Årsberetning 2006 2007

Danmarks Blindehistoriske Selskab, (DBHS).

Årsberetning 2006 – 2007.

1. Indledning.

Nærværende årsberetning fra bestyrelsen i DBHS omhandler selskabets aktiviteter og initiativer i perioden fra den ordinære generalforsamling i DBHS 2006 og frem til afholdelse af bestyrelsesmøde D. 16. januar 2007. Supplerende oplysninger og kommentarer vil blive givet mundtligt under behandlingen af beretningen på genneralforsamlinge, marts 2007. Årsberetningen er behandlet på bestyrelsesmødet D. 16. januar 2007 og er bragt i nyhedsbrevet nr. 1, 2007.

2. Medlemsoplysninger.

Medlemstallet er pr. 16. januar 2007 opgjort til 154. Et meget smukt resultat, der betyder, at DBHS, hvad medlemstal angår, er blandt de største foreninger og klubber tilknyttet DBS.

3. Nøgletal om økonomien.

Indtægter i alt: 61.826,35 kr.

Udgifter i alt: 50.597,08 kr.

Overskud i alt: 11.229,27 kr.

Samlede beholdninger: 57.398,93 kr.

Vi kan således glæde os over, at DBHS fortsat har en sådan økonomi, der sikrer en betryggende baggrund for selskabets drift, og at de samlede beholdninger kan sikre dækning af eventuelt kommende uforudsete udgifter.

4. Generalforsamlingen 2006.

Generalforsamlingen fandt sted D. 26. marts på Fuglsangcentret. Der var fremmødt i alt 41 stemmeberettigede medlemmer.

Jf.: referat blev drøftelserne domineret af problemer med at opstille en kandidat til valg til formandsposten. Denne situation var opstået derved, at René Ruby havde meddelt, at han ønskede at fratræde som formand begrundet i stort arbejdspres i jobbbet. Problemet fandt imidlertid sin løsning ved, at Elin Andreasen tilbød sit kandidatur og blev valgt i enstemmighed til selskabets formand. En meget påskønnelsesværdig gestus. Om resultatet af valget kan endvidere oplyses følgende: Kasserer, Arne Krogh. Ordinære bestyrelsesmedlemmer for 2 år, Karsten Ahrens og Kurt Nielsen. 1. suppleant, Hans Olsen. 2. suppleant, Jørgen Svendsen. Revisorer, Svend Thougaard og Edith Nygaard. Revisorsuppleant, Henning Eriksen.

5. Bestyrelsens arbejde og samarbejde.

Efter valget på generalforsamlingen blev bestyrelsens sammensætning og konstituering således: Formand, Elin Andreasen. Næstformand, Kurt Nielsen. Kasserer, Arne Krogh. Bestyrelsesmedlem og redaktør af nyhedsbrevet, Karsten Ahrens. Bestyrelsesmedlem, Aage Michelsen. 1. suppleant og sekretær, Hans Olsen. 2. suppleant, Jørgen Svendsen.

Bestyrelsen har afholdt i alt 6 møder, og 2 telefonmøder. Afvikling af mødernes dagsorden har været konstruktiv og har været optaget af de aktiviteter, som DBHS har igangsat og afviklet. Der henvises til uddybende bemærkninger under pkt. 7.

Der har været en enkelt sag, som har beslaglagt meget tid og rejst vanskelige drøftelser gennem flere bestyrelsesmøder. Det viste sig, at der var en dyb uenighed i opfattelsen af selskabets refusionsregler, og uenigheden skabte en så stor uoverensstemmelse mellem Aage Michelsen og bestyrelsens øvrige medlemmer, at Aage Michelsen besluttede at meddele bestyrelsen, at han ikke ønskede at fortsætte samarbejdet i bestyrelsen, som han valgte at forlade ved årsskiftet 2006 – 2007. En trist udgang på en ærgerlig sag.

6. Nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet er udkommet 3 gange i år. Der har i en periode været problemer med punktskriftprinteren på Synscenter Refsnæs, og i DBHS følger vi fortsat det princip, at udgivelsen skal udkomme samtidig på de forskellige medier herunder punktskrift. Hvilket altså har skabt vanskeligheder for udsendelsen af nyhedsbrevet. Endelig skal vi minde om, at Synscenter Refsnæs vederlagsfrit har produceret nyhedsbrevet gennem mange år. Det siger vi tak for og håber, at det kan fortsætte fremover.

7. Aktiviteter og initiativer.

A. Bevarelse af de blindehistoriske samlinger. Møderækken i bestræbelserne på at skabe en varig løsning på bevarelsen af de blindehistoriske samlinger fortsætter, og helt uforståeligt og meget beklageligt uden positivt resultat. DBHS har holdt møde med DBS ved Jens Bromann om status på muligheden for at etablere en selvejende institution, som en juridisk instans, der kunne påtage sig ansvaret for samlingernes registrering, sikre en forsvarlig placering og medvirke til formidling af kendskabet til samlingernes blindehistorisk meget værdifulde indhold.

DBS var af den opfattelse, at der var tilvejebragt enighed om formelt at etablere en sådan selvejende institution. Ved et senere afholdt møde med alle sagens implicerede parter blev det dog gjort klart, at dette ikke var tilfældet. Synscenter Refsnæs kunne ikke tilslutte sig planen om nu at etablere en selvejende institution. Status quo: Intet er opnået, og intet kan ske pt. I mødet deltog Vestsjællands amt ved amtsdirektør Frits Kaarup. Forstander, Synscenter Refsnæs, Dan Spanggaard. Blindehistorisk museum ved Mogens Bang. DBS. Ved Jens Bromann. DBHS ved René Ruby og Kurt Nielsen.

