Nyhedsbrev nr. 2 april 2005

Danmarks Blindehistoriske Selskab

Nyhedsbrev nummer 2 april 2005

Indhold

1. Redaktionelt 1

2. Beretning 2004 for Danmarks Blindehistoriske Selskab. 2

Medlemsstatistik. 2

Bestyrelsen. 2

Aktiviteter. 3

Hjemmesiden. 3

Besøg hos Kjæde-Ordenen. 4

Blindehistorisk seminar 5.-9. juni 2004. 4

Jubilæumsreception 18. november 2004. 5

Tage Poulsens båndsamling. 5

Fremtidige aktiviteter. Erindringsværksted. 5

Udgivelse. 5

Opfordring! 6

Bevarelse af blindes historie. 6

Afslutning. 7

Referat af generalforsamling i Danmarks Blindehistoriske Selskab den 26. februar 2005 på Fuglsangcentret. 7

Spændende, fornøjelig og blindehistorisk aftenunderholdning på Fuglsangcentret. 11

Nyt om fremtidens aktiviteter. 12

Hvad kan en historieformidler, og hvem er de? 12

Finale. 13

NB: Vi har vedlagt et giroindbetalingskort. Pålydende 100 kr.

Hvis du allerede har betalt, skal du bare kassere det vedlagte.

Hvis du ikke ønsker at være medlem, bedes du rette henvendelse til Arne Krogh.


1. Redaktionelt.

Så kom vi godt over den ordinære generalforsamling. Mange af vore medlemmer oplevede indkaldelsen, og dagsordenen til generalforsamlingen, som noget ganske dramatisk. Det var også dramatisk dengang, den blev skrevet men, gassen gik imidlertid af ballonen, vi fik gennemført en god og saglig generalforsamling. Der skete ændringer i bestyrelsens sammensætning, men nu er vi klar til at trække i arbejdstøjet, og fortsætte de gode takter fra de seneste år. Læs mere detaljeret om generalforsamlingens forløb i dette nyhedsbrev. Der er også en omtale af en særdeles vellykket blindehistorisk aftenunderholdning, som fandt sted den samme weekend i generalforsamlingen. Vi løfter lidt af sløret om, hvilke aktiviteter der vil komme i den nærmeste fremtid.

Fortsættelsen og afslutningen af Svend Jensens artikel om det gule armbind bringes i det næste nummer.

Endelig finder man også svaret på, hvad en historieformidler er.

2. Beretning 2004 for Danmarks Blindehistoriske Selskab.

Året 2004 har som følge af selskabets 10 års jubilæum været et ganske aktivt år. Der er således afviklet et besøg hos Kjæde-Ordenen, og afholdt både et blindehistorisk seminar og et jubilæumsarrangement. Begge arrangementer, der trak medlemmer af huse.

Slutningen af foreningsåret har også været kendetegnet ved, at formanden for selskabet ikke har varetaget sine pligter som formand ordentligt. Dette medfører, at denne beretning er den sidste, som skrives af Thorkild Olesen, idet jeg – som konsekvens af denne kendsgerning – naturligvis trækker mig som formand for selskabet.

Som det vil fremgå senere, vil fremtiden for den kommende formand og bestyrelse byde på udfordringer, både på aktivitetssiden og den politiske front. Så selv om selskabet er blevet 10 år, kan man trygt begynde teenageårene med bevidstheden om, at der er brug for et Danmarks Blindehistoriske Selskab. God læselyst.

Medlemsstatistik.

Selskabet havde ved udgangen af 2004 130 medlemmer. Der er tale om en mindre stigning i forhold til sidste foreningsår, en stigning der formentlig kan skyldes de øgede aktiviteter og den deraf følgende øgede synlighed i blandt andet Dansk Blindesamfunds medlemsblad.

Bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen.

Formand: René Ruby, tlf. 36 30 77 68

Kasserer: Arne Krogh, tlf: 45 85 94 19

Bestyrelsesmedlemmer: Karsten Ahrens, tlf. 59 29 32 92

Aage Michelsen, tlf. 98 18 52 88

Kurt Nielsen, tlf. 45 81 40 36

Suppleanter: Else Ahrens og Bente Krogh

Den endelige konstituering, vil følge i næste nyhedsbrev.

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Karsten Ahrens som næstformand og René Ruby som sekretær. Aage Michelsen blev valgt som redaktør af selskabets nyhedsbrev.

