Nyhedsbrev nr. 1 februar 2004

Nyhedsbrev februar 04


Blindehistorisk Selskab

Danmarks Blindehistoriske Selskab.

Nyhedsbrev nr.1

februar 2004

Forsidetegningen: Broen over Kystvejen ved Synscenter Refsnæs er netop blevet fjernet. Tegningen blev udført af John Christensen i 1997.

Indhold

Redaktionelt

Var historieformidlerne bare en gang varm luft?

Ordinær generalforsamling 7. marts 2004

Bestyrelsens årsberetning

Besøg i Kjædeordenens hus i Klerkegade 10, København K

Finale

Redaktør Aage Michelsen

Drastrup Skovvej 43 A. 9200 Aalborg SV. Telf. 98185288.

Ja, nu skriver vi 2004. Vi har taget hul på et nyt og endnu kun lidt brugt år. Forhåbentlig kom alle vore læsere godt ind i dette nye år. Det er skudår, og dermed har dette år en dag mere, end det år vi tog afsked med ved årsskiftet. Det bliver et år, hvor de erhvervsaktive bliver snydt for et par fridage p.gr.a. helligdagenes plads i ugerne. Til gengæld får vi alle sammen foræret en fridag den 14. maj. Blindehistorisk vil året bl.a. bringe nogle spændende tiltag. Først er der den ordinære generalforsamling 7. marts på Fuglsangcentret. Dernæst kommer det længe ventede besøg i Kjædeordenens hus 26. marts. Derefter følger et Blindehistorisk seminar og jubilæumsarrangement på Fuglsangcentret først i juni måned, og endelig arrangeres en 10 års jubilæumsreception i København i november måned. Læs mere om disse arrangementer, når de bekendtgøres her i Nyhedsbrevet eller i DBS’ medlemsblad. Opmærksomme læsere har sikkert allerede bemærket, at redaktøren har skiftet adresse, siden sidste udgivelse. Telefon og postnummer er imidlertid som hidtil.

Mit nytårsønske for i år er, at flere af selskabets medlemmer vil skrive en artikel eller en god historie til Nyhedsbrevet. Alle har en god historie at fortælle, lad os hjælpe hinanden med at få den fortalt til en lidt større kreds. Ring eller skriv til redaktøren, hvis du har noget at fortælle.

Aage Michelsen

Danmarks Blindehistoriske Selskab

Bestyrelsen

Formand Thorkild Olesen, telefon 86161908

Næstformand Karsten Ahrens, telefon 59293292

Kasserer Arne Krogh, telefon 45859419

Sekretær Rene Ruby, telefon 36307768

Redaktør af nyhedsbrevet Aage Michelsen, telefon 98185288

Suppleanter: Else Ahrens og Bente Krogh

Var historieformidlerne bare en gang varm luft?

Af Aage Michelsen

I 2002 besluttede Dansk Blindesamfund, at der i anledning af det forestående 100 års jubilæum i 2011, skulle uddannes et hold historieformidlere, som kunne bringe blindes historie ud til en større kreds af foreningens medlemmer. Der blev også udvalgt et korps på 5 6 personer, som gennem kurser etc. skulle “klædes på” til opgaven.

Da der begyndte at komme røde tal på bundlinien i DBS’ regnskab, blev projektet imidlertid sat i stå, og der står sagen stadig. Blindehistorisk Selskabs bestyrelse har gentagende gange henvendt sig til DBS, men helt uden nogen form for svar.

I tidligere nyhedsbreve er der annonceret, at fra årsskiftet 2004, ville det omtalte formidlerkorps stå klar til at komme i klubber og ved møder. Dette er imidlertid ikke muligt, da korpset ikke er gjort klar til opgaverne.

Der er nu kun 6 år til det store jubilæumsår, hvad mon DBS’ ledelse har tænkt sig i den anledning?

Ordinær generalforsamling

7. MARTS 2004

Som meddelt i Nyhedsbrev nr. 4 2003 afholdes ordinær generalforsamling søndag den 7. marts 2004 på Fuglsangcentret. Mødet påbegyndes kl. 13.30 med følgende dagsorden:

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden.

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2003.

