Årsberetning 2011 2012

Danmarks Blindehistoriske Selskab, (DBHS).

Årsberetning 2011-2012

Indholdsfortegnelse:

1 Indledning 1

2 Medlemsoplysninger 1

3 Nøgletal om økonomien 2

4 Generalforsamlingen 2011 2

5 Bestyrelsens arbejde og samarbejde 3

6 Nyhedsbrevet 3

7 Aktiviteter og initiativer 4

8 Afsluttende bemærkninger 7


1 Indledning.

Nærværende årsberetning fra bestyrelsen i Danmarks Blindehistoriske Selskab omhandler aktiviteterne og initiativer i perioden fra den ordinære generalforsamling i 2011 og frem til afholdelse af bestyrelsesmøde den 29. november 2011. Supplerende oplysninger og kommentarer vil blive givet mundtligt under behandlingen af beretningen på generalforsamlingen, den 19. februar 2012


2 Medlemsoplysninger.

Medlemstallet er pr. 31. december 2011 opgjort til 115. Det betyder i forhold til sidste år en tilbagegang på 15 medlemmer, og det er en tilbagegang, foreningen bestemt kan mærke, så her må vi fra bestyrelsen endnu engang opfordre jer alle i selskabet til at gøre reklame for foreningen rundt om i de klubber og foreninger, hvor andre blinde har deres færden.

Vi har fra bestyrelsens side prøvet at gøre opmærksom på vores eksistens gennem vore meddelelseskanaler, nemlig selskabets nyhedsbrev og Dansk Blindesamfunds medlemsblad, samt i lokalkredsene i Dansk Blindesamfund. Og vi kan da sige, at det har båret frugt, idet der er en del unge, der har meldt sig ind i selskabet, og det er da i hvert fald positivt.

Der må også i vores medlemskreds være mange af medlemmerne, der har en vennekreds, som kunne være interesseret i at støtte op om foreningen, for vi synes da selv, at det er spændende aktiviteter, vi får stablet på benene.


3 Nøgletal om økonomien.

Egenkapital pr. 1. januar 2011 kr. 159.718,96

Indtægter: kr. 52.105,00

Udgifter: kr. 39.134,19

Overskud: kr. 12.970,81

Egenkapital pr. 31. december 2011 kr. 172.689,77

Kasserer Arne Krogh vil som det næste punkt på generalforsamlingens dagsorden, fremlægge og gennemgå de enkelte poster i regnskabet for året 2011

4 Generalforsamlingen 2011

Generalforsamlingen fandt sted søndag, den 20. februar 2011 på Fuglsangcentret i Fredericia. Der var fremmødt 30 stemmeberettigede medlemmer. En pæn stigning på 20 procent, fra 2010, hvor vi var 24 deltagere.

Men vi vil da stadig opfordre alle til at melde sig ind i foreningen, samt at deltage i vore aktiviteter, og med den førnævnte stigning i deltagerantallet, så tyder det på en positiv retning.

Husk på, at det er på generalforsamlingen at du kan fremkomme med synspunkter og idéer, og vi i bestyrelsen lytter gerne til medlemmerne.

Generalforsamlingen valgte sidste år følgende til selskabets bestyrelse for to år:

Kasserer Arne Krogh og bestyrelsesmedlem Inge Gibskov.

1. suppleant: René Ruby.

2. suppleant: Else Ahrens.

Revisorer, Svend Thougaard og Haakon Fløe Jensen.

Revisorsuppleant, Hanne Tietgen Eriksen.

5 Bestyrelsens arbejde og samarbejde

Efter valget på generalforsamlingen den 20. februar 2011 blev bestyrelsens sammensætning og konstituering således: Formand: Hans Olsen. Næstformand: Inge Gibskov. Kasserer: Arne Krogh. Bestyrelsesmedlem og redaktør af nyhedsbrevet: Karsten Ahrens. Bestyrelsesmedlem og sekretær: Kurt Nielsen. 1. suppleant: René Ruby. 2. suppleant: Else Ahrens.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt sine 5 bestyrelsesmøder, hvor alle har vist stort engagement i arbejdet, og så har møderne foregået i en særdeles hyggelig atmosfære, og så er det jo dejligt at have med foreningsarbejde at gøre.

Alle i bestyrelsen korresponderer via E-mail, så på den måde er mange beslutninger blevet truffet, uden at skulle vente på at komme på dagsordenen til næste møde, som måske først kunne afholdes om flere måneder.

Afvikling af mødernes dagsorden har været konstruktiv og har været optaget af de aktiviteter, som Danmarks Blindehistoriske Selskab har igangsat og afviklet. Der henvises til uddybende bemærkninger under punkt 7.

