Årsberetning 2010 2011

Danmarks Blindehistoriske Selskab, (DBHS).

Årsberetning 2010-2011

1 Indledning.

Nærværende årsberetning fra bestyrelsen i Danmarks Blindehistoriske Selskab omhandler aktiviteterne og initiativer i perioden fra den ordinære generalforsamling i 2010 og frem til afholdelse af bestyrelsesmøde den 23. november 2010. Supplerende oplysninger og kommentarer vil blive givet mundtligt under behandlingen af beretningen på generalforsamlingen, den 20. februar 2011

2 Medlemsoplysninger.

Medlemstallet er pr. 31. december 2010 opgjort til 130. Det betyder i forhold til sidste år en tilbagegang på 10 medlemmer, og det er en tilbagegang på godt 9 procent, så her må vi fra bestyrelsen endnu engang opfordre jer alle i selskabet til at gøre reklame for foreningen rundt om i de klubber og foreninger, hvor andre blinde har deres færden.

Vi har fra bestyrelsen prøvet at gøre opmærksom på vores eksistens gennem vore meddelelseskanaler, nemlig selskabets nyhedsbrev og Dansk Blindesamfunds medlemsblad, samt i lokalkredsene i Dansk Blindesamfund. Og vi kan da sige, at det har båret frugt, idet der er en del unge, der har meldt sig ind i selskabet, og det er da i hvert fald positivt.

3 Nøgletal om økonomien.

Indtægter: kr. 48.150,00

Udgifter: kr. 26.214,96

Årets overskud: kr. 21.935,04

Egenkapital pr. 31. december 2010: 159.718,96 kr.

Det er dejligt, at en så forholdsvis ung forening, som vi jo stadig er, kan sige, at vi har en god og sund økonomi, og gennem de sidste 10 år, har vi haft Arne Krogh som en pålidelig og dygtig kasserer, der med fast hånd har styret selskabets økonomi på meget forsvarlig måde, hvilket årsregnskabet tydeligt viser med et overskud på godt 21.000 kr..

De øvrige poster i årets driftsregnskab vil Arne gennemgå, efter denne beretning.

4 Generalforsamlingen 2010

Generalforsamlingen fandt sted søndag, den 21. februar 2010 på Fuglsangcentret. Der var fremmødt 24 stemmeberettigede medlemmer. En tilbagegang på 4 i forhold til generalforsamlingen 2009, så vi må stadigvæk opfordre alle dem, vi kender til at være medlem af selskabet, og til at rigtig mange vil deltage i vores generalforsamling. Husk, at det er der, du kan være med til at få indflydelse og være medbestemmende om, hvad der skal ske i foreningen, og hvem der skal sidde i bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte sidste år følgende til selskabets bestyrelse for to år:

Formand Hans Olsen. Ordinære bestyrelsesmedlemmer, Karsten Ahrens og Kurt Nielsen. 1. suppleant: René Ruby. 2. suppleant: Else Ahrens. Revisorer, Svend Thougaard og Edith Nygaard. Revisorsuppleant, Hanne Tietgen Eriksen.

5 Bestyrelsens arbejde og samarbejde

Efter valget på generalforsamlingen blev bestyrelsens sammensætning og konstituering således: Formand: Hans Olsen. Næstformand: Inge Gibskov. Kasserer: Arne Krogh. Bestyrelsesmedlem og redaktør af nyhedsbrevet: Karsten Ahrens. Bestyrelsesmedlem og sekretær: Kurt Nielsen. 1. suppleant: René Ruby. 2. suppleant: Else Ahrens.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt sine møder, hvor alle har vist stort engagement i arbejdet, og så har møderne foregået i en særdeles hyggelig atmosfære, og så er det jo dejligt at have med foreningsarbejde at gøre.

Alle i bestyrelsen korresponderer via E-mail, så på den måde er mange beslutninger blevet truffet, uden at skulle vente på at komme på dagsordenen til næste møde, som måske først kunne afholdes om flere måneder.

Afvikling af mødernes dagsorden har været konstruktiv og har været optaget af de aktiviteter, som Danmarks Blindehistoriske Selskab har igangsat og afviklet. Der henvises til uddybende bemærkninger under punkt 7.

