Nyhedsbrev nr. 4 december 2003

Nyhedsbrev december 03


Blindehistorisk Selskab

Nyhedsbrev december 2003

Indhold:

Redaktionelt

Set i bakspejlet

Omtale af arrangementet om blindes arbejde den 12. september

Referat af bestyrelsesmøde

Indbydelse til besøg i Kjæden

Indbydelse til blindehistorisk seminar på Fuglsangcentret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Finale

Redaktør Aage Michelsen

Drastrup Skovvej 43 A. 9200 Aalborg SV. Telf. 98 18 52 88.


REDAKTIONELT

Velkommen til læsning af det sidste Nyhedsbrev i 2003. Julen står for døren: — Det er rigtig ærgeligt, — så kan vi hverken komme ind eller ud. — Spøg til side, julen er en dejlig tid, det er der næppe nogen der vil betvivle. For nogen er forventningens glæde den største, for andre er glæden størst, når julen er vel overstået, og hverdagen igen vender tilbage. Efter julen kommer nytåret, som er en helt anden højtid. Det er ved nytårstide vi alle gør lidt status over året der gik, og kaster et forsigtigt blik ind i fremtiden. Hvad vil det nye år mon bringe?


Set i bakspejlet

Blindehistorisk kan vi se tilbage på året 2003 med en behersket tilfredshed. Vi kan glæde os over et stigende medlemstal. Vi havde

en god og saglig generalforsamling uden de helt store armbevægelser.

Et enkelt godt arrangement her i efteråret er det også blevet til.

Som noget helt nyt bringes her i Nyhedsbrevet foreløbig som et for¨søg referat af et bestyrelsesmøde. Vi vil gerne høre din mening om, hvorvidt det fremover skal bringes i Nyhedsbrevene. Ser vi lidt ind i det nye år, vil dette Nyhedsbrev bringe en indbydelse til et blindehistorisk seminar og indkaldelse til ordinær generalforsamling. God fornøjelse med læsningen. Aage Michelsen

Danmarks Blindehistoriske Selskab

Bestyrelsen

Formand Thorkild Olesen, telefon 86 16 19 08

Næstformand Karsten Ahrens, telefon 59 29 32 92

Kasserer Arne Krogh, telefon 45 85 94 19

Sekretær Rene Ruby, telefon 36 30 77 68

Redaktør af Nyhedsbrevet Aage Michelsen, telefon 98 18 52 88

Suppleanter: Else Ahrens og Bente Krogh


Omtale af arrangementet om blindes arbejde den 12. september

En snes medlemmer havde taget imod indbydelsen til at deltage i arrangementet. Under overskriften „Blindes arbejde før, nu og — –” mødtes man på Dansk Blindesamfunds hovedkontor Thoravej 35 kl. 13.30. Der kunne naturligvis godt have været mange flere deltagere i det store mødelokale. De, der var der, fik imidlertid en god og spændende oplevelse med hjem.

Kasserer Arne Krogh bød på bestyrelsens vegne velkommen. Gav herefter ordet til den første af tre foredragsholdere, tidligere hovedkasserer i DBS Kaj Cramer. Han redegjorde detaljeret om de blindehistoriske data, der førte os helt tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. Det, at blinde havde ret til et arbejde, var tidligt en mærkesag for de politisk aktive blinde. Midt i 1850erne blev det ved lov slået fast, at blinde børn havde ret til undervisning.

Knapt så bogstaveligt har det set ud med hensyn til blindes ret til beskæftigelse. Mange tvivlede på, om blinde overhovedet kunne arbejde. Det blev dog med årene gang på gang både bevist og slået fast, at det kunne blinde godt.

Lovgivningsmæssigt manglede der imidlertid handling bag de mange gode ord og løfter. Derefter kom Kaj Cramer ind på tiden omkring Dansk Blindesamfunds start i 1911, og derpå tiden efter 1. verdenskrig, hvor man i slutningen af 1920rne for alvor tog fat om problemerne.

Det førte bl.a. frem til etableringen af Blindes Arbejde Aktieselskab, som blev stiftet den 3. april 1929. I sin storhedstid havde fir-maet ud over hovedsædet i København 13 udsalg rundt om i landet. I dag er firmaet beliggende på Tomsgårdsvej i København, og der er en butik i det indre København. Gennem årene har rigtig mange blinde-svagsynede haft beskæftigelse, enten på værkstederne eller som hjemmearbejdere.

