Nyhedsbrev nr. 1 februar 2007

Nyhedsbrev februar 2007, Danmarks Blindehistoriske Selskab

Indholdsfortegnelse:

1. Velkommen til Nyhedsbrev nr. 1 i 2007 1

2. Bestyrelsens sammensætning 1

3. Indbydelse til ordinær generalforsamling m.v. i Danmarks blindehistoriske selskab 2

4. Bestyrelsens beretning for 2006 3

5. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter for 8

Danmarks Blindehistoriske Selskab (DBHS) 8

6. Nyhedsbrevet som elektronisk post? (En opfordring) 13

7. Koncerten i Kjæden 14

8. Komponisten og organisten 15

Niels Peter Jensen 15

9. ”Krig fra dag ét” 16

1. Velkommen til Nyhedsbrev nr. 1 i 2007

Når dette skrives, er det nye år 2007 allerede kommet i gang, men selvom det måske er lidt sent, ønsker bestyrelsen alligevel at sende medlemmerne vores bedste ønsker for året.

Det var bestyrelsens plan at udsende et Nyhedsbrev i december sidste år, men af flere – nu historiske begivenheder – lykkedes det ikke.

Hovedårsagen var et nedbrud på punktprintermaskinen på Synscenter Refsnæs, og da vi har et naturligt princip om samtidighed for udsendelsen på de respektive medier (punkt, bånd og sort) måtte vi udskyde hele udsendelsen.

Af indholdsfortegnelsen kan du se, at der er mange og forskelligartede emner at læse om denne gang, så vi ønsker dig god læsning.

I Nyhedsbrev nr. 3 bragte vi et uddrag fra bogen ”Being leaves from diary af a blind traveler”. Vi oplyste, at vi ikke kendte forfatterens navn. Det gør vi nu, idet Bendt Nygaard Jensen fra Videncentret for synshandicap i Hellerup har skrevet følgende:

Forfatteren hedder James Emilius William Gascoyn Cranborne.

Udgiveren er J. Mitchell, og udgivelsesår anføres i optegnelserne som værende både 1856 og 1857. Bogen er på 52 sider og er udgivet i Algeriet.

Bemærk venligst, at vi har vedlagt et giroindbetalingskort, som du bedes indbetale senest 1. marts 2007. Beløbet er kr. 150,00.


2. Bestyrelsens sammensætning.

Formand: Elin Andreasen, Spøttrupvej, 5, st. tv. 2720 Vanløse.

Tlf. 38 71 87 89. Mobil: 23 31 82 89.

Næstformand: Kurt Nielsen, Bakkedraget 29, 3460 Birkerød.

Tlf.: 45 81 40 36.

Kasserer: Arne Krogh, Abildgårdsvej 16, 2. th. 2830 Virum.

Tlf. 45 85 94 19.

Bestyrelsesmedlem og redaktør af Nyhedsbrevet, Karsten Ahrens, Højvangen 15, 4470 Svebølle.

Tlf. 59 29 32 92 og e-mailadresse: karsten.ahrens@webspeed.dk.

Bestyrelsesmedlem og sekretær: Hans Olsen

Suppleant: Jørgen Svendsen.

3. Indbydelse til ordinær generalforsamling m.v. i Danmarks blindehistoriske selskab

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling søndag den 18. marts 2007 på Fuglsangcentret i Fredericia.

Generalforsamlingen starter kl. 09.30 og forventes afsluttet ca. kl. 12.30.

Bestyrelsen foreslår følgende dagsorden.

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden.

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2006.

4. Årsberetning.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

6. Valg af:

A. Formand, (for 1 år).

B. Valg af Kasserer. (2 år).

C. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år).

D. 2 suppleanter,

E. 2 revisorer samt 1 revisor suppleant.

7. Forslag til vedtægtsændringer.

8. Forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før mødet.

9. Eventuelt.

Arrangementet starter dog allerede lørdag den 17. marts med følgende program.

Kl. 17.00: Ankomst og indkvartering.

Kl. 18.00: Festmiddag.

Kl. 20.00-22.00: Blindehistorisk arrangement, efterfulgt af socialt samvær.

Søndag den 18. marts:

Kl. 07.30-09.00: Morgenmad.

Kl. 09.30-12.30: Afvikling af generalforsamlingen.

Kl. 12.30: Frokost.

Kl. 13.30: Afrejse.

