Årsberetning 2013 2014

Blindehistorisk Selskab, (BHS).

Årsberetning 2013-2014

Indholdsfortegnelse:

1 Indledning 1

2 Medlemsoplysninger 1

3 Nøgletal om økonomien 2

4 Generalforsamlingen 2013 2

5 Bestyrelsens arbejde og samarbejde 3

6 Nyhedsbrevet 3

7 Aktiviteter og initiativer 4

8 Afsluttende bemærkninger 7


1 Indledning.

Nærværende årsberetning fra bestyrelsen i Blindehistorisk Selskab omhandler aktiviteterne og initiativer i perioden fra den ordinære generalforsamling i 2013 og frem til afholdelse af bestyrelsesmøde den 8. januar 2014. Supplerende oplysninger og kommentarer vil blive givet mundtligt under behandlingen af beretningen på generalforsamlingen, den 23. februar 2014


2 Medlemsoplysninger.

Medlemstallet er pr. 31. december 2013 opgjort til 110. Det betyder i forhold til sidste år en fremgang på 3 medlemmer, og det er en fremgang vi er særdeles glade for, da medlemstallet i flere år har været nedadgående.

Men vi kan jo da sagtens være mange flere, så vi fra bestyrelsens side opfordrer jer alle til at fortælle om foreningen i Dansk Blindesamfunds kredse og disses klubber, samt til hvem, der ellers må have interesse i blindes historie.

Vi har fra bestyrelsens side prøvet at gøre opmærksom på vores eksistens gennem vore meddelelseskanaler, nemlig selskabets nyhedsbrev og Dansk Blindesamfunds medlemsblad, samt i lokalkredsene i Dansk Blindesamfund. Og vi kan da sige, at det har båret frugt, idet der er en del unge, der har meldt sig ind i selskabet, og det er da i hvert fald positivt.

Selskabet kan også med glæde notere, at et par af vore seende venner har meldt sig ind og jo flere vi er, jo bedre, for mere omtale giver som regel resultat.

Der må også i vores medlemskreds være mange af medlemmerne, der har en vennekreds, som kunne være interesseret i at støtte op om foreningen, for vi synes da selv, at det er spændende aktiviteter, vi får stablet på benene.

Her i 2014 har vi 20 års jubilæum, og det bliver fejret med maner, og dette punkt omtales senere i denne beretning.


3 Nøgletal om økonomien.

Indtægter: 45.848,01

Udgifter: 33.483,21

Årets Overskud: 12.364,80

Egenkapital pr. 1. januar 2013 188.433,67

Egenkapital pr. 31. december 2013 200.798,47

Kasserer Arne Krogh vil på selskabets ordinære generalforsamling under punktet Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab, fremlægge og gennemgå de enkelte poster i regnskabet for året 2013

4 Generalforsamlingen 2013

Generalforsamlingen fandt sted søndag, den 24. februar 2013 på Fuglsangcentret i Fredericia. Der var fremmødt 31 stemmeberettigede medlemmer. Et fremmøde på godt 25 procent af selskabets medlemmer, må siges at være flot, og dette fremmøde er vi i bestyrelsen glade for at kunne mønstre. Men også her vil vi opfordre jer til at fortælle andre om de spændende arrangementer vi har dagen før generalforsamlingen, og også at vi lægger vægt på det sociale samvær om aftenen.

Husk, det er på generalforsamlingen at du kan fremkomme med synspunkter og idéer, og vi i bestyrelsen lytter gerne til medlemmerne.

Generalforsamlingen valgte sidste år følgende til selskabets bestyrelse for to år:

Kasserer Arne Krogh, samt bestyrelsesmedlem Inge Gibskov.

1. suppleant: Leif Martimussen.

2. suppleant: Andreas Møller Petersen.

Revisorer, Henrik Olsen og Haakon Fløe Jensen.

Revisorsuppleant, Thorben Koed Thomsen.

5 Bestyrelsens arbejde og samarbejde

Efter valget på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2013 blev bestyrelsens sammensætning og konstituering således: Formand: Hans Erik Olsen. Næstformand: Inge Gibskov. Kasserer: Arne Krogh. Bestyrelsesmedlem og redaktør af nyhedsbrevet: Karsten Ahrens. Bestyrelsesmedlem og sekretær: Svend Thougaard. 1. suppleant: Leif Martinussen. 2. suppleant: Andreas Møller Petersen.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt sine bestyrelsesmøder, hvor alle har vist stort engagement i arbejdet, og så har møderne foregået i en særdeles hyggelig atmosfære, og så er det jo dejligt at have med foreningsarbejde at gøre.

