Referat af generalforsamling 18 03 2007

Referat af den ordinære generalforsamling i Danmarks Blindehistoriske Selskab

Søndag, den 18. marts 2007

Generalforsamlingen afholdtes på Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, Fredericia, og startede kl. 9.30.

Formanden Elin Andreasen startede med at byde velkommen, og hun foreslog en præsentationsrunde, som blev gennemført.

Der var 32 stemmeberettigede medlemmer.

Herefter blev følgende dagsorden godkendt.

1) Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden.

2) Valg af stemmetællere og dirigent.

3) Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2006.

4) Årsberetning.

5) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5 A) Fastsættelse af kontingent.

6) Valg.

A: Formand for 1 år.

B: Valg af kasserer for 2 år.

C: Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.

D: 2 suppleanter.

E: 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

7) Forslag til vedtægtsændringer.

8) Indkomne forslag.

9) Eventuelt.

Ad 2: Valg af stemmetællere og dirigent.

Som stemmetællere valgtes Inge Gibskov og Allan Fohlmann.

Bestyrelsen foreslog Haakon Fløe Jensen som dirigent, hvilket generalforsamlingen enstemmigt tiltrådte.

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, at forslag til vedtægtsændringer og selskabets regnskab var udsendt sammen med indkaldelsen. .

Ad 3: Godkendelse af referat fra den ordinære generalforsamling 2006.

Kurt Nielsen bemærkede, at vi i bestyrelsen var blevet opmærksomme på, at der var indsneget sig en fejl i forbindelse med refereringen af valget til formand. I referatet står der, at René Ruby trak sig i utide, hvilket ikke var tilfældet. René trådte tilbage efter den ordinære valgperiode. I samme referat står at der var valg til kassererposten, hvilket der ikke var.

Efter disse kommentarer accepterede generalforsamlingen med bifald, at referatet godkendtes med ovennævnte ændringer.

Ad 4: Årsberetning.

Bestyrelsens årsberetning blev udsendt i nyhedsbrevet februar 2007, men formand Elin Andreasen knyttede nogle kommentarer til beretningen.

Hun oplyste, at der pr. 16. januar 2007 var 154 medlemmer af selskabet.

Endvidere fortalte hun, at Aage Michelsen ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen.

På generalforsamlingen 2006, var der 41 stemmeberettigede medlemmer.

Der var problemer med at få valgt en formand, så Elin stillede velvilligt op til posten, og blev valgt uden modkandidater.

Om bestyrelsens konstituering nævnte hun, at Arne Krogh er kasserer, Kurt Nielsen er næstformand, Karsten Ahrens er redaktør af nyhedsbrevet, og at Hans Olsen blev valgt som sekretær. Jørgen Svendsen deltog i møderne som suppleant.

Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder og 1 telefonmøde.

Møderne har været afholdt i en positiv og konstruktiv form.

Af aktiviteter selskabet har arrangeret nævnte hun fløjtekoncerten i Kjæden den 24. oktober 2006, hvor Rune Most og Frode Steengaard spillede værker af den blinde komponist Niels-Peter Jensen, men der deltog desværre ikke så mange af selskabets medlemmer, og det er ærgerligt, når der sættes et så stort arrangement på benene. Dansk Blindesamfund gav et tilskud på 10.000 kr.

Der har været afholdt et møde mellem bestyrelsen og Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, repræsenteret ved landsformand Jens Bromann, om museumssagen. Der skal arbejdes videre med at få etableret en enhed, der tager sig af de blindehistoriske samlinger, både på Synscenter Refsnæs og instituttet i København.

Om nyhedsbrevet kunne hun fortælle, at der i årets løb er udkommet 3, med meget interessante artikler. Der har været lidt problemer med punktprinteren på Refsnæs, og nyhedsbrevet skal udkomme på punkt, sort, bånd og E-mail, samtidig.

Elin rettede en tak til Refsnæs for trykningen af nyhedsbrevet, og hun håbede, at dette positive samarbejde kan fortsætte.

Med hensyn til digitalisering af lydsamlinger oplyste Elin, at Hans Olsen, Børge Pedersen fra Præstø har gjort et stykke arbejde for at få materialet på cd.

Bestyrelsen har gennem nyhedsbrevet forsøgt at motivere medlemmerne til enten at skrive eller lade sig interviewe som opfølgning på arrangementet Erindringsværkstedet, som afholdtes på Fuglsangcentret dagen før generalforsamlingen 2006.