4. Bestyrelsens årsberetning.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

6. Valgene:

A. Valg af formand. Thorkild Olesen modtager genvalg.

B. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Aage Michelsen og Rene Ruby modtager begge genvalg.

C. Valg af to suppleanter.

D. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

I løbet af eftermiddagen serveres kaffe/te, og efter mødet kl. cirka 16 er der foredrag ved Hanne Lindau. Efter foredraget cirka kl. 17.15 vil der være mulighed for spørgsmål til Hanne Lindau.

Kl. 18 serveres der middag, som selskabet er vært ved. Drikkevarer er for egen regning.

Der arrangeres fælles buskørsel fra og til banegården. Fra Fredericia kl. 13.15 og mod banegården kl. 20.30. Husk at meddele, om du ønsker at være med i den fælles buskørsel.

Tilmelding sker til formand Thorkild Olesen, telefon 86 16 19 08, eller kasserer Arne Krogh, telefon 45 85 94 19, senest 29. februar, men gerne meget før.

Beretning 2003 for Danmarks blindehistoriske selskab

Bestyrelsen for Danmarks Blindehistoriske Selskab ønsker med denne beretning at give medlemmerne et overblik over årets gang i selskabet.

Aktivitetsniveauet har ikke været det højeste i selskabets historie, og det kommer da slet ikke til at være på højde med 2004, der jo er selskabets jubilæumsår.

2003 har været året, hvor selskabet har gjort mere ud af sin politiske side end vi havde forestillet os, da vi skrev om de lyse udsigter sidste år.

Vi håber med denne beretning at give grundlaget for en god drøftelse af fremtiden for selskabet på generalforsamlingen. 10 år er jo ingen alder, sådan historisk set, men hvis selskabet skal have en glorværdig fremtid på kort og langt sigt skal der være medlemmer, som har en holdning til, hvad selskabet skal lave. Mød derfor op og giv jeres mening til kende.

God læselyst.

Medlemsstatistik.

Ved udgangen af 2003 havde selskabet 127 medlemmer. Der er tale om en medlemsfremgang på 7 medlemmer.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i marts 2003 bestået af følgende:

Formand Thorkild Olesen,

Kasserer Arne Krogh,

Karsten Ahrens, Aage Michelsen og René Ruby, bestyrelsesmedlemmer samt

Bente Krogh og Else Ahrens, suppleanter.

Bestyrelsen konstituerede sig med Karsten Ahrens som næstformand og René Ruby som sekretær. Aage Michelsen blev endvidere konstitueret som redaktør af nyhedsbrevet.

Bestyrelsen har, når generalforsamlingen afholdes, afholdt 4 møder, hvoraf 1 er afholdt som et telefonmøde. Normalt afholder bestyrelsen ikke telefonmøder, men da det er travle mennesker, der er aktive i bestyrelsen, har det været nødvendigt undtagelsesvis at klare forretningerne på denne måde.

Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret meget godt. Der har været en god stemning, og alle har bidraget til arbejdet med et godt engagement.

Aktiviteter.

Nyhedsbrevet.

Selskabet har, når nærværende nyhedsbrev tælles med, udgivet 3 nyhedsbreve i det forgangne foreningsår. Indholdet har, som det efterhånden er ved at være glædelig kutyme, haft et varieret indhold. Der er dog stadig plads til, at medlemmerne bidrager yderligere med artikler af alle slags, derved vedbliver nyhedsbrevet med at være en interessant publikation, som man ser frem til at modtage hver gang.

Det er bestyrelsens opfattelse, at nyhedsbrev nr. 4/2003 var lidt for spændende. Der forekom meget divergerende oplysninger om datoer for aktiviteter, oplysninger der kun kan have været med til at gøre informationen yderst forvirrende.

Bestyrelsen har analyseret sagsgangen i forbindelse med nyhedsbrevenes tilblivelse, og det må konstateres, at en væsentlig grund til de forkerte informationer skal findes i, at redaktøren ikke har fået alle artikler til gennemsyn inden trykningen. Nogle artikler er sendt via redaktøren, andre er sendt direkte til synscenter Refsnæs, som står for trykningen. Dermed er der ikke sket den fejlfinding, som skulle have reddet medlemmerne fra de forkerte informationer.

