Årsberetning 2003 2004

Beretning 2003 for Danmarks Blindehistoriske Selskab.

Indledning.

Bestyrelsen for Danmarks Blindehistoriske Selskab ønsker med denne beretning at give medlemmerne et overblik over årets gang i selskabet.

Aktivitetsniveauet har ikke været det højeste i selskabets historie, og det kommer da slet ikke til at være på højde med 2004, der jo er selskabets jubilæumsår.

2003 har været året, hvor selskabet har gjort mere ud af sin politiske side end vi havde forestillet os, da vi skrev om de lyse udsigter sidste år.

Vi håber med denne beretning at give grundlaget for en god drøftelse af fremtiden for selskabet på generalforsamlingen. 10 år er jo ingen alder, sådan historisk set, men hvis selskabet skal have en glorværdig fremtid på kort og langt sigt skal der være medlemmer, som har en holdning til, hvad selskabet skal lave. Mød derfor op og giv jeres mening til kende.

God læselyst.

Medlemsstatistik.

Ved udgangen af 2003 havde selskabet 127 medlemmer. Der er tale om en medlemsfremgang på 7 medlemmer.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i marts 2003 bestået af følgende:

Formand Thorkild Olesen,

Kasserer Arne Krogh,

Karsten Ahrens, Aage Michelsen og René Ruby, bestyrelsesmedlemmer samt

Bente Krogh og Else Ahrens, suppleanter.

Bestyrelsen konstituerede sig med Karsten Ahrens som næstformand og René Ruby som sekretær. Aage Michelsen blev endvidere konstitueret som redaktør af nyhedsbrevet.

Bestyrelsen har, når generalforsamlingen afholdes, afholdt 4 møder, hvoraf 1 er afholdt som et telefonmøde. Normalt afholder bestyrelsen ikke telefonmøder, men da det er travle mennesker, der er aktive i bestyrelsen, har det været nødvendigt undtagelsesvis at klare forretningerne på denne måde.

Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret meget godt. Der har været en god stemning, og alle har bidraget til arbejdet med et godt engagement.

Aktiviteter.

Nyhedsbrevet.

Selskabet har, når nærværende nyhedsbrev tælles med, udgivet 3 nyhedsbreve i det forgangne foreningsår. Indholdet har, som det efterhånden er ved at være glædelig kutyme, haft et varieret indhold. Der er dog stadig plads til, at medlemmerne bidrager yderligere med artikler af alle slags, derved vedbliver nyhedsbrevet med at være en interessant publikation, som man ser frem til at modtage hver gang.

Det er bestyrelsens opfattelse, at nyhedsbrev nr. 4/2003 var lidt for spændende. Der forekom meget divergerende oplysninger om datoer for aktiviteter, oplysninger der kun kan have været med til at gøre informationen yderst forvirrende.

Bestyrelsen har analyseret sagsgangen i forbindelse med nyhedsbrevenes tilblivelse, og det må konstateres, at en væsentlig grund til de forkerte informationer skal findes i, at redaktøren ikke har fået alle artikler til gennemsyn inden trykningen. Nogle artikler er sendt via redaktøren, andre er sendt direkte til synscenter Refsnæs, som står for trykningen. Dermed er der ikke sket den fejlfinding, som skulle have reddet medlemmerne fra de forkerte informationer.

Bestyrelsen har naturligvis taget konsekvenserne af dette og ændret proceduren, så redaktøren får alle artikler tilsendt direkte. Vi undskylder den forvirring, denne fejl har medført, de datoer der udmeldes i dette nyhedsbrev er de rigtige.

Af nyskabelser i nyhedsbrevet kan det i øvrigt fremhæves, at referater fra bestyrelsens møder fra og med mødet i september 2003 offentliggøres her. Dermed er det ikke kun de medlemmer, der har adgang til internettet, som kan læse referaterne på hjemmesiden, alle får lige adgang til informationerne i referaterne.

Hjemmesiden.

Selskabet har siden før generalforsamlingen i 2003 haft en mere eller mindre velfungerende hjemmeside. Det har været meningen, at alle referater fra bestyrelsens møder samt generalforsamlinger, nyhedsbreve etc. Skulle offentliggøres her.

Bestyrelsen har imidlertid ikke helt formået at holde hjemmesiden opdateret, ligesom det heller ikke er lykkedes at få fyldt alle tomme links ud med indhold. Problemerne med at holde hjemmesiden opdateret skyldes hovedsageligt, at der ikke er indarbejdet en ordentlig procedure for videresendelse af materialerne til web-redaktøren hos Dansk Blindesamfund, hvor hjemmesiden jo har sit hjørne, mens problemerne med at få udfyldt de tomme links skyldes manglende ressourcer.

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at forbedre procedurerne for opdatering af hjemmesiden og vi vil endvidere søge at få udfyldt de manglende informationer. Hjemmesiden skulle gerne være et sted, hvor alle it-brugere kan få oplysninger om selskabet så hurtigt som det er praktisk muligt.

