Årsberetning 2004 2005

Beretning 2004 for Danmarks Blindehistoriske Selskab

Året 2004 har som følge af selskabets 10 års jubilæum været et ganske aktivt år. Der er således afviklet et besøg hos Kjæde-ordenen, og afholdt både et blindehistorisk seminar og et jubilæumsarrangement,, begge arrangementer, der trak medlemmerne af huse.

Slutningen af foreningsåret har også været kendetegnet ved, at formanden for selskabet ikke har varetaget sine pligter som formand ordentligt. Dette medfører, at denne beretning er den sidste, som skrives af Thorkild Olesen, idet jeg – som konsekvens af denne kendsgerning – naturligvis trækker mig som formand for selskabet.

Som det vil fremgå senere, vil fremtiden for den kommende formand og bestyrelse byde på udfordringer, både på aktivitetssiden og på den politiske front. Så selv om selskabet er blevet 10 år, kan man trygt begynde teenageårene med bevidstheden om, at der er brug for et Danmarks Blindehistoriske Selskab.

God læselyst.

Medlemsstatistik.

Selskabet havde ved udgangen af 2004 130 medlemmer. Der er tale om en mindre stigning i forhold til sidste foreningsår, en stigning der formentlig kan skyldes de øgede aktiviteter og den deraf følgende øgede synlighed i bl.a. Dansk Blindesamfunds Medlemsblad.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling bestået af:

Thorkild Olesen, formand,

Arne Krog, kasserer,

Karsten Ahrens, Aage Michelsen og Rene Ruby, bestyrelsesmedlemmer samt

Bente Krog og Else Ahrens, suppleanter.

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Karsten Ahrens som næstformand og Rene Ruby som sekretær. Aage Michelsen blev valgt som redaktør af selskabets nyhedsbrev.

Bestyrelsen har, når generalforsamlingen afholdes, afholdt 5 møder, hvoraf 2 har været afholdt som telefonmøder.

Samarbejdet i bestyrelsen har, når der ses bort fra de seneste måneder i foreningsåret, fungeret ganske godt.

Som det fremgår af et andet punkt på generalforsamlingens dagsorden måtte den resterende del af bestyrelsen tage over, da formanden ikke var til at få fat i mod slutningen af 2004. De øvrige bestyrelsesmedlemmer har herved vist ansvarlighed over for selskabet, og det er jeg meget taknemmelig for. Bestyrelsesmedlemmerne har modtaget min uforbeholdne undskyldning for min manglende indsats, der har været grunde til denne mangel på indsats, men det skal ikke bortforklare at jeg ikke har udført mit hverv.

Aktiviteter.

Nyhedsbrevet.

Selskabet har udgivet 3 nyhedsbreve i løbet af foreningsåret. Indholdet har været meget afvekslende. Selvom der er kommet flere indlæg fra medlemmerne til nyhedsbrevet er der stadig plads til flere.

Nyhedsbrevet trykkes stadig på sort og punkt på Synscenter Refsnæs, mens båndudgaven dels er blevet indlæst af Gitte Michelsen og dels er blevet indlæst af Dansk Blindesamfund. Det koster ikke selskabet noget at få produceret brevet på sort og punkt, men båndudgaven koster lidt penge, når den indlæses af Dansk Blindesamfund.

Den kommende bestyrelse må nok til at overveje kraftigt, om selskabet kan være sikker på, at vi fortsat kan få trykt nyhedsbrevet gratis på Synscenter Refsnæs. Bestyrelsen har tidligere lavet undersøgelse angående omkostningerne ved trykning og distribution af sort og punkt hos Dansk Blindesamfund, og dengang var udgifterne på ca. 11.000 kr., altså næsten et års kontingentindtægter. Det er derfor vanskeligt at forestille sig, at en flytning af trykningen fra Refsnæs vil kunne lade sig gøre uden en kontingentstigning, med mindre der findes andre muligheder.

Hjemmesiden.

Selskabets hjemmeside har lidt under, at den ikke er holdt opdateret. Det skyldes dels, at der stadig ikke er indarbejdet rutiner for at nyhedsbreve skal sendes til selskabets kontaktperson til hjemmesidens redaktør hos Dansk Blindesamfund, dels at der har været manglende ressourcer til at udfylde de manglende links.

Den kommende bestyrelse må få iværksat en procedure, der sikrer at nyhedsbrevene samt referaterne kommer på hjemmesiden så snart de er klar hertil.

Besøg hos Kjæde-ordenen.

