Referat af generalforsamling 07 03 2004


Ordinær generalforsamling

referat af generalforsamling i danmarks blindehistoriske selskab den 7. marts 2004 på fuglsangscentret.

Dagsorden:

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsordenen.

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2003.

4. Bestyrelsens årsberetning.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

6. Valg:

a. Formand,

b. To bestyrelsesmedlemmer,

c. To suppleanter,

d. To revisorer samt en revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Ad punkt 1. Formand thorkild olesen bød velkommen og konstaterede, at der var 34 stemmeberettigede deltagere til stede. Herefter oplæstes dagsordenen, som godkendtes uden bemærkninger.

Ad punkt 2. Gitte michelsen og anne sparre valgtes som stemmetællere. Karen marie pedersen valgtes til dirigent.

Ad punkt 3. Referatet fra generalforsamlingen 2003 oplæstes og godkendtes uden bemærkninger.

Ad punkt 4. Thorkild olesen trak hovedlinjerne i den udsendte beretning op. Det havde været et tilfredsstillende år i forhold til udsendelse af nyhedsbreve og arrangementer. Hjemmesiden er ikke fuldt færdig. Dbs’s arbejdsgruppe til bevarelse af blindes historie berørtes også. På initiativ af blindehistorisk selskab er der nu atter kommet gang i denne arbejdsgruppe. Thorkild olesen redegjorde endvidere for de planlagte arrangementer i forbindelse med blindehistorisk selskabs 10 års jubilæum.

Efter redegørelsen var der en længere debat.

Henning eriksen foreslog, at blindehistorisk selskab skulle iværksætte udgivelse af større publikationer. Nyhedsbrevet har selvsagt som nyhedsbrev et begrænset omfang.

Poul lyneborg støttede forslaget om udgivelse af større publikationer eksempelvis omkring blindes arbejde, som fylder 75 år i 2004, eller som optakt til dbs’s jubilæum i 2011 eller blindeinstituttets 150 års jubilæum i 2008. Poul lyneborg foreslog endvidere at igangsætte en indsats for at påvirke studerende og forskere på universitetsniveau til at beskæftige sig med blindes historie samt i det hele taget gøre en større indsats for at få fokus på blindes historie.

Thorkild olesen oplyste, at blindehistorisk selskab har presset på for, at der sættes gang i dbs’s jubilæumsforberedelser. På det kommende hb‑møde fremlægges således en indstilling, hvori der årligt afsættes midler frem til 2011, herunder til finansiering af et ph.D. projekt. Thorkild olesen udtrykte enighed i, at blindehistorisk selskab skal gøre en større indsats med henblik på initiativer i forhold til den videnskabelige verden. Vedrørende udgivelse af større publikationer er det en idé, der vil blive arbejdet videre med.

Hans olsen stillede forslag om et arrangement på refsnæsskolen, hvilket gav anledning til en række indlæg for og imod.

Det blev endvidere diskuteret, hvorvidt bestyrelsesreferater skal bringes i nyhedsbrevet. Referaterne vil fremtidigt blive forkortet og mere tilpasset til nyhedsbrevet.

Henning eriksen foreslog en opdeling med et nyhedsbrev med foreningsstof og udgivelse af emnebestemte publikationer.

Jørgen svendsen foreslog, af hensyn til distributionsudgifterne, at publikationer lægges op på hjemmesiden. Medlemmer uden inter‑netadgang vil herefter kunne få disse publikationer fra danmarks blindebibliotek.

Indsamling af erindringsstof eksempelvis via interview diskuteredes også. Karen marie pedersen nævnte, at foreningen med dens særlige medlemskreds har en stor erindringsskat, som bør bruges og bibeholdes. Dette kan eventuelt ske gennem et erindringsværksted over særlige temaer.

Henning eriksen opfordrede bestyrelsen til at annoncere i nyhedsbrevet efter frivillig arbejdskraft til at udføre de initiativer der ønskes. Herefter godkendtes bestyrelsens beretning. Ad punkt 5. Arne krogh gennemgik det reviderede regnskab, som var udsendt. Arne krogh oplyste endvidere, at foreningen har 133 medlemmer, hvilket er en fremgang på 10% fra 2003.

Regnskabet godkendtes herefter.

Ad punkt 6. Valg:

ad punkt 6 a: thorkild olesen genvalgtes som formand uden modkandidater.

Ad punkt 6 b: karsten ahrens og rené ruby genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer uden modkandidater.

Ad punkt 6 c: else ahrens og bente krogh genvalgtes som suppleanter uden modkandidater.

Ad punkt 6 d: svend thougård og edith nygaard genvalgtes som revisorer, og gitte michelsen genvalgtes som revisorsuppleant.

Alle uden modkandidater.

Ad punkt 7. Henning eriksen berettede om situationen på blindehistorisk museum og de nye tiltag her.

Karen marie pedersen afsluttede generalforsamlingen ved at takke for god ro og orden.

Thorkild olesen rundede af og takkede for en meget konstruktiv generalforsamling. Dirigent karen marie pedersen og referent rené ruby.