Referat af generalforsamling 26 02 2005

Referat af generalforsamling i Danmarks Blindehistoriske Selskab den 26. februar 2005 på Fuglsangscentret.

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsordenen:

Thorkild Olesen bød velkommen og konstaterede at der var 37 stemmeberettigede til stede.

Som følge af, at situationen i bestyrelsen var blevet afklaret efter udsendelsen af indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen bortfaldt den oprindelige dagsorden. Fremsættelse og godkendelse af en revideret dagsorden blev rykket til punkt 2 efter valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere og dirigent:

Som stemmetællere valgtes Edith Nygaard og Haakon Fløe uden modkandidater. Som dirigent valgtes Poul Villadsen uden modkandidater.

Poul Villadsen konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og fremlagde følgende forslag til dagsordenens efterfølgende punkter som godkendtes:

3. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2004.

4. Årsberetning.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5.A. fastsættelse af kontingent.

6. Forslag.

7. Valg:

7.A. Valg af formand for et år.

7.B. Valg af kasserer.

7.C. Valg af et bestyrelsesmedlem.

7.D. Valg af to suppleanter.

7.E. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2004:

Referatet fra generalforsamlingen 2004 oplæstes og godkendtes uden bemærkninger.

4. årsberetning:

Thorkild Olesen ønskede fremlæggelsen opdelt i dels en redegørelse for den opståede situation i bestyrelsen og dels i en gennemgang af selve årsberetningen. Thorkild Olesen redegjorde herefter for baggrunden for, at den situation var opstået, som havde resulteret i at de fire bestyrelsesmedlemmer havde stillet deres mandat til rådighed. Thorkild Olesen havde i nogle måneder ikke været til at få fat i og ikketaget kontakt til den øvrige bestyrelse. Thorkild Olesen har såvel i indlæg i medlemsbladet som i årsberetningen tilkendegivet at bestyrelsen har ret i de dispositioner og forholdsregler den har truffet og har som følge heraf besluttet at trække sig som formand. Thorkild Olesen beklager og undskylder meget det passerede.

Herefter takkede Karsten Ahrens for Thorkild Olesens redegørelse og udtrykte forståelse i forhold til travlhed og en stor arbejdsbyrde. Aage Michelsen beklagede det passerede og redegjorde for baggrunden for bestyrelsens dispositioner. Årsagen hertil var dels at der i følge vedtægterne skal være indkaldt og afholdt generalforsamling i første kvartal og dels var der reserveret 20 værelser på Fuglsangscentret 26. til 27. februar som selskabet hæftede for. Da bestyrelsen ikke kunne komme i kontakt med formanden hverken telefonisk, skriftligt eller via e-mail var den tvungen til at handle.

Herefter blev den egentlige årsberetning fremlagt. Da det af tidsmæssige grunde ikke havde været muligt at udsende denne, blev den i stedet oplæst og bringes tillige i nyhedsbrev nr. 2 2005.

Som tilføjelse til den oplæste beretning berørte Thorkild Olesen, at ejerforholdet til de blindehistoriske samlinger er meget usikker på grund af den kommende kommunalreform. Der er afsendt en afrapportering fra Dansk Blindesamfunds arbejdsgruppe til bevarelse af blindes historie til hovedbestyrelsen med en redegørelse for samlingernes situation og ejerforhold. Thorkild Olesen har endvidere talt med Frits Kårup, som er den øverste chef for Refsnæsskolen samt social og kulturchef i Vestsjællands amt. Denne har oplyst at der er planer om at flytte samlingen fra Refsnæs til den gamle åndsvageanstalt Andersvænge. Samlingen hører dog principielt ikke hjemme her men bør sammenlægges med Blindehistorisk Museum hvilket Blindehistorisk Selskab bør presse på for.

På Generalforsamlingen i 2004 blev det foreslået at Blindehistorisk Selskab skulle forestå temaudgivelser. Thorkild Olesen og René Ruby har efterfølgende udarbejdet et udkast til en temaudgivelse om 25 året efter udlægningen af særforsorgen. Udgivelsen er planlagt til at få et omfang på 125 til 150 sider. Udgivelsen vil koste 30.000 kr. med en styk pris på 150 kr., men 75 % af finansieringen forventes at kunne ske via forhåndsafsættelse af eksemplarer til forskellige institutioner og organisationer. Såfremt finansieringen kommer på plads er planen at udgivelsen lanceres ved en reception den 18. november 2005.

Efter Thorkild Olesens tilføjelser til årsberetning blev ordet givet frit.

Henning Eriksen udtrykte glæde over det begyndende samarbejde med Blindehistorisk Museum, som har været ophørt i en årrække, og ser frem til et møde med museet. Henning Eriksen ønskede endvidere at Blindehistorisk Selskab må definere sig som interessegruppe i forhold til DBS. Hvis selskabet fremsætter velargumenterede forslag er det ikke umuligt at der kan opnåes noget.

