Referat af generalforsamling 16 02 2002

Referat af generalforsamling i Blindehistorisk Selskab den 16. februar 2002 på Fuglsangcentret.

Dagsorden:

1 Velkomst samt valg af stemmetællere og dirigent.

2 Godkendelse af dagsordenen.

3 Godkendelse af referatet fra 2001.

4 Bestyrelsens beretning.

5 Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2001 til godkendelse.

6 Kontingent.

7 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

8 Indkomne forslag.

9 Valg af A: formand, B: to bestyrelsesmedlemmer, C: to suppleanter, D: to revisorer, E: en revisor-suppleant.

10 Eventuelt.

1 Velkomst samt valg af stemmetællere og dirigent:

Jørgen Eckmann bød velkommen og konstaterede, at der var 26 stemmeberettigede tilstede, og herunder bestyrelsen bestående af: Karsten Ahrens, Jørgen Eckmann, Arne Krogh, René Ruby Larsen, Åge Michelsen og suppleanterne Else Ahrens og Bente Krogh.

Som stemmetællere valgtes Gitte Michelsen, Kirsten Hansen og Mikolina Bastholm. Der var ikke flere kandidater.

Som dirigent valgtes Torben Koed Thomsen uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede herefter, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet.

2 Godkendelse af dagsordenen:

Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.

3 Godkendelse af referatet fra 2001:

Alle havde modtaget referatet og dette godkendtes uden bemærkninger.

4 Bestyrelsens beretning:

Jørgen Eckmann gennemgik, hvad der er sket det forløbne år, og konstaterede en stigende aktivitet på det historiske område. Herunder nævntes registreringen af de handicaphistoriske samlinger og igangsættelsen af “Projekt Danmarks virtuelle museum”, som forventes iværksat 2003 og omfatter registreringen af 20 handicaphistoriske samlinger. Endvidere er Kjædeordenens arkiv indleveret til Landsarkivet, og er her under registrering. Til foråret 2002 forventes endvidere en bogudgivelse om Kjædeordenen og Blindesagen.

Jørgen Eckmann omtalte også etableringen af en hjemmeside. Der har i forbindelse hermed været forskellige praktiske problemer, men den er nu under tilrettelæggelse og vil blive etableret snarest.

Vedrørende udsendelse af en adresseliste, som der blev ytret ønske om på generalforsamlingen 2001, er der i nyhedsbrevet blevet annonceret efter tilkendegivelser fra de medlemmer, som måtte ønske at blive påført en sådan. På grund af for få tilkendegivelser er denne imidlertid bortfaldet.

Endelig nævntes rejsegodtgørelse, som bestyrelsen enstemmigt har fundet, at der ikke er økonomisk grundlag for, med mindre denne følges op af en kontingent forhøjelse, men hvorved denne ingen reel betydning vil få.

Bemærkninger til beretningen:

Hanne Skipper stillede spørgsmål, om hvad bestyrelsen har foretaget sig det seneste år, og hvor mange møder, der er afholdt.

Ove Gibsskov bemærkede, at bestyrelsen på sidste års generalforsamling var blevet pålagt at fremkomme med et forslag vedrørende rejsegodtgørelse, således som det var blevet besluttet på baggrund af Svend Jensens forslag. Gibsskov afvistee, at der skulle være noget, der taler imod og spurgte videre, om bestyrelsen får dækket deres rejsegudgifter til generalforsamlingen? Foreslog endelig, at der arbejdes videre med en rejseudligning.

Arne Krogh svarede, at bestyrelsen får dækket rejsen.

Poul Villadsen bemærkede, at han på sidste generalforsamling var imod en rejsegodtgørelse og fortsat er imod en sådan. Foreslog at selvbetalingen også kommer til at omfatte bestyrelsen.

Åge Michelsen oplyste, at bestyrelsen det seneste år har afholdt fire møder foruden flere udvalgsmøder. Michelsen vidste endvidere ikke af, at bestyrelsens rejseudgifter blev betalt, da han stillede op og fremhævede, at det er interessen, der er det drivende. Endelig, da foreningen ikke råder over en stor kassebeholdning, vil en rejseudligning betyde en kontingent forhøjelse og dermed ingen reel betydning få.

Poul Villadsen foreslog, at Gibsskovs forslag bortfalder, og at ingen, heller ikke bestyrelsen, får dækket rejseudgiftene.

Tage Poulsen beklagede, at en økonomisk disposition manglede i indkaldelsen, og foreslog en kontingent forhøjelse.

Arne Krogh afviste en kontingent forhøjelse. Tilstede ved generalforsamlingerne møder ca 30 ud af ca 120 medlemmer, og hvis alle 120 stiger i kontingent for, at de 30 fremmødende kan få rejsen dækket, kan det muligvis medføre tab af medlemmer.

Ove Gibssskov ønskede, at fastholde forslaget om rejseudligning.

