Nyhedsbrev nr. 1 januar 2003

Blindehistorisk Selskab

Nyhedsbrev NR. 1, januar 2003

Indholdsfortegnelse:

Redaktør Aage Michelsen

Drastrup Skovvej 43 A. 9200 Aalborg Sv. Telefon 98 18 52 88.

1. Redaktionelt

Indledningsvis vil jeg gerne ønske alle vore læsere et rigtig godt og lykkebringende nytår. Det er mit håb, at det nye år må kunne bringe mange gode indslag her i Nyhedsbrevet.

Dette nummer er i nogen grad præget af selskabets forestående generalforsamling. Hele tre punkter relaterer sig til den begivenhed.

Som det i øvrigt fremgår af indholdsfortegnelsen, er der nogle mindeord i anledning af Svend Jensens død. Et blik i bakspejlet bringer os tilbage til et arrangement i september 2002, og et af selskabets medlemmer har fulgt opfordringen om at skrive en artikel til Nyhedsbrevet. Der bringes en efterlysning og endelig lidt om kommende aktiviteter.

Husk også, at du kan få Nyhedsbrevet indlæst på lydbånd. Henvendelse herom sker til redaktøren.

Velkommen til et nyt år med Nyhedsbrevet.

Aage Michelsen

Adresseliste over bestyrelsen i Blindehistorisk Selskab:

Formand Thorkild Olesen, Bogfinkevej 23, st. tv., 8210 Århus V. Tlf.nr.: 86 16 1908. E-post: th.olesen@stofanet.dk.

Kasserer: Arne Krogh, Abildgårdsvej 16, 2. th., 2830 Virum. Tlf.nr. 45859419. E-post: abkrogh@mail.dk.

Næstformand Karsten Ahrens, Højvangen 15,4470 Svebølle. Tlf.nr.: 59 29 3292. E-post: karsten.ahrens@get2net.dk.

Sekretær: Rene Ruby Larsen, Lyshøjgårdsvej 93, 2. 1,2500 Valby. Tlf.nr.: 36 30 77 68.

Redaktør: Aage Michelsen, Drastrup Skovvej 43 A, Drastrup, 9200 Aalborg SV. Tlf.nr.: 98 18 52 88.

Suppleanter: Bente Krogh og Else Ahrens.

2. MINDEORD

Lørdag den 5. oktober 2002 afgik Svend Jensen ved døden 73 år gammel.

Svend var kendt som en særdeles aktiv og værdsat personlighed, ikke blot i blindekredse, men også i det omgivende samfund. I 30 år var han landsformand i DBS og var som sådan med til at sætte dagsordenen for den socialpolitiske udvikling i Danmark.

Svends hjerte bankede også varmt for blindes historie. “Kender du ikke dine rødder, kan du ikke arbejde for fremtiden,” sagde han engang. Senest gav denne interesse sig udslag i udgivelsen af hans bog “Det første skridt,” som udkom i forbindelse med DBS’ 90 års jubilæum i 2001. Også som blindehistorisk foredragsholder udmærkede Svend sig. Senest oplevede vi dette efter generalforsamlingen i Blindehistorisk Selskab for et par år siden.

Vi mistede ved Svends død en stor personlighed og for mange af os også en god ven og kammerat. Han efterlod et tomrum, vi vil have svært ved at få fyldt ud.

3. Set i bakspejlet:

Jubilæumsbesøg på Danmarks Blinde Bibliotek

Af Aage Michelsen

Blindehistorisk Selskab BHS arrangerede i samarbejde med Danmarks Blindebibliotek DBB et besøg hos DBB fredag den 6. september 2002. Arrangementet var tænkt som et beskedent indslag i forbindelse med DBB’s 50 års jubilæum.

I BHS fandt vi jubilæet værd at være med til at fejre, for hvordan havde blindes livsvilkår været, hvis vi ikke havde haft et bibliotek? 28 medlemmer afBHS havde taget imod invitationen og var mødt op i Teglværksgade 37 den pågældende fredag. Efter en kort velkomst og præsentation nød man den frisklavede frokost, som DBB var vært ved.