Alle i bestyrelsen korresponderer via E-mail, så på den måde er mange beslutninger blevet truffet, uden at skulle vente på at komme på dagsordenen til næste møde, som måske først kunne afholdes om flere måneder.

Afvikling af mødernes dagsorden har været konstruktiv og har været optaget af de aktiviteter, som Blindehistorisk Selskab har igangsat og afviklet. Der henvises til uddybende bemærkninger under punkt 7.


6 Nyhedsbrevet.

Selskabets nyhedsbrev er i 2013 udkommet 3 gange med meget interessante og blinderelevante artikler. Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne have lov at sige selskabets medlemmer tak for de indsendte bidrag. Uden disse kunne vi ikke udgive vore nyhedsbreve.

Vi modtog igen i dette år et indlæg fra Luise Lind, der fortalte om hende og søsteren Signe Lynglunds familie på Langeland, og jeg synes det er godt, at vi også får et indblik i, hvordan seende oplever os som synshandicappede.

Også Flemming Egedal fra Sønderborg har været en flittig skribent, og delt sine oplevelser med os læsere fra sin tid på Refsnæsskolen ved Kalundborg, og Blindeinstituttet på Kastelsvej i København, og det har været spændende og fornøjelig læsning.

I Blindehistorisk Selskab følger vi stadigvæk det princip, at udgivelsen skal udkomme samtidig på medierne: Sort, punkt, cd og E-post. Dette har selskabet til fulde kunnet leve op til.

I september 2012 afholdt bestyrelsen sit møde på Synscenter Refsnæs, og her fik vi den aftale med synscentrets ledelse om, at de gerne igen vil producere vore nyhedsbreve på punkt, hvilket der fra selskabets side skal lyde en stor tak til synscenter Refsnæs for.

Da vi i bestyrelsen siden selskabets start har været klar over hvilket arbejde Synscenter Refsnæs har lagt i produktionen af nyhedsbrevet i punkt, har vi gennem de sidste par år gennem nyhedsbrevet og indlæg i Dansk Blindesamfunds medlemsblade, opfordret vores medlemmer til at benytte sig af muligheden af at kunne modtage det via E-post.

Vi kan med stor glæde nu konstatere, at der stadig er flere, der kommer på listen over at modtage vores nyhedsbrev elektronisk, og det er dejligt, for dels er portoen blevet urimelig dyr, og det gør det meget enklere, når flere og flere kommer på den elektroniske liste, og når nyhedsbrevene udsendes, er det med skjulte mailadresser, for vi må ikke ifølge dataloven udsende adresser uden medlemmernes samtykke, og for nogle år siden besluttedes det på generalforsamlingen at vi ikke udsender adresselister, da det er et stort arbejde at vedligeholde disse.

7 Aktiviteter og initiativer

A: Blindehistorisk hjemmeside

Et af de projekter, som bestyrelsen har brugt mange kræfter på i årets løb at få sat i søen er vores egen hjemmeside, og den 12. december 2011 lykkedes det os at få lagt de første ting op på vores egen side, hvor vi var så heldige, at domænenavnet www.blindehistorie.dk var ledigt, så dette navn erobrede vi os.

Det er altid med begyndervanskeligheder at en forening får sin egen hjemmeside, og når den er oprettet, sidder man og klapper i hænderne over, at det lykkes, så vi har på vore bestyrelsesmøder haft hjemmesiden som et fast punkt på dagsordenen.,

I året, der er gået, kan vi med stolthed notere os, at nu er hjemmesiden kommet op at køre, den fungerer med Jaws, zoomtext og ser pæn og præsentabel ud.

Vi henvendte os til Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg og spurgte om vi måtte sætte Dansk Blindesamfunds logo i toppen af vores hjemmeside, og fik straks deres ja, så på den måde reklamerer vi jo også for Dansk Blindesamfund.

På siden er der lydoptagelser, alle selskabets nyhedsbreve, årsberetninger og generalforsamlingsreferater, arrangementsoversigt, samt links til Dansk Blindesamfund, Synscenter Refsnæs, Blindeinstituttet med flere.

Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til Haakon Fløe Jensen for sit enorme engagement og arbejdstimer på at få hjemmesiden til at fungere som den gør nu, og der vil løbende komme nyt på hjemmesiden, som du vil kunne læse mere om både i nyhedsbrevene og Dansk Blindesamfunds medlemsblade.

Det er bestyrelsen, der har ansvaret for, hvad der kommer op på hjemmesiden, og vi har besluttet, at være særlig opmærksom på, at der ikke vil kunne findes personfølsomme sager på blindehistorie.dk.

B: Arrangementet med lirekassemanden Sven Erik Vedel-Hansen.