Sidste år blev der på generalforsamlingen efterlyst en adressefortegnelse, og gennem nyhedsbrevet blev medlemmerne opfordret til at melde sig på listen, men vi fik meget få henvendelser, så vi skønnede, at der ikke skulle arbejdes videre med sagen.

I forbindelse med udgivelsen af skriftet om Særforsorgens udlægning i 1980, havde Elin et telefonmøde med René Ruby og Thorkild Olesen. Der er kommet nogle indlæg, men der mangler stadig et par stykker, så det er beklageligvis forsinket, men bestyrelsen vil rykke for de manglende indlæg.

Som afsluttende bemærkning ønskede Elin René Ruby tillykke med det flotte resultat han har opnået, ved at få et stipendium ved universitetet. Hun takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde.

Thorvald Kølle nævnte, at han ikke havde fået mulighed for at få læst årsberetningen, da han ikke havde fået nyhedsbrevet.

Karsten Ahrens beklagede dette.

Kurt Nielsen knyttede nogle bemærkninger til museumssagen. Det har hele tiden været tanken at få oprettet en selvejende institution, hvor der mellem de implicerede parter, Dansk Blindesamfund, Synscenter Refsnæs, Blindeinstituttet i Hellerup og Danmarks Blindehistoriske Selskab, har været holdt en række møder, men der er endnu ikke opnået et resultat. De blindehistoriske samlinger ejes af henholdsvis Københavns Kommune, som er driftsherre på Blindeinstituttet, og det nu nedlagte Vestsjællands Amt driftsherre for Synscenter Refsnæs, hvor sagen nu er overgået til Region Sjælland. Vi håbede at kunne få etableret en selvejende institution inden Vestsjællands Amt lukkede ned den 31. december 2006. Forretningsudvalget i Dansk Blindesamfund har gjort en stor indsats for at få samlet de parter som kunne disponere i denne her sag. Midt i december afholdtes et møde hvor parterne i sagen mødtes, og der havde vi fået tilsagn om, at alle parter ville deltage i mødet. Vestsjællands Amt var repræsenteret ved amtsdirektør Fritz Kaarup, Synscenter Refsnæs ved forstander Dan Spanggaard, Blindehistorisk Museum ved Mogens Bang, Dansk Blindesamfund ved Jens Bromann og Kurt Nielsen og René Ruby fra Danmarks Blindehistoriske Selskab. Det lykkedes ikke ved den lejlighed at nå til enighed om etableringen af bestyrelsen for en selvejende institution. Nu er sagen blevet åbnet på en ny måde, for nu er Region Sjælland part i sagen, og med de mange opgaver, de nye regioner har fået, står en sådan sag måske ikke lige øverst på listen. For selskabet har sagen højeste prioritet, og Dansk Blindesamfunds Forretningsudvalg er fortsat optaget af sagen, og sagen vil også blive behandlet i udvalg i Dansk Blindesamfund. Udsigten til at vi opnår et positivt resultat lige med det første, er noget tåget. Men det er vejen frem, for at sikre de værdifulde samlinger, dels at de bliver registrerede, og blive opbevaret på museumsmæssig forsvarlig måde, og også blive stillet til rådighed så vi kan se, hvad det drejer sig om. På instituttet kan samlingen ses, mens den på Refsnæs midlertidigt er pakket ned.

Herefter godkendtes årsberetningen med aklamation.

Ad 5: Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet er blevet udsendt sammen med nyhedsbrevet februar 2007, men kasserer Arne Krogh nævnte, at medlemstallet var 154 i 2006, hvilket er det højeste antal vi nogensinde har været. Det er dejligt med den fremgang, og der er mange unge, der har meldt sig ind.

Der er i Dansk Blindesamfund søgt tilskud for 120 medlemmer, idet det kun er medlemmer af DBS, vi kan få tilskud til.

Der har været indtægter for 61.826,74 kr.

Der har været udgifter på 50597,08 kr.

Årets overskud 11.229,66 kr.

Egenkapital 1. januar 2006 46.139,66 kr.

Egenkapital 31. december 2006 57.369,32 kr.

Status på beholdningen viste, at der på girokontoen den 31. december stod 52.245,12 kr. Bank: 5.129,20 kr., hvilket giver egenkapitalen nævnt ovenfor.

Af større udgifter nævnte Arne arrangementet i Kjæden, og Dansk Blindesamfunds Amatørteaters 60-års jubilæumsforestilling den 18. januar 2006. Der blev selskabets medlemmer inviteret, og 43 tog imod tilbuddet.