Derefter blev forsamlingen delt i to grupper, der med hver sin kyndige guide Annette Mørk og Tove Berg blev vist rundt i det store hus. Selvom de fleste af os jævnligt er i kontakt med DBB, kom det bag på mange, at huset er så stort, som tilfældet er.

Efter den spændende rundvisning samledes vi atter i kantinen til en tiltrængt kop kaffe. Derefter var der tre særdeles interessante foredrag. Det første, som blev holdt af Kjeld Andersen, førte os på nostalgiens vinger tilbage til begyndelsen af 1950erne, hvor biblioteket havde samme adresse, som Det Kongelige Blindeinstitut, Kastelsvej 60 i København. Kjeld fortalte på levende måde om de fysiske rammer, virksomheden dengang måtte virke i. Lokalerne var fordelt på mange forskellige etager og i nogle uhensigtsmæssige rum. Der var 8-10 personer ansat, og egentlig var det lidt af en tilfældighed, at Kjeld blev ansat. Det blev imidlertid til mange gode år både på Kastelsvej og senere, da institutionen flyttede til Randersgade 10, og Kjeld flyttede med.

Som foredragsholder nr. 2 fik Arne Krogh ordet. Efter en håndværkeruddannelse som blikkenslager havde han forestillet sig en fremtid med sorte fingre og hårdt fysisk arbejde. Imidlertid ville hans øjne ikke være med til den fremtid. I stedet startede han på Tutten, hvor man havde svært ved at forestille sig, at han kunne bruge sin faglige kunnen som svagsynet.

Han foreslog selv, at biblioteket måtte få hans arbejdskraft som punktskriftstrykker ganske gratis i en 14 dages prøvetid. Denne faldt ud til begge parters fulde tilfredshed. Det førte efterfølgende til en mangeårig fast ansættelse.

Arne gav nogle dejlige beskrivelser af både arbejdsmiljøer og kollegaer. Forholdene i Randersgade blev imidlertid også for trange, efterhånden som udviklingen skred frem. Arne flyttede med, da institutionen flyttede til Rønnegade 1, hvor det fortsatte vokseværk førte rundt om hjørnet til den nuværende adresse Teglværksgade 37. Arne var indtil fornylig ansat i punktskriftsproduktionen og afsluttede de mange års ansættelse med en del vikararbejde.

De to første foredrag førte tilhørerne bagud i tiden. Det var bestemt ikke kedelige oplevelser, vi fik del i.

Det tredje og sidste foredrag, som blev holdt af direktør Elsebeth Tank, DBB, var bortset fra nogle kedelige betragtninger om de øjeblikkelige besparelser til gengæld et ikke mindre spændende kig ind i fremtiden. Den nye teknologi er man på forkant med, og der var for hende ingen tvivl om, at det DBB, vi kender i dag, på grund af den teknologiske udvikling vil se helt anderledes ud om føje år.

– Tingene har det med at gentage sig, sagde Elsebeth Tank. Da der for 50 år siden, således som vi hørte i Kjeld Andersens indlæg, var 8-10 ansatte i det daværende bibliotek, vil der efter hendes opfattelse igen komme tider, hvor DBB vil gå fra de nuværende cirka 90 års værker til på et eller andet tidspunkt i fremtiden igen at være en arbejdsplads med omkring 8-10 årsværker, altså det samme antal som i Kjeld Andersens tid. De få personer vil på grund af den moderne teknologi kunne betjene bibliotekets lånere fuldt så godt, som de nuværende mange ansatte.

Elsebeth Tanks indlæg gav anledning til en debat, som af tidsmæssige årsager måtte afbrydes alt for tidligt. Arrangementet sluttede med smørrebrød, som BHS var vært ved.

4 Kommende aktiviteter

Det planlagte besøg i Kjædeordenens bygning i Klærkegade har stadig ikke kunnet datosættes på grund af den tidligere omtalte renovering.