Kaj Cramer sluttede sit lange spændende foredrag med at give udtryk for, at det havde glædet ham meget at konstatere, nu hvor han havde ledt i de gamle arkiver, at der faktisk findes langt flere arkivalier om blindes arbejde, end han havde troet.

Han sluttede med at opfordre til, at der virkelig bliver gjort noget for at bevare og registrere disse arkivalier for eftertiden. Det kan meget hurtigt blive for sent.

Derefter fik tidligere væver Jørgen Dall ordet. Han berettede om sin tid som gulvkludevæver i Blindes Arbejde, hvor han var beskæf-tiget dels på hovedsædet beliggende Jagtvejen på Østerbro, og senere på Strandlodsvej på Amager. Det var hårdt arbejde at sidde ved væven fra morgen til aften, men der kunne godt laves penge ved det. Den håndvævede produktion blev imidlertid overhalet af den industrielle produktion, og faget døde langsomt ud, og dermed døde også en mangeårig god beskæftigelse for blinde.

Som den sidste foredragsholder fik Aage Michelsen ordet. Han fortalte om sin tid som butikselev og senere ekspedient i Blindes Arbejdes udsalg. Han startede i 1947 ved udsalget i Store Kongensgade 46, kom senere til både Strandvejen 177 i Hellerup og i 1949 til Vestergade 91 i Odense, og i 1950 til udsalget i Nørregade 9 i Aalborg, hvor han sluttede som ekspedient i 1959. Aage Michelsen fortalte levende om de enkelte forretninger, og de mennesker han kom i forbindelse med, samt om det store og meget alsidige varesortiment, der blev forhandlet.

Arne Krogh takkede de tre foredragsholdere, der hver fik en flaske god rødvin. Så var det kaffetid, og derefter gik det samlede selskab de få hundrede meter til Blindes Arbejdes nuværende lokaler på Tomsgårdsvej. Her redegjorde direktør Erik Winding på en strålende måde, om firmaets nuværende situation, og de muligheder der i vore dage er for beskæftigelse. Der blev også tid til en rundvisning i de mange forskellige værksteder. Derefter bevægede selskabet sig tilbage til Thoravej, hvor arrangementet sluttede med smørrebrød.

Referat af bestyrelsesmøde den 19. september 2003 på Fuglsangscentret.

Til stede var:

Arne Krogh,

Bente Krogh,

Aage Michelsen,

Thorkild Olesen og

René Ruby.

Afbud fra:

Karsten Ahrens og

Else Ahrens.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen samt bemærkninger til referatet af bestyrelsesmødet den 7. maj 2003.

2. Økonomi og medlemmer:

A. Økonomisk status.

B. Medlemstallet.

3. Siden sidst:

  1. Arrangementet om “Blindes Arbejde”.
  2. Nyhedsbrevet.
  3. Hjemmesiden.

4. Blindehistorisk seminar 2004.

5. Andre kommende arrangementer:

  1. Kjæden.
  2. Generalforsamlingen den 7. marts 2004 på Fuglsangscentret.
  3. Arrangementer ifm. 10 års jubilæum.

6. Arbejdsgruppen omkring bevarelse af blindes historie.

7. Næste møde.

8. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsordenen samt bemærkninger til referatet af bestyrelsesmødet den 7. maj 2003:

Dagsordenen og referatet godkendtes uden tilføjelser eller bemærkninger.

2. Økonomi og Medlemmer:

A. Økonomisk Status: Arne Krogh uddelte regnskabet, som var ajourført den 17. august. Dette udviste en egenkapital på 53537,95 kr. mod 44956,80 kr. den 1. januar 2003. Arne Krogh redegjorde endvidere for, hvad der er kommet til efter denne dato.