6 Nyhedsbrevet.

Selskabets nyhedsbrev er i 2010 udkommet to gange med meget interessante og blinderelevante artikler. Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne have lov at sige selskabets medlemmer tak for de indsendte bidrag. Uden disse kunne vi ikke udgive vore nyhedsbreve.

I Danmarks Blindehistoriske Selskab følger vi stadigvæk det princip, at udgivelsen skal udkomme samtidig på medierne: Sort, punkt, cd og E-post. Dette har selskabet til fulde kunnet leve op til.

Da vi i bestyrelsen siden selskabets start har været klar over hvilket arbejde Synscenter Refsnæs har lagt i produktionen af nyhedsbrevet, henholdsvis i punkt og sort, har vi gennem de sidste af slagsen og Dansk Blindesamfunds medlemsblad, opfordret vores medlemmer til at benytte sig af muligheden af at kunne modtage det via E-post.

Vi kan med stor glæde nu konstatere, at 63 medlemmer modtager det elektronisk, og 18 har valgt at modtage det på cd, en produktion som vi selv i bestyrelsen forestår.

Endelig skal vi minde om, at Synscenter Refsnæs vederlagsfrit har produceret og udsendt nyhedsbrevet og betalt portoen gennem alle årene.

Der har så i det forløbne år været lidt problemer med produktionen af nyhedsbrevet fra Synscenter Refsnæs, dels på grund af megen travlhed med produktion af materiale til eleverne i folkeskolen og også på grund af besparelser.

Det betød, at det nyhedsbrev, som vi fremsendte i slutningen af marts til trykning på Synscenter Refsnæs, først nåede ud til medlemmerne i juni.

Da vi henvendte os vedrørende udsendelsen af nyhedsbrevet, som I medlemmer modtog i december 2010, kunne man på Synscentret ikke sætte deadline på, hvornår skriftet kunne produceres, så vi besluttede i bestyrelsen selv at forestå hele produktionen, både i punkt, sort, elektronisk og på CD.

Vi håber imidlertid at vi i det nye kalenderår igen kan få produceret materialet på Synscenter Refsnæs, men vi må nok indstille os på at det bliver vanskeligt på grund af den økonomiske krise.

Men bestyrelsen vil gerne herigennem sige Synscenter Refsnæs hjertelig tak for virkelig godt og positivt samarbejde, som vi har haft siden selskabets start i 1994

7 Aktiviteter og initiativer

A. Digitalisering af lydsamlingerne.

Det er glædeligt at kunne konstatere, at bevarelsen af mange blindehistorisk værdifulde lydoptagelser nu er sikret og konverteret til digitalt format. Hans Olsen er primus motor i løsningen af denne opgave. Det skal her også nævnes, at Børge Pedersen, Præstø, Hans Peter Christiansen, Valby, og Henrik Olsen, Østerbro, har påtaget sig at være selskabet behjælpelig med dette arbejde, og vi har i år fået lidt flere digitaliserede optagelser til samlingen.

Desuden har vi modtaget optagelser fra andre, og selskabet kan glæde sig over, at også ikke-medlemmer leverer materiale til digitalisering.

De spolebånd, der endnu ikke er blevet digitaliseret, og som det er teknisk muligt at overspille uden for ringe kvalitet, er der nu mulighed for det, idet et af selskabets medlemmer har foræret os en Revox spolebåndoptager, og det skal der lyde en stor tak for til giveren. Det er ildsjæle som jer, der er med til at gøre arbejdet rigtig sjovt i vores forening.

Det er bestyrelsens opfattelse, at der blandt medlemmerne har været glæde over at modtage en cd med lydoptagelser, så det er noget, vi vil fortsætte med i fremtiden.

Et andet initiativ, som bestyrelsen har arbejdet med, er at få oprettet en Blindehistorisk hjemmeside, og på generalforsamlingen 2010 besluttedes det at yde tilskud, så et bestyrelsesmedlem kunne komme på kursus og lære at oprette hjemmesider.

Bestyrelsen valgte at sende formand Hans Olsen af sted, og i december 2010 var formanden på Fuglsangcentret, og det kan nævnes, at han som test har oprettet sin egen hjemmeside, www.heolyd.dk, der fungerer.