Det er imidlertid vort håb, at det vil lykkes umiddelbart først på året.

Bestyrelsen har også planer om – lidt senere på foråret – at lave et arrangement om historien bag firmaet Blindes Arbejde. Vær derfor opmærksom på, at disse aktiviteter vil blive annonceret i DBS’ medlemsblad.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Blindehistorisk Selskab søndag 16. marts på Fuglsangcentret i Fredericia. Mødet påbegyndes kl. 13 med følgende dagsorden.

1. Velkomst. Mødet åbnes.

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen i 2002.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Godkendelse af det reviderede regnskab.

6. Behandling af forslag:

A. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets love. B. Forslag fra medlemmer.

C. Kontingentets størrelse.

7

7. Valgene:

A. Valg af kasserer. Arne Krogh modtager genvalg.

B. Valg af et bestyrelsesmedlem. Aage Michelsen modta

ger genvalg.

c. Valg af to suppleanter. Bente Krogh og Else Ahrens

modtager genvalg.

D. Valg af to revisorer. På valg er Svend Thougaard og

Edith Nygaard samt en revisorsuppleant Gitte Michel

sen.

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Kl. cirka 15 serveres eftermiddagskaffe i mødelokalet. Umiddelbart efter mødet kl. cirka 16.30 vil Gerhard Kaimer tale om sin bog, der udkom i oktober 2002, med titlen “Blindhedens verden – træk af blindes kulturhistorie.”

Tilmelding sker til formand Thorkild Olesen, telefon 86 161908, eller kasserer Arne Krogh, telefon 45 85 9419, senest den 10. marts 2003, men gerne meget før.

Kl.18 er selskabet vært ved en toretters middag, hvor drikkevarer er for egen regning. Husk ved tilmeldingen at meddele, om du bliver til aftensmad, og om du er diabetiker. Vel mødt til generalforsamling.

Bestyrelsen

Forslag ti/lovændringer

I sidste nummer af Nyhedsbrevet bragte vi en udførlig gennemgang af bestyrelsens forslag til ændring af selskabets love.

Der er ikke ved redaktionens afslutning indkommet yderligere forslag eller ændringsforslag. Bestyrelsens forslag vil derfor, således som det blev bekendtgjort, komme til afstemning på generalforsamlingen.

8

Beretning 2002 for Blindehistorisk Selskab

Med denne skriftlige beretning vil vi fra bestyrelsens side gøre foreløbig status over det forgangne år i Blindehistorisk Selskab. Beretningen vil bl.a. omtale selskabets indtog i den virtuelle verden, overvejelser over nyhedsbrevets fremtidige udsendelse samt en omtale af det første dagsarrangement i selskabets historie.

Vi har skrevet denne beretning i november måned 2002, så når medlemmerne sidder med den i hænderne, vil der allerede være løbet meget vand i åen. Der vil derfor naturligvis blive fulgt op på denne beretning med en mundtlig beretning på selve generalforsamlingen. God læselyst.

Medlemstal

I skrivende stund, ultimo november, er der 120 medlemmer af selskabet. I forhold til sidste år er det en forøgelse på syv medlemmer.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i februar bestået af

følgende:

Formand Thorkild Olesen,

Kasserer Arne Krogh,

Karsten Ahrens, Aage Michelsen og Rene Ruby, bestyrelsesmedlemmer samt

Bente Krogh og Else Ahrens, suppleanter.

Bestyrelsen konstituerede sig med Karsten Ahrens som næstformand og Rene Ruby som sekretær. Som noget nyt konstituerede

9

bestyrelsen også en redaktør for nyhedsbrevet, nemlig Aage Michelsen.

Bestyrelsen har afuoldt 3 møder. På grund af den lidt større geografiske spredning har det kostet en smule mere at holde bestyrelsesmøderne, men vi har bestræbt os på at holde udgifterne nede ved at afuolde møderne i forbindelse med andre aktiviteter for dem, der kommer langvejs fra.

Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret meget godt. Der har været en god stemning, og alle har bidraget til arbejdet med et godt engagement.

AKTIVITETER

Nyhedsbrevet

Selskabets nyhedsbrev er, når det nummer man sidder med mellem hænderne tælles med, udkommet tre gange i det forløbne foreningsår. Indholdet har været varierende, og det har været glædeligt, at der også er fremkommet indlæg fra medlemmerne i brevet.

Som nævnt ovenfor, besluttede bestyrelsen sig for at konstituere sig med en redaktør af nyhedsbrevet. Det gjorde vi for at sikre, at brevet har en fast adresse og en fast redaktionel linie. Aage Michelsen har på fortrinlig vis udøvet hvervet som redaktør, bl.a. med indførelse af en fast rubrik om begivenheder siden sidste udgivelse. Nyhedsbrevet produceres og distribueres for tiden gratis afRefsnæsskolen i Kalundborg. Refsnæsskolen er under omstrukturering, og da vi fra bestyrelsens side ikke var sikre på, hvad det medfører for vort nyhedsbrev, rettede vi henvendelse til Dansk Blindesamfund for at få oplyst, hvad produktion og distribution af nyheds brevet fra hovedkontoret vil koste. Svaret lød, at det vil koste små 12.000 kr., altså næsten det samme, som selskabet får ind i kontingentindtægter årligt.

10

På den baggrund besluttede bestyrelsen, at vi vil fortsætte med at få produceret og distribueret nyhedsbrevet på Refsnæsskolen, så længe det kan lade sig gøre. Når, eller hvis, situationen ændrer sig må selskabets generalforsamling diskutere sagen, da det jo sandsynligvis vil medføre kontingentforhøjelse. Nyhedsbrevet er efter bestyrelsens mening så vigtigt for selskabet, at det under alle omstændigheder skal udkomme på en eller anden måde.

Hjemmeside

Bestyrelsen påbegyndte før den seneste generalforsamling arbejdet med at få etableret en hjemmeside for selskabet. Dette arbejde er fortsat i det forgangne år. Der er således i skrivende stund lavet en struktur over indholdet på hjemmesiden, og der findes såmænd også allerede elektroniske dokumenter, som kan lægges ud på siden.

Der venter imidlertid stadig et større arbejde i forhold til at gøre nyhedsbrevene fra hele selskabets levetid digitale, så de også kan findes på hjemmesiden. Dette arbejde ventes afsluttet inden jul, og herefter vil vi forhåbentlig kunne sige på generalforsamlingen, at hjemmesiden kan besøges.

Hjemmesiden vil blive placeret under Dansk Blindesamfunds auspicier, idet selskabet jo er en del af Dansk Blindesamfund, og idet vi så kan få støtte til at vedligeholde siden herfra.

Diskussions/iste på Internettet

Et af selskabets medlemmer har foreslået bestyrelsen, at der opret

tes en diskussions liste, hvor internetbrugere kan drøfte emner af blindehistorisk interesse.

Bestyrelsen har drøftet sagen, og vi har besluttet, at vi gerne vil høre generalforsamlingens deltagere om interessen for en sådan diskussionsliste i cyberspace. På den ene side er det jo altid en god ide at diskutere, også selvom det foregår via elektronisk post. På

11

den anden side må vi imidlertid huske, at det ikke er alle, der har adgang til Internettet, og der skal også være personer, som holder gang i diskussionerne eller initierer disse. Vi vil fra bestyrelsens side gerne melde ud, at vi ikke – i fald man synes en diskussionsliste er en god ide – vil påtage os ansvaret for dette.

” Til gavn for menneskeheden og fædrenelandet ”

Under denne titel udkom Kristian Larsens bog om Kjæde-ordenen den 23. maj 2002. Der blev i den forbindelse afholdt en festlighed i Kjæde-ordenens lokaler i Klerkegade, København, hvor selskabet var repræsenteret, da vi har givet økonomisk støtte til virkeliggørelse af denne bog.