Hans Olsen tilbød at trykke nyhedsbrevene vederlagsfrit og tilbød at være behjælpelig med at kopiere Tage Poulsens båndsamling over på digitale medier.

Karsten Ahrens omtalte et møde med ledelsen på Refsnæs i november 2004. Inden mødet havde Karsten Ahrens indtryk af, at der var ligegyldighed fra Refsnæsskolens side i forhold til samlingen, men på mødet havde de tre institutionsledere givet udtryk for stor interesse. Der er således drøftelser af at den akademiske medarbejder fra Blindehistorisk Museum tilknyttes samlingen med henblik på registrering. Der har været afholdt endnu et møde den 18. december med Historisk Selskab for Handicap og Samfund og Refsnæs om registrering og bevarelse af samlingen. Der foreligger endnu ikke et referat fra dette møde og det er derfor uvis hvad der videre er sket.

Karsten Ahrens takkede Hans Olsen for tilbudene, men i forhold til nyhedsbrevene er der ikke på nuværende tidspunkt planer om at ændre distributionen da såvel trykning som forsendelse udføres gratis af Refsnæsskolen.

På forespørgsel om samlingernes ejerforhold og en eventuel sammenlægning og flytning til Fuglsangscentret oplyste Thorkild Olesen at Refsnæs samlingen tilhøre Vestsjællands amt og Blindehistorisk Museum tilhøre Københavns kommune.

Aage Michelsen omtalte DBS’s initiativ med etableringen af et formidlerkorps bestående af 6 historieformidlere. Korpset var blevet etableret i erkendelse af et behov herfor, men det var skuffende at der ikke havde vist sig større interesse for at gøre brug af formidlerne.

Herefter godkendtes beretningen.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

Regnskabet var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Arne Krogh redegjorde for regnskabet og oplyste at der i 2004 havde været udgifter for 58.658 kr. hvilket skyldtes det høje aktivitetsniveau. I 2004 havde der således været et underskud på 19.705 kr. men herfra skal trækkes tilskudet fra DBS til seminaret på 13.500 kr., som først er indkommet i januar og derfor først vil figurerer på regnskabet for 2005. Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

5.A. Fastsættelse af kontingent:

På baggrund af, at kontingentet siden stiftelsen i 1994 uforandret har ligget på 100 kr. samt på baggrund af det forøgede aktivitetsniveau, den forestående temaudgivelse og underskuddet i 2004 foreslog bestyrelsen en kontingent stigning på 50 kr. til 150 kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Kontingentet fra 2006 vil således udgøre 150 kr.

6. Forslag:

Der forelå ingen forslag.

7. Valg:

7.A. Valg af formand for et år:

Bestyrelsen foreslog René Ruby. Herudover blev Aage Michelsen foreslået men denne afslog. René Ruby valgtes herefter til formand uden modkandidater.

7.B. Valg af kasserer:

Arne Krogh genopstillede og valgtes uden modkandidater.

7.C. Valg af et bestyrelsesmedlem:

Eftersom René Ruby var blevet valgt til formand skulle der vælges to bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis et og to år. Aage Michelsen genopstillede og desuden foreslog bestyrelsen Kurt Nielsen. Endvidere blev Hans Olsen og Elin Andreasen foreslået men begge afslog. Aage Michelsen og Kurt Nielsen blev herefter valgt uden modkandidater. Ved indbyrdes overenskomst er Aage Michelsen valgt for to år og Kurt nielsen for et år.

7.D. Valg af to suppleanter:

ElseAhrens og Bente Krogh genopstillede og valgtes uden modkandidater.

7.E. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant:

Som revisorer genvalgtes Edith Nygaard og Svend toggård uden modkandidater. Som revisorsuppleant genvalgtes Gitte Michelsen uden modkandidater.

8. Eventuelt:

Henning Eriksen berettede om situationen på Blindehistorisk Museum og det igangværende arbejde her.

Poul Villadsen omtalte DBS’s jubilæumsudvalg og de udgivelser, som der er planlagt i forbindelse med jubilæet i 2011.

Thorkild Olesen foreslog Poul Villadsen og jubilæumsudvalget at leje Det Kongelige Teater i forbindelse med jubilæet i 2011 og afholde en koncert med musik af blinde musikere.

Endvidere takkede Thorkild Olesen for de forløbne år og beklagede endnu en gang at han havde svigtet. Thorkild Olesen udtrykte tillid til at den nye formand skulle kunne løfte opgaven.

René Ruby takkede Thorkild Olesen for samarbejdet og for de resultater der var opnået. René Ruby takkede sluttelig dirigenten.

Afslutningsvis takkede Poul Villadsen for god ro og orden.

Dirigent Poul Villadsen og referent René Ruby.