Bestyrelsen har, når generalforsamlingen afholdes, afholdt 5 møder, hvoraf 2 har været afholdt som telefonmøder.

Samarbejdet i bestyrelsen har, når der ses bort fra de seneste måneder i foreningsåret, fungeret ganske godt.

Som det fremgår af et andet punkt på generalforsamlingens dagsorden måtte den resterende del af bestyrelsen tage over, da formanden ikke var til at få fat i mod slutningen af 2004.De øvrige bestyrelsesmedlemmer har herved vist ansvarlighed over for selskabet, og det er jeg meget taknemmelig for. Bestyrelsesmedlemmerne har modtaget min uforbeholdne undskyldning for min manglende indsats, der har været grunde til denne mangel på indsats, men det skal ikke bortforklare at jeg ikke har udført mit hverv.

Aktiviteter.

Selskabet har udgivet tre nyhedsbreve i løbet af foreningsåret. Indholdet har været meget afvekslende. Selvom der er kommet flere indlæg fra medlemmerne til nyhedsbrevet er der stadig plads til flere.

Nyhedsbrevet trykkes stadig på sort og punkt på Synscenter Refsnæs, mens båndudgaven dels er blevet indlæst af Gitte Michelsen og dels er blevet indlæst af Dansk Blindesamfund. Det koster ikke selskabet noget at få produceret brevet på sort og punkt, men båndudgaven koster lidt penge, når den indlæses af Dansk Blindesamfund.

Den kommende bestyrelse må nok til at overveje kraftigt, om selskabet kan være sikker på, at vi fortsat kan få trykt nyhedsbrevet gratis på Synscenter Refsnæs. Bestyrelsen har tidligere lavet undersøgelse angående omkostningerne ved trykning og distribution af sort og punkt hos Dansk Blindesamfund, og dengang var udgifterne på cirka 11.000 kroner, altså næsten et års kontingentindtægter. Det er derfor vanskeligt at forestille sig, at en flytning af trykningen fra Refsnæs vil kunne lade sig gøre uden en kontingentstigning, med mindre der findes andre muligheder.

Hjemmesiden.

Selskabets hjemmeside har lidt under, at den ikke er holdt opdateret. Det skyldes dels, at der stadig ikke er indarbejdet rutiner for at nyhedsbreve skal sendes til selskabets kontaktperson til hjemmesidens redaktør hos Dansk Blindesamfund, dels at der har været manglende ressourcer til at udfylde de manglende links.

Den kommende bestyrelse må få iværksat en procedure, der sikrer at nyhedsbrevene samt referaterne kommer på hjemmesiden så snart de er klar hertil.

Besøg hos Kjæde-Ordenen.

Den 26. marts 2004 deltog 35 af selskabets medlemmer i et meget vellykket besøg hos “Kjæden” i Klerkegade, København. Besøget omfattede en rundvisning samt en gennemgang af Kjædens historie.

Efterfølgende var der mulighed for de af medlemmerne der ønskede det, at mødes og spise sammen på en nærliggende restauration. Det var en meget stor succes, idet medlemmerne fandt det godt at mødes og snakke sammen om gamle minder.

Selskabet havde indforskrevet nogle ledsagere til arrangementet, for hvem selskabet betalte rejseudgifter og gav et tilskud til fortæringen. Det var en rigtig god idé at have disse ledsagere med, da Kjædens hus i Klerkegade har mange kringelkroge og der også skulle findes vej fra Klerkegade til restaurationen.

Alt i alt er der tale om et arrangement, der var en stor succes.

Blindehistorisk seminar 5.-9. juni 2004.

Selskabet forsøgte sig med dette blindehistoriske seminar for første gang i flere år med et weekendarrangement, og det var en succes. I alt var der omkring 25 medlemmer til stede, og de fik en spændende indføring i handicaphistorie og blindes historie samt mulighed for at diskutere temaer, der siden Dansk Blindesamfunds stiftelse har været aktuelle for blinde og svagsynede i Danmark.

Lørdag aften markerede selskabet sit jubilæum ved en festmiddag og efterfølgende var der underholdning. Henning Riiser spillede klaver og fortalte om musik og om mange blinde og svagsynede, han har kendt gennem et langt og virksomt liv. Det var yderst spændende for alle, måske især for os yngre medlemmer, der virkelig kan se den udvikling som vi er en del af, og som vi ikke kender ret meget til med den mere eller mindre historieløse opvækst vi har haft.