B. Medlemstallet: Selskabet har for øjeblikket 124 medlemmer. Desuden er endnu 3 nye på vej.

3. Siden sidst:

  1. Arrangementet om “Blindes Arbejde” den 12. september: Der havde i alt været 19 deltagere til arrangementet. Der havde været plads til endnu flere, men på grund af, at arrangementet kun havde været annonceret i medlemsbladet, havde selskabets seende medlemmer ikke fået information om arrangementet. Dette havde i øvrigt været en stor succes med gode foredragsholdere.
  2. Nyhedsbrevet: Arbejdsgangen omkring udgivelsen af det seneste nyhedsbrev har ikke været tilfredsstillende. Aage Michelsen havde sendt manuskriptet til Karsten Ahrens og gjort opmærksom på, at dette skulle udsendes omkring 1. september af hensyn til arrangementet på “Blindes Arbejde”. Nyhedsbrevet var dog af forskellige omstændigheder ikke blevet udsendt før den 9. september og altså efter udløbet af tilmeldingsfristen. Fremover ønsker Aage Michelsen at have den direkte kontakt omkring trykningen med Svend Tougaard. Aage Michelsen tager kontakt til Svend Tougaard angående dette. Herudover drøftedes, hvorvidt bestyrelsens adresser skal bringes i hvert nyhedsbrev. På Thorkild Olesens forslag blev det besluttet, at adresselisten fremover skal bringes bagerst og kun med navn og telefonnummer. Deadline for næste nyhedsbrev er den 1. november, og dette udsendes i december. Aage Michelsen redegjorde for indholdet til dette nummer. Ove Gibsskov skal rykkes for den artikel, han tidligere har lovet at bidrage med. På Aage Michelsens forslag blev det desuden besluttet at bringe dette referat i nyhedsbrevet som et forsøg. Hensigten er at opnå en tættere kontakt med medlemmerne og informere om bestyrelsens arbejde. På generalforsamlingen skal der spørges til, om det er noget man ønsker bliver en fast del af nyhedsbrevet.
  3. Hjemmesiden: De nye vedtægter er indlagt på hjemmesiden, men herudover er der stadig mange mangler og fejl. Thorkild Olesen vil sørge for, at der rettes op herpå på baggrund af den liste med rettelser, René Ruby har udarbejdet.

4. Blindehistorisk seminar 2004:

Thorkild Olesen Karen Marie Pedersen og René Ruby havde afholdt et planlægningsmøde om seminaret i august, som var udmundet i en skitse for indholdet. Der er reserveret 40 dobbeltværelser på Fuglsangscentret 9. til 11. januar 2004. Det overordnede formål med seminaret er at sætte fokus og perspektiv på blindes historie og identitet. Seminaret vil dels komme til at bestå af tre overordnede oplæg om handicap og integration i historisk perspektiv og dels i gruppearbejde. Som oplægsholdere skal Birgit Kirkebæk, Edith Mandrup Rønn og Hanne Katrine Krogstrup søges engageret. Herudover vil der blive 5 forskellige workshop, hvoraf det er muligt at deltage i to. Workshops’ene vil have følgende temaer:

boligforhold og forsørgelse,

uddannelsesforhold,

blinde kvinder,

kultur og fritid

mobilitet og teknologi.

Seminaret åbnes fredag aften. Lørdag formiddag vil der være oplæg og lørdag eftermiddag workshops. Lørdag aften vil der være musikalsk underholdning, hvortil Henning Riiser og Mogens Kristensen skal søges engageret. Søndag formiddag vil der være opsamling og konklusion for at få sat disse ting i perspektiv ikke mindst med fremadrettet sigte.

Aage Michelsen foreslog, at FU skulle inviteres, eftersom der også er et politisk indhold i seminartemaet. Alle var i øvrigt enige om, at det givetvis vil tiltrække mange og også give nye medlemmer. Indholdet godkendtes derfor. Vedrørende budgettet havde Thorkild Olesen udarbejdet et udkast. Blindehistorisk Selskab vil komme til at bidrage med 8500 kr. Det besluttedes, at workshop-holderne ikke skal betale for opholdet. Udgiften vil derfor blive større. Det besluttedes, at DBS skal søges om et legattilskud på 10-12000 kr.

5. Andre kommende arrangementer:

  1. Kjæden: Dette arrangement er stadigt uafklaret. Thorkild Olesen vil tage fornyet kontakt til Kjæden. Det skal søges afviklet i oktober. Det kan ikke nå at blive annonceret i nyhedsbrevet, men vil blive det i medlemsbladet.

B. Generalforsamlingen den 7. marts 2004: Der er reserveret plads på fuglsangscentret den 7. marts. Generalforsamlingen åbnes kl. 13.30. Efter selve generalforsamlingen vil der være et foredrag, hvortil Hanne Lendau skal inviteres. Dagen afsluttes med spisning.