B. Foredraget ”Amatørskuespiller” i 50 år.

Ved vores arrangement den 20.-21. februar 2010 på Fuglsangcentret, var et af vore egne medlemmer på banen, nemlig Arne Krogh, der på en levende måde fortalte om sit skuespillerliv gennem 50 år.

Vi 24, der hørte dette glimrende foredrag, kunne ikke forstå, at tiden var gået så hurtigt, men sådan er det jo, når det er så fornøjeligt fortalt, som Arne gjorde det her.

C. Besøg på Frilandsmuseet

Lørdag, den 15. maj 2010 var vi 20 medlemmer med ledsagere, der besøgte Frilandsmuseet ved Lyngby.

Her blev vi guidet rundt af Sara Wessmann, der på en fin og engageret måde fortalte om de huse, vi passerede.

Vi var inde i et hus, hvor der i et lille rum uden vinduer havde boet en handicappet søn, og vi ved da godt, hvor trange kår handicappede havde før i tiden, men det var alligevel chokerende at se. En oplevelse, der har bidt sig fast på den indre nethinde.

Vi var meget heldige på rundvisningen, der foregik mest i det fri, for både før og lige efter, var det et inferno af vand, der stod ned i tove.

Arrangementet afsluttedes med en særdeles hyggelig fællesspisning på en restaurant lige ved Lyngby Station.

Men trods det massive regnvejr, synes alle, at det havde været en stor oplevelse at se eller gense Frilandsmuseet.

D. Foredrag med Ove Gibskov

Som noget nyt gik bestyrelserne for Audioklubben og Blindehistorisk Selskab sammen om at stable et arrangement på benene, hvor den blinde journalist Ove Gibskov fra Danmarks Radio i Østjylland, fortalte kort om lydbogen, som han har været mester for nemlig ”Dansk Blindesamfund, 75 år i lydglimt” 1911-1986, og om sjove episoder fra Dansk Blindesamfunds medlemsblads barndom.

Et meget flot og vellykket arrangement, hvor 37 af de to foreningers medlemmer deltog, og også her afsluttedes dagen med fællesspisning.


E. De blindehistoriske samlinger

I august 2009 blev spørgsmålet om ejerforholdet af den blindehistoriske samling så afklaret. Denne blev formelt overdraget Medicinsk Museion, hvorved bevarelsen af samlingen er sikret. Der er fortsat ikke tilvejebragt nogen udstillingsmuligheder. Efter Dansk Blindesamfunds jubilæum i juni 2011 pakkes samlingen ned, såfremt der ikke er fundet en løsning.

I det forløbne år har der imidlertid ikke været nogen dialog mellem Danmarks Blindehistoriske Selskab, Dansk Blindesamfund og Blindehistorisk Museum, men det er nu med stor glæde at vi fra bestyrelsen kan oplyse, at selskabet har taget initiativ til, at der bliver afholdt et møde mellem Blindehistorisk Selskab og Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg efter jubilæet den 8. juni.

F. Dansk Blindesamfunds 100-års jubilæum

Det er jo så i år, at Dansk Blindesamfund kan fejre sit 100-års jubilæum, og det sker onsdag, den 8. juni 2011 med en reception på Postmuseet i København, hvor der vil være en udstilling.

Vi fra bestyrelsen vil selvsagt møde op til denne reception, og vi vil da også opfordre selskabets medlemmer til at komme og være med til at gøre dagen festlig.

Kredsene i Dansk Blindesamfund markerer også jubilæet, og her kan vi da også kun opfordre til, at medlemmerne rundt om i landet deltager i disse festligheder, og på den måde kan synliggøre Blindehistorisk Selskab, og udbrede kendskab til vores eksistens.

8 Afsluttende bemærkninger.

Denne beretning er ved at være til ende, og vi har fra bestyrelsen gjort os de største anstrengelser for at tegne et billede af de sager, vi har haft på bestyrelsesmødernes dagsorden i det forløbne år.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige alle medlemmer tak for et godt år, for opbakningen til vore aktiviteter og for de tilkendegivelser, vi har fået.

På gensyn til selskabets arrangement på Fuglsangcentret lørdag den 19. og søndag, den 20. februar 2011

Bestyrelsen.