgenstande som henlægges i en sådan kontainer vil på sigt blive af historisk interesse og værdi.

Herefter fulgte flere indlæg om indlevering af genstande og hvortil de forskellige typer genstande skal indleveres til. Dette afsluttedes med en opfordring fra Hanne Skipper til formanden om at lave et indlæg til nyhedsbrevet og medlemsbladet om de præcise regler herfor.

Efter Poul Luneborg havde gennemgået selskabets egne projekter og informationsvirksomheden gik han over til en omtale af selskabets elektroniske arkiv. I forhold til dette vil indsatsen i det kommende år være at følge op på selskabets lydoptagelser og herefter vil følge en indsats i forhold til det blindehistoriske billedmateriale.

Videre gik Poul Luneborg over til en omtale af medlemsarrangementet i Århus og endte denne del af beretningen med en opfordring til salen om at komme med forslag til arrangementer for det kommende år. Der fremkom imidlertid ingen forslag til arrangementer fra salen.

Sluttelig Kom Poul Luneborg ind på økonomien i årsberetningen, som er solid takket være ansvarlige bestyrelser gennem årene.

Under de afsluttende kommentarer til årsberetningen udtrykte Ove Gibskov tilfredshed med at der er blevet afsat god tid til selve generalforsamlingen. Endvidere at Selskabets arrangementer er blevet blindehistorisk relevante og takkede for en idérig og aktiv formand og bestyrelse.

Efter enkelte øvrige kommentarer blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad punkt 7 Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

Kasserer Henning Backs gennemgik hovedpunkterne i det udsendte reviderede regnskab.

I 2016 havde der været 55.300 i indtægter mod budgetteret 30.750 kr. Udgifterne havde været 17.100.50 kr. Resultatet har været et overskud i 2016 på 10.646 mod et budgetteret underskud på 2.000 kr.

Selskabets passiver var ved udgangen af 2016 167.700 og egenkapitalen var 163.193,50 kr.

Henning Backs oplyste at fra 2017 følger regnskabet kalenderåret på grund af overgangen til netbank.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Som følge af, at det ikke havde været muligt at nå, at udsende revisionsprotokollatet sammen med det øvrige materiale til generalforsamlingen inden deadline på nyhedsbrev nr. 1 2017 blev revisionsprotokollatet herefter oplæst. Revisionsprotokollatet havde en kritisk anmærkning i forhold til udgifter til bestyrelsen, hvor udgiften for de første to måneder i 2016 var større end for de resterende måneder i 2016. Dette førte til flere indlæg fra salen og herunder en diskussion af reglerne for revisorer samt hvad revisorers opgaver er og ikke er. Formand Poul Luneborg redegjorde sluttelig for bestyrelsesudgifterne i 2016. Situationen for den tidligere og for den nuværende bestyrelse har ikke været den samme. Den tidligere bestyrelse var bosat geografisk spredt i landet og herunder Jylland, hvorimod den nuværende bestyrelses medlemmer alle er bosat i Københavnsområdet. Som følge af udgiften til rejseomkostninger har situationen for den tidligere bestyrelse og bestyrelsen som blev valgt i 2016 ikke været den samme. Endelig vil den kommende bestyrelse tage reglerne for revisionens opgaver op og præciserer disse regler. Herefter afsluttedes fremlæggelsen af det reviderede regnskab.

Ad punkt 8 Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 150 kr. årligt. Dette blev vedtaget uden bemærkninger.

Ad punkt 9 Indkomne forslag:

Henning backs redegjorde for et forslag indsendt af Allan Richard Andresen. Forslaget drejede sig om at selskabet skulle overgå til opkrævning via pbs. Henning Backs frarådede en sådan overgang idet pbs.s hjemmeside ikke er tilgængelige for synshandicappede. Det betyder at alle indberetninger, opdateringer, registreringer mv. vil blive meget svært og i praksis kun ville kunne foretages med seende assistance. På baggrund heraf kunne bestyrelsen ikke anbefale forslaget.

Efter enkelte opklarende bemærkninger blev forslaget enstemmigt forkastet.

Ad punkt 10 Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter:

Bestyrelsen havde fremsat en vedtægtsændring i form af en tilføjelse til § 5, hvorved bestyrelsen bemyndigedes til at investere overskydende likvid kapital i værdipapirer i bank eller investeringsforening. Der må dog højest investeres i 30 % aktier og resten i obligationer. Bestyrelsens begrundelse er at Der for tiden er 125.000,00 i likvid kapital udover den nødvendige driftskapital, som ikke forrentes. Ved investering i danske realkreditobligationer kan der forventes en renteindtægt på 2½ %, og ved investeringsforening med fordeling med 70 % obligationer og max. 30 % aktier, kan der forventes et renteafkast på 3,5 %.

Efter enkelte kommentarer til forslaget blev vedtægtsændringen enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 11 Valg af:

a. Kasserer:

Henning Backs blev genvalgt uden modkandidater.

b. Et bestyrelsesmedlem for to år,

Thorvald Kølle blev valgt uden modkandidater.

c. Et bestyrelsesmedlem for et år,

Henning Eriksen blev valgt uden modkandidater.

d. To suppleanter,

Leif Martinussen blev valgt som første suppleant og Erik Kiørbye blev valgt som anden suppleant. Der var ikke øvrige kandidater.

e. To reinsure,

Ove Gibskov og Inge Wallin blev genvalgt uden modkandidater.

f. En revisorsuppleant.

Henrik Olsen blev valgt til revisorsuppleant uden modkandidater.

Ad punkt 12 Eventuelt:

Jørgen Svendsen takkede bestyrelsen for en flot beretning og et stort stykke arbejde.

Hans Rasmussen foreslog at rejseudgifterne til generalforsamlingen udlignes. Forslaget blev støttet af Hanne Skipper.

Kirsten Koed Hansen opfordrede til at bestyrelsen ved planlægning af fremtidige arrangementer tager højde for årstiden og lægger sådanne i enten foråret eller sommeren.

Karsten Ahrens takkede for en god generalforsamling og for opbakningen i beretningen fra den nuværende bestyrelse til den tidligere bestyrelse. Den siddende bestyrelse har i alle årene søgt at gøre det bedste.

Afslutningsvis takkede Poul Luneborg de afgåede bestyrelsesmedlemmer Hanne Skipper og Bent Nygaard Jensen for deres arbejde og indsats i bestyrelsen og bød de nyvalgte medlemmer velkommen og så frem til samarbejdet. Bestyrelsens arbejde i det forgangne år har taget udgangspunkt i de initiativer som allerede var opstartet og nu er videreført sammen med igangsættelsen af nye tiltag. Det er på samme måde det kommende års arbejde vil finde sted. Poul Luneborg opfordrede medlemmerne til at fremkomme med idéer og initiativer til bestyrelsen. Herefter takkede Luneborg for en god og livlig generalforsamling og for stort engagement Endelig takkedes dirigenten for sin gennemførelse af generalforsamlingen i god ro og orden.

Lørdag den 18. februar René Ruby (referent)