Årsberetning 2012 2013

Danmarks Blindehistoriske Selskab, (DBHS).

Årsberetning 2012-2013

Indholdsfortegnelse:

1 Indledning 1

2 Medlemsoplysninger 1

3 Nøgletal om økonomien 2

4 Generalforsamlingen 2012 2

5 Bestyrelsens arbejde og samarbejde 3

6 Nyhedsbrevet 3

7 Aktiviteter og initiativer 4

8 Afsluttende bemærkninger 7


1 Indledning.

Nærværende årsberetning fra bestyrelsen i Danmarks Blindehistoriske Selskab omhandler aktiviteterne og initiativer i perioden fra den ordinære generalforsamling i 2012 og frem til afholdelse af bestyrelsesmøde den 9. januar 2013. Supplerende oplysninger og kommentarer vil blive givet mundtligt under behandlingen af beretningen på generalforsamlingen, den 24. februar 2013


2 Medlemsoplysninger.

Medlemstallet er pr. 31. december 2012 opgjort til 107. Det betyder i forhold til sidste år desværre en tilbagegang på 8 medlemmer, og det er en tilbagegang, foreningen bestemt kan mærke, så her må vi fra bestyrelsen endnu engang opfordre jer alle i selskabet til at gøre reklame for foreningen rundt om i de klubber og foreninger, hvor andre blinde har deres færden.

Vi har fra bestyrelsens side prøvet at gøre opmærksom på vores eksistens gennem vore meddelelseskanaler, nemlig selskabets nyhedsbrev og Dansk Blindesamfunds medlemsblad, samt i lokalkredsene i Dansk Blindesamfund. Og vi kan da sige, at det har båret frugt, idet der er en del unge, der har meldt sig ind i selskabet, og det er da i hvert fald positivt.

Selskabet kan også med glæde notere, at et par af vore seende venner har meldt sig ind og jo flere vi er, jo bedre, for mere omtale giver som regel resultat.

Der må også i vores medlemskreds være mange af medlemmerne, der har en vennekreds, som kunne være interesseret i at støtte op om foreningen, for vi synes da selv, at det er spændende aktiviteter, vi får stablet på benene.


3 Nøgletal om økonomien.

Indtægter: 42.300,00

Udgifter: 26.556,10

Overskud: 15.743,90

Egenkapital pr. 1. januar 2012 172.689,77

Egenkapital pr. 31. december 2012 188.433,67

Kasserer Arne Krogh vil som det næste punkt på generalforsamlingens dagsorden, fremlægge og gennemgå de enkelte poster i regnskabet for året 2012

4 Generalforsamlingen 2012

Generalforsamlingen fandt sted søndag, den 19. februar 2012 på Fuglsangcentret i Fredericia. Der var fremmødt 19 stemmeberettigede medlemmer. Mange synes nok, at det var et lille antal, men både formanden og kassereren var forhindret i at deltage i arrangementet, på grund af sygdom og familiefest, og et medlemsfremmøde på næsten 20 procent må trods alt siges at være flot, men vi i bestyrelsen ser meget gerne, at flere møder op, og er med til at sætte præg på generalforsamlingen, og komme med input så vi kan få mange gode arrangementer og festlige stunder fremover.

Husk på, at det er på generalforsamlingen at du kan fremkomme med synspunkter og idéer, og vi i bestyrelsen lytter gerne til medlemmerne.

Generalforsamlingen valgte sidste år følgende til selskabets bestyrelse for to år:

Formand Hans Erik Olsen, samt bestyrelsesmedlemmerne Karsten Ahrens og Svend Thougaard.

1. suppleant: Leif Martimussen.

2. suppleant: Andreas Møller Petersen.

Revisorer, Henrik Olsen og Haakon Fløe Jensen.

Revisorsuppleant, Thorben Koed Thomsen.

5 Bestyrelsens arbejde og samarbejde

Efter valget på generalforsamlingen den 19. februar 2012 blev bestyrelsens sammensætning og konstituering således: Formand: Hans Erik Olsen. Næstformand: Inge Gibskov. Kasserer: Arne Krogh. Bestyrelsesmedlem og redaktør af nyhedsbrevet: Karsten Ahrens. Bestyrelsesmedlem og sekretær: Svend Thougaard. 1. suppleant: Leif Martinussen. 2. suppleant: Andreas Møller Petersen.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt sine 4 bestyrelsesmøder, hvor alle har vist stort engagement i arbejdet, og så har møderne foregået i en særdeles hyggelig atmosfære, og så er det jo dejligt at have med foreningsarbejde at gøre.