Hele arrangementet vil koste 350 kr. inkl. Festmiddag. (Drikkevarer er for egen regning).

Hvis du kun ønsker at deltage i generalforsamlingen søndag, koster det 55,00 kr. for formiddagskaffe og frokost.

For at du har stemmeret skal årskontingentet, der udgør 150 kr., være betalt inden generalforsamlingen starter.

Vi råder over 29 værelser og 40 pladser, så hvis vi bliver mange, kan det blive nødvendigt, at dele værelse med en anden.

Tilmelding, der er bindende, skal ske senest den 4. marts

til enten:

Hans Olsen, tlf. 56 21 75 86

e-mail: hans.e.olsen@blindsigtmail.dk, eller

Jørgen Svendsen, tlf. 86 78 23 76. – Mobil: 22 21 02 73.

Ved tilmeldingen bedes du af hensyn til Fuglsangcentret oplyse navn, adresse, cpr-nr., om du ønsker allergiværelse, medlem af DBS, ryger, diabetiker, vegetar, spiser diætkost eller medbringer førerhund.

Der ydes ikke refusion af rejseudgifter.

Vel mødt den 17.-18. marts.

På bestyrelsens vegne

Elin Andreasen

4. Bestyrelsens beretning for 2006

1. Indledning

Nærværende årsberetning fra bestyrelsen i DBHS omhandler selskabets aktiviteter og initiativer i perioden fra den ordinære generalforsamling i DBHS 2006 og frem til afholdelse af bestyrelsesmøde D. 16. januar 2007. Supplerende oplysninger og kommentarer vil blive givet mundtligt under behandlingen af beretningen på generalforsamlingen, marts 2007. Årsberetningen er behandlet på bestyrelsesmødet d. 16. januar 2007 og er bragt i nyhedsbrevet nr. 1, 2007.

2. Medlemsoplysninger

Medlemstallet er pr. 16. januar 2007 opgjort til 154. Et meget smukt resultat, der betyder, at DBHS, hvad medlemstal angår, er blandt de største foreninger og klubber tilknyttet DBS.

3. Nøgletal om økonomien

Indtægter i alt: 61.826,35 kr.

Udgifter i alt: 50.597,08 kr.

Overskud i alt: 11.229,27 kr.

Samlede beholdninger: 57.398,93 kr.

Vi kan således glæde os over, at DBHS fortsat har en sådan økonomi, der sikrer en betryggende baggrund for selskabets drift, og at de samlede beholdninger kan sikre dækning af eventuelt kommende uforudsete udgifter.

4. Generalforsamlingen 2006

Generalforsamlingen fandt sted den 26. marts på Fuglsangcentret. Der var fremmødt i alt 41 stemmeberettigede medlemmer.

Jf.: referat blev drøftelserne domineret af problemer med at opstille en kandidat til valg til formandsposten. Denne situation var opstået derved, at René Ruby havde meddelt, at han ønskede at fratræde som formand begrundet i stort arbejdspres i jobbet. Problemet fandt imidlertid sin løsning ved, at Elin Andreasen tilbød sit kandidatur og blev valgt i enstemmighed til selskabets formand. En meget påskønnelsesværdig gestus. Om resultatet af valget kan endvidere oplyses følgende: Kasserer, Arne Krogh. Ordinære bestyrelsesmedlemmer for 2 år, Karsten Ahrens og Kurt Nielsen. 1. suppleant, Hans Olsen. 2. suppleant, Jørgen Svendsen. Revisorer, Svend Thougaard og Edith Nygaard. Revisorsuppleant, Henning Eriksen.

5. Bestyrelsens arbejde og samarbejde

Efter valget på generalforsamlingen blev bestyrelsens sammensætning og konstituering således: Formand, Elin Andreasen. Næstformand, Kurt Nielsen. Kasserer, Arne Krogh. Bestyrelsesmedlem og redaktør af nyhedsbrevet, Karsten Ahrens. Bestyrelsesmedlem, Aage Michelsen. 1. suppleant og sekretær, Hans Olsen. 2. suppleant, Jørgen Svendsen.

Bestyrelsen har afholdt i alt 6 møder. Afvikling af mødernes dagsorden har været konstruktiv og har været optaget af de aktiviteter, som DBHS har igangsat og afviklet. Der henvises til uddybende bemærkninger under pkt. 7.

