Nyhedsbrev nr. 1 januar 2005

JANUAR 2005

Indhold

Redaktionelt

Set i bakspejlet: Festlig jubilæumsreception

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Finale.

Danmarks Blindehistoriske Selskab

Nyhedsbrev NR. 1

Bestyrelsen

Formand Thorkild Olesen, telefon 86 16 19 08

Næstformand Karsten Ahrens, telefon 59 29 32 92

Kasserer Arne Krogh, telefon 45 85 94 19

Sekretær Rene Ruby, telefon 36 30 77 68

Redaktør af Nyhedsbrevet Aage Michelsen, telefon 98 18 52 88

Suppleanter: Else Ahrens og Bente Krogh

Redaktionelt

De første linier i dette nyhedsbrev skal indeholde et ønske, et håb om, at alle vore læsere nu er kommet godt gennem julens mange glæder og måske også nogle genvordigheder. Måske har man spist alt for meget af den gode julemad, måske fik man slet ikke den gave, man havde sat næsen op efter. Dernæst vil jeg gerne, på bestyrelsens vegne, bringe de bedste ønsker om et godt og lykkebringende nytår .

Egentlig havde vi planlagt, at der skulle have været et nyhedsbrev udsendt i december 2004. Men af forskellige årsager, bl.a var redaktøren bortrejst, „til Nissernes ø“, en stor del af november og et stykke ind i december. Selve produktionen af nyhedsbrevene tager som bekendt også tid, derfor altså først et nyhedsbrev i januar. Velkommen til læsningen og velkommen til et nyt år i blindehistorisk sammenhæng .

3 SET I BAKSPEJLET BAKSPEJLET:: :: : Vellykket 10 års jubilæumsreception Af Aage Michelsen I anledning af selskabets 10 års jubilæum, arrangeredes der den 18 .

november 2004, nøjagtig på stiftelsesdatoen, en særdeles vellykket reception .

30 personer var, trods en lidt forsinket indbydelse i DBS.s medlemsblad og et særdeles dårligt vejr, mødt op til festlighederne i det store mødelokale, i Dansk blindesamfunds lokaler på Thoravej 35 i København .

Kl. 14 bød selskabets formand Thorkild Olesen velkommen. Han glædede sig over at så mange, trods det dårlige vejr, var mødt frem. Selvom 10 år, i historisk sammenhæng, ikke er mange år, mente han at der var mange gode grunde til at festligholde dagen. Det er vigtigt at vi i de kommende år, ikke mindst op til DBS.s 100 års jubilæum i 2011, er med til at fastholde og udbrede kendskabet til blindes historie. Derefter overlod Thorkild mikrofonen til Aage Michelsen med håbet om, at han kunne styre talerrækken. Efter et festligt musikalsk indslag, udført af Kurt Nielsen og Søren Høg, blev der budt på lækre pindemadder og lidt godt at drikke til. Den første taler var den tidligere formand og medstifter af selskabet Jørgen Eckmann, som i sin tale bl.a. nævnte, at man i blindehistorisk sammenhæng ikke kunne komme uden om at nævne Kjædeordenen, som i 1774 lagde grunden til den første egentlige danske blindeforsorg. Op gennem det 19. århundrede kunne man nævne forskellige årstal, som kom til at få stor betydning for blinde, f.eks opfindelsen af punktskriften i 1825, statens overtagelse af blindeforsorgen i 1858, og i 1890erne, hvor der var en stor paladsrevulution i det daværende Danmarks Blinde, som fik historiske konsekvenser, men lad det nu ligge ved denne lejlighed. Datoen 8. juni 1911 må fremhæves. Dansk Blindesamfund blev stiftet af og for blinde. Denne forening har haft stor betydning for blinde på så utrolig mange områder .

4 Den 18. november 1994 var ca. 100 mennesker, både blinde og seende, forsamlet på det gamle blindeinstitut på Kastelsvej, for at stifte Blindehistorisk selskab, og det er altså denne, begivenhed vi idag kan fejre .

Det var Jørgens håb og ønske, at dette selskab i fremtiden må være med til, at fremme bevarelsen af blindes historie. Eftertiden har krav på at få kendskab til blindes kulturelle baggrund. Jørgen nævnte sluttelig, at der i forbindelse med DBS’s kommende jubilæum er nogle planer om .

at der ved Fuglsangcentret i Fredericia skal foretages nogle byggerier, og det er hans håb, at der også i dette projekt kan skabes muligheder for, at de blindehistoriske samlinger kan få plads der. Der var ingen tvivl om, at hvis dette vil blive muligt, vil selskabet blive taget med på råd .

Derefter var tidligere hovedkasserer i DBS Kaj Chramer den næste taler. Kaj citerede i sin tale bl.a. den tidligere landsformand H. C. Seirup, som engang skulle have sagt ved et tillidsmandsmøde i DBS. „Den vor herre giver et embede, giver han nok også forstand til at bestride embedet“ .

