Referat af generalforsamling 16 03 2003

Referat af generalforsamling i Blindehistorisk Selskab den 16. marts 2003 på Fuglsangcentret.

Dagsorden:

1. Velkomst.

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

3. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 2002.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Godkendelse af det reviderede regnskab.

6. Behandling af forslag:

A. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets love.

B. Forslag fra medlemmer.

C. Kontingentets størrelse.

7. Valg:

A. Kassér.

B. Et bestyrelsesmedlem.

C. To suppleanter.

D. To revisorer og en revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

1. Velkomst:

Formand Thorkild Olesen bød velkommen og konstaterede, at der var 33 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Valg af stemmetællere og dirigent:

Som stemmetællere valgtes Inger Gibskov og Gitte Michelsen uden modkandidater.

Til dirigent valgtes Arne Vedel Eriksen uden modkandidater.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

3. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 2002:

Referatet oplæstes og godkendtes uden bemærkninger.

4. Bestyrelsens beretning:

Thorkild Olesen oplyste, at foreningen dags dato har 127 kontingentbetalende medlemmer.

Fra bestyrelsens beretning, som var udsendt, berørte Thorkild Olesen nyhedsbrevene og de eventuelle fremtidige produktionsproblemer med disse. Nyhedsbrevene produceres på Refsnæsskolen, men det er uvist hvor længe, dette kan fortsættes.

Hjemmesiden: Denne ligger nu klar til at blive færdig behandlet på hovedkontoret. Hjemmesiden vil komme til at indeholde generalforsamlingsreferaterne, bestyrelsesreferaterne for det seneste år, Selskabets vedtægter, nyhedsbreve og en bibliografi over blindes historie.

Aktiviteter: Besøget på Danmarks Blindebibliotek i efteråret havde været en succes. Til maj forventes det tidligere annoncerede arrangement på kjæden, at blive afviklet. Endelig vil der blive et arrangement omkring Blindes Arbejde til efteråret.

Thorkild Olesen bad om forsamlingens holdning til og interesse for etableringen af en diskussionsliste.

Efter beretningen blev en eventuel etablering af en diskussionsliste diskuteret. Der var udbredt enighed om, at en sådan kunne opdele medlemmerne i a og et b hold, for dem der henholdsvis har og ikke har adgang hertil, og idéen forkastedes derfor.

Bestyrelsens arbejde og foreningens øgede aktivitetsniveau det forløbne år rostes fra flere sider. Henning Eriksen påpegede dog også, at Blindehistorisk Selskab ikke er tilstrækkelig kritisk overfor DBS med hensyn til at stille forslag om initiativer på det blindehistoriske område. Blindehistorisk Selskab er endvidere helt uengageret i forhold til Blindehistorisk museum. Denne kritik blev medgivet fra bestyrelsens side.

Også tilstanden af samlingen på Refsnæsskolen berørtes samt muligheden for en eventuel sammenlægning af denne og Blindehistorisk museum. Thorkild Olesen redegjorde for de to samlingers ejerforhold. Disse samlinger hører henholdsvis under Københavns Kommune og Vestsjællands Amt. Dansk Blindesamfunds arbejdsgruppe vedrørende bevarelse af blindes historie er ved at undersøge, hvordan og hvorledes samlingerne bedst kan bevares.

Bestyrelsens beretning godkendtes herefter.

5. Godkendelse af det reviderede regnskab:

Arne Krogh trak hovedlinjerne op i det reviderede regnskab, som også var udsendt. Herunder berørtes, at nedgangen i Selskabets egenkapital fra 54136,13 kr. pr. 01.01.2002 til 44956,80 kr. pr. 31.12.2002 skyldtes bidraget til registreringen og bogudgivelsen om Kjæden samt bidraget i forbindelse med projekt handicaphistoriske samlinger på henholdsvis 5000 og 10000 kr.

Efter flere opklarende spørgsmål godkendtes regnskabet.

6. Behandling af forslag:

A. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets love:

Forslaget om ændring af selskabets love blev gennemgået punkt for punkt. Forslaget blev vedtaget med følgende to ændringer:

I paragraf 5 stk. 2 bibeholdtes navnet revisorer og revisorsuppleant fra de oprindelige love og ikke som forslået bilagskontrollant.

I paragraf 8 var forslagets ordlyd “Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller …” Her indføjedes: “Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen eller …”

B. Forslag fra medlemmer:

Der var ingen.

C. Kontingentets størrelse:

Der var ingen forslag om at ændre kontingentets størrelse.

7. Valg:

A. Kassér:

Arne Krogh genvalgtes uden modkandidater.

B. Et bestyrelsesmedlem:

Aage Michelsen genvalgtes uden modkandidater.

C. To suppleanter:

Else Ahrens og Bente Krogh genvalgtes uden modkandidater.

D. To revisorer og en revisorsuppleant:

Edith Nygaard og Svend Toggård genvalgtes til revisorer uden modkandidater. Gitte Michelsen genvalgtes til revisorsuppleant uden modkandidater.

8. Eventuelt:

På Elin andresens forslag blev det besluttet at sende Tage Poulsen, som er meget syg, en hilsen fra generalforsamlingen. Tage Poulsen har ved mange lejligheder bistået foreningen med teknisk assistance.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Endelig afsluttede Thorkild Olesen ved at takke for en god og konstruktiv generalforsamling.

Dirigent Arne Vedel Eriksen og referent René Ruby.