Der har været en enkelt sag, som har beslaglagt meget tid og rejst vanskelige drøftelser gennem flere bestyrelsesmøder. Det viste sig, at der var en dyb uenighed i opfattelsen af selskabets refusionsregler, og uenigheden skabte en så stor uoverensstemmelse mellem Aage Michelsen og bestyrelsens øvrige medlemmer, at Aage Michelsen besluttede at meddele bestyrelsen, at han ikke ønskede at fortsætte samarbejdet i bestyrelsen, som han valgte at forlade ved årsskiftet 2006 – 2007. En trist udgang på en ærgerlig sag.

6. Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet er udkommet 3 gange i år. Der har i en periode været problemer med punktskriftprinteren på Synscenter Refsnæs, og i DBHS følger vi fortsat det princip, at udgivelsen skal udkomme samtidig på de forskellige medier herunder punktskrift. Hvilket altså har skabt vanskeligheder for udsendelsen af nyhedsbrevet. Endelig skal vi minde om, at Synscenter Refsnæs vederlagsfrit har produceret nyhedsbrevet gennem mange år. Det siger vi tak for og håber, at det kan fortsætte fremover.

7. Aktiviteter og initiativer

A. Bevarelse af de blindehistoriske samlinger. Møderækken i bestræbelserne på at skabe en varig løsning på bevarelsen af de blindehistoriske samlinger fortsætter, og helt uforståeligt og meget beklageligt uden positivt resultat. DBHS har holdt møde med DBS ved Jens Bromann om status på muligheden for at etablere en selvejende institution, som en juridisk instans, der kunne påtage sig ansvaret for samlingernes registrering, sikre en forsvarlig placering og medvirke til formidling af kendskabet til samlingernes blindehistorisk meget værdifulde indhold.

DBS var af den opfattelse, at der var tilvejebragt enighed om formelt at etablere en sådan selvejende institution. Ved et senere afholdt møde med alle sagens implicerede parter blev det dog gjort klart, at dette ikke var tilfældet. Synscenter Refsnæs kunne ikke tilslutte sig planen om nu at etablere en selvejende institution. Status quo: Intet er opnået, og intet kan ske pt. I mødet deltog Vestsjællands amt ved amtsdirektør Frits Kaarup. Forstander, Synscenter Refsnæs, Dan Spanggaard. Blindehistorisk museum ved Mogens Bang. DBS. Ved Jens Bromann. DBHS ved René Ruby og Kurt Nielsen.

B. Digitalisering af lydsamlingerne. Det er glædeligt at kunne konstatere, at bevarelsen af mange blindehistorisk værdifulde lydoptagelser nu er sikret og konverteret til digitalt format. Hans Olsen er primus motor i løsningen af denne opgave. Det skal her også nævnes, at Børge Pedersen, Præstø, har påtaget sig at finde relevante optagelser frem af sin private samling og har tilbudt at digitalisere disse optagelser. En stor indsats af Hans Olsen og Børge Pedersen, som DBHS skylder Hans Olsen og Børge Pedersen en stor tak for.

C. Opfølgning på erindringsværkstedet. I forbindelse med generalforsamlingen 2006 afholdt DBHS et erindringsværksted. Arrangementet i sig selv var for deltagerne meget vellykket, og DBHS besluttede at følge arrangementet op ved at opfordre deltagerne til at skrive artikler eller lade sig interviewe med personlige erindringer, som derved kunne formidles og bevares.

Efter efterlysning i nyhedsbrevet 2 gange uden respons har bestyrelsen besluttet at henlægge sagen.

Opsamling på forslag fra generalforsamlingen 2006.

D. Adressefortegnelsen. Bestyrelsen blev fra flere sider opfordret til at udarbejde en adressefortegnelse over selskabets medlemmer med oplysning om: Navn, CPR.nummer, adresse, postnummer, telefonnummer (fastnet og mobil) og e. mailadresse. Som bekendt har der været opfordring til at tilmelde sig adressefortegnelsen i nyhedsbrevet og i DBS.s medlemsblad. Reaktionen var imidlertid så svag, at bestyrelsen ikke havde mulighed for at oprette en liste på det foreliggende grundlag.

E. Ændring af vedtægterne for DBHS. Som bemærket har bestyrelsen udarbejdet forslag til ændring af vedtægterne og fremlægger forslaget til behandling på generalforsamlingen. Forslaget indebærer bl.a. ændring af kriteriet for valg af formand. Forslaget er afstemt med standardvedtægterne for foreninger og klubber i blindeidrætten.