Kristian Larsen har med bogen dokumenteret starten på blindeforsorgen i Danmark, og sammen med landsarkivet for Sjælland har han gjort et uvurderligt arbejde for registreringen af den danske blindehistorie i offentlig regi. Der findes nu over 70 hyldemeter med registrerede sagsakter om dansk blindehistorie i landsarkivet, så der er masser at gå i gang med.

Danmarks Blindebiblioteks 50-års jubilæum

Fredag den 6. september 2002 afholdt selskabet i samarbejde med DBB et arrangement for medlemmerne, hvor jubilæet blev markeret. Der deltog 28 af selskabets medlemmer i arrangementet.

Man hørte indlæg om bibliotekets fortid helt tilbage til tiden før starten som selvstændig institution i 1952, samt noget om tiden fra den spæde start til nutiden. Endelig fik man et indlæg fra bibliotekets direktør Elsebeth Tank om fremtidens blindebibliotek.

Vi er i bestyrelsen meget godt tilfredse med arrangementets afholdelse, og også deltagerantallet må siges at være fint. Det giver i hvert fald grobund for at fortsætte med denne slags arrangementer.

12

Fremtidige arrangementer

F or tiden har bestyrelsen planer om, at der skal afholdes et arrangement før generalforsamlingen, hvor vi besøger Kjæde-ordenen og hører om historien bag denne.

Vi planlægger endvidere et arrangement i maj måned, hvor vi vil prøve at finde en person, som kan holde et oplæg om Blindes Arbejdes historie.

Der er endelig planer om at afholde et weekendarrangement i 2004 om historie som skaber af identitet.

Bestyrelsen vil hermed gerne opfordre medlemmerne til at fremkomme med ideer til fremtidige arrangementer, som kan have interesse for alle selskabets medlemmer. Ideerne kan fremlægges pågeneralforsamlingen, eller man kan kontakte bestyrelsen, der så vil behandle forslagene.

De blindehistoriske samlinger

Foruden opgaven med at formidle kendskab til blindes historie er det selskabets formål at arbejde for udbredelse af kendskab til og bevarelse af først og fremmest Blindehistorisk Museums samlinger. Selskabet har ikke direkte været aktiv på dette område i det forgangne år, men det skal nævnes, at såvel selskabets formand som sekretæren er medlemmer af Dansk Blindesamfunds arbejdsgruppe vedrørende bevarelse af blinde s historie.

Denne arbejdsgruppe har lavet en handlingsplan for det fremtidige arbejde for bevarelse af samlingerne både på Refsnæsskolen og på blindeinstituttet, og man har igangsat arbejdet for at få et korps af formidlere, som skal fortælle DBS’medlemmer om blindes historie.

Endelig har arbejdsgruppen afholdt et temamøde om blindes historie i maj måned 2002, som var ganske godt besøgt.

Der er altså god grøde i bestræbelserne for at få blindes historie mere frem i lyset. Selvom selskabet ikke som selskab deltager i

13

dette arbejde er vi med ved arbejdsbordet. Denne rolle er vi fra bestyrelsens side ganske godt tilfreds med, for dermed kan vi som selskab stadig være pådriver, i fald der ikke sker noget på området på et senere tidspunkt.

Afslutning

Det er bestyrelsens opfattelse, at det har været et godt og aktivt år i selskabet. Vi regner med, at denne gode udvikling fortsætter i de kommende år, og som man kan se ovenfor, er der også lagt op til dette med afholdelse af flere arrangementer.

Skal det imidlertid blive sådan, må der flere ideer på bordet til fremtidens aktiviteter, så det håber vi, at medlemmerne vil komme frem med.

