Nyhedsbrev nr. 2 maj 2003

Danmarks Blindehistoriske Selskab Nyhedsbrev NR. 2

MAJ 2003

INDHOLD

Redaktionelt

Generalforsamling i Blindehistorisk Selskab 16. marts 2003 på Fuglsangcentret

Et usædvanligt behandlingsforløb. Af Erik Kiørbye

Lidt om aktiviteter i fremtiden

Gammel og næsten glemt film om blinde fundet

Finale

Vi har vedlagt et giroindbetalingskort, da det er tid til betaling af kontingentet på 100 kr.

Redaktør Aage Michelsen

Drastrup Skovvej 43 A. 9200 Aalborg SV.

Telefon 98185288.

REDAKTIONELT

Velkommen til læsning af dette nummer af nyhedsbrevet. Det er forår i Danmark. Rundt om os springer buske og træer i grønt, og de tidlige forårsbebudere er for længst afløst af mange andre blomster. Er netop maj ikke den skønneste af alle årets måneder?

Ser vi lidt nærmere på dette nummer af nyhedsbrevet, bemærker den opmærksomme læser allerede på forsiden, men også i indholdet antydning af, at der er grøde at spore. Selskabets navn er ændret — ikke meget, men dog en ændring, der ligesom tegner en lidt skarpere profil. — Danmarks blindehistoriske selskab. —

Der er et referat fra generalforsamlingen, hvoraf det tydeligt fremgår, at der er grøde i selskabet. Medlemstallet er stigende, valgene til bestyrelsen var helt uden dramatik. Hjemmesiden er på plads og skal nu finde sin helt egen form. Der bringes også nyt om selskabets aktiviteter og en god historie om alternativ øjenbehandling i midten af

forrige århundrede, er der også plads til. Endelig har selskabet fået overdraget manuskriptet til og en videokopi af en gammel og næsten glemt film om blinde. God fornøjelse med læsningen.

Aage Michelsen

Danmarks Blindehistoriske Selskab — Bestyrelsen: Formand Thorkild Olesen, Bogfinkevej 23, st. tv., 8210 Århus V. Tlf.nr.: 86161908.

E-post: th.olesen@stofanet.dk. Kasserer: Arne Krogh, Abildgårdsvej 16, 2. th., 2830 Virum. Tlf.nr. 45859419. E-post: abkrogh@mail.dk Næstformand Karsten Ahrens, Højvangen 15, 4470 Svebølle. Tlf.nr.: 59293292. E-post: karsten.ahrens@get2net.dk Sekretær: René Ruby Larsen, Lyshøjgårdsvej 93, 2. 1, 2500 Valby. Tlf.nr.: 36307768. Redaktør:

Aage Michelsen, Drastrup Skovvej 43 A, Drastrup, 9200 Aalborg SV. Tlf.nr.: 98185288. Suppleanter: Bente Krogh og Else Ahrens.

Blindehistorisk Selskab 16. marts 2003 på Fuglsangcentret

Dagsorden:

1. Velkomst.

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

3. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 2002.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Godkendelse af det reviderede regnskab.

6. Behandling af forslag:

A. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets love.

B. Forslag fra medlemmer.

C. Kontingentets størrelse.

7. Valg:

A. Kasserer.

B. Et bestyrelsesmedlem.

C. To suppleanter.

D. To revisorer og en revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

1. Velkomst:

Formand Thorkild Olesen bød velkommen og konstaterede, at der var 33 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Valg af stemmetællere og dirigent:

Som stemmetællere valgtes Inge Gibskov og Gitte Michelsen uden modkandidater.

Til dirigent valgtes Arne Vedel Eriksen uden modkandidater.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

3. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 2002:

Referatet oplæstes og godkendtes uden bemærkninger.

4. Bestyrelsens beretning:

Thorkild Olesen oplyste, at foreningen dags dato har 127 kontingentbetalende medlemmer.

Fra bestyrelsens beretning, som var udsendt, berørte Thorkild Olesen nyhedsbrevene og de eventuelle fremtidige produktionsproblemer med disse. Nyhedsbrevene produceres på Refsnæsskolen, men det er uvist hvor længe, dette kan fortsættes.

Hjemmesiden: Denne ligger nu klar til at blive færdig behandlet på hovedkontoret. Hjemmesiden vil komme til at indeholde generalforsamlingsreferaterne, bestyrelsesreferaterne for det seneste år, Selskabets vedtægter, nyhedsbreve og en bibliografi over blindes historie.

Aktiviteter: Besøget på Danmarks Blindebibliotek i efteråret havde været en succes. Til maj forventes det tidligere annoncerede arrangement på kjæden, at blive afviklet. Endelig vil der blive et arrangement omkring Blindes Arbejde til efteråret. Thorkild Olesen bad om forsamlingens holdning til og interesse for etableringen af en diskussionsliste.

Efter beretningen blev en eventuel etablering af en diskussionsliste diskuteret. Der var udbredt enighed om, at en sådan kunne opdele medlemmerne i a og et b hold, for dem der henholdsvis har og ikke har adgang hertil, og idéen forkastedes derfor.

Bestyrelsens arbejde og foreningens øgede aktivitetsniveau det forløbne år rostes fra flere sider. Henning Eriksen påpegede dog også, at Blindehistorisk Selskab ikke er tilstrækkelig kritisk overfor DBS med hensyn til at stille forslag om initiativer på det blindehistoriske område. Blindehistorisk Selskab er endvidere helt uengageret i for

hold til Blindehistorisk museum. Denne kritik blev medgivet fra bestyrelsens side.