B. Digitalisering af lydsamlingerne. Det er glædeligt at kunne konstatere, at bevarelsen af mange blindehistorisk værdifulde lydoptagelser nu er sikret og konverteret til digitalt format. Hans Olsen er primus motor i løsningen af denne opgave. Det skal her også nævnes, at Børge Pedersen, Præstø, har påtaget sig at finde relevante optagelser frem af sin private samling og har tilbudt at digitalisere disse optagelser. En stor indsats af Hans Olsen og Børge Pedersen, som DBHS skylder Hans Olsen og Børge Pedersen en stor tak for.

C. Opfølgning på erindringsværkstedet. I forbindelse med generalforsamlingen 2006 afholdt DBHS et erindringsværksted. Arrangementet i sig selv var for deltagerne meget vellykket, og DBHS besluttede at følge arrangementet op ved at opfordre deltagerne til at skrive artikler eller lade sig interviewe med personlige erindringer, som derved kunne formidles og bevares.

Efter efterlysning i nyhedsbrevet 2 gange uden respons har bestyrelsen besluttet at henlægge sagen.

Opsamling på forslag fra generalforsamlingen 2006.

D. Adressefortegnelsen. Bestyrelsen blev fra flere sider opfordret til at udarbejde en adressefortegnelse over selskabets medlemmer med oplysning om: Navn, CPR.nummer, adresse, postnummer, telefonnummer (fastnet og mobil) og e.mailadresse. Som bekendt har der været opfordring til at tilmelde sig adressefortegnelsen i nyhedsbrevet og i DBS.s medlemsblad. Reaktionen var imidlertid så svag, at bestyrelsen ikke havde mulighed for at oprette en liste på det foreliggende grundlag.

E. Ændring af vedtægterne for DBHS. Som bemærket har bestyrelsen udarbejdet forslag til ændring af vedtægterne og fremlægger forslaget til behandling på generalforsamlingen. Forslaget indebærer bl.a. ændring af kriteriet for valg af formand. Forslaget er afstemt med standardvedtægterne for foreninger og klubber i blindeidrætten.

F. En mobil museumssamling. Bestyrelsen har meget sympati for muligheden for at kunne råde over en mobil museumssamling. Efter gentagende henvendelser til lederen af Blindehistorisk museum, Mogens Bang, mener bestyrelsen ikke, at der er opnået forståelse for at medvirke til at etablere en mobil museumssamling. Sagen skal fortsat følges op.

G. Festligholdelse af 25-års jubilæum for Blindehistorisk museum. DBHS har rettet henvendelse til Blindehistorisk museum med forespørgsel om, hvilke ideer og evt. planer, der forelå for fejringen af jubilæet. DBHS har imidlertid ikke fået svar på, hvilke overvejelser, man har i Blindehistorisk museum i denne anledning. Bestyrelsen finder det ærgerligt, at begivenheden ikke tillægges nogen større betydning. DBHS ville naturligvis gerne have deltaget og medvirket, men havde ikke ønske om at påtage sig ansvaret for et jubilæumsarrangement.

H. Koncerten i Kjæden. DBHS havde indgået aftale med Rune Most, solofløjtespiller i Odense symfoniorkester, om at opføre Nielspeter Jensens fløjtekoncert med klaverakkompagnement. Koncerten havde endvidere det formål at markere udgivelsen af endnu en CD. Med indspilning af værker af Nielspeter Jensen. Koncerten fandt sted D. 24. oktober 2006 i Kjædens hus Klerkegade 10 København K. Det blev en rigtig flot musikalsk oplevelse med et noget beskedent fremmøde af publikum. DR.2-klassisk optog koncerten til senere udsendelse. DBHS havde søgt DBS om økonomisk støtte til dækning af udgifterne i forbindelse med koncerten – honorar på i alt 10.000 kr. til de optrædende musikere. DBS har velvilligt stillet beløbet til rådighed ved en legatbevilling fra Erik Rostrup Bøjesens legat. DBHS takker hermed for den udviste imødekommenhed.

I. Temaudgivelsen. DBHS har planlagt at udsende en temaudgivelse i anledning af særforsorgens udlægning i 1980. Det er endnu ikke lykkedes for alle bidragyderne at afslutte skrivearbejdet, så udgivelsen bliver beklageligvis forsinket. Der foreligger imidlertid færdiggjorte artikler af en sådan faglig kvalitet, at DBHS fortsat ønsker at gøre udgivelsen klar til udsendelse.

8. Afsluttende bemærkninger.

Selv om det på ingen måde er DBHS.s fortjeneste, finder bestyrelsen anledning til her at nævne, at René Ruby har modtaget et 3-årigt Ph.D-stipendium fra Saxoinstituttet, Historisk afdeling, Københavns Universitet. Vi siger et stort tillykke og ønsker held og lykke til. Det er en succeshistorie og et blindehistorisk meget lovende projekt, hvor blindes og DBS.s forhold i det 20. århundrede vil blive videnskabeligt analyseret og beskrevet.

Vel mødt til generalforsamlingen D. 18. marts 2007 på Fuglsangcentret.

Bestyrelsen.