C. Arrangementer ifm. 10 års jubilæum: Aktivitetsudvalget vil sætte sig sammen og udarbejde et forslag til næste bestyrelsesmøde. Der skal desuden indrykkes et indlæg i nyhedsbrevet med hensyn til at efterspørge forslag til jubilæet.

6. Arbejdsgruppen om bevarelse af blindes historie:

Arbejdsgruppen har ikke afholdt møde siden den 7. maj på trods af flere henvendelser fra både Thorkild Olesen og René Ruby. Arbejdet med at forberede formidlerne af blindes historie er således ikke kommet videre. Det samme gælder arbejdet omkring bevarelsen af de blindehistoriske samlinger. Det blev drøftet, hvad selskabet skal foretage sig i denne anledning. Det blev besluttet, at der skrives et brev til FU, hvori det uacceptable i denne arbejdsgang udtrykkes. Endvidere skal der i brevet efterspørges, hvad DBS vil foretage sig i anledning af 100 års jubilæet, og hvilke forberedelser der allerede er og vil blive truffet i denne anledning. René Ruby udarbejder et brevudkast til Thorkild Olesen.

7. Næste møde.:

Bente Krogh foreslog, på baggrund af udskydelserne af dette møde, fremover at fastholdes den aftalte mødedato så vidt muligt.

Næste møde afholdes mandag den 1. december og denne gang øst for Storebælt.

8. Eventuelt:

Der var intet under dette punkt.

Den 19. september 2003 René Ruby referent.


Kommende arrangementer:


Besøg i kjædeordenen i januar

Dato meddeles senere.


7. marts 2004

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danmarks Blindehistoriske Selskab søndag den 7. marts 2004 på Fuglsangcentret i Fredericia. Generalforsamlingen starter kl. 13.30 og afsluttes med middag kl. 18.

Vedtægtsændringsforslag skal jf. vedtægterne fremsendes til bestyrelsen senest den 1. januar 2004. Evt. forslag offentliggøres i det nyhedsbrev, som udsendes primo 2004.

Nærmere oplysninger om program, samt hvorledes man skal tilmelde sig seancen, vil blive bragt i samme nyhedsbrev. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 7. marts 2004 og deltag i en konstruktiv, informativ og hyggelig generalforsamling.


Blindehistorisk seminar på Fuglsangcentret

Danmarks Blindehistoriske Selskab inviterer alle medlemmer til blindehistorisk seminar på Fuglsangcentret, 30. april til 2. maj 2004.

Vi befinder os på mange måder i en brydningstid. Den informationsteknologiske udvikling har efterhånden tordnet frem i 20 år, det politiske landkort har ændret sig en del gennem de seneste 50 år og velfærdssamfundet er under pres fra politikere og borgere. Meget tyder med andre ord på, at det samfund, vi kender i dag, vil forandres i de kommende år.

Også Dansk Blindesamfund befinder sig i en brydningstid. Der stilles spørgsmål om hvordan vi skal organisere os som blinde, hvad vores politiske mål skal være, og grundlæggende, hvad har vi opnået i de forløbne årtier?

Det blindehistoriske seminar vil prøve at se fremad. Det vil vi gøre ved at se tilbage på blindes historie specifikt, og ved at høre om handicaphistorisk forskning generelt.

Sæt derfor kryds i weekenden 4.-6. juni 2004. Nærmere oplysninger og program følger i næste nyhedsbrev.


Finale

Det var, hvad der var mulighed for at bringe i dette nyhedsbrev. Det første nyhedsbrev i 2004 udkommer i februar måned. Stof hertil skal være redaktøren i hænde senest 1. januar 2004. Husk du kan vælge mellem tre forskellige udgaver af nyhedsbrevet, nemlig trykt i almindelig skrift, i punktskrift eller en lydudgave.

Ønsker du at ændre ved din hidtidige måde at modtage nyhedsbrevene på, skal du meddele dette til kasserer Arne Krogh, som er ansvarlig for medlemskar-toteket.

Tilbage er kun at ønske alle vore medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber at se rigtig mange af jer ved arrangementerne frem gennem det ny år.

Bemærk tilmeldingsfristerne til de to første arrangementer, nemlig blindehistorisk seminar og generalforsamlingen, som begge afvikles på Fuglsangcentret i Fredericia.