Også tilstanden af samlingen på Refsnæsskolen berørtes samt muligheden for en eventuel sammenlægning af denne og Blindehistorisk museum. Thorkild Olesen redegjorde for de to samlingers ejerforhold. Disse samlinger hører henholdsvis under Københavns Kommune og Vestsjællands Amt. Dansk Blindesamfunds arbejdsgruppe vedrørende bevarelse af bl

indes historie er ved at undersøge, hvordan og hvorledes samlingerne bedst kan bevares.

Bestyrelsens beretning godkendtes herefter.

5. Godkendelse af det reviderede regnskab:

Arne Krogh trak hovedlinjerne op i det reviderede regnskab, som også var udsendt. Herunder berørtes, at nedgangen i Selskabets egenkapital fra 54136,13 kr. pr. 01.01.2002 til 44956,80 kr. pr. 31.12.2002 skyldtes bidraget til registreringen og bogudgivelsen om Kjæden samt bidraget i forbindelse med projekt handicaphistoriske samlinger på henhol

dsvis 5000 og 10000 kr.

Efter flere opklarende spørgsmål godkendtes regnskabet.

6. Behandling af forslag:

A. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets love:

Forslaget om ændring af selskabets love blev gennemgået punkt for punkt. Forslaget blev vedtaget med følgende to ændringer:

I paragraf 5 stk. 2 bibeholdtes navnet revisorer og revisorsuppleant fra de oprindelige love og ikke som forslået bilagskontrollant.

I paragraf 8 var forslagets ordlyd “Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller …” Her indføjedes: “Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen eller …” B. Forslag fra medlemmer:

Der var ingen.

C. Kontingentets størrelse:

Der var ingen forslag om at ændre kontingentets størrelse.

7. Valg:

A. Kasserer:

Arne Krogh genvalgtes uden modkandidater.

B. Et bestyrelsesmedlem:

Aage Michelsen genvalgtes uden modkandidater.

C. To suppleanter:

Else Ahrens og Bente Krogh genvalgtes uden modkandidater.

D. To revisorer og en revisorsuppleant:

Edith Nygaard og Svend Thougaard genvalgtes til revisorer uden modkandidater. Gitte Michelsen genvalgtes til revisorsuppleant uden modkandidater.

8. Eventuelt:

På Elin Andresens forslag blev det besluttet at sende Tage Poulsen, som er meget syg, en hilsen fra generalforsamlingen. Tage Poulsen har ved mange lejligheder bistået foreningen med teknisk assistance. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Endelig afsluttede Thorkild Olesen ved at takke for en god og konstruktiv generalforsamling.

Dirigent Arne Vedel Eriksen og referent René Ruby.

Et usædvanligt behandlingsforløb

Af Erik Kiørbye

Selv om jeg er født svagtsynet, nåede jeg at blive voksen, før jeg konsulterede en dansk øjenlæge. Min bror Niels Jørgen, som er årgang 1928, var fire-fem år, da det blev konstateret, at han var svagtsynet, og han kom så til en øjenlæge, som gav ham briller med røgfarvede glas. Jeg var med fødselsdag i januar 1932 små fire år yngre

end han; men det blev forholdsvis hurtigt konstateret, at det også var galt med mine øjne.

Så hørte vores forældre gennem en tante om en dame, der havde besøgt en tysk øjenlæge, som skulle være ganske fantastisk. Han hed Graf Wieser og havde klinik på et af hotellerne i Bad Eilsen, som ligger omkring 80 kilometer vest for Hanover. Ham besluttede de at opsøge, og i juli 1936 kørte min bror og jeg sammen med vores forældre i v

ores morfars bil af sted.

Det var en lang tur med et par smådrenge på 4 og 8 år dengang, og det blev da også til to overnatninger undervejs, før vi nåede til Bad Eilsen.

Eilsen var dengang et af Tysklands mangfoldige kurbadesteder. Folk kom dertil for at få mudderbade, og desuden havde stedet en kilde, som præsterede noget “meget sundt” vand. Det skal såmænd nok passe; i hvert fald lugtede det stærkt rådent! Kom man dertil med toget, foregik den sidste del af rejsen med en — vist nok smalsporet — sidebane fra Bûckeburg; den gik under navnet “Slamekspressen.”

Hotelbygningerne lå i en ret stor kurpark, som var god at lege i, selv om de mange kurgæster befolkede gange og plæner, og på det fineste af hotellerne var der naturligvis et ensemble, som spillede i restauranten eller på terrassen.

Dr. Wieser havde indrettet sin klinik på en af hotelgangene, og patienterne lejede så de nødvendige værelser med tilhørende helpension på hotellet.

Grundlaget for behandlingen var, at man skulle styrke sine øjne ved at bruge dem, og derfor blev der i behandlingen lagt afgørende vægt på tilpasningen af de “rigtige” briller. Patienterne var samlet i et stort lokale med en bogstavtavle til hver patient. Hver gang man havde identificeret et bogstav, sørgede en af de tilstedeværende kvindel

ige assistenter for, at der blev sat et nyt, mindre bogstav på ens tavle. Afprøvningen var her virkelig sat i system.

Dr. Wieser forkastede straks min brors røgfarvede brilleglas, og efter en grundig afprøvning i tavlerummet blev vi udstyret med to par briller: til læsning og til fjernbrug. Mine fjernbriller svingede mellem +11 og +14, og mine læsebriller var henholdsvis +34 og +40.

Foruden fokuseringen på brug af briller og understregningen af, at øjnene havde g