Dirigenten konkluderede, at der forelå to forslag, et vedrørende en rejseudligning og Poul Villadsens forslag om bortfald af forslaget og gældende for alle. Forslagene sattes til afstemning ved håndsoprækning. 20 var imod en rejse udligning og 4 for. Forslaget er derfor bortfaldet og bestyrelsens rejseudgifter til generalforsamlingen er fremtidig for egen regning.

Hanne Skipper nævnte adresselisten og mente, at denne ville fremme sagen.

Jørgen Eckmann oplyste, at det ikke er muligt at påføre medlemmernes adresser en liste, med mindre hvert enkelt medlem har givet tilladelse, og da kun 4 medlemmer foruden bestyrelsen har besvaret henvendelsen i nyhedsbrevet er denne bortfaldet.

Hanne Skipper foreslog, at kontakte medlemmerne telefonisk.

Åge Michelsen afviste dette, da det drejer sig om voksne mennesker.

Ove Gibsskov omtalte den kritik, som han har rettet i medlemsbladet. Denne har været foranlediget af nogle relevante kritikpunkter, eksempelvis omkring udsendelsen af indkaldelsen, hvor det, af dagsordenen, ikke fremgik, hvem der genopstiller, og hvem der ikke gør.

Karsten Ahrens bemærkede, at han har fuldt Gibsskovs skriverier, men har kun fundet kritik af det der ikke er i nyhedsbrevet, og ikke af hvad nyhedsbrevene faktisk indeholder. Således har ingen givet udtryk for at indlæggene i nyhedsbrevene er interessante. Kritikken kunne endvidere udformes som indlæg i nyhedsbrevene og ikke i medlemsbladene, hvor størstedelen er udenforstående.

Ove Gibsskov omtalte, at han har rost indlægget af Karen Marie Pedersen. I sommer-nyhedsbrevet var der imidlertid så mange fejl, at dette måtte påtales.

Åge Michelsen beklagede fejlene. Der er nedsat et redaktionsudvalg til korrekturlæsning. Dette har betydet, at de sidste tre nummerer er forbedret meget. Michelsen støttede endvidere, at fremtidig kritik bringes i nyhedsbrevene.

Tage Poulsen beklagede, at han ikke har hørt noget vedrørende båndoptagelsen af Svend Jensens foredrag fra generalforsamlingen 2001. Tage Poulsen har sendt båndkopien til Jørgen Eckmann. Tage Poulsen stiller i øvrigt sin tekniske kunnen til fremtidig rådighed.

Jørgen Eckmann udtalte, at han aldrig har modtaget båndet.

Tage Poulsen afviste dette, men vil sende det igen.

Hanne skipper spurgte, om båndet med Svend Jensens foredrag vil blive udsendt.

Ove Gibsskov udtrykte ønske om, at bidrage med historiske indlæg til nyhedsbrevet.

Aktiviteter:

Bestyrelsen har nedsat et aktivitetsudvalg, bestående af Bente Krogh og René Ruby Larsen, for at udarbejde forslag om medlemsarrangementer. René Ruby Larsen havde udarbejdet en redegørelse for udvalgets forslag til forelæggelse for generalforsamlingen.

Forslagene omhandlede dels medlemsarrangementer med besøg på historiske institutioner eller lignende med rundvisning, foredrag og spisning, og dels et forslag vedrørende et weekendseminar.

Der forelå 5 konkrete forslag omkring medlemsarrangementer. Disse var for det første et besøg i Kjædeordenen til foråret i forbindelse med bogudgivelsen om denne, for det andet et besøg på Danmarks Blindebibliotek til efteråret i forbindelse med bibliotekets 50 års jubilæum som selvstændig institution og desuden besøg på Refsnæsskolen, det gamle Blindeinstitut samt et arrangement omkring Blindes Arbejde.

Vedrørende weekend-seminaret fremsattes et tema-forslag, omhandlende identitet og rammer for identitetsskabelse under skiftende historiske betingelser belyst udfra forskellige sider af forholdene før integrationsbølgen og udlægningen af Særforsorgen i 1980, og modstillet med udviklingen efter denne, trukket op til nutiden.

Tilføjelser til redegørelsen:

Bente Krogh oplyste, at Danmarks Blindebibliotek er kontaktet og er imødekommende. Arrangementet på DBB forventes således, at ville finde sted omkring starten af september.

Jørgen Eckmann har kontaktet Kjædeordenens stormester vedrørende arrangementet her. Denne vil tage det op på ordenens førstkommende bestyrelsesmøde. Arrangementet håbes afholdt omkring slutningen af maj eller starten af juni.

Bemærkninger til redegørelsen:

Ove Gibsskov udtalte, at han så positivt på fremtiden vedrørende de nye aktiviteter, og så med forventning frem til arrangementet omkring Kjæden og DBB.

Herefter godkendtes bestyrelsens beretning.