Desværre mistede vi Else Ahrens i november 2011, som lige siden foreningens start i 1994 var et aktivt og interesseret medlem af selskabet, og vi mistede også samtidig en god kammerat og god arbejdskraft i Blindehistorisk Selskab, idet hun var en af dem, der var med til at holde museet i gang på Synscenter Refsnæs næsten til det blev lagt i flyttekasser.


6 Nyhedsbrevet.

Selskabets nyhedsbrev er i 2011 udkommet 1 gang med meget interessante og blinderelevante artikler. Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne have lov at sige selskabets medlemmer tak for de indsendte bidrag. Uden disse kunne vi ikke udgive vore nyhedsbreve.

I Danmarks Blindehistoriske Selskab følger vi stadigvæk det princip, at udgivelsen skal udkomme samtidig på medierne: Sort, punkt, cd og E-post. Dette har selskabet til fulde kunnet leve op til.

Da vi i bestyrelsen siden selskabets start har været klar over hvilket arbejde Synscenter Refsnæs har lagt i produktionen af nyhedsbrevet, henholdsvis i punkt og sort, har vi gennem de sidste af slagsen og Dansk Blindesamfunds medlemsblad, opfordret vores medlemmer til at benytte sig af muligheden af at kunne modtage det via E-post.

Vi kan med stor glæde nu konstatere, at der stadig er flere, der kommer på listen over at modtage vores nyhedsbrev elektronisk, og det er dejligt, for dels er portoen blevet urimelig dyr, og vi har nu også helt selv overtaget produktionen af nyhedsbrevet på alle fire medier.

Endelig skal vi minde om, at Synscenter Refsnæs siden selskabet startede udgivelsen af Nyhedsbrevene, vederlagsfrit har produceret og udsendt nyhedsbrevet og betalt portoen gennem alle årene, Bestyrelsen vil gerne herigennem sige Synscenter Refsnæs hjertelig tak for virkelig godt og positivt samarbejde, som vi har haft siden selskabets start i 1994

7 Aktiviteter og initiativer

A: Blindehistorisk hjemmeside

Et af de projekter, som bestyrelsen har brugt mange kræfter på i årets løb at få sat i søen er vores egen hjemmeside, og den 12. december 2011 lykkedes det os at få lagt de første ting op på vores egen side, hvor vi var så heldige, at domænenavnet www.blindehistorie.dk var ledigt, så dette navn erobrede vi os.

På hjemmesiden er der i skrivende stund et nyhedsbrev, det, fra juli 2011, og så er der et link til bestyrelsen, og hvor det både er muligt at sende personlige mails til hver enkelt, men også til den samlede bestyrelse.

Projektet er helt nyopstartet, så det vil selvsagt vare lidt tid, før vi får en rigtig god og fin hjemmeside, men webmasteren har et tæt samarbejde med bestyrelsen, der sikrer, at der bliver lagt ting op, der ikke indeholder personfølsomme sager.

B: Turen til Forsorgsmuseet i Svendborg

Lørdag, den 19. februar 2011 havde vi i forbindelse med generalforsamlingsarrangementet indlagt et besøg på Forsorgsmuseet i Svendborg.

Vi mødtes på Odense station, hvor vi af Egeskov turistfart med chaufføren Kathe som guide, blev kørt til Forsorgsmuseet i Svendborg.

Her blev vi delt op i to hold, og blev vist rundt af to meget dygtige guides, nemlig museets inspektør og en af hendes hjælpere.

Når det ene hold var vist rundt det ene sted, byttede vi guide, og så fik de andre det at se, som det første hold havde set.

Vi i selskabets bestyrelse opfattede at alle de medlemmer, der var med på denne tur, havde en fin oplevelse, og flere gav udtryk for, at det var noget, vi godt kunne gentage.

C: Foredrag om blindehistoriske arkivalier

Lørdag aften efter en vellykket festmiddag, gik vi så alle i konferencesalen på Fuglsangcentret, hvor Niels Strandsbjerg holdt et oplæg om blindehistoriske arkivalier, og fortalte om at man på Rigsarkivet i København har optegnelser helt tilbage fra Blindeinstituttets start i 1858, og han gav nogle enkelte eksempler på disse optegnelser, og det var morsomt at høre, dels hvordan sådanne protokoller var skrevet, men også sprogbruget dengang.

Efter Strandsbjergs oplæg var spørgelysten stor, så på grund af den lange dag, blev vi nødt til lidt brat at lukke talerækken, men alle fornemmede vi, at det havde været et godt arrangement, men en del gav også udtryk for, at programmet var for presset, og at der var for lidt tid til socialt samvær, hvilket vi i bestyrelsen naturligvis har taget til efterretning.