Det er tanken, at der skal udkomme en konferencerapport fra arrangementet. Rapporten er endnu ikke færdig, men der vil komme meddelelse om dette i nyhedsbrevet, og rapporten vil kunne hentes på hjemmesiden samt ved henvendelse, nærmere herom i nyhedsbrevet.

Bestyrelsen er i øvrigt af den opfattelse, der godt kan afholdes lignende arrangementer, i fremtiden.

Jubilæumsreception 18. november 2004.

På selve dagen for selskabets stiftelse blev der afholdt en jubilæumsreception på Dansk Blindesamfunds hovedkontor i København. Der deltog 25 medlemmer, der havde en hyggelig eftermiddag med taler og musik samt lidt godt til ganen.

Tage Poulsens båndsamling.

Efter Tage Poulsens død ønskede hans enke at overdrage selskabet i alt 139 spolebånd. Bestyrelsen har takket ja til denne donation, og vi har fået lov til at opbevare båndene hos Dansk Blindesamfund, naturligvis på et tørt sted.

Båndene er endnu ikke i skrivende stund, primo januar 2005, modtaget og arkiveret. Når det sker, vil bestyrelsen drage omsorg for at der findes ud af, hvordan båndsamlingen er registreret og hvordan den kan opbevares for eftertiden. Det er et stort arbejde at sikre bånd for eftertiden, idet de bør overspilles til et digitalt medie, men dette tager sin tid. Spolebånd er imidlertid ikke sikre opbevaringskilder, idet der sker nedbrydning af båndenes overflade der gør dem umulige at aflytte.

Den kommende bestyrelse vil arbejde videre med denne opgave. Vi er meget beærede over at have fået denne samling betroet, og vil sørge for at passe godt på den.

Fremtidige aktiviteter. Erindringsværksted.

Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen er der planer om at afholde et erindringsværksted. Værkstedet skulle egentlig have været afholdt i forbindelse med generalforsamlingen, men grundet formandens inaktivitet bliver det ikke sådan, men værkstedet vil blive afholdt på et senere tidspunkt.

Udgivelse.

På generalforsamlingen 2004 blev det foreslået, at bestyrelsen tager initiativ til, at selskabet udgiver skrifter med temaer, som har med blindes historie at gøre. Bestyrelsen har drøftet dette, og igangsat et arbejde for at udgive et skrift om blindeforsorghens udlægning. Udgivelsen bør finde sted i 2005, da det så er 25 år siden, udlægningen fandt sted, og da vi samtidig står midt i en ny kommunalreform, som kan få betydning for støtte til blinde og og svagsynede i Danmark.

Opfordring!

Den kommende bestyrelse vil gerne have forslag til endnu flere aktiviteter. Det er ikke sikkert, at aktivitetsniveauet vil blive så højt som i jubilæumsåret, men det er godt at have en pulje af aktiviteter, som man kan vælge mellem. Generalforsamlingens deltagere opfordres derfor til at fremkomme med deres forslag.

Bevarelse af blindes historie.

Et af selskabets formål er at sikre de blindehistoriske samlinger der findes i Danmark. De to store samlinger findes henholdsvis på instituttet for blinde og svagsynede i Hellerup og på Synscenter Refsnæs, Kalundborg. Og der er grund til at være bekymret for disse samlingers fremtid.

Problemet for samlingerne er todelt. For det første opbevares de ikke på betryggende vis. Forholdene er bedst på Blindeinstituttet, hvor samlingen og udstillingen findes i en kælder, der dog er placeret ikke ret langt fra svømmehallen, mens samlingen på Refsnæs opbevares på et loft, hvor der ikke er tilgængeligt for andre end personalet.

For det andet ejes samlingerne af Københavns Kommune og Vestsjællands Amt, der er driftsherrer for institutionerne, også for de blindehistoriske samlinger. Hidtil har ingen af ejerne vist særlig interesse for samlingerne, bortset fra at der har været røster om at smide det hele ud i Vestsjællands Amt. Blindehistorisk Museum har opmærksomhed fra instituttets ledelse, og på Refsnæs afsættes der lidt tid, så Karsten Ahrens kan holde øje med samlingen.