Bestyrelsen har naturligvis taget konsekvenserne af dette og ændret proceduren, så redaktøren får alle artikler tilsendt direkte. Vi undskylder den forvirring, denne fejl har medført, de datoer der udmeldes i dette nyhedsbrev er de rigtige.

Af nyskabelser i nyhedsbrevet kan det i øvrigt fremhæves, at referater fra bestyrelsens møder fra og med mødet i september 2003 offentliggøres her. Dermed er det ikke kun de medlemmer, der har adgang til internettet, som kan læse referaterne på hjemmesiden, alle får lige adgang til informationerne i referaterne.

Hjemmesiden.

Selskabet har siden før generalforsamlingen i 2003 haft en mere eller mindre velfungerende hjemmeside. Det har været meningen, at alle referater fra bestyrelsens møder samt generalforsamlinger, nyhedsbreve etc. Skulle offentliggøres her.

Bestyrelsen har imidlertid ikke helt formået at holde hjemmesiden opdateret, ligesom det heller ikke er lykkedes at få fyldt alle tomme links ud med indhold. Problemerne med at holde hjemmesiden opdateret skyldes hovedsageligt, at der ikke er indarbejdet en ordentlig procedure for videresendelse af materialerne til web redaktøren hos Dansk Blindesamfund, hvor hjemmesiden jo har sit hjørne, mens problemerne med at få udfyldt de tomme links skyldes manglende ressourcer.

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at forbedre procedurerne for opdatering af hjemmesiden og vi vil endvidere søge at få udfyldt de manglende informationer. Hjemmesiden skulle gerne være et sted, hvor alle it brugere kan få oplysninger om selskabet så hurtigt som det er praktisk muligt.

Arrangement om “Blindes Arbejde”.

Den 12. september 2003 afholdt selskabet et arrangement om denne hæderkronede institution. Der var mødt i alt 19 deltagere op til arrangementet.

Arrangementet omfattede oplæg fra medlemmer, der har haft deres daglige udkomme ved beskæftigelse hos “Blindes Arbejde” samt et oplæg om institutionens historie. Der blev udtrykt tilfredshed med arrangementet.

Fremtidige arrangementer.

Som nævnt er det den 18. november 2004, at selskabet har 10 års jubilæum. I den anledning har bestyrelsen planlagt visse festlige begivenheder.

Den 26. marts sker det endeligt. Det længe annoncerede besøg hos “kjæde ordenen” i Klerkegade, Købehavn, finder sted. “Kjæden” er jo stedet for fødslen af den danske blindeforsorg, og vi glæder os meget til at få en rundvisning og en snak med repræsentanter for “Kjæden” om ordenens historie.

Den 4. 6. juni afholder selskabet et blindehistorisk seminar på Fuglsangcentret i Fredericia. Formålet med seminaret er at sætte fokus på blindes historie og identitet, herunder de værdier, som har været bærende for blindesagsarbejdet gennem nu snart 93 år.

Lørdag den 5. juni om aftenen vil der blive afholdt festmiddag i anledning af jubilæet.

Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil møde frem til seminaret. Det er efterhånden flere år siden, at selskabet har afholdt et weekendarrangement, og det giver ellers et godt grundlag for udveksling af erfaringer med sådanne arrangementer.

For de medlemmer, der ikke kommer til seminaret i juni bliver der endnu en chance for at fejre selskabets jubilæum, idet bestyrelsen planlægger at afholde en jubilæumsreception 18. november 2004, altså på selve dagen. Arrangementet er endnu ikke planlagt i detaljen, men vi regner med at det bliver i København.

Der er altså en del aktiviteter på bedding i det kommende foreningsår. Bestyrelsen ønsker imidlertid brændende, at medlemmerne fremkommer med forslag til kommende arrangementer. Vi håber derfor, at deltagerne på generalforsamlingen har notesblokken fyldt med forslag til arrangementer, til glæde for alle medlemmer.

Bevarelse af blindes historie.

Dansk Blindesamfunds hovedbestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med bevarelse af blindes historie. Arbejdsgruppen består af interesserede medlemmer, herunder 2 fra selskabets bestyrelse. Gruppen har udarbejdet en handlingsplan, som bl.a. omhandler bevarelse af samlingerne på blindeinstituttet og synscenter Refsnæs samt etablering af formidlerkorps, der skal udbrede kendskabet til blindes historie.

