Referat af generalforsamling 24 02 2013

Referat af generalforsamling i

Blindehistorisk Selskab

Mødet blev afholdt på Fuglsangcentret

24. februar 2013

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden:

 • OK

2. Valg af stemmetællere og dirigent:

 • Dirigent Håkon Fløe
 • Stemmetællere. Bente Krogh og Hanne Eriksen

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2012:

 • OK

4. Årsberetning:

 • Hans Olsen giver årsberetning:

  • Nyhedsbreve udsendes på punkt, lyd og sort. Synscenter Refsnæs har igen tilbudt at lave punktudgaverne. Der er udsendt 3 nyhedsbreve i årets løb.
  • Hjemmesiden udvikles og vedligeholdes af et samarbejde mellem Haakon Fløe og Hans Olsen.
  • Besøg på radiohistorisk museum i Ringsted
  • Svend Erik Vedel Hansen holdt et meget, meget spændende indlæg om Lirekassens historie med indlagte fællessange dagen før generalforsamlingen.
  • 20 års jubilæum 15.-16. november 2014.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

 • Arne Krogh fremlægger regnskabet

  • Udgifter Kr. 26.556,10
  • Indtægter Kr. 42.300,00
  • Overskud Kr. 15.743,90
  • Egenkapital Kr. 188.433,67

Ad 6 Fastsættelse af kontingent:

 • Kontingent forbliver uændret

7. Valg af:

 • Kasserer, (for 2 år). Arne Krogh ønsker genvalg.
 • B. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år). Inge Gibskov ønsker genvalg.
 • C. 2 suppleanter,
 • D. 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant:
 • Valg af:

  • Kasserer: Arne Krogh
  • Bestyrelsesmedlem: Inge Gibskov
  • Suppleanter: Leif Martinussen og Andreas Møller Petersen
  • Revisorer: Haakon Fløe og Henrik Olsen
  • Revisorsuppleant Torben Koed Thomsen

8. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse Forslag til ændring af vedtægterne:

 • § 1 stk 1 og stk 2 ændres til:

  • stk 1: Blindehistorisk Selskab (BHS)
  • stk 2: Blindehistorisk Selskab er et landsdækkende selskab med eget

   budget og egne vedtægter. Blindehistorisk Selskab er en forening under

   Dansk Blindesamfund
 • §7 stk 6 ændres til:

  • stk 6: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 • §10 stk 4 ændres til:

  • stk4: Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal
 • Samtlige forslag blev vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne.

9. Eventuelt:

 • Karsten Ahrens orienterer om et projekt: Fortællinger om hverdag og vilkår. Et socialhistorisk forskningsprojekt udført af Svendborg Museum. Læs mere på dette link: www.anbragtihistorien.dk
 • Torben Koed Thomsen spørger hvor man afleverer museale ting.
 • Torben Koed Thomsen: Hvor har blinde været omtalt i lovgivningen? Evt samarbejde med Poul Lüneborg
 • Rita Varmby: Blinde og erhverv gennem tiden
 • Henrik Olsen Audioklubben samler på historier om ”Blindes verden”. Klubben har foreløbig samlet 8 historier.

27. februar 2013

Svend Thougaard