F. En mobil museumssamling. Bestyrelsen har meget sympati for muligheden for at kunne råde over en mobil museumssamling. Efter gentagende henvendelser til lederen af Blindehistorisk museum, Mogens Bang, mener bestyrelsen ikke, at der er opnået forståelse for at medvirke til at etablere en mobil museumssamling. Sagen skal fortsat følges op.

G. Festligholdelse af 25-års jubilæum for Blindehistorisk museum. DBHS har rettet henvendelse til Blindehistorisk museum med forespørgsel om, hvilke ideer og evt. planer, der forelå for fejringen af jubilæet. DBHS har imidlertid ikke fået svar på, hvilke overvejelser, man har i Blindehistorisk museum i denne anledning. Bestyrelsen finder det ærgerligt, at begivenheden ikke tillægges nogen større betydning. DBHS ville naturligvis gerne have deltaget og medvirket, men havde ikke ønske om at påtage sig ansvaret for et jubilæumsarrangement.

H. Koncerten i Kjæden. DBHS havde indgået aftale med Rune Most, solofløjtespiller i Odense symfoniorkester, om at opføre Niels Peter Jensens fløjtekoncert med klaverakkompagnement. Koncerten havde endvidere det formål at markere udgivelsen af endnu en CD. Med indspilning af værker af Niels Peter Jensen. Koncerten fandt sted d. 24. oktober 2006 i Kjædens hus Klerkegade 10 København K. Det blev en rigtig flot musikalsk oplevelse med et noget beskedent fremmøde af publikum. DR.2-klassisk optog koncerten til senere udsendelse. DBHS havde søgt DBS om økonomisk støtte til dækning af udgifterne i forbindelse med koncerten – honorar på i alt 10.000 kr. til de optrædende musikere. DBS har velvilligt stillet beløbet til rådighed ved en legatbevilling fra Erik Rostrup Bøjesens legat. DBHS takker hermed for den udviste imødekommenhed.

I. Temaudgivelsen. DBHS har planlagt at udsende en temaudgivelse i anledning af særforsorgens udlægning i 1980. Det er endnu ikke lykkedes for alle bidragyderne at afslutte skrivearbejdet, så udgivelsen bliver beklageligvis forsinket. Der foreligger imidlertid færdiggjorte artikler af en sådan faglig kvalitet, at DBHS fortsat ønsker at gøre udgivelsen klar til udsendelse.

8. Afsluttende bemærkninger

Selv om det på ingen måde er DBHS.s fortjeneste, finder bestyrelsen anledning til her at nævne, at René Ruby har modtaget et 3-årigt Ph.D-stipendium fra Saxoinstituttet, Historisk afdeling, Københavns Universitet. Vi siger et stort tillykke og ønsker held og lykke til. Det er en succeshistorie og et blindehistorisk meget lovende projekt, hvor blindes og DBS.s forhold i det 20. århundrede vil blive videnskabeligt analyseret og beskrevet.

Vel mødt til generalforsamlingen D. 18. marts 2007 på Fuglsangcentret.

Bestyrelsen

5. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter for

Danmarks Blindehistoriske Selskab (DBHS)

§ 1. Selskabets navn og hjemsted.

Stk. 1. Danmarks Blindehistoriske Selskab. (DBHS).

Stk. 2. Danmarks Blindehistoriske Selskab er et landsdækkende selskab med eget budget og egne vedtægter.

Stk. 3. Selskabets hjemsted er den kommune, hvor den til enhver tid valgte formand har folkeregisteradresse.

§ 2. Selskabets formål.

Stk. 1. At udbrede kendskabet til blindes historie.

Stk. 2. At udbrede kendskabet til og anvendelsen af eksisterende blindehistoriske samlinger og arkivalier.

Stk. 3. At støtte og medvirke til udbygningen og bevarelsen af blindehistoriske samlinger med henblik på en senere egentlig museumsdannelse til gavn for forskning og formidling.

§ 3. Nyhedsbrev

Selskabet udsender et nyhedsbrev så ofte det er praktisk og økonomisk muligt, dog mindst 2 gange årligt.

§ 4. Optagelseskriterium

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der kan støtte selskabets formål. Dog skal alle medlemmer være indstillet på, at selskabets aktiviteter foregår på synshandicappedes præmisser.