Selskabets bestyrelse så sig i november 2003 nødsaget til at skrive til Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, da arbejdsgruppen ikke havde haft møde siden maj 2003, og da man på daværende tidspunkt havde igangsat arbejdet med at få sammensat et formidlerkorps. Der er ikke ret meget mere dræbende for menneskers engagement end manglende opfølgning, og selskabets bestyrelse frygtede at formidlerkorpset ville gå i opløsning allerede inden det var gået i gang med opgaven.

Arbejdet i gruppen er nu genoptaget, og det ser ud til, at alt flasker sig, så formidlerkorpset kommer i gang med arbejdet i foråret 2004. Der er også initiativer for at finde ud af, hvordan samlingerne kan bevares, om end det er ganske vanskeligt at finde en løsning på disse problemer, da penge er en udbredt mangelvare. Så skulle et af selskabets medlemmer vide, hvor der findes en papkasse med et par millioner kroner til brug for bevarelse af blindes historie hører vi gerne fra vedkommende.

Bestyrelsen vil fortsætte med at holde et vågent øje med arbejdsgruppens fremskridt. Bevarelse af vores historie må have høj prioritet, især når Dansk Blindesamfunds 100 års jubilæum nærmer sig meget.

Afslutning.

Det er bestyrelsens håb, at denne beretning har givet et indtryk af det arbejde, bestyrelsen har udført i det forgangne foreningsår. Ikke alt er nået, og der kunne såmænd godt være afholdt flere aktiviteter, men overordnet set er bestyrelsen tilfreds med året.

Vi ser fra bestyrelsens side meget frem til jubilæumsåret. De planlagte aktiviteter kommer forhåbentlig til at give året et festligt præg, og vi håber også, at rigtig mange medlemmer vil være med til at fejre året.

Men efter jubilæumsåret er der jo atter et foreningsår, og også dette skulle gerne blive indholdsrigt. Derfor skal denne beretning afsluttes med endnu en opfordring til at fremkomme med forslag til aktiviteter, indlæg til nyhedsbrevet og andet, der kan bringe selskabets medlemmer frem mod nye opdagelser.

På bestyrelsens vegne

Thorkild Olesen, formand.

Indbydelse til besøg i Kjædeordenens Hus i Klærkegade 10, København K

Så lykkedes det endelig. Vi har gennem meget lang tid planlagt og forsøgt gennemført et besøg i dette gamle spændende hus. Der har været mange forskellige forhindringer, men nu er datoen endelig fastlagt.

Det er fredag den 26. marts, og vi mødes ved porten i Klærkegade 10 kl. 14. Derefter vil der blive en rundvisning i dele af huset, og der vil blive serveret eftermiddagskaffe. Efter kaffen vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål til Kjædeordenens repræsentanter.

Arrangementet i Klærkegade forventes afsluttet kl. 17. Derefter kan vi samlet gå til et nærliggende spisested, hvor vi vil nyde en ret mad og få snakket hyg geligt sammen om de “gode gamle dage.”

Denne del af arrangementet er for egen regning. Du kan vælge kun at deltage ved besøget i Kjæden eller i begge arrangementer.

Dette meddeles ved tilmeldingen, som sker til kasserer Arne Krogh, telefon 45 85 94 19, senest den 19. marts kl. 12, men gerne meget før.

Finale

Det var, hvad vi havde mulighed for at bringe i dette nyhedsbrev nr. 1 2004.

Tilbage er kun at opfordre dig til at møde op ved selskabets generalforsamling 7. marts på Fuglsangcentret, hvor du kan gøre din indflydelse gældende.

Vi har brug for dig og din mening om selskabets videre arbejde. Naturligvis glæder vi os også til at se dig, enten ved arrangementet i Kjæden 26. marts, men også ved de næste arrangementer, som i høj grad vil være prægede af selskabets forestående 10 års jubilæum.

Du kan læse mere detaljeret om disse arrangementer i kommende numre af Nyhedsbrevet eller i DBS’ medlemsblad.

Næste nummer af nyhedsbrevet udkommer i april 2004. Har du stof, der skal med i det nummer, skal det være redaktøren i hænde senest 10. marts 2004.