Den 26. marts 2004 deltog 35 af selskabets medlemmer i et meget vellykket besøg hos “kjæden” i Klerkegade, København. Besøget omfattede en rundvisning samt en gennemgang af Kjædens historie.

Efterfølgende var der mulighed for de af medlemmerne, der ønskede det, at mødes og spise sammen på en nærliggende restauration. Det var en meget stor succes, idet medlemmerne fandt det godt at mødes og snakke om gamle minder.

Selskabet havde indforskrevet nogle ledsagere til arrangementet, for hvem selskabet betalte rejseudgifter og gav et tilskud til fortæringen. Det var en rigtig god ide at have disse ledsagere med, da Kjædens hus i Klerkegade har mange kringelkroge og da der også skulle findes vej fra Klerkegade til restaurationen.

Alt i alt er der tale om et arrangement, der var en stor succes.

Blindehistorisk seminar 4. – 6. juni 2004.

Selskabet forsøgte sig med dette blindehistoriske seminar for første gang i flere år med et weekendarrangement, og det var en succes. I alt var der omkring 25 medlemmer til stede, og de fik en spændende indføring i handicaphistorie og blindes historie samt mulighed for at diskutere temaer, der siden Dansk Blindesamfunds stiftelse har været aktuelle for blinde og svagsynede i Danmark.

Lørdag aften markerede selskabet sit jubilæum ved en festmiddag og efterfølgende var der underholdning. Henning Riiser spillede klaver og fortalte om musik og om de mange blinde og svagsynede, han har kendt gennem et langt og virksomt liv. Det var yderst spændende for alle, måske især for os yngre medlemmer, der virkelig kan se den udvikling som vi er en del af, og som vi ikke kender ret meget til med den mere eller mindre historieløse opvækst vi har haft.

Det er tanken, at der skal udkomme en konferencerapport fra arrangementet. Rapporten er endnu ikke færdig, men der vil komme meddelelse om dette i nyhedsbrevet, og rapporten vil kunne hentes på hjemmesiden samt ved henvendelse, nærmere herom i nyhedsbrevet.

Bestyrelsen er i øvrigt af den opfattelse, der godt kan afholdes lignende arrangementer i fremtiden.

Jubilæumsreception 18. november 2004.

På selve dagen for selskabets stiftelse blev der afholdt en jubilæumsreception på Dansk Blindesamfunds hovedkontor i København. Der deltog 25 medlemmer, der havde en hyggelig eftermiddag med taler og musik samt lidt godt til ganen.

Tage Poulsens båndsamling.

Efter Tage Poulsens død ønskede hans enke at overdrage selskabet i alt 139 spolebånd. Bestyrelsen har takket ja til denne donation, og vi har fået lov til at opbevare båndene hos Dansk Blindesamfund, naturligvis på et tørt sted.

Båndene er endnu ikke i skrivende stund, primo januar 2005, modtaget og arkiveret. Når det sker, vil bestyrelsen drage omsorg for at der findes ud af, hvordan båndsamlingen er registreret og hvordan den kan opbevares for eftertiden. Det er et stort arbejde at sikre bånd for eftertiden, idet de bør overspilles til et digitalt medie, men dette tager sin tid. Spolebånd er imidlertid ikke sikre opbevaringskilder, idet der sker nedbrydning af båndenes overflade der gør dem umulige at aflytte.

Den kommende bestyrelse vil arbejde videre med denne opgave. Vi er meget beærede over at have fået denne samling betroet, og vil sørge for at passe godt på den.

Fremtidige aktiviteter.

Erindringsværksted.

Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen er der planer om at afholde et erindringsværksted. Værkstedet skulle egentlig have været afholdt i forbindelse med generalforsamlingen, men grundet formandens inaktivitet bliver det ikke sådan, men værkstedet vil blive afholdt på et senere tidspunkt.

Udgivelse.

På generalforsamlingen 2004 blev det foreslået, at bestyrelsen tager initiativ til, at selskabet udgiver skrifter med temaer, som har med blindes historie at gøre. Bestyrelsen har drøftet dette, og der er igangsat et arbejde for at udgive et skrift om blindeforsorgens udlægning. Udgivelsen bør finde sted i 2005, da det så er 25 år siden, udlægningen fandt sted, og da vi samtidig står midt i en ny kommunalreform, som kan få betydning for støtten til blinde og svagsynede i Danmark.

Opfordring!

