Årsberetning 2002 2003

Beretning 2002 for Blindehistorisk Selskab.

Indledning.

Med denne skriftlige beretning vil vi fra bestyrelsens side gøre foreløbig status over det forgangne år i Blindehistorisk Selskab.

Beretningen vil bl.a. omtale selskabets indtog i den virtuelle verden, overvejelser over nyhedsbrevets fremtidige udsendelse samt en omtale af det første dagsarrangement i selskabets historie.

Vi har skrevet denne beretning i november måned 2002, så når medlemmerne sidder med den i hænderne, vil der allerede være løbet meget vand i åen. Der vil derfor naturligvis blive fulgt op på denne beretning med en mundtlig beretning på selve generalforsamlingen.

God læselyst.

Medlemstal.

I Skrivende stund, ultimo november, er der 120 medlemmer af selskabet. I forhold til sidste år er det en forøgelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i februar bestået af følgende:

Formand Thorkild Olesen,

Kasserer Arne Krogh,

Karsten Ahrens, Aage Michelsen og René Ruby, bestyrelsesmedlemmer samt

Bente Krogh og Else Ahrens, suppleanter.

Bestyrelsen konstituerede sig med Karsten Ahrens som næstformand og René Ruby som sekretær. Som noget nyt konstituerede bestyrelsen også en redaktør for nyhedsbrevet, nemlig Aage Michelsen.

Bestyrelsen har afholdt 3 møder. På grund af den lidt større geografiske spredning har det kostet en smule mere at holde bestyrelsesmøderne, men vi har bestræbt os på at holde udgifterne nede ved at afholde møderne i forbindelse med andre aktiviteter for dem, der kommer langvejs fra.

Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret meget godt. Der har været en god stemning, og alle har bidraget til arbejdet med et godt engagement.

Aktiviteter.

Nyhedsbrevet.

Selskabets nyhedsbrev er, når det nummer man sidder med mellem hænderne tælles med, udkommet 3 gange i det forløbne foreningsår. Indholdet har været varierende, og det har været glædeligt, at der også er fremkommet indlæg fra medlemmerne i brevet.

Som nævnt oven for besluttede bestyrelsen sig for at konstituere sig med en redaktør af nyhedsbrevet. Det gjorde vi for at sikre, at brevet har en fast adresse og en fast redaktionel linie. Aage Michelsen har på fortrinlig vis udøvet hvervet som redaktør, bl.a. med indførelse af en fast rubrik om begivenheder siden sidste udgivelse.

Nyhedsbrevet produceres og distribueres for tiden gratis af Refsnæsskolen i Kalundborg. Refsnæsskolen er underomstrukturering, og da vi fra bestyrelsens side ikke var sikre på, hvad det medfører for vort nyhedsbrev, rettede vi henvendelse til Dansk Blindesamfund for at få oplyst, hvad produktion og distribution af nyhedsbrevet fra hovedkontoret vil koste. Svaret lød, at det vil koste små 12.000 kr., altså næsten det samme, som selskabet får ind i kontingentindtægter årligt.

På den baggrund besluttede bestyrelsen, at vi vil fortsætte med at få produceret og distribueret nyhedsbrevet på Refsnæsskolen, så længe det kan lade sig gøre. Når, eller hvis, situationen ændrer sig må selskabets generalforsamling diskutere sagen, da det jo sandsynligvis vil medføre kontingentforhøjelse. Nyhedsbrevet er efter bestyrelsens mening så vigtigt for selskabet, at det under alle omstændigheder skal udkomme på en eller anden måde.

Hjemmeside.

Bestyrelsen påbegyndte før den seneste generalforsamling arbejdet med at få etableret en hjemmeside for selskabet. Dette arbejde er fortsat i det forgangne år. Der er således i skrivende stund lavet en struktur over indholdet på hjemmesiden, og der findes såmænd også allerede elektroniske dokumenter, som kan lægges ud på siden.

Der venter imidlertid stadig et større arbejde i forhold til at gøre nyhedsbrevene fra hele selskabets levetid digitale, så de også kan findes på hjemmesiden. Dette arbejde ventes afsluttet inden jul, og herefter vil vi forhåbentlig kunne sige på generalforsamlingen, at hjemmesiden kan besøges.

Hjemmesiden vil blive placeret under Dansk Blindesamfunds auspicier, idet selskabet jo er en del af Dansk Blindesamfund og idet vi så kan få støtte til at vedligeholde siden herfra.

Diskussionsliste på Internettet.

Et af selskabets medlemmer har foreslået bestyrelsen, at der oprettes en diskussionsliste, hvor internetbrugere kan drøfte emner af blindehistorisk interesse.

Bestyrelsen har drøftet sagen, og vi har besluttet, at vi gerne vil høre generalforsamlingens deltagere om interessen for en sådan diskussionsliste i cyberspace. På den ene side er det jo altid en god ide at diskutere, også selv om det foregår via elektronisk post. På den anden side må vi imidlertid huske, at det ikke er alle, der har adgang til Internettet, og der skal også være personer, som holder gang i diskussionerne eller initierer disse. Vi vil fra bestyrelsens side gerne melde ud, at vi ikke – i fald man synes en diskussionsliste er en god ide – vil påtage os ansvaret for dette.