Stk. 2. Alle, der har indbetalt deres kontingent er medlemmer af selskabet.

§ 5. Selskabets Økonomi

Stk. 1. Selskabets økonomi baserer sig på medlemmernes kontingentindbetalinger og økonomisk støtte fra Dansk Blindesamfund, eller andre eksterne donatorer.

Stk. 2. Bevilling af økonomisk støtte fra Dansk Blindesamfund og ansøgning om økonomisk støtte til eksterne donatorer i selskabets navn forudsætter, at de herved opnåede økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med selskabets formål.

Stk. 3. Selskabet skal angive størrelsen af ethvert tilskud det modtager, fra for eksempel legater, fonde og offentlige/private myndigheder, samt fra andre foreninger eller enkeltpersoner i årsregnskabet.

Stk. 4. Selskabet skal underrette Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, såfremt selskabet står som modtager af arv.

Stk. 5. Selskabet foretager ikke indsamlinger. Indsamlingsvirksomhed kan dog godt finde sted, såfremt det sker i samråd med Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg.

§ 6. Selskabets bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen udøver, når generalforsamlingen ikke er samlet, dennes myndighed, med ansvar overfor denne.

Stk. 2. Ved afstemning har et mindretal af bestyrelsens medlemmer, når disse er medlem af Dansk Blindesamfund, vetoret i alle anliggender af interesse for Dansk Blindesamfund.

Stk. 3. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder ved udsendelse af en dagsorden i et tilgængeligt medie, så ofte det skønnes nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 4. Formanden repræsenterer selskabet udadtil og leder og fordeler det daglige arbejde.

Stk. 5. Ved stemmelighed på bestyrelsesmøderne er formandens stemme den afgørende.

Stk. 6. Selskabet tegnes af formand og kasserer i forening. Disse er bemyndiget til at kvittere for beløb, der indgår til selskabet.

Stk. 7. Kassereren fører det daglige regnskab, holder bestyrelsen løbende orienteret om dette, og aflægger det på generalforsamlingen i revideret stand.

Stk. 8. Regnskabet udsendes skriftligt til medlemmerne i et tilgængeligt medie, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling er selskabets højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal.

Stk. 3. Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmeret og er valgbare.

Stk. 4. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske skriftligt med angivelse af dagsordenen. Indkaldelsen skal være medlemmerne, i et tilgængeligt medie, i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse kan ske gennem selskabets nyhedsbrev og annoncering i Dansk Blindesamfunds medlemsblad.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Godkendelse af referatet fra den sidst afholdte ordinære generalforsamling.

4. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, i et tilgængeligt medie, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse).

8. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Stk. 6. Generalforsamlingen er, medmindre andet er aftalt, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Formanden sørger for, at materiale til skriftlig afstemning er til stede.

Stk. 7. Afstemninger på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. (Bortset fra vedtægtsændringer).

Stk. 8. Afstemninger kan foretages ved håndsoprækning, men hvis det ønskes, skal skriftlig afstemning gennemføres, når 1/3 af de tilstedeværende ønsker dette. Personvalg skal dog altid ske ved skriftlig afstemning.

Stk. 9. Ved stemmelighed foretages omvalg. Giver afstemningen samme resultat, bortfalder forslaget.

Stk. 10. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. Formand og kasserer vælges ved særskilt valg.

Stk. 11. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Stk. 12. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Stk. 13. Et medlem kan skriftligt, over for selskabets formand eller et andet medlem af bestyrelsen, tilkendegive, at vedkommende er villig til at kandidere til et valg med angivelse af, hvilke poster vedkommende kandiderer til. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 14. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, redaktør af nyhedsbrevet samt sekretær.

§ 8. Regnskab og Kontingent

Stk. 1. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Kontingentet er forfalden til betaling den 1. januar, og skal være betalt inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Bestyrelsen har ret til at slette eventuelle restanter af medlemslisten, efter at der er blevet fremsendt en påmindelse.

§ 9. Revision

Stk. 1. Revisionen foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 2. Selskabets valgte revisorer kan ikke samtidigt vælges som medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. Ved revisionen gennemgås bøger, bilag og kassebeholdning, og der foretages en almindelig regnskabsbedømmelse.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med en kort beskrivelse af den problemstilling, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal være medlemmerne, i et tilgængeligt medie, i hænde senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling ønskes afholdt. Indkaldelse kan ske gennem selskabets nyhedsbrev og annoncering i Dansk Blindesamfunds medlemsblad.