Ingen ved imidlertid hvad der skal ske med samlingerne, når kommunalreformen medfører, at amterne nedlægges og der derfor skal findes andre driftsherrer for samlingerne. De kommende regioner får formentlig driftsansvaret, men de skal dække deres udgifter til institutionerne ved hjælp af takstfinansierede ydelser til kommunerne, og det er nok ikke særlig sandsynligt, at kommunerne vil finde det interessant at regionerne medregner udgifter til et par blindehistoriske samlinger i taksten. Dertil kommer, at Blindeinstituttet og Refsnæs skal konkurrere med kommunernes egne samt private institutioner, og så skal taksten jo ikke være for høj.

Det er med andre ord vigtigt, at der findes en løsning for de to samlingers fremtidige opbevaring og udstilling, og den løsning skal findes inden udgangen af 2006. Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Blindehistorisk Museum om at afholde et møde, og det vil den kommende bestyrelse gøre. Men foruden dette møde må der arbejdes med Dansk Blindesamfund og med dem, der ejer samlingerne for at sikre, at de ikke går til grunde eller bliver splittet yderligere op. Der kan sandsynligvis blive et samarbejde med Dansk Blindesamfund om problemet, hvad Dansk Blindesamfund vil gøre vides der mere om, når den nedsatte arbejdsgruppe fremkommer med sin rapport til hovedbestyrelsens martsmøde.

Afslutning.

Som nævnt andre steder samt her i beretningen er dette min sidste som formand for selskabet. Jeg har været glad for at prøve at være formand for selskabet, jeg har lært en masse af det, og jeg er ked af den måde, hvorpå jeg kommer fra hvervet på. Der er imidlertid ikke andre at takke herfor end mig selv.

Når det er sagt vil jeg også gerne sige, at jeg synes, at jeg, bortset fra de sidste måneder, har været med til at bringe selskabet videre. I min formandstid har selskabet fået styr på udgivelsen af nyhedsbrevene, der nu kommer regelmæssigt, og der er etableret en hjemmeside samt afholdt flere arrangementer, herunder også et weekendarrangement. Det er naturligvis ikke alene min fortjeneste, der står en arbejdsdygtig bestyrelse bag, som jeg også har været en del af.

Selskabet har mange opgaver at tage vare på. Først og fremmest må selskabet være med til at sikre de blindehistoriske samlingers overlevelse, og så må selskabet også i gang med en anden opgave, nemlig sikringen og samlingen af arkivalier i Dansk Blindesamfund. Der findes i Dansk Blindesamfund arkivalier tilbage fra 1911, og der er ikke ret meget styr på dem. Hvis ikke vi skal miste den del af historien skal der snart gøres noget, om ikke for andet så fordi Dansk Blindesamfund har jubilæum i 2011.

Jeg ønsker den kommende formand og bestyrelse alt godt. En af de ting, jeg har lært ved arbejdet i selskabet er, at man skal lære at planlægge sin tid, så man kan udføre sit arbejde ordentligt. Skulle selskabet få brug for min arbejdsindsats er bestyrelsen naturligvis stadig velkommen til at rette henvendelse, og fremover vil man få et klart svar om jeg kan udføre arbejdet eller ej.

Held og lykke.

Thorkild Olesen, formand.

Referat af generalforsamling i Danmarks Blindehistoriske Selskab den 26. februar 2005 på Fuglsangcentret.

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsordenen.

Thorkild Olesen bød velkommen og konstaterede at der var 37 stemmeberettigede til stede. Som følge af, at situationen i bestyrelsen var blevet afklaret efter udsendelsen af indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen bortfaldt den oprindelige dagsorden. Fremsættelse og godkendelse af en revideret dagsorden blev rykket til punkt 2 efter valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

Som stemmetællere valgtes Edith Nygaard og Haakon Fløe uden modkandidater. Som dirigent valgtes Poul Villadsen uden modkandidater.

Poul Villadsen konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og fremlagde følgende forslag til dagsordenens efterfølgende punkter som godkendtes.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2004.

4. Årsberetning.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5.A. Fastsættelse af kontingent.

6. Forslag.

7. Valg:

7.A. Valg af formand for et år.

7.B. Valg af kasserer.

7.C. Valg af et bestyrelsesmedlem.

7.D. Valg af to suppleanter.

7.E. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Ad 3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2004.

Referatet fra generalforsamlingen 2004 oplæstes og godkendtes uden bemærkninger.

Ad 4. Årsberetning.