D: Dansk Blindesamfunds 100 års jubilæum

Onsdag, den 8. juni 2011 var vi mange medlemmer fra Blindehistorisk Selskab, der både på Blindeinstituttet i Hellerup og på Fuglsangcentret i Fredericia, var med til på festlig vis at markere Dansk Blindesamfunds 100 års fødselsdag.

På Blindeinstituttet blev hovedtalen holdt af landsformand Thorkild Olesen, mens talen på Fuglsangcentret blev holdt af næstformand John Heilbruhn.

Efterfølgende blev der på Postmuseet holdt en reception, og jeg ved, at der var rigtig mange tilstede ved denne reception.

Endvidere havde Dansk Blindesamfunds sejlklub deres træskib Gunløg til jubilæumsåret fået aftale med en række danske havne, hvor skibet lagde til, og hvor man for en 100-kroneseddel kunne købe en tur med dette sejlskib, der havde seende skipper og blinde og svagsynede gaster ombord.

Også i de lokale kredse i Dansk Blindesamfund blev året markeret på forskellig vis, og jeg ved da at flere af vore medlemmer holdt de enkelte taler i de lokale kredse, så blindes historie er blevet rigtig godt fortalt også i 2011


E: De blindehistoriske samlinger

I august 2009 blev spørgsmålet om ejerforholdet af de blindehistoriske samlinger så afklaret. Disse blev formelt overdraget Medicinsk Museion, hvorved bevarelsen af samlingerne er sikret. Der er fortsat ikke tilvejebragt nogen udstillingsmuligheder. Den 1. juli 2011 blev de blindehistoriske samlinger så pakket ned og flyttet fra kælderen på Rymarksvej i Hellerup.

I det forløbne år har der fundet en konstruktiv og positiv dialog sted mellem Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, Dansk Blindesamfunds udvalg for Kultur og Fritid og bestyrelsen i Blindehistorisk Selskab.

Dette samarbejde har i skrivende stund medført, at vi fra Blindehistorisk Selskabs side, har leveret et lydklip til Dansk Blindesamfunds hjemmeside, et lydklip, hvor den 10-årige Jørgen Eckmann til radioens Aksel Dahlerup på Refsnæs omkring juletid 1945 fortalte om det, at være med til at slagte gris, og fra samme udsendelse synger børnene i det store køkken sangen “Pebernøddesangen”, skrevet af den mangeårige lærerinde ved skolen Tove Brøgger, på melodien Højt fra træets grønne top.

I slutningen af januar eller i begyndelsen af februar 2012 vil der blive afholdt en reception, hvor Ove Gibskov endnu engang har gjort det igen, nemlig at udgive et jubilæumsværk i anledning af Dansk Blindesamfunds 100 års jubilæum, og her har det fra selskabets side været en udsøgt fornøjelse at samarbejde med Ove, og selskabet har været medvirkende til, at der er blevet leveret en del blindehistoriske interessante lydoptagelser.

Den 19. januar skal der afholdes et møde på Dansk Blindesamfunds hovedkontor på Thoravej, hvor Blindehistorisk selskabs bestyrelse er inviteret til et møde med Dansk Blindesamfunds Forretningsudvalg, samt andre, der har interesse i blindehistoriens sag, og herom vil I naturligvis blive orienteret i den mundtlige del af bestyrelsens årsberetning på årets ordinære generalforsamling.

F: PHD-afhandling

Den 30. september 2011 fremlagde selskabets 1. suppleant i bestyrelsen René Ruby en phd-afhandling omhandlende blindes historie. En afhandling, han fremlagde med udmærkelse, og det var os en glæde, at så mange af selskabets medlemmer var personligt tilstede, både for at kunne høre Renés fremlæggelse, men også at kunne lykønske René med den store præstation, som ikke mange i Dansk Blindesamfund har kunnet gøre på mere fremragende vis.


8 Afsluttende bemærkninger.

Denne beretning er ved at være til ende, og vi har fra bestyrelsen gjort os de største anstrengelser for at tegne et billede af de sager, vi har haft på bestyrelsesmødernes dagsorden i det forløbne år.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige alle medlemmer tak for et godt år, for opbakningen til vore aktiviteter og for de tilkendegivelser, vi har fået, og forslag om kommende arrangementer, som vi kan arbejde videre med i den kommende bestyrelse.

På gensyn til Danmarks Blindehistoriske Selskabs arrangement på Fuglsangcentret lørdag den 18. og søndag, den 19. februar 2012

På bestyrelsens vegne, Hans Erik Olsen, formand.