Allan Fohlmann spurgte om bestyrelsen havde forslag om kontingentforhøjelse, hvilket Arne svarede, at vi ikke havde.

Bente Krogh nævnte at koncerten fra Kjæden blev optaget af Danmarks Radio, og dirigenten opfordrede til, at man holder øje med, hvornår denne koncert bliver udsendt.

Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad 5 A: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig med aplaus.

Ad 6: Valg.

6 A: Valg af formand for 1 år.

Kurt redegjorde for valg af ny formand for 1 år på følgende måde: Med baggrund i den vanskelige situation generalforsamlingen kom i sidste år, hvor det viste sig at der var vanskeligheder ved at få opstillet en kandidat til formandsposten, og det resulterede i, at Elin velvilligt modtog valget. Hun har fungeret som foreningens formand i det forløbne år, og Hans Olsen, som har været sekretær, og desuden været inddraget meget i bestyrelsesarbejdet, tilkendegivet, at han godt kunne tænke sig at kandidere til formandsposten. Dette har naturligvis været drøftet i fuld åbenhed i bestyrelsen, og de 2 formandskandidater er i fuld fordragelighed enedes om at Hans stiller op til formandsvalget, og Elin har tilkendegivet, at hun gerne vil fortsætte som bestyrelsesmedlem. En enig bestyrelse foreslår derfor Hans Olsen.

Arne Krogh bemærkede hertil, at Hans har gjort et stort arbejde i bestyrelsen med skrivning af referater og med digitaliseringen af materiale fra gamle bånd.

Elin bakkede Arne fuldt op, og sagde, at det havde været et meget lærerigt år.

Dirigenten spurgte herefter om der var andre, der ønskede at kandidere, men Hans Olsen blev med klapsalver valgt som selskabets nye formand for 1 år.

6 B: Valg af kasserer for 2 år.

Dirigenten spurgte Arne om han havde mod på at genopstille, hvilket Arne svarede ja til. Også han blev valgt med bifald.

Karsten Ahrens udtrykte med ord, at Arne er en pålidelig og meget dygtig kasserer, og takkede ham for godt arbejde.

Kurt kunne oplyse, at bestyrelsesmedlemmerne til hvert møde får udleveret en regnskabsoversigt, også i punkt.

Arne takkede for valget.

6 C: Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

Elin stillede op, og blev valgt med aklamation.

6 D: Valg af 2 suppleanter.

Som kandidater blev foreslået René Ruby, Bente Krogh og Lars Bang Andersen.

Dirigenten gennemgik stemmeproceduren, og stemmetallene kom herefter til at se således ud: Lars 22, Bente 16 og René 23 stemmer. 1 var ugyldig. Lars og René var herefter valgt som suppleanter.

6 E: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Svend Thougaard og Edith Nygaard blev genvalgt som revisorer, og Henning Eriksen som revisorsuppleant.

Ad 7: Forslag til vedtægtsændringer.

Forslaget til vedtægtsændringerne er udsendt sammen med nyhedsbrevet. Dirigenten oplæste det samlede vedtægtsforslag.

Kurt Nielsen kom først med en generel bemærkning om lovændringsforslaget. Vi har i selskabet ønsket at åbne mulighed for at medlemmer, der ikke er medlem af Dansk Blindesamfund, også får mulighed for at modtage valg til formandsposten. Det er en udvikling, som vi har set i vedtægter i en lang række sammenhænge i Dansk Blindesamfund, hvor der tidligere har været krav om, at formanden skulle vælges blandt Dansk Blindesamfunds medlemmer, men nu har man løsnet på kravet, således, at et flertal af bestyrelsen, som er medlem af Dansk Blindesamfund, har vetoret i sager, som har interesse for Dansk Blindesamfund. Det er den samme tendens der har gjort sig gældende i standardvedtægterne for blindeidrætten. Vi har haft dette udkast til vedtægtsændringer til godkendelse i Dansk Blindesamfund, fordi vi ikke ville ulejlige jer med et sådant forslag, hvis de ikke kunne godkendes i Dansk Blindesamfund. Når det er vigtigt for os, at de godkender vores vedtægter, skyldes det, at de yder os økonomisk støtte.

Men ved nærmere gennemlæsning af vedtægtsforslaget er vi i bestyrelsen blevet opmærksomme på nogle formuleringer, der kan give anledning til overvejelser, så vi er i bestyrelsen kommet med tre redaktionelle ændringer. Vi foreslår derfor, at de redaktionelle ændringer nu bliver læst op, og det samlede vedtægtsforslag sættes til afstemning under et.