Thorkild Olesen ønskede fremlæggelsen opdelt i dels en redegørelse for den opståede situation i bestyrelsen og dels i en gennemgang af selve årsberetningen. Thorkild Olesen redegjorde for baggrunden for, at den situation var opstået, som havde resulteret i at de fire bestyrelsesmedlemmer havde stillet deres mandat til rådighed. Thorkild Olesen havde i nogle måneder ikke været til at få fat i og ikke taget kontakt til den øvrige bestyrelse. Thorkild Olesen har såvel i indlæg i medlemsbladet som i årsberetningen tilkendegivet at bestyrelsen har ret i de dispositioner og forholdsregler den har truffet og har som følge heraf besluttet at trække sig som formand. Thorkild Olesen beklager og undskylder meget det passerede. Herefter takkede Karsten Ahrens for Thorkild Olesens redegørelse og udtrykte forståelse i forhold til travlhed og en stor arbejdsbyrde. Aage Michelsen beklagede det passerede og redegjorde for baggrunden for bestyrelsens dispositioner. Årsagen hertil var dels at der ifølge vedtægterne skal være indkaldt og afholdt generalforsamling i første kvartal og dels var der reserveret 20 værelser på Fuglsangcentret 26. til 27. februar som selskabet hæftede for. Da bestyrelsen ikke kunne komme i kontakt med formanden hverken telefonisk, skriftligt eller via E-mail var den tvungen til at handle.

Herefter blev den egentlige årsberetning fremlagt. Da det af tidsmæssige grunde ikke havde været muligt at udsende denne, blev den i stedet oplæst og bringes tillige i nyhedsbrev nummer 2 2005.

Som tilføjelse til den oplæste beretning berørte Thorkild Olesen, at ejerforholdet til de blindehistoriske samlinger er meget usikker på grund af den kommende kommunalreform. Der er afsendt en afrapportering fra Dansk Blindesamfunds arbejdsgruppe til bevarelse af blindes historie til hovedbestyrelsen med en redegørelse for samlingernes situation og ejerforhold. Thorkild Olesen har endvidere talt med Frits Kårup, som er den øverste chef for Refsnæsskolen samt social- og kulturchef i Vestsjællands Amt. Denne har oplyst at der er planer om at flytte samlingen fra Refsnæs til den gamle åndssvageanstalt Andersvænge. Samlingen hører dog principielt ikke hjemme her, men bør sammenlægges med Blindehistorisk Museum hvilket Blindehistorisk Selskab bør presse på for.

På generalforsamlingen i 2004 blev det foreslået at Blindehistorisk Selskab skulle forestå temaudgivelser. Thorkild Olesen og René Ruby har efterfølgende udarbejdet et udkast til en temaudgivelse om 25 året efter udlægningen af Særforsorgen. Udgivelsen er planlagt til at få et omfang på 125 til 150 sider. Udgivelsen vil koste 30.000 kroner med en styk pris på 150 kroner, men 75 procent af finansieringen forventes at kunne ske via forhåndsafsættelse af eksemplarer til forskellige institutioner og organisationer. Såfremt finansieringen kommer på plads er planen at udgivelsen lanceres ved en reception den 18. november 2005.

Efter Thorkild Olesens tilføjelser til årsberetning blev ordet givet frit.

Henning Eriksen udtrykte glæde over det begyndende samarbejde med Blindehistorisk Museum, som har været ophørt i en årrække, og ser frem til et møde med museet. Henning Eriksen ønskede endvidere at Blindehistorisk Selskab må definere sig som interessegruppe i forhold til Dansk Blindesamfund. Hvis selskabet fremsætter velargumenterede forslag er det ikke umuligt at der kan opnås noget.

Hans Olsen tilbød at trykke nyhedsbrevene vederlagsfrit og tilbød at være behjælpelig med at kopiere Tage Poulsens båndsamling over på digitale medier. Karsten Ahrens omtalte et møde med ledelsen på Refsnæs i november 2004. Inden mødet havde Karsten Ahrens indtryk af, at der var ligegyldighed fra Refsnæsskolens side i forhold til samlingen, men på mødet havde de tre institutionsledere givet udtryk for stor interesse. Der er således drøftelser af at den akademiske medarbejder fra Blindehistorisk Museum tilknyttes samlingen med henblik på registrering. Der har været afholdt endnu et møde den 18. december med Historisk Selskab for Handicap og Samfund og og Refsnæs om registrering og bevarelse af samlingen. Der foreligger endnu ikke et referat fra dette møde og det er derfor uvist hvad der videre er sket.

