Årsberetning 2009 2010

Danmarks Blindehistoriske Selskab, (DBHS).

Årsberetning 2009-2010.

1. Indledning.

Nærværende årsberetning fra bestyrelsen i Danmarks Blindehistoriske Selskab omhandler aktiviteterne og initiativer i perioden fra den ordinære generalforsamling i 2009 og frem til afholdelse af bestyrelsesmøde Den 20. november 2009. Supplerende oplysninger og kommentarer vil blive givet mundtligt under behandlingen af beretningen på generalforsamlingen, den 21. februar 2010.

2. Medlemsoplysninger.

Medlemstallet er pr. 31. december 2009 opgjort til 140. Det betyder i forhold til sidste år en fremgang på 10 medlemmer, og det er en flot medlemstilgang.

Vi har fra bestyrelsen prøvet at gøre opmærksom på vores eksistens gennem vore meddelelseskanaler nemlig selskabets nyhedsbrev og Dansk Blindesamfunds medlemsblad, samt i lokalkredsene i Dansk Blindesamfund,. Og vi kan da sige, at det har båret frugt, idet der i dette år er kommet 10 nye medlemmer til, og dem vil vi gerne byde velkommen i foreningen.

3. Nøgletal om økonomien.

Indtægter: 62.088,44 kr.

Udgifter: 64.136,03 kr.

Årets underskud: 2.047,59 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2009: 137.783,92 kr.

Det lille underskud skyldes dels, at vi har afholdt henholdsvis årets generalforsamling og 15 års jubilæet på Fuglsangcentret, samt indkøbt cd’ere til udsendelse af digitaliserede lydoptagelser, og efter vores opfattelse i bestyrelsen, er pengene bestemt kommet medlemmerne tilgode.

Men trods det lille underskud må vi stadigvæk sige, at vi er velfunderede, og det er første gang i mange år, at vi kommer ud med et lille underskud.

De øvrige poster i årets driftregnskab vil Arne gennemgå, efter denne beretning.

4. Generalforsamlingen 2009.

Generalforsamlingen fandt sted søndag, den 29. marts 2009 på Fuglsangcentret. Der var fremmødt 28 stemmeberettigede medlemmer. En tilbagegang på 1 i forhold til generalforsamlingen 2008, så vi må opfordre alle dem, vi kender til at være medlem af selskabet, og til at rigtig mange vil deltage i vores generalforsamling. Husk, at det er der, du kan være med til at få indflydelse, og være medbestemmende om, hvad der skal ske i foreningen.

Generalforsamlingen valgte sidste år følgende til at sidde i selskabets bestyrelse.

Formand Hans Olsen. Kasserer, Arne Krogh. Ordinære bestyrelsesmedlemmer, Inge Gibskov, Karsten Ahrens og Kurt Nielsen. 1. suppleant: René Ruby. 2. suppleant: Else Ahrens. Revisorer, Svend Thougaard og Edith Nygaard. Revisorsuppleant, Poul Villadsen.

5. Bestyrelsens arbejde og samarbejde.

Efter valget på generalforsamlingen blev bestyrelsens sammensætning og konstituering således: Formand: Hans Olsen. Næstformand: Inge Gibskov. Kasserer: Arne Krogh. Bestyrelsesmedlem og redaktør af nyhedsbrevet: Karsten Ahrens. Bestyrelsesmedlem og sekretær: Kurt Nielsen. 1. suppleant: René Ruby. 2. suppleant: Else Ahrens.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt fire bestyrelsesmøder. De to af møderne er afholdt på Fuglsangcentret i Fredericia. Afvikling af mødernes dagsorden har været konstruktiv og har været optaget af de aktiviteter, som Danmarks Blindehistoriske Selskab har igangsat og afviklet. Der henvises til uddybende bemærkninger under punkt 7.

6. Nyhedsbrevet.

Selskabets nyhedsbrev er i 2009 udkommet to gange, med meget interessante og blinderelevante artikler. Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne have lov at sige selskabets medlemmer tak for de indsendte bidrag. Uden disse kunne vi ikke udgive vore nyhedsbreve.

I Danmarks Blindehistoriske Selskab følger vi stadigvæk det princip, at udgivelsen skal udkomme samtidig på medierne: Sort, punkt, cd og E-post. Dette har selskabet til fulde kunnet leve op til.

Da vi i bestyrelsen siden selskabets start har været klar over hvilket arbejde Synscenter Refsnæs har lagt i produktionen af nyhedsbrevet, henholdsvis i punkt og sort, har vi gennem de sidste af slagsen og Dansk Blindesamfunds medlemsblad, opfordret vores medlemmer til at benytte sig af muligheden af, at kunne modtage det via E-post.

Vi kan med glæde nu konstatere, at 54 medlemmer modtager det elektronisk, og 14 har valgt at modtage det på cd, en produktion som vi selv i bestyrelsen forestår.

Endelig skal vi minde om, at Synscenter Refsnæs vederlagsfrit har produceret og udsendt nyhedsbrevet, og betalt portoen, gennem alle årene. Det siger vi tak for og håber, at det meget positive samarbejde kan fortsætte fremover.

I året, der er gået, har selskabet endvidere udsendt foredraget Danmark kort på kryds og tværs på cd, som Danmarks Radios Carsten Wiedemann afholdt lørdag, den 28. marts 2009.