På det politiske plan mener bestyrelsen som nævnt, at vi har den rolle, vi gerne vil have. Selskabet må fortsætte med at holde sig orienteret om arbejdet i Dansk Blindesamfund, og vi må også finde ud af, hvordan Dansk Blindesamfunds lOD-års jubilæum i 20 Il skal fejres, og hvordan vores rolle skal være i denne fejring. Det er ikke for tidligt at gå i gang med dette arbejde, tiden går jo sin gang.

Bestyrelsen håber, at denne skriftlige beretning, sammen med den mundtlige beretning på selve generalforsamlingen vil give anledning til en god diskussion om selskabets arbejde i det forgangne år samt gode bidrag til fremtidens arbejde.

På bestyrelsens vegne

Thorkild Olesen, formand

14

Et historisk tilbageblik

Af Rigmor Zwicky

Når man bliver ældre – for ikke at sige gammel-, gør man pludselig den opdagelse, at ting, man har oplevet, er blevet til historie for andre. Den historie kan man få lyst til at fortælle de yngre generationer.

Tilskyndelse til det får man så yderligere, når redaktøren af “blindehistorisk blad” direkte opfordrer til at fortælle om forgangne tiders oplevelser.

I 1969 mistede jeg mit læsesyn og som følge deraf nogle år senere mit arbejde som gymnasielektor. Jeg blev medlem af DBS og ret hurtigt låner af lyd bøger. Selvom udbuddet af bøger dengang var ret beskedent Geg tror kun cirka 2000 titler og i folkebiblioteket kun cirka 20, som enten allerede var læst tidligere, var børnebøger eller for mig uinteressante underholdningsbøger), så var det jo trods alt en hjælp. Stor var min glæde, da blinde og svagsynedes interessegruppe for uddannelse og erhverv blev dannet. Jeg mindes den rare følelse, jeg fornemmede ved at deltage i den stiftende generalforsamling på blindeinstituttet. Efter at have følt sig alvorligt reduceret sad man pludselig igen i et møde med dagsorden og vigtige forestående opgaver og en debat, hvor også ens egen stemme blev hørt og respekteret.

Interessegruppen optog i de første år kun medlemmer, der havde mindst 3 års uddannelse efter studentereksamen. Den blev derfor

ikke så sjældent omtalt ret nedladende som “de kloges klub,” hvad der ærgrede mig og andre meget. Vi følte os jo ikke bedre end an

dre blinde – havde blot specielle påtrængende problemer, som vi ønskede løst.

Fra DBS’ forretningsudvalg var støtten også begrænset, men man kunne jo ikke nægte en interessegruppe økonomisk støtte.

15

Efterlysning

Henning Eriksen, medlem af selskabet, har sendt redaktionen en god ide. Med tak bringes den hermed videre.

Henning efterlyser personer, der vil kunne skrive en lille artikel om en eller flere af de ganske mange personligheder, som gennem det seneste halvt hundrede år har markeret sig i blindes verden. Her skal blot nævnes nogle få navne: Ernst Jørgensen, H. C. Seierup, Poul Glygård, Karl Bjarnhof, Esther Seierup, Knud Klausen, Folke Johansen og Valdemar Påske. Ja, der kan let nævnes mange flere. Det er ikke tanken med disse artikler, at det skal være historiske afhandlinger.

Der lever stadig mange også blandt selskabets medlemmer, som kan huske disse nu afdøde personligheder. Lad os få tegnet nogle portrætter af disse spændende mennesker, inden det bliver for sent. Måske vil disse portrætter på et senere tidspunkt kunne indgå i en egentlig historisk sammenhæng.

Altså fat dit skriveredskab. Lad minderne komme op til overfladen. Send dem til redaktøren afNyhedsbrevet. Det vil være oplagt stof til kommende nyhedsbreve.

18

Finale

Det var så, hvad vi havde mulighed for at bringe i dette nummer af Nyhedsbrevet.

Næste nummer vil udkomme i maj måned 2003.

Har du stof, der skal med i det nummer, skal det være redaktøren i hænde senest 1. april.

Vi håber at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen 16. marts 2003 på Fuglsangcentret.

Ring allerede nu og meld dig til.