Karsten Ahrens takkede Hans Olsen for tilbudene, men i forhold til nyhedsbrevene er der ikke på nuværende tidspunkt planer om at ændre distributionen da såvel trykning som forsendelse udføres gratis af Refsnæsskolen. På forespørgsel om samlingernes ejerforhold og en eventuel sammenlægning og flytning til Fuglsangcentret oplyste Thorkild Olesen at at Refsnæs samlingen tilhører Vestsjællands Amt og Blindehistorisk Museum tilhører Københavns Kommune.

Aage Michelsen omtalte Dansk Blindesamfunds initiativ med etableringen af et formidlerkorps bestående af seks historieformidlere. Korpset var blevet etableret i erkendelse af et behov herfor, men det var skuffende at der ikke havde vist sig større interesse for at gøre brug af formidlerne.

Herefter godkendtes beretningen.

Ad 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Arne Krogh redegjorde for regnskabet og oplyste at der i 2004 havde været udgifter for 58.658 kroner hvilket skyldtes det høje aktivitetsniveau. I 2004 havde der således været et underskud på 19.705 kroner, men herfra skal trækkes tilskudet fra Dansk Blindesamfund til seminaret på 13.500 kroner, som først er indkommet i januar og derfor først vil figurere på regnskabet for 2005. Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

Ad 5.A. Fastsættelse af kontingent.

På baggrund af, at kontingentet siden stiftelsen i 1994 uforandret har ligget på 100 kroner samt på baggrund af det forøgede aktivitetsniveau, den forestående temaudgivelse og underskuddet i 2004 foreslog bestyrelsen en kontingentstigning på 50 kroner til 150 kroner. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Kontingentet vil således fra 2006 vil således udgøre 150 kroner.

6. Forslag.

Der forelå ingen forslag.

7. Valg.

Ad 7.A. Valg af formand for et år.

Bestyrelsen foreslog René Ruby. Herudover blev Aage Michelsen foreslået, men denne afslog. René Ruby valgtes herefter til formand uden modkandidater.

Ad 7.B. Valg af kasserer.

Arne Krogh genopstillede og valgtes uden modkandidater.

Ad 7.C. Valg af et bestyrelsesmedlem.

Eftersom René Ruby var blevet valgt til formand skulle der vælges to bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis et og to år. Aage Michelsen genopstillede og desuden foreslog bestyrelsen Kurt Nielsen.Endvidere blev Hans Olsen og Elin Andreasen foreslået men begge afslog. Aage Michelsen og Kurt Nielsen blev herefter valgt uden modkandidater. Ved indbyrdes overenskomst er Aage Michelsen valgt for to år og Kurt Nielsen for et år.

7.D. Valg af to suppleanter.

Else Ahrens og Bente Krogh genopstillede og valgtes uden modkandidater.

Som revisorer genvalgtes Edith Nygaard og Svend Thougaard uden modkandidater. Som revisorsuppleant genvalgtes Gitte Michelsen uden modkandidater.

8. Eventuelt.

Henning Eriksen berettede om situationen på Blindehistorisk Museum og det igangværende arbejde her. Poul Villadsen omtalte Dansk Blindesamfunds jubilæumsudvalg og de udgivelser, som der er planlagt i forbindelse med jubilæet i 2011.

Thorkild Olesen foreslog Poul Villadsen og jubilæumsudvalget at leje Det Kongelige Teater i forbindelse med jubilæet og afholde en koncert med musik af blinde musikere.

Endvidere takkede Thorkild Olesen for de forløbne år og beklagede endnu en gang at han havde svigtet. Thorkild Olesen udtrykte tillid til at den nye formand skulle løfte opgaven.

René Ruby takkede Thorkild Olesen for samarbejdet og for de resultater der var opnået. René Ruby takkede sluttelig dirigenten.

Afslutningsvis takkede Poul Villadsen for god ro og orden.

Dirigent Poul Villadsen og referent René Ruby.

Spændende, fornøjelig og blindehistorisk aftenunderholdning på Fuglsangcentret.

Af Aage Michelsen.

