Referat af generalforsamling 03 03 1996

Danmarks Blindehistoriske Selskab, (DBHS).

Referat af generalforsamlingen den 3. marts 1996 kl. 11 I Brandts Klædefabrik, Odense.

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere og dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg

7A. Valg af formand

7B. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

7C. Valg af 2 suppleanter

7D. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

Jørgen Eckmann bød de 33 deltagere velkommen og generalforsamlingen begyndte.


1. Valg af stemmetællere og dirigent.

Følgende blev valgt som stemmetællere: Else Ahrens, Niels Eskjær og Leif Haal. Bent Størup blev valgt som dirigent.


2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.


3. Bestyrelsens beretning.

Jørgen Eckmann indledte med mindeord over afdøde Valdemar Paaske.

Bestyrelsen deltog i høringen vedrørende handicappedes historiske forhold afholdt på Nationalmuseet i efteråret 1995 Formanden deltog aktivt ved at repræsentere DSI. Et resultat blev en efterfølgende nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af Kirsten Broager, Birgit Kirkebæk og Jørgen Eckmann. Med henblik på en analyse og registrering af de handicaphistoriske forhold har gruppen udarbejdet en beskrivelse af projektet og et budgetoverslag. Den anslåede beløbsramme er tre millioner kroner. Ansøgningen er sendt til Kulturministeriet der har anvist kroner 300.000. Arbejdsgruppen arbejder videre med sagen.

Nyhedsbrevet.

Der vil udkomme et par numre om året. Der vil altid være artikler om historiske forhold.

Bestyrelsen tager for øjeblikket initiativ til afholdelse af en international konference den 7.-9. oktober 1996 om blindehistoriske forhold. Bestyrelsen gør sig tanker om historiske rejser for medlemmerne. I første omgang arbejdes der med en rejse til Stockholm efter nytår, hvor Tomteboda vil åbne et museum. Vasamuseet er et godt eksempel på et spændende indrettet “blindevenligt” museum.

Bemærkninger og kommentarer til beretningen:

Flere tilkendegav tilfredshed med nyhedsbrevet. Dog manglede der blandt andet adressefortegnelser.

Formanden oplyste, at Refsnæsskolen vederlagsfrit har fremstillet og udsendt nyhedsbrevet på de tre medier. Formanden takkede Refsnæsskolen for denne generøsitet.

For langsom proces med referatet fra generalforsamlingen.

Det er vigtigt med et godt og snævert samarbejde med foreningen Handicap og Samfund. Dansk Blindesamfund bør støtte selskabet.

Bestyrelsen udtrykte enighed på alle punkter. Man var klar over, at der var ting og forhold, der kunne blive bedre. Det ville man bestræbe sig på.

Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt af forsamlingen. (Kl. 12,05).


4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren oplyste, at selskabet trivedes. Der var 150 medlemmer pr. 31. december 1995. Bestyrelsen har sendt ansøgning til Dansk Blindesamfund vedrørende støtte. Ingen reaktion endnu.

Regnskabet vil blive sendt til Dansk Blindesamfund med en fornyet ansøgning. Man håber, at Dansk Blindesamfund efterfølgende vil betale et beløb svarende til kontingentet for hvert medlem af selskabet, der er registreret som medlem af Dansk Blindesamfund. Regnskabet blev godkendt.


5. Fastsættelse af kontingent.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent til kroner 100 for personlige medlemskaber og kroner 500 for institutioner.

Det blev her gentaget, at Refsnæsskolen yder betydelig støtte til selskabet ved at fremstille og distribuere selskabets udgivelser og lignende.

Girokort var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.


6. Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle.


7. Valg


7A: formand.

Jørgen Eckmann blev genvalgt. (For 2 år).


7B: To bestyrelsesmedlemmer.

Jørn Clausen blev genvalgt. (For 2 år). Karsten Ahrens – (suppleant) – indtrådt i bestyrelsen efter afdøde Valdemar Paaske, blev valgt. (For 2 år).


7C: To suppleanter.

Nuværende suppleant Keld Andersen ønsker ikke genvalg. Forslag: Leif Haal, Ove Gibskov, Anne Bente Rosenkilde og Jytte Dührhuus.

Efter hemmelig afstemning fik Leif Haal 10 stemmer, Ove Gibskov 11, Anne Bente Rosenkilde 20 og Jytte Dührhuus 24 stemmer.

Jytte Dührhuus er herefter 1. suppleant og Anne Bente Rosenkilde er 2. suppleant. (Begge valgt for 1 år).


7D: 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Ole Jørgensen og Mogens Bang blev genvalgt, og som revisorsuppleant blev valgt Knud Galle. (Alle 3 for 1 år).


8. Eventuelt.

Forslag om vedtægtsændring, således at der fremover skal være et skriftligt tilsagn ved valg af personer, hvis man ikke selv kan være til stede.

Bestyrelsen lovede, at alt materiale fremover bliver sendt til alle medlemmer – også i tilfælde af eventuelt bofællesskab.

Bestyrelsen vil undersøge spørgsmålet om en rejsefond til medlemsrejser.

Det blev gentaget, at man savnede adresser, navne på ansvarlige personer og lignende i nyhedsbrevet. En enkelt deltager tilbød sin assistance med hensyn til layout og lignende.

Generalforsamlingen sluttede kl. 13,15 med Jørgen Eckmanns tak til Bent Størup, og Bent Størups tak til forsamlingen.

Referent: Karsten Ahrens.