Referat af generalforsamling 20 02 2011

Danmarks Blindehistoriske selskab.

Referat af generalforsamling.

Tid: 20. februar 2011.

Sted: Fuglsangcentret.

Der forelå følgende forslag til dagsorden. Referatet indsættes under dagsordenens punkter.

Pkt. 1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Der blev gennemført en kort præsentation af de fremmødte, hvorved det fremgik, at antallet af stemmeberettigede medlemmer kunne opgøres til 30. Dagsordenen kunne herefter godkendes uden bemærkninger.

Pkt. 2. Valg af stemmetællere og dirigent.

Hanne Eriksen, Torben Koed og Bente krogh blev valgt til stemmetællere.

Håkon Fløh Jensen blev valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2010.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4. Årsberetningen 2010.

Hans Olsen bemærkede, at der, efter at årsberetningen var skrevet, er truffet aftale med forretningsudvalget i DBS. ved Thorkild Olesen om møde i august måned vedr. situationen for de blindehistoriske samlinger.

Hans Olsen kunne endvidere glæde sig over, at der var så god en tilslutning til arrangementet på forsorgsmusæet i Svendborg 19februar 2011.

Hans Olsen kunne yderligere oplyse, at der vil blive udsendt en CD. til alle medlemmer med optagelser fra arrangementet på forsorgsmusæet.

Der fremkom flere meget positive bemærkninger fra forsamlingen vedr. såvel arrangementet på Forsorgsmusæet som det foredrag om de blindehistoriske arkiver, som Niels Strandsbjerg holdt lørdag aften.

Elin Andreasen kunne tilslutte sig de positive bemærkninger, men udtrykte samtidig, at programmet havde været noget presset, hvilket man skulle være opmærksom på ved efterfølgende planlægning.

Flere indlæg gik på den svage strukturering af foredraget om de blindehistoriske arkiver. Niels Strandsbjerg havde opfordret til kommentar og spørgsmål under indlægget, men det viste sig at blive styret for løst.

Herefter blev årsberetningen godkendt.

Pkt. 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Arne Krogh gennemgik regnskabet i nøgletal.

Egenkapital pr. 1. januar 2010: 137.783,92 kr.

Udgifter i alt: 26.214,96 kr.

Indtægter i alt: 48.150,0 kr.

Overskud i alt: 21.935,04 kr.

Egenkalital pr. 31. december 2010 i alt: 159.718,96 kr.

Henrik Olsen henviste til det fællesarrangement, som Blindehistorisk Selskab og Audioklubben gennemførte sammen 13. november 2010 med et foredrag af Ove Gibskov. Arrangementet gav et overskud, hvor Blindehistorisk Selskabs andel udgør ca 150,00 kr. Beløbet vil snarest blive fremsendt til Blindehistorisk Selskab.

Henning Backs roste kassereren for det aflagte regnskab og gjorde opmærksom på, at for DBS.s foreninger eksisterer der en aftale med tilbud om at kunne udnytte en fastrentekonto med en rentetilskrivning på 3,1 %. Indskudet bindes for 2 eller 3 år. Der kan hæves på kontoen mod betaling af et mindre gebyr.

Arne Krogh oplyste, at regnskabet er revideret 11. februar 2011 uden bemærkninger eller påtale af revisorerne Hanne Eriksen og Svend Thougaard.

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet 2010.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen indstiller til godkendelse af uændret kontingent på 150,00 kr.

Kontingentet blev fastsat uændret for 2011.

Pkt. 7. Valg.

A. Kasserer. Arne Krogh blev genvalgt for 2 år.

B. 1 bestyrelsesmedlem. Inge Gibskov blev genvalgt for 2 år.

C. 2 suppleanter. René Ruby og Else Ahrens blev valgt.

D. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Svend Thougaard blev genvalgt og Håkon Fløh Jensen nyvalgt til revisorer. Hanne Eriksen blev valgt til revisorsuppleant.

Pkt. 8. Indkomne forslag.

Hans Olsen oplyste, at der ikke var indkommet forslag.

Pkt. 9. Eventuelt.