Arrangement om ”Blindes Arbejde”.

Den 12. september 2003 afholdt selskabet et arrangement om denne hæderkronede institution. Der var mødt i alt 19 deltagere op til arrangementet.

Arrangementet omfattede oplæg fra medlemmer, der har haft deres daglige udkomme ved beskæftigelse hos ”Blindes Arbejde” samt et oplæg om institutionens historie. Der blev udtrykt tilfredshed med arrangementet.

Fremtidige arrangementer.

Som nævnt er det den 18. november 2004, at selskabet har 10 års jubilæum. I den anledning har bestyrelsen planlagt visse festlige begivenheder.

Den 26. marts sker det endeligt. Det længe annoncerede besøg hos ”kjæde-ordenen” i Klerkegade, Købehavn, finder sted. ”Kjæden” er jo stedet for fødslen af den danske blindeforsorg, og vi glæder os meget til at få en rundvisning og en snak med repræsentanter for ”Kjæden” om ordenens historie.

Den 4. – 6. juni afholder selskabet et blindehistorisk seminar på Fuglsangcentret i Fredericia. Formålet med seminaret er at sætte fokus på blindes historie og identitet, herunder de værdier, som har været bærende for blindesagsarbejdet gennem nu snart 93 år.

Lørdag den 5. juni om aftenen vil der blive afholdt festmiddag i anledning af jubilæet.

Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil møde frem til seminaret. Det er efterhånden flere år siden, at selskabet har afholdt et weekendarrangement, og det giver ellers et godt grundlag for udveksling af erfaringer med sådanne arrangementer.

For de medlemmer, der ikke kommer til seminaret i juni bliver der endnu en chance for at fejre selskabets jubilæum, idet bestyrelsen planlægger at afholde en jubilæumsreception 18. november 2004, altså på selve dagen. Arrangementet er endnu ikke planlagt i detaljen, men vi regner med at det bliver i København.

Der er altså en del aktiviteter på bedding i det kommende foreningsår. Bestyrelsen ønsker imidlertid brændende, at medlemmerne fremkommer med forslag til kommende arrangementer. Vi håber derfor, at deltagerne på generalforsamlingen har notesblokken fyldt med forslag til arrangementer, til glæde for alle medlemmer.

Bevarelse af blindes historie.

Dansk Blindesamfunds hovedbestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med bevarelse af blindes historie. Arbejdsgruppen består af interesserede medlemmer, herunder 2 fra selskabets bestyrelse. Gruppen har udarbejdet en handlingsplan, som bl.a. omhandler bevarelse af samlingerne på blindeinstituttet og synscenter Refsnæs samt etablering af formidlerkorps, der skal udbrede kendskabet til blindes historie.

Selskabets bestyrelse så sig i november 2003 nødsaget til at skrive til Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, da arbejdsgruppen ikke havde haft møde siden maj 2003, og da man på daværende tidspunkt havde igangsat arbejdet med at få sammensat et formidlerkorps. Der er ikke ret meget mere dræbende for menneskers engagement end manglende opfølgning, og selskabets bestyrelse frygtede at formidlerkorpset ville gå i opløsning allerede inden det var gået i gang med opgaven.

Arbejdet i gruppen er nu genoptaget, og det ser ud til, at alt flasker sig, så formidlerkorpset kommer i gang med arbejdet i foråret 2004. Der er også initiativer for at finde ud af, hvordan samlingerne kan bevares, om end det er ganske vanskeligt at finde en løsning på disse problemer, da penge er en udbredt mangelvare. Så skulle et af selskabets medlemmer vide, hvor der findes en papkasse med et par millioner kroner til brug for bevarelse af blindes historie hører vi gerne fra vedkommende.

Bestyrelsen vil fortsætte med at holde et vågent øje med arbejdsgruppens fremskridt. Bevarelse af vores historie må have høj prioritet, især når Dansk Blindesamfunds 100 års jubilæum nærmer sig meget.

Afslutning.

Det er bestyrelsens håb, at denne beretning har givet et indtryk af det arbejde, bestyrelsen har udført i det forgangne foreningsår. Ikke alt er nået, og der kunne såmænd godt være afholdt flere aktiviteter, men overordnet set er bestyrelsen tilfreds med året.

Vi ser fra bestyrelsens side meget frem til jubilæumsåret. De planlagte aktiviteter kommer forhåbentlig til at give året et festligt præg, og vi håber også, at rigtig mange medlemmer vil være med til at fejre året.

Men efter jubilæumsåret er der jo atter et foreningsår, og også dette skulle gerne blive indholdsrigt. Derfor skal denne beretning afsluttes med endnu en opfordring til at fremkomme med forslag til aktiviteter, indlæg til nyhedsbrevet og andet, der kan bringe selskabets medlemmer frem mod nye opdagelser.

På bestyrelsens vegne

Thorkild Olesen, formand.