Alle i bestyrelsen korresponderer via E-mail, så på den måde er mange beslutninger blevet truffet, uden at skulle vente på at komme på dagsordenen til næste møde, som måske først kunne afholdes om flere måneder.

Afvikling af mødernes dagsorden har været konstruktiv og har været optaget af de aktiviteter, som Danmarks Blindehistoriske Selskab har igangsat og afviklet. Der henvises til uddybende bemærkninger under punkt 7.


6 Nyhedsbrevet.

Selskabets nyhedsbrev er i 2012 udkommet 3 gange med meget interessante og blinderelevante artikler. Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne have lov at sige selskabets medlemmer tak for de indsendte bidrag. Uden disse kunne vi ikke udgive vore nyhedsbreve.

Vi modtog i efteråret et indlæg fra Luise Lind, der fortalte om hende og Signe Lynglunds morbror på Langeland, og hun havde kort forinden meldt sig ind i selskabet, og jeg synes det er godt, at vi også får et indblik i, hvordan seende oplever os som synshandicappede.

I Danmarks Blindehistoriske Selskab følger vi stadigvæk det princip, at udgivelsen skal udkomme samtidig på medierne: Sort, punkt, cd og E-post. Dette har selskabet til fulde kunnet leve op til.

I september 2012 afholdt bestyrelsen sit møde på Synscenter Refsnæs, og her fik vi den aftale med ledelsen om, at de gerne igen vil producere vore nyhedsbreve på punkt, hvilket der fra selskabets side skal lyde en stor tak til synscenter Refsnæs for.

Da vi i bestyrelsen siden selskabets start har været klar over hvilket arbejde Synscenter Refsnæs har lagt i produktionen af nyhedsbrevet i punkt, har vi gennem de sidste af vore nyhedsbreve og Dansk Blindesamfunds medlemsblad, opfordret vores medlemmer til at benytte sig af muligheden af at kunne modtage det via E-post.

Vi kan med stor glæde nu konstatere, at der stadig er flere, der kommer på listen over at modtage vores nyhedsbrev elektronisk, og det er dejligt, for dels er portoen blevet urimelig dyr, og det gør det meget enklere, når flere og flere kommer på den elektroniske liste, og når nyhedsbrevene udsendes, er det med skjulte mailadresser, for vi må ikke ifølge dataloven udsende adresser uden medlemmernes samtykke, og for et par år siden besluttedes det på generalforsamlingen at vi ikke udsender adresselister, da det er et stort arbejde at vedligeholde disse.

7 Aktiviteter og initiativer

A: Blindehistorisk hjemmeside

Et af de projekter, som bestyrelsen har brugt mange kræfter på i årets løb at få sat i søen er vores egen hjemmeside, og den 12. december 2011 lykkedes det os at få lagt de første ting op på vores egen side, hvor vi var så heldige, at domænenavnet www.blindehistorie.dk var ledigt, så dette navn erobrede vi os.

Det er altid med begyndervanskeligheder at en forening får sin egen hjemmeside, og når den er oprettet, sidder man og klapper i hænderne over, at det lykkes, så vi har på vore bestyrelsesmøder haft hjemmesiden som et fast punkt på dagsordenen, og nu er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal gøre hjemmesiden let tilgængelig for jawsbrugere, for Zoomtext og samtidig også se pæn og præsentabel ud for den seende del af befolkningen.

På hjemmesiden er der i skrivende stund alle nyhedsbreve siden 2010, og så er der et link til bestyrelsen, hvor det både er muligt at sende personlige mails til hver enkelt i bestyrelsen, men også til den samlede bestyrelse.

Projektet er nu godt et år gammelt, og der vil naturligvis komme nyt på hjemmesiden, og det vil du kunne læse mere om i nyhedsbrevet og Dansk Blindesamfunds medlemsblad.