Stk. 2. Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 10 procent af selskabets medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom overfor formanden.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at skriftlig begæring herom er fremsat.

Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling er, medmindre andet er aftalt, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 5. Afstemninger på den ekstraordinære generalforsamling kan foretages ved håndsoprækning, men hvis det ønskes, skal skriftlig afstemning gennemføres, når 1/3 af de tilstedeværende ønsker dette.

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer til behandling på den ordinære generalforsamling sendes til bestyrelsen inden 1. januar.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt fremsættes og udsendes til medlemmerne i et tilgængeligt medie, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 3. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 4. Vedtægtsændringer, der vedtages på generalforsamlingen, fremsendes til Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg til godkendelse.

§ 12. Opløsning

Opløsning af selskabet kan kun ske, når forslag herom er udsendt til medlemmerne i et tilgængeligt medie, og vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og her vedtaget med mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 13. Selskabets aktiver

Stk. 1. Opløses selskabet tilfalder aktiver og formue Dansk Blindesamfund, som drager omsorg for, at midlerne anvendes i henhold til selskabets formål.

Stk. 2. Det er Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, der fører eventuelle forhandlinger på vegne af selskabet.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling fredag den 18. november 1994.

Ændret på den ordinære generalforsamling søndag den 16. marts 2003.

Ændret på den ordinære generalforsamling søndag den 18. marts 2007.

6. Nyhedsbrevet som elektronisk post? (En opfordring)

Kære venner

I sidste nummer af Nyhedsbrevet opfordrede vi i bestyrelsen til, at brevet nu kan fremsendes elektronisk.

Det betyder, at du både kan modtage det på mail og diskette.

At producere og udsende nyhedsbrevet i dets nuværende form, er meget tidskrævende, så derfor: Fat tastaturet, og send en mail til:

Hans Olsen,

Hans.e.olsen@blindsigtmail.dk eller

Karsten Ahrens,

E-mail: karsten.ahrens@webspeed.dk,

Og vi sørger for, at du fremtidigt modtager nyhedsbrevet elektronisk.

Vi vil lige oplyse, at ca. 12 medlemmer allerede har svaret positivt.

Venlig hilsen og på bestyrelsens vegne,

Hans Olsen, sekretær

7. Koncerten i Kjæden

af Karsten Ahrens

Den 24. oktober afholdt Danmarks Blindehistoriske Selskab og Blindehistorisk Museums Venner i samarbejde med logen Kjæden en koncert i de smukke lokaler i Klerkegade i København.

Anledningen var, at Rune Most, der er solofløjtenist ved Odense Symfoniorkester og lærer ved Det fynske Musikkonservatorium, i 2005 udgav en cd med musik af Niels Peter Jensen, og at han er ved at udgive en ny.

Vi blev modtaget af medlemmer af logen, der ligeledes viste os ind i salen, og vi var klar til aftenens begivenhed.

Vi kendte naturligvis lidt til aftenens program på forhånd, nemlig musik især komponeret af den blinde organist og komponist, Niels Peter Jensen, men også af et par andre. Da vi fik programmet i hænderne, kunne vi konstatere, at der også ville være musik, komponeret af J.P.E. Hartmann og N.W. Gade. De tre komponister var samtidige og kendte hinanden godt, fik vi oplyst.

Koncerten begyndte og musikken blev fremført af Rune Most på fløjte og Frode Stengaard på flygel. Frode Stengaard er docent ved Det jyske Musikkonservatorium i Århus.

Koncerten blev i øvrigt optaget af Danmarks Radio, mens vi var der.

Vi kom til at høre, ”Sonate for fløjte og klaver op. 1 i B-dur”, af J.P.E. Hartmann, ”Fire karakterstykker for fløjte og klaver op.19 og no. 4” af N.W. Gade, ”Six rondeaux faciles pour le Pianoforte op. 13” af N. P. Jensen og ”Sonate pour la flute principale avec accompagnement de pioanforte op. 6 i F-mol også af N.P. Jensen.

Fremførelsen fra de to musikere og lyden i salen fra instrumenterne var helt i top. Flere af logemedlemmerne gav udtryk for, at de ikke var klar over, at deres gamle flygel kunne lyde så godt i salen, som det gjorde. Men nu var flyglet også lige blevet stemt af et af selskabets medlemmer, nemlig Henrik Olsen.