5 Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2001 til godkendelse:

Arne Krogh gennemgik regnskabet, som er godkendt og påtegnet af begge revisorer, og udsendt med indkaldelsen. Herudover tilføjedes, at Blindehistorisk Selskab har givet tilsagn om at støtte “Projekt Danmarks virtuelle handicaphistoriske museum” med 10.000 kr. og bogudgivelsen om Kjædeordenen og Blindesagen med 5.000 kr. Disse beløb er imidlertid endnu ikke kommet til udbetaling og figurerer derfor ikke på regnskabet.

Åge Michelsen nævnte, at i det kommende år må der påregnes udgifter til aktiviteter, etableringen af hjemmeside ligesom til hjemmesidens opretholdelse.

Herefter godkendtes regnskabet.

6 Kontingent:

Kontingentet vil være uændret 100 kr.

7 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Jørgen Eckmann beklagede, at de gamle vedtægter ikke var udsendt med indkaldelsen.

Ove Gibsskov fremførte, at der manglede en præcisering af hvilke paragraffer, man ønsker ændret og hvorfor. Gibsskov havde talt med flere som er enige i at forslaget, således som dette foreligger, er uacceptabel. Gibsskov foreslog derfor, at forslaget om vedtægtsændringer udskydes til næste år, og at der kommer en grundig debat i det kommende år.

Jørgen Eckmann erklærede sig enig. Det har intet hastværk.

Åge Michelsen tilsluttede sig, på grund af de procedurermæssige fejl, og foreslog, at det udlægges i nyhedsbrevet.

Da ingen havde noget at indvende blev vedtægtsændringerne udskudt til generalforsamlingen 2003.

8 Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

9 Valg:

A: Formand:

Jørgen Eckmann ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslog Thorkild Olesen. Thorkild Olesen var på grund af sygdom ikke tilstede, men havde givet skriftligt tilsagn. Thorkild Olesen blev herefter valgt uden modkandidater.

B: To bestyrelsesmedlemmer:

Karsten Ahrens og René Ruby Larsen var på valg. Begge ønskede at genopstille og blev valgt uden modkandidater.

C: To suppleanter:

Bente Krogh og Else Ahrens genopstillede, og blev valgt uden modkandidater.

D: To revisorer:

Edith Nygaard og Svend Toggård genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

E: En revisorsuppleant:

Bente Eckmann var ikke tilstede og havde ikke tilkendegivet ønske om genvalg. I stedet valgtes Gitte Michelsen uden modkandidater.

10 Eventuelt:

Arne Krogh meddelte, at bestyrelsen har foranlediget, at nyhedsbrevet nu udsendes på bånd til dem der har tilkendegivet ønske herom. Nyhedsbrevet udsendes således på både sort, punkt og bånd.

Jørgen Eckmann omtalte arbejdet med at få Danmarks Blindebibliotek til at udarbejde en bibliografi over litteratur vedrørende blindes forhold og blindehistorie. Dette startede for flere år siden, men først i efteråret lykkedes det at formå DBB til at udarbejde den, som blev bragt i lyd og punkt i januar. DBB har lovet, at bibliografien vil blive mere udførlig, når der gives ressourcer. Der eksisterer således en del stof, som er indlæst på Studieservice, men som ikke er medtaget.

Åge Michelsen præsenterede et udkast til udseendet af hjemmesiden med links m.v., og bad om input og ideer.

Poul Villadsen nævnte, at der på en lokalradios hjemmeside, er etableret et sted, hvor man kan skrive sine erindringer, og foreslog noget tilsvarende på den fremtidige hjemmeside.

Ove Gibsskov nævnte, at der er paralleller mellem 30’ernes sterilisations politik og ægteskabslovgivning og fosterdiagnostikken i dag. Blinde var også tæt på at blive omfattet af 30’ernes lovgivning, hvilket er berørt i historikeren Lene Kochs disputats. Denne sammenligning mellem 30’erne og i dag kunne være interessant at tage op.

René Ruby Larsen nævnte, at Lene Kochs disputats er indlæst på Studieservice. Vedrørende 30’ernes sterilisations- og ægteskabslovgivning omkring blinde-, døve- og talelidende er dette behandlet i en artikel af Steen Fibiger i Handicap og Samfund nr. 10, som er indlæst på DBB.

Åge Michelsen takkede Jørgen Eckmann for hans arbejde for foreningen fra stiftelsen i 1994 og som formand for denne gennem de forløbne 8 år.

Jørgen Eckmann takkede alle, som har været med de 8 år, og udtrykte tilfredshed med, at det er Thorkild Olesen, der er valgt. Bevidstheden omkring blindes historie er en følge af en stigende bevidsthed i samfundet. Selskabets stiftelse har betydet, at der også har været andre, som har følt, at der her er noget, der skulle tages fat i. Eckmann ønskede endelig bestyrelsen og den nye formand held og lykke i fremtiden.

Dirigenten afsluttede herefter og takkede for god ro og orden.

Dirigent Torben Foed Thomsen og referent René Ruby Larsen.