Lørdag, den 23. februar 2013 fik vi på Fuglsangcentret besøg af lirekassemanden Sven Erik Vedel-Hansen fra Solrød, der på sin levende, spændende og vittige måde fortalte om lirekassen og dennes historie.

Han gav mange eksempler på, hvad musik der kan spilles på et sådant instrument, og mange var efter foredraget oppe at se og mærke på lirekassen, og det er bestyrelsens opfattelse, at alle medlemmer, der var tilstede, synes godt om dette initiativ.

Sven Erik og hans kone blev og spiste med ved festmiddagen, og inden de kørte hjem, fik vi da lige et par numre at skylle kaffen ned med.

C: Foredrag om komponisten Sven Gyldmark

Lørdag, den 28. september havde vi i samarbejde med Audioklubben fået hyret den tidligere medarbejder ved Danmarks Radio Carsten Wiedemann, der i ord og toner, samt filmklip causerede over komponisten Sven Gyldmark. Et tilbud, som 21 af selskabets medlemmer deltog i. Arrangementet fandt sted på Johan Krohns Vej 8 i Valby, og vi i bestyrelsen fik mange positive tilbagemeldinger på dette foredrag, og jeg ved fra Carsten Wiedemann, at han var glad for at komme i vores foreninger og fortælle om Sven Gyldmark, og han var ligesom os imponeret over at folk lyttede så intenst, som de gjorde.

D: De blindehistoriske samlinger

I august 2009 blev spørgsmålet om ejerforholdet af de blindehistoriske samlinger så afklaret. Disse blev formelt overdraget Medicinsk Museion, hvorved bevarelsen af samlingerne er sikret. I maj måned var bestyrelsen for Blindehistorisk Selskab så på besøg på Medicinsk Museion hvor vi fik en orientering om de blindehistoriske samlinger. Der bliver ikke tale om, at der vil blive udstillet effekter fra denne samling, og det er langtfra alle ting, man må røre ved, men vi i selskabets bestyrelse er glade for, at samlingerne i det mindste er sikret, og ikke bare røg på lossepladsen.

På Synscenter Refsnæs har der i flere år stået 170 flyttekasser med museale genstande, men de er her i sommer blevet sat op i den gamle forstanderbolig, og et skøn viser, at samlingen indeholder mellem 5.000 og 6.000 effekter.

I det forløbne år har der været afholdt to møder mellem Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, udvalget for Fritid og kulturpolitik, og bestyrelsen i Blindehistorisk Selskab. Der er nu nedsat et udvalg, der består af to fra bestyrelsen i Blindehistorisk Selskab og to fra udvalget for Fritid og Kulturpolitik, som skal drøfte de fremtidige muligheder med de blindehistoriske arkivalier.

Der er i årets løb blevet digitaliseret 36 interviews som informatørerne i Dansk Blindesamfund foretog i 1990’erne, et arbejde, som Hans Erik og Henrik Olsen har afleveret til forretningsudvalget i Dansk Blindesamfund, hvilket de var meget glade for at modtage.

Lørdag, den 26. oktober 2013 blev der i Århus afholdt en reception i anledning af, at Ove Gibskov i samarbejde med kredsbestyrelsen i Dansk Blindesamfunds kreds Århus, har udgivet skriftet Århus-kredsens 100-års jubilæum.

Det er et projekt, vi i Blindehistorisk Selskab har støttet med 10.000 kroner, og det er blevet til godt fem timers lydtidsskrift, med både interviews og musik.

Der er flere af selskabets medlemmer, der medvirker.


8 Afsluttende bemærkninger.

Så er denne beretning ved at være til ende, og vi har fra bestyrelsens side gjort os de største anstrengelser for at tegne et billede af de sager, vi har haft på bestyrelsesmødernes dagsorden i det forløbne år.

Under punktet Bestyrelsens årsberetning, vil vi fremkomme med supplerende bemærkninger, som nævnt tidligere i denne beretning.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige alle medlemmer tak for et godt år, for opbakningen til vore aktiviteter og for de tilkendegivelser, vi har fået, og forslag om kommende arrangementer, som vi kan arbejde videre med i den kommende bestyrelse.

Et arrangement, som vi allerede nu kan nævne er, at selskabet den 18. november 2014 har 20-års jubilæum, og i den anledning afholdes der festarrangement på Fuglsangcentret i weekenden den 15.-16. november, hvor vi får besøg af en spændende foredragsholder nemlig Christian Alvad, og der vil selvfølgelig blive arrangeret festmiddag, og også blive rig mulighed for socialt samvær.

På gensyn til Blindehistorisk Selskabs arrangement på Fuglsangcentret lørdag den 22. og søndag, den 23. februar 2014

På bestyrelsens vegne, Hans Erik Olsen, formand.