Referat af generalforsamling 18 11 1994

Referat af stiftede generalforsamling i Blindehistorisk selskab fredag den 18. november 1994 kl. 15.00.

Dagsorden:

1. Velkomst og præsentation.

2. Valg af 3 stemmetællere og dirigent.

3. Drøftelse og vedtagelse af vedtægter.

4. Kontingent.

5. Valg af

A. Formand

B. Kasserer

C. 3 bestyrelsesmedlemmer

D. 2 suppleanter

E. 2 revisorer

F. 1 revisorsuppleant

6. Drøftelse om det fremtidige arbejde.

7. Eventuelt.

Punkt 4, kontingent, er en tilføjelse til det udsendte dagsordensforslag.

70 interesserede var mødt op.

Ad 1. Velkomst og præsentation

Jørgen Eckmann bød velkommen på arbejdsgruppens vegne. Arbejdsgruppen har bestået af Henning Eriksen, Arne Mandrup Hansen og Jørgen Eckmann.

I den første time fortalte Kurt Nielsen og Valdemar Paaske, med kraftig hjælp og suffli fra publikum, minder fra den gamle ”Tut” i hverdag og fest omkring 1960. En skriftlig udgave af dette causeri blev siden omdelt.

Den egentlige generalforsamling blev påbegyndt kl. 16.15.

Ad 2. Valg af 3 stemmetællere og dirigent.

Som stemmetællere blev valgt: Jeanne Christensen Ole Jørgensen og Hanne Skipper.

Som Dirigent valgtes Ove Gibskov.

Der var ikke yderligere kandidater.

Dagsordenen blev vedtaget med den førnævnte tilføjelse om kontingent.

Ad 3. Drøftelse og vedtagelse af vedtægter.

Paragraf 1-3 vedtaget.

Paragraf 4 stk. 1 Forslag om ændring af indkaldelsesvarslet til 4 uger. Punktet vedtaget med denne ændring.

Stk. 2 Forslag om fastsættelse af valgperioder. Jørgen Eckmann foreslog, at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år. Der blev fastslået, at det bestyrelsesmedlem der har det laveste stemmetal her ved den stiftende generalforsamling sidder for 1 år. Punktet vedtaget med disse ændringer.

Stk. 3 Jørgen Eckmann omtalte DBS’ regler for tilskud, der er årsag til punktets udformning. Punktet vedtaget.

Stk. 4 vedtaget. Ove Gibskov gjorde opmærksom på, at der skal holdes ordinær generalforsamling i 1995. Selvom der kun er mindre end et halvt år dertil.

Paragraf 5-6 Vedtaget.

§7 stk. 1 Forslag om, at ”Mindst 25 medlemmer” ændres til en procentsats. 10% og 25% blev nævnt.

Efter nogen debat frafaldt arbejdsgruppen de 25 medlemmer, og der blev nu stemt om de 2 procentsatser. For 25 % stemte 22 og 10 % 39. ”Mindst 25 medlemmer” er således erstattet med ”Mindst 10 %”. Det blev fastslået, at grundlaget er det på det aktuelle tidspunkt værende medlemstal.

Stk. 2 vedtaget.

§8 Begge stk. vedtaget.

§9 stk. 1 vedtaget.

Stk. 2 Vedtaget med tilføjelsen: Til anvendelse indenfor selskabets formål

Ove Gibskov rejste spørgsmål om rejseudligning. Jørgen Eckmann svarede, at selskabet skal være landsdækkende, og ikke favorisere København som mødested.

Der kan blive tale om skiftende steder for generalforsamlingerne, eller man kan vælge centrale steder som Odense eller Fredericia.

Omkostningerne vil da blive cirka det samme for alle. Der blev henvist til andre foreninger, der helt eller delvis dækker rejseomkostninger. Ove Gibskov henstillede til den kommende bestyrelse at arbejde med spørgsmålet frem til den ordinære generalforsamling.

Der blev spurgt om valgperioden for suppleanter. Ove Gibskov svarede, at det almindelige er et år. Samme spørgsmål blev rejst vedrørende revisorer og revisorsuppleanter.

Jørgen Clausen ønskede reglen præciseret.

31 stemte herfor og 14 imod.

Derefter blev følgende sat til afstemning:

”Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen”. Forslaget blev vedtaget med 57 stemmer.

Ad. 4. Kontingent.

Arbejdsgruppen foreslog et årskontingent på 75 kroner. Fra forsamlingen blev foreslået 100 kroner.