Efter en vel overstået generalforsamling og en god middag, samledes man til et genhør af Amatørteatrets nytårsrevy fra 1964. Lokalet var til den lejlighed omdannet til et hyggeligt serveringsteater, med duge og levende lys på bordene og dæmpet belysning. Der var en forventningsfuld stemning da revyorkestret, under ledelse af Willy E. Nielsen, i dag bedre kendt med efternavnet Egemose, fuldtonigt spillede ouverturen med de melodier, som blev anvendt i revyen.

med klar og tydelig røst, præsenterede Normann Nygaard de enkelte numre. Mange af skuespillerne er ikke længere iblandt os, men der var dog tre af de medvirkende, som ved denne lejlighed var blandt aftenens publikum. Her skal i flæng nævnes fra listen over rolleindehavere: Kresten Sørensen, Kirsten og Hans Olesen, Edith Nygaard, Niels Christensen og (Eskjær), Bente og Arne Krogh, Grethe og Holger Peetz, Jørgen Nikolaj Hansen, Gustav Ohlsson, Johannes Wahl, Lis Østergaard, Bent Ebbe og Paul Åved.

Der blev sandelig ikke lagt fingre imellem, når man dengang portrætterede Dansk Blindesamfunds toptillidsmænd og kvinder. Det skortede heller ikke på vovede indlæg, blandt andet om oplevelser på feriehjemmet i Hobro. Den dengang nystartede konsulenttjeneste fik heller ikke for lidt. Det var en forrygende oplevelse at lytte til de dygtige skuespillere. Fra listen over de lige så dygtige tekstforfattere skal nævnes: Ove Olsen, Helge Hampe, Verner Clemmensen og Poul Glygaard, som havde spidset deres penne ved den lejlighed.

Efter forestillingen, som ved den lejlighed varede lidt over et par timer, lød der taktfaste klapsalver fra det tilstedeværende publikum.

Det vil være rigtig flot, hvis vi til det kommende 100 års jubilæum i Dansk Blindesamfund i 2011, kan sætte noget lignende på plakaten.

Nyt om fremtidens aktiviteter.

Det var en begivenhedsrig weekend den 26.-27. februar. Søndag formiddag var afsat til en drøftelse af, hvordan man kunne skrue kommende aktiviteter sammen. Et erindringsværksted var bare en af de mange gode idéer. Det vil blive forsøgt afviklet i forbindelse med næste års generalforsamling, som i øvrigt blev fastsat til weekenden 25.-26. marts 2006. Der kom også en lang række spændende forslag, med emner, som bestyrelsen nu vil arbejde videre med hen over det kommende år. Læs mere om disse aktiviteter, når de bekendtgøres i nyhedsbrevet.

Hvad kan en historieformidler, og hvem er de?

Af Aage Michelsen.

For et par år siden, besluttede Dansk Blindesamfund at uddanne nogle historieformidlere, for blandt andet at åbne mulighed for, at give en kvalificeret information om blindes historie. Der blev til formålet uddannet seks historieformidlere, og der gik bud til kredsbestyrelserne om, at dette tilbud lå godt for medlemsmøder, hyggeklubber og lignende rundt om i kredsene. Nogle steder har man, benyttet sig af denne mulighed for, at få sådan en person på besøg. Det er imidlertid langt fra alle, der har taget imod tilbudet. Derfor skal der herfra henstilles til de af selskabets medlemmer, som jævnligt kommer i en af kredsenes hyggeklubber, om at påvirke sin klubledelse med ønsket om, at få en sådan historieformidler på besøg.Inden længe skal programmerne for den kommende klubaktivitet fastlægges, så prøv om du kan få indflydelse på planlægningen. Vi kan godt love dig, at det bliver en god og spændende oplevelse. De seks historieformidlere er: Kaj Cramer, Arne Krogh, Henning Eriksen, Erik Kiørbye, Bent O. Kristensen og Aage Michelsen. Historieformidlingen kan rekvireres ved, enten ved henvendelse til Dansk Blindesamfunds hovedkontor, eller til din kredsformand, der også kan oplyse om den nærmest boende. Historieformidlerne skal ikke have noget honorar, men eventuelle rejseudgifter skal godtgøres.

Finale.

Det var så alt for denne gang. Husk at bemærke bekendtgørelser om de kommende aktiviteter i selskabet, også hvis de bringes i Dansk Blindesamfunds medlemsblad. Stof til næste nummer af nyhedsbrevet, skal være redaktøren i hænde senest 1. juli 2005. Nyhedsbrev nummer tre forventes udsendt omkring 1. september 2005.