7. Aktiviteter og initiativer.

A. Digitalisering af lydsamlingerne.

Det er glædeligt at kunne konstatere, at bevarelsen af mange blindehistorisk værdifulde lydoptagelser nu er sikret og konverteret til digitalt format. Hans Olsen er primus motor i løsningen af denne opgave. Det skal her også nævnes, at Børge Pedersen, Præstø, Hans Peter Christiansen, Valby, og Henrik Olsen, Østerbro, har påtaget sig at være selskabet behjælpelig med dette arbejde, og vi har i år fået lidt flere digitaliserede optagelser til samlingen.

Desuden har vi modtaget optagelser fra andre, og selskabet kan glæde sig over, at også ikke-medlemmer leverer materiale til digitalisering.

Vi har Dansk Blindesamfunds Amatørteaters forestillinger stående på digitale lydbånd, og en person har foræret selskabet en datbåndoptager, så disse forestillinger bliver digitaliserede.

De spolebånd, der endnu ikke er blevet digitaliseret, er det nu snart muligt at få gjort, idet et andet af selskabets medlemmer har foræret os en Revox spolebåndoptager, og det skal der lyde en stor tak for til giveren. Det er ildsjæle som jer, der er med til at gøre arbejdet rigtig sjovt i vores forening.

Det er bestyrelsens opfattelse, at der blandt medlemmerne har været glæde over at modtage en cd med lydoptagelser, så det er noget, vi vil fortsætte med i fremtiden.

Som nævnt ovenfor har vi siden sidste generalforsamling udsendt foredraget Danmark Kort på kryds og tværs med radiomanden Carsten Wiedemann.

B. Foredraget Danmark kort på kryds og tværs.

Ved vores arrangement den 28.-29. marts 2009 på Fuglsangcentret, fik vi Carsten Wiedemann til at komme og holde foredraget med overskriften: Danmark kort på kryds og tværs.

De 28 medlemmer, der var mødt frem, fik en virkelig fornøjelig og spændende aften, da han er en fremragende fortæller, der gør det på en meget morsom og levende måde.

C. Besøg på Synscenter Refsnæs

Onsdag, den 6. maj 2009 var vi 21 medlemmer med ledsagere, der besøgte Synscenter Refsnæs.

Der har fra medlemmernes side været ønske om, at gense for mange, deres gamle skole, og til Synscenter Refsnæs skal der lyde en stor tak for en virkelig veltilrettelagt dag.

Besøget startede med at medarbejderne Karsten Olsen og Svend Thougaard, fortalte om skolens start, hvordan udviklingen har været gennem de nu 111 år, som Refsnæsskolen har eksisteret, og der kom også mange interessante input fra de af selskabets medlemmer, der har gået på skolen.

Inden frokosten fortalte Svend om punktskriften, der i 2009 havde 200-års jubilæum.

Herefter gik vi rundt i 2 grupper og så skolens område og bygninger, og dagen sluttede med at skolens forstander Ken Steen Andersen og viceforstander Hans Augustesen fortalte om skolen nu og i fremtiden.

Alle synes, at det var en dejlig og spændende dag, der var tilrettelagt for os, og der skal endnu engang lyde en tak til Synscenter Refsnæs for, at de ville stable et sådant arrangement på benene.

D. Selskabets 15 års jubilæum

Fredag, den 20. og lørdag, den 21. november 2009 fejrede vi 15 års jubilæum på Fuglsangcentret i Fredericia.

33 af selskabets medlemmer, hvilket er et meget flot deltagerantal, havde valgt at være med til at fejre jubilaren, og det blev et virkelig godt og meget rost arrangement.

Bestyrelsen havde også sat alle sejl til, og engageret foredragsholderen John Engelbrecht, der fortalte om humoren, og efter den dejlige festmiddag, underholdt Søren Høeg, og der blev sunget med for fuld hals af alle medlemmer på de fællessange, der blev delt rundt.


E. Blindehistorisk Museum

Der har været et godt og frugtbart samarbejde mellem bestyrelsen i Danmarks Blindehistoriske Selskab og Blindehistorisk Museum på instituttet på Rymarksvej.

Vi har i samarbejde udvalgt de optagelser, som vi både fra selskabets side og fra museets synes er opbevaringsværdige, og dette arbejde er nu gennemført, og vi siger Mogens Bang og Henning Eriksen tak for godt samarbejde.

I beretningen sidste år nævnte vi, at de blindehistoriske samlinger på Synscenter Refsnæs var pakket ned i flyttekasser, men disse er nu med en stor indsats fra Blindehistorisk Museums side, nu i Hellerup.

I august 2009 blev spørgsmålet om ejerforholdet af den blindehistoriske samling så afklaret. Denne blev formelt overdraget Medicinsk Museion hvorved bevarelsen af samlingen er sikret. Der er fortsat ikke tilvejebragt nogen udstillingsmuligheder. Efter Dansk Blindesamfunds jubilæum i juni 2011 pakkes samlingen ned, såfremt der ikke er fundet en løsning.

8. Afsluttende bemærkninger.

Denne beretning er ved at være til ende, og vi har fra bestyrelsen gjort os de største anstrengelser for, at tegne et billede af de sager, vi har haft på bestyrelsesmødernes dagsorden i det forløbne år.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige alle medlemmer tak for et godt år, for opbakningen til vore aktiviteter og for de tilkendegivelser, vi har fået.

På gensyn til selskabets generalforsamling på Fuglsangcentret søndag, den 21. februar 2010.

Bestyrelsen.