”Til gavn for menneskeheden og fædrenelandet.”

Under denne titel udkom Kristian Larsens bog om Kjæde-ordenen den 23. maj 2002. Der blev i den forbindelse afholdt en festlighed i Kjæde-ordenens lokaler i Klerkegade, København, hvor selskabet var repræsenteret, da vi har givet økonomisk støtte til virkeliggørelse af denne bog.

Kristian Larsen har med bogen dokumenteret starten på blindeforsorgen i Danmark og sammen med landsarkivet for Sjælland har han gjort et uvurderligt arbejde for registreringen af den danske blindehistorie i offentlig regi. Der findes nu over 70 hyldemeter med registrerede sagsakter om dansk blindehistorie i landsarkivet, så der er masser at gå i gang med.

Danmarks Blindebiblioteks 50-års jubilæum.

Fredag den 6. september 2002 afholdt selskabet i samarbejde med DBB et arrangement for medlemmerne, hvor jubilæet blev markeret. Der deltog 28 af selskabets medlemmer i arrangementet.

Man hørte indlæg om bibliotekets fortid helt tilbage til tiden før starten som selvstændig institution i 1952, samt noget om tiden fra den spæde start til nutiden. Endelig fik man et indlæg fra bibliotekets direktør, Elsebeth Tank, om fremtidens blindebibliotek.

Vi er i bestyrelsen meget godt tilfredse med arrangementets afholdelse, og også deltagerantallet må siges at være fint. Det giver i hvert fald grobund for at fortsætte med denne slags arrangementer.

Fremtidige arrangementer.

For tiden har bestyrelsen planer om, at der skal afholdes et arrangement før generalforsamlingen, hvor vi besøger Kjæde-ordenen og hører om historien bag denne.

Vi planlægger endvidere et arrangement i maj måned, hvor vi vil bede Kaj Cramer om at holde et oplæg om Blindes Arbejdes historie.

Der er endelig planer om at afholde et weekendarrangement i 2004 om historie som skaber af identitet.

Bestyrelsen vil hermed gerne opfordre medlemmerne til at fremkomme med ideer til fremtidige arrangementer, som kan have interesse for alle selskabets medlemmer. Ideerne kan fremlægges på generalforsamlingen, eller man kan kontakte bestyrelsen, der så vil behandle forslagene.

De blindehistoriske samlinger.

Foruden opgaven med at formidle kendskab til blindes historie er det selskabets formål at arbejde for udbredelse af kendskab til og bevarelse af først og fremmest Blindehistorisk Museums samlinger. Selskabet har ikke direkte været aktiv på dette område i det forgangne år, men det skal nævnes, at såvel selskabets formand som sekretæren er medlemmer af Dansk Blindesamfunds arbejdsgruppe vedr. bevarelse af blindes historie.

Denne arbejdsgruppe har lavet en handlingsplan for det fremtidige arbejde for bevarelse af samlingerne, både på Refsnæsskolen og på blindeinstituttet, og man har igangsat arbejdet for at få et korps af formidlere, som skal fortælle DBS’s medlemmer om blindes historie.

Endelig har arbejdsgruppen afholdt et temamøde om blindes historie i maj måned 2002, som var ganske godt besøgt.

Der er altså god grøde i bestræbelserne for at få blindes historie mere frem i lyset. Selv om selskabet ikke som selskab deltager i dette arbejde er vi med ved arbejdsbordet. Denne rolle er vi fra bestyrelsens side ganske godt tilfreds med, for dermed kan vi som selskab stadig være pådriver, i fald der ikke sker noget på området på et senere tidspunkt.

Afslutning.

Det er bestyrelsens opfattelse, at det har været et godt og aktivt år i selskabet. Vi regner med, at denne gode udvikling fortsætter i de kommende år, og som man kan se oven for er der også lagt op til dette med afholdelse af flere arrangementer.

Skal det imidlertid blive sådan, må der flere ideer på bordet til fremtidens aktiviteter, så det håber vi, at medlemmerne vil komme frem med.

På det politiske plan mener bestyrelsen som nævnt, at vi har den rolle vi gerne vil have. Selskabet må fortsætte med at holde sig orienteret om arbejdet i Dansk Blindesamfund, og vi må også finde ud af, hvordan Dansk Blindesamfunds 100-års jubilæum i 2011 skal fejres, og hvordan vores rolle skal være i denne fejring. Det er ikke for tidligt at gå i gang med dette arbejde, tiden går jo sin gang.

Bestyrelsen håber, at denne skriftlige beretning, sammen med den mundtlige beretning på selve generalforsamlingen, vil give anledning til en god diskussion om selskabets arbejde i det forgangne år samt gode bidrag til fremtidens arbejde.

På bestyrelsens vegne

Thorkild Olesen, formand.