Heidi Madsen fremkom med en kritik af serveringen i restauranten under middagen lørdag aften. Lang ventetid mellem retterne.

Lone Julmann nævner, at det ville have været en fordel, hvis et medlem fra bestyrelsen havde deltaget i afviklingen af programmet lørdag aften herunder foredraget om de blindehistoriske arkiver.

Hans Olsen. Intentionen i planlægningen havde været, at foredraget blev afviklet i løbet af 45 minutter eller 1 time og herefter tid til kommentar og spørgsmål.

Lena Bang spørger til muligheden for at få udarbejdet en adresseliste over medlemmerne.

Elin Andreasen takkede hjælperne på Odense Banegårdscenter og gav udtryk for, at det fungerede godt.

Karsten Ahrens Roste Niels Strandsbjerg for det store kendskab til de blindehistoriske arkiver og den detaillerigdom foredraget havde indeholdt.

Kurt Nielsen foreslog at opfordre niels Strandsbjerg til at komme en anden gang i Blindehistorisk Selskab og holde foredrag med en anden vinkel på blindehistorien.

Torben Koed opfordrer bestyrelsen til at drøfte med forretningsudvalget ikke blot, hvordan DBS.s historie bliver fortalt men også, hvordan kredsenes historie bliver bevaret og fortalt. Det skal også afklares, hvor kan arkivalierne sendes hen til registrering og arkivering.

Lone Julmann foreslog, at der på forhånd ved arrangementer i Danmarks Blindehistoriske Selskab bliver meldt ud til FSC, hvornår deltagerne ønsker at afrejse, således at FSC kan planlægge bestilling af befordring.

Jørgen Eckmann tilslutter sig Torben Koeds forslag om bevarelse af kredsenes historie og beklager dybt, at det ikke allerede er sket. Spørgsmålet har tidligere været drøftet med Fooretningsudvalget og udfordringen i denne forbindelse er plads til arkivalier. Spørgsmålet kunne måske nu komme på tale igen i forbindrlse med hovedkontorets flytning.

Lena Bang ønsker at høre, hvad bestyret har af planer for det kommende år?

Heidi Madsen henviste til jubilæumsskriftet fra Synscenter Refsnæs. Det kan hentes på centrets hjemmeside. En opfordring til at komme i gang med læsningen. Meget spændende materiale.

Kurt Nielsen oplyste, at Danmarks Blindehistoriske Selskab har plan om at etablere Danmarks Blindehistoriske lydmusæum. Det er en stor opgave. Hans Olsen har deltaget i et kursus om at oprette og redigere hjemmesider. Udfordringen er at kunne strukturere lydoptagelserne efter tema, lave indholdsfortegnelse med omtale af indslagene og eventuelt også skabe mulighed for at kunne downloade materiale. Stort projekt.

Hans Olsen. Vi har behandlet spørgsmålet om adresselister tidligere og har også tidligere afvist ideen.

Arne Krogh foreslog, at Danmarks Blindehistoriske Selskab udsendte jubilæumsskriftet fra Synscenter Refsnæs eventuelt på E-mail. Det ville give flere medlemmer mulighed for at læse jubilæumsskriftet.

Hans Olsen kunne supplere med, at jubilæumsskriftet er indlæst på Synscenter Refsnæs.

Flere indlæg udtrykte ønske og en adresseliste og mente ikke, det kunne være så kompliceret. medlemmerne kunne jo selv bestemme, hvilke oplysninger, listen skulle indeholde.

Jørgen Eckmann er glad for at læse nyhedsbrevet. Der bringes meget interessant stof. Jørgen Eckmann foreslog, at der i nyhedsbrevet bliver oprettet en fast rubrik, hvor man kunne offentliggøre nyheder om nye publikationer m.v.

Hans Olsen takkede bestyrelsen for et godt og loyalt samarbejde. Tak for aktiv og kreativ deltagelse i generalforsamlingen. Tak til kandidaterne i de gennemførte valg. Arrangementet i forbindelse med generalforsamlingen 2012 bliver afholdt 18. og 19. februar på Fuglsangcentret.

Håkon Fløh Jensen lukkede herefter som dirigent generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent Kurt Nielsen.