Der blev spurgt om DBS dobler beløbet op for sine medlemmer. Der blev svaret bekræftende herpå.

Det blev foreslået, at der var et lavere kontingent for pensionister. Det blev nævnt, at der vil være mange pensionister blandt selskabets medlemmer ville der ikke være mange penge til selskabets formål. Forslaget blev derfor trukket.

Forslaget om et kontingent på 100 kroner blev motiveret med eventuel indførelse af rejsetilskud.

Der blev også gjort opmærksom på DBS’ tilskud er en bagudbevilling. Man kan ikke bygge sit budget herpå det første år.

Kontingentstørrelsen blev sat under afstemning.

50 stemte for 100 kroner.

Ad 5. Valg

A. Formand

Jørgen Eckmann valgt med akklamation.

B. Kasserer

Henning Eriksen valgt med akklamation.

C. Bestyrelsesmedlemmer

Såvel fra arbejdsgruppen som fra forsamlingen blev foreslået en række kandidater, som selv motiverede deres baggrund, og hvorfor de lod sig opstille.

Følgende lod sig opstille. Tallene henviser til stemmeseddel nummer.

1. Leif Haal

2. Valdemar Paaske

3. Jørgen Clausen

4. Anne-Grethe Munch-Petersen

5. Carsten Ahrens

6. Rita Varmby

7. Kjeld Andersen

Følgende blev valgt.

2. Valdemar Paaske 50 stemmer

3. Jørgen Clausen 36 stemmer

4. Anne-Grethe Munch-Petersen 26 stemmer

Øvrige stemmetal.

7. Kjeld Andersen 17 stemmer

5. Carsten Ahrens 16 stemmer

1. Leif Haal 13 stemmer

6. Rita Varmby 5 stemmer

Der var 5 ugyldige stemmer.

D. 2 suppleanter

Følgende lod sig opstille

8 Kjeld Andersen

9. Rita Varmby

10. Leif Haal

11. Carsten Ahrens

Følgende blev valgt:

8. Kjeld Andersen 33 stemmer

11. Carsten Ahrens 31 stemmer

Øvrige stemmetal:

10. Leif Haal 28 stemmer

9. Rita Varmby 6 stemmer

E. 2 revisorer

Arbejdsgruppen foreslog Ole Jørgensen og Mogens Bang. Begge valgt.

F. 1 revisorsuppleant

Den eneste foreslåede, der ville modtage valg var Esther Seierup. Valget godkendt.

Ad 6. Drøftelse om det fremtidige arbejde.

Jørgen Eckmann sagde, at arbejdet med at hverve medlemmer nu skal organiseres. Et godt fremstød vil være, at restoplaget af Folke Johansens bog om blindes skriftsprog kan gives som indmeldelsesgave.

Fra forsamlingen blev der talt meget om nødvendigheden af at bevare museet samt udbrede kendskabet til dette.

På spørgsmålet om hvor vi skal agitere, svarede Jørgen Eckmann, at det skal være på alle institutioner indenfor området.

Lokale lydaviser kunne også komme på tale.

Det blev foreslået at udgive et tidsskrift.

Ove Gibskov henledte opmærksomheden på, at man i nyere tid ikke havde været så effektive som tidligere til at beskrive og lave lydoptagelser fra forskellige begivenheder. For eksempel findes der ingen optagelser fra Fuglsangcentrets indvielse.

Jeanne Christensen redegjorde for museets øjeblikkelige situation.

Siden 1. august har hendes 11 ugentlige timer været eneste bemanding. Og de bortfalder ved årets udgang. Der arbejdes på en løsning. En ansøgning er sendt til amtsrådet.

Det blev foreslået, at man ved de kommende generalforsamlinger bruger mikrofon og teleslynge.

Der blev spurgt om, hvordan man skal forholde sig med effekter til museet. Mogens Bang svarede, at man blot skulle aflevere dem til ham.

Kurt Nielsen afsluttede dette punkt at påpege selskabets nødvendighed for at bevare museet og ønskede tillykke og held dertil.

Ad 7. Eventuelt

Det blev foreslået, at der ved de kommende generalforsamlinger blev taget et emne op, på linje med denne dags indledning.

Ove Gibskov ønskede mikrofon ved de kommende generalforsamlinger, hvis han skulle være dirigent.

Jørgen Eckmann sluttede med at takke alle.

Derefter gik 50 af de tilstedeværende til restaurant Plaza de la Reina, hvor man sluttede dagen med en middag.

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.50.

Referent: Leif Haal