I § 6, selskabets bestyrelse. stk. 2: Teksten i det udsendte forslag lød: Ved afstemning har et mindretal af bestyrelsens medlemmer, når disse er medlem af Dansk Blindesamfund, vetoret i alle anliggender, af interesse for Dansk Blindesamfund.

Nyt stk. 2. Ved afstemning har et flertal af bestyrelsens medlemmer, der er medlem af Dansk Blindesamfund, til enhver tid vetoret i alle anliggender af interesse for Dansk Blindesamfund.

Begrundelse for denne ændring er, at hvis vi bevarede formuleringen et mindretal af bestyrelsen,, kunne 1 enkelt medlem blokere for beslutninger. Derfor foreslår vi et flertal.

Der var ingen bemærkninger fra salen til denne ændring.

§ 7, ordinær generalforsamling, stk. 8, Teksten i det udsendte forslag lød: Afstemninger kan foretages ved håndsoprækning, men hvis det ønskes, skal afstemning gennemføres, når 1/3 af de tilstedeværende ønsker dette. Personvalg skal dog altid ske ved skriftlig afstemning.

Bestyrelsen foreslår det ændret således, at kravet til skriftlig afstemning bliver blødgjort med teksten:

Stk. 8. Afstemninger kan foretages ved håndsoprækning, men hvis det ønskes, skal skriftlig afstemning gennemføres, når 1/3 af de tilstedeværende ønsker dette. Personvalg skal såfremt blot 1 deltager anmoder om det, ske ved skriftlig afstemning.

Også her tiltrådte generalforsamlingen denne redaktionelle ændring.

§ 7, ordinær generalforsamling, stk. 9, lød teksten i det udsendte forslag:

Ved stemmelighed foretages omvalg. Giver afstemningen samme resultat, bortfalder forslaget.

Bestyrelsen foreslog følgende formulering:

Stk. 9. Ved stemmelighed ved afstemninger om forslag foretages omvalg. Giver afstemningen samme resultat, bortfalder forslaget.

Vi præciserer med denne formulering, at det er forslag, der stemmes om, og ikke personvalg.

Generalforsamlingen vedtog også denne ændring. bestyrelsen får rettet vedtægterne til, som de nu er blevet vedtaget på generalforsamlingen.

Lis Birk foreslog, at der som nyt stk. 9 i § 7 kom til at stå: Ved stemmelighed ved personvalg, foretages lodtrækning.

Dette blev ligeledes tiltrådt af en enig forsamling.

Forslaget blev vedtaget med 31 stemmer for, ingen var imod, mens 1 undlod at stemme.

Bestyrelsen får rettet vedtægterne til, som de nu er blevet vedtaget på generalforsamlingen.

Ad 8: indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogle.

Ad 9: Eventuelt.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at ordet var frit, men intet kan besluttes under dette punkt.

Hans Olsen takkede forsamlingen for valget som selskabets nye formand, og takkede den afgåede formand Elin for særdeles godt samarbejde.

Anne Hollænder opfordrede bestyrelsen til at komme videre med museumssagen, såfremt den kan løses. Det kunne eventuelt ske ved direkte henvendelse til politikerne i kommuner eller regioner.

Kurt svarede hvis vi ser på bevarelsen af de blindehistoriske samlinger, er det efterhånden en lang historie. Problemet er ikke ligefrem til at løse. Men vi mener at være kommet så langt, så der er ved at være tilslutning til at der skal etableres en selvejende institution med egen bestyrelse, som fungerer som det man i juraen kalder en juridisk person, og det vil sige at den selvejende institution kan træffe beslutninger, der er bindende, herunder også søge økonomiske midler til at gennemføre de ting, der er nødvendige, eksempelvis registrering af samlingen, og opmagasinering af effekterne. Det vil koste rigtig mange penge. Vi tror, at vi skal nå frem til at oprette en selvejende institution. På mødet den 11. december 2006 blev det tilkendegivet, at man på nuværende tidspunkt ikke var parat til at træffe denne beslutning, men der blev ikke tilkendegivet, at man var uenig i måden at gøre det på. Så nu er bestyrelsens opgave, at få kridtet banen op i samarbejde med Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, så vi får den selvejende institution.