Selskabet har med sine 10 år bevist, at de valgte tillidsmænd har haft evne til at bestride deres embeder. Det er vigtigt, at selskabet bl.a .

gennem historieformidlerne, får bragt DBS’s medlemmer i stand til at forstå, at blindes historie ikke kommer af ingenting. Fremhævede endvidere hvor vigtigt det er at erindre de mange gode kræfter der blev lagt for dagen, og nævnte i den forbindelse nogle af de landsformænd der har markeret sig gennem DBS.s mangeårige historie. Cohn Haste som var den første, så kom Peter Ommerbo, Martinus Christiansen, Carl Bjarnhof, Ernst Jørgensen og H. C. Seirup. Af politiske grunde ville Kaj ikke nævne flere ved denne lejlighed. Store personligheder var de alle, som var med til at skabe kontakten mellem DBS og det øvrige samfund. Kaj sluttede sin tale med at udbringe et leve for selskabet .

Efter endnu et dejligt musikalsk indslag, fik tidligere bestyrelsesmedlem i selskabet Henning Eriksen ordet. Han kunne indledningsvis bringe en hilsen fra Blindehistorisk museum, hvor han jævnligt har sin gang. Henning ville gerne opfordre til, at der blev et tættere samarbejde mellem selskabet og de historiske samlinger. Gav udtryk for et ønske om, at de 5 mange gode kræfter, der på forskellig vis udfolder sig omkring blindes historie, kan finde sammen og trække på fælles hammel .

Næste taler var Erling Madsen, der bl.a. i sin tale opfordrede de tilstedeværende til at foretage en indsamling af en pengegave til selskabet .

Kasserer Arne Krogh gik straks igang, og resultatet blev kr. 600, som han takkede for. Efter endnu et musikalsk indslag, kunne Aage overlade mikrofonen til den sidste taler, nemlig Elin Andreasen, der i sin tale bl.a. kunne meddele, at hun nu, efter moden overvejelse, ville overlade sin, i blindehistorisk sammenhæng meget speciele hamonika, til Blindehistorisk museum. Det drejer sig om Det kgl. blindeinstituts hamonikalærer Erik Rønnes gamle hamonika. Dér blev efterfølgende klappet meget af dette tilsagn. Ved 17 tiden sluttede ordstyreren med, på bestyrelsens vegne at takke for de mange smukke og velvalgte ord og for fremmødet .

6 _____________ Indbydelse til ordinær generalforsamling i Danmarks Blindehistoriske Selskab, samt efterfølgende weekend på Fuglsangcenteret .

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 26. februar 2005 på Fuglsangcenteret i Fredericia .

Generalforsamlingen begynder kl. 15.00. Der serveres eftermiddagskaffe under mødet, som forventes afsluttet ca. kl. 17.00 DAGSORDEN 1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden .

2. Valg af stemmetællere .

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2004 .

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab herunder fastsættelse af kontingent .

5. Årsberetning, herunder bestyrelsens redegørelse for den øjeblikkelige situation .

5. Valg: A: På grund af indtrufne omstændigheder i bestyrelsesarbejdet sætter de fire bestyrelsesmedlemmer deres mandater til rådighed .

B: Valg af 2 suppleanter .

C: Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant .

7. Forslag Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet .

8. Eventuelt 7 Efter en dejlig middag kl. 18.00, fortsætter vi kl. 20.00 med en blindehistorisk underholdning, nemlig en optagelse af Amatørteaterets revy om DBS fra 1964 .

Søndag den 27. februar kl. 10-12 .

Hvordan og hvornår kan vi afvikle et blindehistorisk erindringsværksted? Kl. 12.00 frokost og derefter afrejse .

Pris for hele arrangementet er fastsat til 200 kr .

Tilmelding skal ske snarest og senest den 15. februar kl. 16.00 til enten Arne Krogh, tlf. 45 85 94 19 eller til Aage Michelsen tlf. 98 18 52 88 Da vi kun råder over et begrænset antal værelser, vil disse blive tildelt efter princippet „først til mølle“. Vel mødt til – en blindehistorisk set – meget spændende weekend .

Med venlig hilsen Bestyrelsen 8 Finale Det var så alt for denne gang. Vi håber at se rigtig mange af vore medlemmer til de to arrangementer på Fuglsangcenteret i slutningen af februar .

Stof til næste nummer af nyhedsbrevet, skal være redaktøren i hænde senest 1. marts 2005 .

Endvidere vil jeg henlede opmærksomheden på, at du kan modtage nyhedsbrevene enten i en sorttrykt udgave, i punktskrift eller indtalt på bånd .

Ønsker du at ændre ved den måde du hidtil har fået nyhedsbrevene på, skal du henvende dig til Arne Krogh, som bestyrer både pengekassen og kartoteket