Vore store forventninger til musikken og koncerten blev så absolut indfriet. Det blev en dejlig aften.

8. Komponisten og organisten

Niels Peter Jensen

Vi bragte i Nyhedsbrevet november 2000 en artikel om Niels Peter Jensen skrevet af afdøde lærer og inspektør på Blindeinstituttet i København, Folke Johansen, og her under bringes en artikel om Niels Peter Jensen, jeg (redaktøren) har fundet på nettet.

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Niels Peter Jensen (23. juli 1802 – 19. oktober 1846) Dansk komponist, fløjtenist og organist. Søn af smedemester Nicolai Jensen i København.

Niels Peter Jensen mistede som barn synet og var dermed udset til et liv i elendighed og fattigdom. Fik en smule undervisning af sin mor, men i 1811 blev der ved det private selskab Kjædens virksomhed oprettet en undervisningsanstalt for blinde og Niels Peter Jensen blev optaget på skolen. Da man bemærkede hans anlæg for musik, blev han blandt andet af kapelmusikerne Seydler og Bruun uddannet til en fortrinlig fløjtespiller.

Fr. Kuhlau, der interesserede sig meget for ham, gav ham en grundig undervisning i musikteori, og A. W. Hartmann (J.P.E. Hartmanns far) lærte ham at spille orgel.

Det var imidlertid den gang noget uhørt, at en blind kunne varetage et embede, og der rejste sig derfor en stærk modstand, da Niels Peter Jensen søgte ansættelse som organist. Med gode anbefalinger fra ansete mænd som Kuhlau, Weyse og Claus Schall lykkedes det ham dog i 1828 efter flere forgæves forsøg at få ansættelse som organist ved Sankt Petri Kirke i København.

Selv om det var et dårligt lønnet job, fik han dog en position i byens musikliv, og blev efterhånden en søgt lærer. Samtidig komponerede han flittigt; allerede som 15-årig havde han komponeret en trio for fløjte, klarinet og cello, og ved en forestilling d. 16. april 1820 på Det Kongelige Teater til fordel for Blindeinstituttet udførtes en kantate af ham. Oehlenschläger, der satte megen pris på ham, overdrog ham i 1827 at skrive ouverturen og en del af musikken til Væringerne i Miklagård, ligesom han også skrev musik til flere af Oehlenschlägers kantater.

Værker

Forskellige lejlighedskantater

Robinson, et syngestykke, som blev opført på Det Kongelige Teater

En del musik for fløjte.

Kilde

Denne artikel er en bearbejdelse af artiklen i Dansk bibliografisk Leksikon 1905. Hentet fra ”http://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Peter_Jensen, Kategorier: Danske komponister / Fløjtenister / Romantikkens komponister | Født i 1802 | Død i 1846 | Blinde musikere

9. ”Krig fra dag ét”

af Johanne Refer

Niende april 1940. Hvem husker ikke den dato og begivenhederne omkring den enten ved selvoplevelse eller ved at have læst om tildragelserne. Det var et dybt sår i Danmarks historie, som det tog mange år at få lægt.— Det var en kold, lys dag den dag.— Hvis blæsten går frisk over Limfjordens vande, så går den ikke mindre frisk gennem Kalundborg fjord.— Eleverne på Refsnæssskolen skulle være ude en halv time om morgenen og en time om middagen. Jeg havde det ikke godt med det, hvis det var rigtig koldt. Jeg skuttede mig, — gemte mig på lune steder. Den 9. april havde solen allerede fået megen magt, så jeg fandt mig et sted med læ, hvor jeg kunne stå og undre mig over alle de flyvemaskiner, der dog kom hen over skolen. I første time rakte jeg hånden op og spurgte til alle de larmende maskiner. Lærerinden sagde, at vi alle skulle i gymnastiksalen i det store frokostfrikvarter, hvor forstanderen ville tale til os. Så sad man der på sin runde bag og var spændt i 2 timer. Så fik vi historien om, at tyskerne havde besat Danmark, de var bare trængt herind med deres hære. De pokkers tyskere. Vi havde haft så meget bøvl med dem så tit, og nu var det så galt igen.