Det er bestyrelsen, der har ansvaret for, hvad der kommer op på hjemmesiden, og vi har besluttet, at være særlig opmærksom på, at der ikke vil kunne findes personfølsomme sager på blindehistorie.dk.

B: Turen til Psykiatrisk sindssygehospital i Middelfart

Lørdag, den 18. februar 2012 havde vi i forbindelse med generalforsamlingsarrangementet indlagt et besøg på Psykiatrisk Sindssygehospital i Middelfart, hvor Peter Storm fortalte stedets spændende historie fra 1888-1999

Vi i selskabets bestyrelse opfattede at alle de medlemmer, der var med på denne tur, havde en fin oplevelse, og flere gav udtryk for, at det var noget, vi godt kunne gentage.

C: Besøg på Radiohistorisk Museum i Ringsted

Lørdag, den 8. oktober 2012 besøgte 10 medlemmer Radiohistorisk Museum i Ringsted, hvor en af museets bærende kræfter nemlig formanden for Radiohistorisk forening i Ringsted Bjarne Dahlin Nielsen med stor entusiasme fortalte om museets historie fra starten i 2000 og frem til i dag, og desuden fortalte han om radioen og fjernsynets start herhjemme i henholdsvis 1922 og 1949

Vi fik også rig lejlighed til at se på nogle af de godt 5.000 effekter, som museet ligger inde med.

Et par dage efter besøget modtog vi besked fra Radiohistorisk Forening om, at Nota har indlæst Bjarne Dahlin Nielsens bog Bella og alle de andre.

D: De blindehistoriske samlinger

I august 2009 blev spørgsmålet om ejerforholdet af de blindehistoriske samlinger så afklaret. Disse blev formelt overdraget Medicinsk Museion, hvorved bevarelsen af samlingerne er sikret. Der er fortsat ikke tilvejebragt nogen udstillingsmuligheder. Den 1. juli 2011 blev de blindehistoriske samlinger så pakket i flyttekasser, og skulle efter planen være flyttet fra kælderen på Blindeinstituttet i Hellerup til Medicinsk Museion, men den 2. juli 2011 blev hovedstadsområdet ramt af et skybrud, hvilket gav en masse oversvømmelser, også på Medicinsk Museion, så de blindehistoriske samlinger er stadigvæk på instituttet på Rymarksvej.

I det forløbne år har der fundet en konstruktiv og positiv dialog sted mellem Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, Dansk Blindesamfunds udvalg for Kultur og Fritid og bestyrelsen i Blindehistorisk Selskab.

Der har været afholdt to møder og vi skal nu til at digitalisere nogle interviews som de daværende informatører i Dansk Blindesamfund foretog med en del af blindesamfundets medlemmer, optagelser fra 1990’erne. Dette projekt er af forretningsudvalget lagt i hænderne på Hans Erik og Henrik Olsen.

Den 24. januar 2012 blev der på Dansk Blindesamfunds hovedkontor afholdt en reception i anledning af udgivelsen af Dansk Blindesamfunds jubilæumsskrift ”100 år i lydglimt”, lavet af den kendte journalist fra Danmarks Radio Ove Gibskov.

Vi har haft et godt samarbejde med Ove og da også fået nogle optagelser med i dette lydskrift, som ikke tidligere har været udgivet, og der er mange timers god læsning i dette værk.


8 Afsluttende bemærkninger.

Denne beretning er ved at være til ende, og vi har fra bestyrelsen gjort os de største anstrengelser for at tegne et billede af de sager, vi har haft på bestyrelsesmødernes dagsorden i det forløbne år.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige alle medlemmer tak for et godt år, for opbakningen til vore aktiviteter og for de tilkendegivelser, vi har fået, og forslag om kommende arrangementer, som vi kan arbejde videre med i den kommende bestyrelse.

Et arrangement, som vi allerede nu kan nævne er, at selskabet den 18. november 2014 har 20-års jubilæum, og i den anledning afholdes der festarrangement på Fuglsangcentret i weekenden den 15.-16. november, men programmet er endnu ikke lagt, så har du idéer så kom endelig frem med dem.

På gensyn til Danmarks Blindehistoriske Selskabs arrangement på Fuglsangcentret lørdag den 23. og søndag, den 24. februar 2013

På bestyrelsens vegne, Hans Erik Olsen, formand.