Referat af generalforsamling 26 02 1995

Referat af den ordinære generalforsamling

Ordinær generalforsamling søndag, den 26. februar 1995 afholdt på Refnæsskolen i Kalundborg

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Orientering om den øjeblikkelige økonomiske stilling.

5. Fastsættelse af kontingent for 1996

6. Valg af A: Kasserer. B: Et bestyrelsesmedlem. C: To suppleanter. D: To revisorer. E: En revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Ad 1. Valg af stemmetællere og dirigent.

Jørgen Eckmann bød velkommen og foreslog følgende valg. stemmetællere: Bent Størup, Kjeld Stochholm og Ingfred Skogstad. Som dirigent: Niels Eskjær. Der var ikke opstillet andre kandidater. Valgene blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3. Bestyrelsens beretning.

Jørgen Eckmann sagde: Selskabets stiftende generalforsamling fandt sted 18. november 1994 med 70 tilstedeværende. Den efterfølgende korte tid er gået med at få det administrative arbejde på plads. Derfor bliver der tale om en kort beretning. Nu begynder det egentlige arbejde. Der er i vedtægterne ikke taget højde for foreningsmedlemskab. Men har generalforsamlingen ikke noget herimod, kan der tegnes foreningsmedlemskab. Dette blev accepteret.

Der bliver måske afholdt et historisk træf i efteråret.

Der er planer om at udgive et nyhedsbrev nogle gange om året. Blandt andet med personhistorier om blinde.

Der blev talt om museets beståen. En plan herfor er ikke klar. Vi har rettet henvendelse til instituttet, som har fundet to ugentlige timer til Mogens Bang til at modtage og registrere indkomne materialer. En løsning på længere sigt bør ikke være i Amtsrådsforeningen, men kulturministeriel. Endemålet bør være et Handicaphistorisk Museum eller selskab. Tanken er, at hver samling forbliver sin egen, men at man har en fælles ramme. For eksempel på det gamle institut.

Jørgen Eckmann gjorde opmærksom på, at Tage Poulsen havde optaget gårsdagens historiske træf. Båndet vil blive mangfoldiggjort. I øvrigt er Tage Poulsen ved at gennemgå sit arkiv.

Folke Johansens bog “Således fik blinde et skriftsprog” blev uddelt. Referatet fra den stiftende generalforsamling ligeledes uddelt.

Fra forsamlingen kom følgende spørgsmål og kommentarer:

Kunne en del af samlingen, i hvert fald dubletter, ikke komme til Fuglsangcentret?

Et egentligt tidsskrift er bedre end nyhedsbreve. Bør også komme på punkt.

Skuffet over Dansk Blindesamfunds manglende moralske støtte.

Der bør udarbejdes en biografi over blindehistorien.

Vil vedtægterne komme på bånd?

Jørgen Eckmann svarede: Tanken om at sende dubletter til Fuglsangcentret noteret. Men man skal være forsigtig med at splitte samlingen. En vandreudstilling er måske en god idé.

Et medlemsblad er mere forpligtende end nyhedsbreve.

Alle informationer vil også komme på bånd.

Håber på en positiv holdning fra Dansk Blindesamfund.

En biografi over blindehistorien findes ikke. Vi vil prøve at realisere tanken.

Yderligere kommentarer fra forsamlingen:

Hvilke institutioner vil støtte os?

Rystet over, hvorledes tingene opbevares på Rymarksvej. Måske er forholdene bedre på Fuglsangcentret.

Hvorfra får vi penge? Kan vi finde sponsorer? Hvad koster den kortsigtede løsning?

Den kortsigtede løsning koster 250.000 til 300.000 kroner.

Kjæden og Refsnæsskolen vil gerne tegne foreningsmedlemskab.

Beretningen blev godkendt.

Ad 4. Orientering om den øjeblikkelige økonomiske stilling.

Henning Eriksen: Der er nu tegnet 96 medlemskaber. Og der indgår 6-7 nye hver dag.

Girokort er ikke udsendt, da det ikke er indlysende, hvem der vil tegne medlemskab. Ønsker flere oplysninger fra medlemmerne af hensyn til tilskud fra Dansk Blindesamfund. Blandt andet telefonnummer og fødselsdato. Der er indkommet kroner 9.600,00 i kontingenter. En indsender har sendt kroner 50,00 ekstra.

Der har været følgende udgifter: Kontorartikler kroner 611,25 Afholdelse af møder: kroner 1.830,56 Sammenlagt kroner 2.441,81 Kapitalen er kroner 7.208,19 Tallene er ikke godkendt af revisor.

Henning Eriksen oplyste, at girokonto giver bedre renter, men checkkonto er billigere at betale fra. Det er altså en afvejning, hvor pengene er bedst placeret.

Kjæden har givet kroner 5.000,00 til aktiviteter for museet. De kan altså ikke indgå som driftsomkostninger. Kassererens orientering blev godkendt.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent for 1996

Jørgen Eckmann foreslog uændret kontingent. Vedtaget.

Leif Haal foreslog, at kontingentet blev ændret. Det er svært 9 til 12 måneder før et kontingentår at tage stilling til kontingentets størrelse.

Jørgen Eckmann vil drøfte dette forslag i bestyrelsen.

Ad 6. Valg.

Alle valg var genvalg fra den stiftende generalforsamling.

A. Kasserer Henning Eriksen.

B. Bestyrelsesmedlem Anne-Grethe Munch-Petersen.

C. Suppleanter Kjeld Andersen og Karsten Ahrens.

D. Revisorer Ole Jørgensen og Mogens Bang.

E. Revisorsuppleant Esther Seierup.

Ad 7 Eventuelt.

Følgende emner blev bragt på bane:

Bedre information ved lignende arrangementer.

Hvem skal lave nyhedsbrev. Er det bestyrelsen?

Ønske om en vandrende, trådløs mikrofon ved de kommende generalforsamlinger.

Tage Poulsen gjorde opmærksom på, at han privat havde optaget den stiftende generalforsamling og gerne vil give optagelsen til selskabet.

Dirigenten udbragte et leve for selskabet.

Jørgen Eckmann takkede Tage Poulsen for båndene. Han sagde videre, at bestyrelsen vil prøve at blive dygtigere til at tilrettelægge og informere ved kommende arrangementer. Vedrørende nyhedsbrev sagde han, at det foreløbig er bestyrelsen, der udsender nyhedsbrevene. Men man vil kalde på assistance hvis der bliver brug herfor.

Generalforsamlingen sluttede kl. 10,05

Referent: Leif Haal.