Karsten Ahrens oplyste, at Jens Bromann både på mødet den 28. november og den 11. december 2006, var meget positivt indstillet på, at vi får en løsning på problemet. Hvor det kommer til at ligge vides ikke, og det er heller ikke sikkert, at samlingerne flyttes fra de lokaliteter, men det skal understreges, at vi skal have en juridisk person til at kunne disponere i disse spørgsmål.

Karsten fortalte endvidere, at der i nyhedsbrevet 2 gange er blevet opfordret til at man via mail kan få tilsendt nyhedsbrevet, og det er der rigtig mange, der har reflekteret på. Dags dato er tallet 28 medlemmer. Det sparer materialelaboratoriet på Synscenter Refsnæs for meget arbejde. Der er indtil nu fremstillet ca. 90 eksemplarer i punktskrift og ca. 60 i sort. Punktproduktionen tager ca. 1 døgn pr. nyhedsbrev.

Hans Olsen kunne endvidere oplyse, at næsten alle nyhedsbreve nu er tilgængelige på Dansk Blindesamfunds hjemmeside, og samtidig med, at fremtidige nyhedsbreve udsendes, lægges de op på hjemmesiden.

Bitten Nielsen spurgte om der var taget højde for, at der på et tidspunkt ikke længere kan fås bånd, så nyhedsbrevene skal udsendes på CD.

Arne Krogh svarede, at så vil nyhedsbrevene blive udsendt som MP3-filer.

Bent O. Kristensen spurgte om der var nogle arrangementer på bedding.

Kurt Nielsen svarede, at vi ikke havde nogle, men vi er meget lydhøre for forslag og idéer. Men Kurt kunne så løfte sløret for, at der er ved at blive indspillet en CD med musik af en tidligere, nu desværre afdød musiklærer ved Blindeinstituttet, Ernst Bruun Hansen. Han komponerede musik. Det meste er indspillet og mixet, og det skal markeres på en måde så der bliver meget musik, og så har det historisk aspekt, fordi det er komponeret af en blind musiklærer, ansat både på Kastelsvej og Rymarksvej.

Lis Birk spurgte hvordan museet på instituttet bliver drevet på nuværende tidspunkt.

Til dette svarede Henning Eriksen, at museet drives af Instituttet. Lærer Mogens Bang er frikøbt i 4 timer, og i 2001 begyndte Henning så at arbejde frivilligt, og han bruges meget som omviser, og det betyder, at museet nu kan tage grupper. Der er åbent hver tirsdag mellem 13 og 15. Der kommer ca. 400-600 gæster årligt. I 2004 ansattes en langtidsledig til registrering af samlingen. Han ophører den 16. april. Der er pr. 1. marts ansat ny forstander ved instituttet, så de er spændte på hans holdning til museet. I øjeblikket er Henning i færd med at afskrive medlemsbladene fra Dansk Blindesamfund 1911-1920, der kun findes i punktskrift. Han har stillet forslag til Dansk Blindesamfund om, at alle medlemsblade, der findes i sort, indscannes og lægges på en cd. Dansk Blindesamfund har svaret, at det er overgivet til jubilæumsudvalget. Så han opfordrede bestyrelsen til, at bakke ham op i sagen, da det er en unik samling, der virkelig er historie. Sluttelig opfordrede han til, at vi fik opsporet punktbladene fra 1961-1968, og at der blev en dialog mellem museet og Blindehistorisk Selskab om, hvad vi skal med blindes historie.

Bente Krogh foreslog at et kommende arrangement kunne være besøg på Musikhistorisk Museum.

Kurt nævnte at vi i årsberetningen kom ind på den mobile museumssamgling, som vi ikke har fået effektueret endnu, men vi vil godt indgå en drøftelse med museet om vi kan få etableret en repræsentativ samling. Og så skal vi være opmærksomme på at Louis Braille har 200 års fødselsdag i 2009, og det skal selvfølgelig markeres.

Anne Hollænder tilkendegav, at Louis Braille Selskabet og Danmarks Blindehistoriske Selskab skulle gå sammen om markeringen på selve dagen den 4. januar.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og gav ordet til Elin.

Hun takkede hele bestyrelsen for det gode samarbejde, og for valg til denne.

Kurt takkede Elin for formandsskabet med at sige, at vi har haft nogle rigtig gode bestyrelsesmøder, og at hun trådte ind på posten i en meget vanskelig situation, og Du har frelst selskabet for meget organisatorisk ubehag, og hun fik et par flasker vin.

Referent: sekretær Hans Olsen.