Den kommende bestyrelse vil gerne have forslag til endnu flere aktiviteter. Det er ikke sikkert, at aktivitetsniveauet vil blive så højt som i jubilæumsåret, men det er godt at have en pulje af aktiviteter, som man kan vælge mellem. Generalforsamlingens deltagere opfordres derfor til at fremkomme med deres forslag.

Bevarelse af blindes historie.

Et af selskabets formål er at sikre de blindehistoriske samlinger der findes i Danmark. De to store samlinger findes hhv. på Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup og på Synscenter Refsnæs, Kalundborg. Og der er grund til at være bekymret for disse samlingers fremtid.

Problemet for samlingerne er todelt. For det første opbevares de ikke på betryggende vis. Forholdene er bedst på blindeinstituttet, hvor samlingen og udstillingen findes i en kælder, der dog er placeret ikke ret langt fra svømmehallen, mens samlingen på Refsnæs opbevares på et loft, hvor der ikke er tilgængeligt for andre en personalet.

For det andet ejes samlingerne af hhv. Københavns kommune og Vestsjællands amt, der er driftsherrer for institutionerne, også for de blindehistoriske samlinger. Hidtil har ingen af ejerne vist særlig interesse for samlingerne, bortset fra at der har været røster om at smide det hele ud i Vestsjællands amt. Blindehistorisk museum har opmærksomhed fra instituttets ledelse, og på Refsnæs afsættes der lidt tid, så Karsten Ahrens kan holde øje med samlingen.

Ingen ved imidlertid hvad der skal ske med samlingerne, når kommunalreformen medfører, at amterne nedlægges og der derfor skal findes andre driftsherrer for samlingerne. De kommende regioner får formentlig driftsansvaret, men de skal dække deres udgifter til institutionerne ved hjælp af takstfinansierede ydelser til kommunerne, og det er nok ikke særlig sandsynligt, at kommunerne vil finde det interessant at regionerne medregner udgifter til et par blindehistoriske samlinger i taksten. Dertil kommer, at blindeinstituttet og Refsnæs skal konkurrere med kommunernes egne samt private institutioner, og så skal taksten jo ikke være for høj.

Det er med andre ord vigtigt, at der findes en løsning for de to samlingers fremtidige opbevaring og udstilling, og den løsning skal findes inden udgangen af 2006. Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Blindehistorisk museum om at afholde et møde, og det vil den kommende bestyrelse gøre. Men foruden dette møde må der arbejdes med Dansk Blindesamfund og med dem, der ejer samlingerne for at sikre, at de ikke går til grunde eller bliver splittet yderligere op. Der kan sandsynligvis blive et samarbejde med Dansk Blindesamfund om problemet, hvad DBS vil gøre vides der mere om, når den nedsatte arbejdsgruppe fremkommer med sin rapport til hovedbestyrelsens martsmøde.

Afslutning.

Som nævnt andre steder samt her i beretningen er dette min sidste som formand for selskabet. Jeg har været glad for at prøve at være formand for selskabet, jeg har lært en masse af det, og jeg er ked af den måde, hvorpå jeg kommer fra hvervet på. Der er imidlertid ikke andre at takke herfor end mig selv.

Når det er sagt vil jeg også gerne sige, at jeg synes, at jeg, bortset fra de sidste måneder, har været med til at bringe selskabet videre. I min formandstid har selskabet fået styr på udgivelsen af nyhedsbrevene, der nu kommer regelmæssigt, og der er etableret en hjemmeside samt afholdt flere arrangementer, herunder også et weekendarrangement. Det er naturligvis ikke alene min fortjeneste, der står en arbejdsdygtig bestyrelse bag, som jeg også har været en del af.

Selskabet har en mange opgaver at tage vare på. Først og fremmest må selskabet være med til at sikre de blindehistoriske samlingers overlevelse, og så må selskabet også i gang med en anden opgave, nemlig sikringen og samlingen af arkivalier i Dansk Blindesamfund. Der findes i DBS arkivalier tilbage fra 1911, og der er ikke ret meget styr på dem. Hvis ikke vi skal miste den del af historien skal der snart gøres noget, om ikke for andet så fordi DBS har jubilæum i 2011.

Jeg ønsker den kommende formand og bestyrelse alt godt. En af de ting, jeg har lært ved arbejdet i selskabet er, at man skal lære at planlægge sin tid, så man kan udføre sit arbejde ordentligt. Skulle selskabet få brug for min arbejdsindsats er bestyrelsen naturligvis stadig velkommen til at rette henvendelse, og fremover vil man få et klart svar om jeg kan udføre arbejdet eller ej. Held og lykke.

Thorkild Olesen, formand.