Vi brugte legestuerne til skolestuer om formiddagen, mens vi ventede på den nye skolebygning. Vi sad ved bordet og blev enige om, at nu måtte det være krig. Jenny havde et skibsværft. Jeg blev meddirektør, og vi producerede skibe. Små bitte skibe, der kun var en til halvanden cm lange. Store flotte skibe, som vi lavede af punktskriftpapir, blankt papir, der endnu ikke var skrevet på. De store, flotte gemte vi for de voksne, for det var jo klart, at vi ikke måtte bruge det uskrevne papir til skibsproduktionen. Vi fik en stor kampdygtig flåde, så vi kunne hjælpe englænderne i Nordsøen. Den lille admiral var en lærer, der blev kaldt Jenny. Jeg var generalen, og jeg skulle bruge de store af skibene til troppetransport. De gamle skoleborde var nok taget fra seende skoler. Ved kanten, der vendte væk fra eleverne, var der fordybninger, hvor man kunne lægge penne og blyanter. Vi brugte den til baser for skibene, før de skulle i kamp. Midt mellem fordybningerne var der et rundt hul med låg over. Det var nok til blækhuset, men det var vores kommandocentral.

Vi kendte endnu ikke til undervandsbåde og torpedoer, men vi vidste da, at hvis et skib blev ramt under vandlinien, så ville det synke. De små, hurtige skibe blev brugt til at fyre kuglerne af under vandlinien.

Vi havde en blind lærerinde frk. Melchior til historie og religion.

Og flåden kom i Nordsøen i hendes timer. Det måtte jo være en kamp uden larm og kanontorden, for nok kunne hun ikke se, men hørelsen fejlede ikke noget. Der blev skudt mange skibe i sænk, og der blev ført mange soldater over Nordsøen for at hjælpe englænderne.

Vi fik også stablet en flyvemaskinefabrik på benene. Der var moskitoer, hollicains, speedfires. Maskinerne var flotte, strømlinede, spidse fortil, så de kunne spidde luften og brede vifteformede bagtil, så luften kunne bære dem oppe. Men ingen flyvemaskiner i luften i frk. Melchiors timer. Hun ville straks kunne høre, når de landede. Vi kunne navnene på alle de høje herrer, der førte krigen. Jeg vidste jo nok, at Chamberlain var sat fra bestillingen som statsminister i England og at Churchill var leder nu. Jeg vidste besked om Mussolini Italien og Hitler, Göring og Goebbels i Tyskland. Somme tider satte vi Hitler op i en af vore maskiner, og så skød vi ham selvfølgelig ned.

Vi legede, men vi hørte da også efter i timerne.

Det var spændende med Odin, der var leder hos aserne. Han havde kun et øje. Det andet havde han kastet i Mimers brønd, visdommens brønd. Han havde efterretningstjenesten på skuldrene, de to ravne, Hugin og Munin, som fløj ud i verden og kom tilbage med nyhederne, som han jo fik på første hånd. Hans krigsminister Thor var rigtig kampdygtig. Han havde et træfsikkert kast med hammeren Mjølner, og genbrugsteknikken var fint udviklet i gudernes gård. Hver eneste gang efter et kast, kom Mjølner tilbage i Thors hånd. Rigtig spændende historier var det. Israelerne var krigsgale dengang som nu. Kong David sendte sin feltherre Urias på en farlig post, så han kunne blive fældet, for kongen var jo blevet lun på hans kone. Det gamle ord om, at i krig og kærlighed gælder alle kneb, det står til alle tider til troende.

Vi havde det herligt med al vor sprudlende fantasi. Men i tredie klasse, i den fine ny skolebygning, var det slut med skolebordet som krigsskueplads. Vi fik enmandsborde, sad ensomme på en ø midt i havet.

60 år efter krigen skyder Anders Fogh med skarpt 60 år bagud for at fortælle danskerne, at vi slet ikke gjorde det godt nok under besættelsen.

Jenny og jeg vil gerne stå i militær retstilling for ham og sige:

”Vi var med fra dag et”.

10. Finale

Dette var alt, hvad der var plads til denne gang. Vi håber, at I blev oplyst og underholdt.

Det er bestyrelsens mål, at næste Nyhedsbrev skal udkomme i maj 2007. Derfor skal materiale til dette nummer meget gerne være redaktøren i hænde senest 1. april 2007.

Karsten Ahrens

karsten.ahrens@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem og redaktør.