Referat af generalforsamling 21 02 2010

Danmarks Blindehistoriske selskab (DBHS).

Referat af ordinær generalforsamling.

Dato: 21. februar 2010.

Sted: Fuglsangcentret.

Der forelå følgende forslag til dagsorden. Referatet indsættes under dagsordenens punkter.

Pkt. 1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Formanden oplyste, at mødet bliver optaget på bånd af hensyn til referatet. Ingen indvendinger herimod. Antal stemmeberettigede blev opgjort til 24. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 2. Valg af stemmetællere og dirigent.

Følgende blev valg: Ritta Varmby, Torben koed til stemmetællere. Håkon Fløh Jensen blev valgt til dirigent.

Pkt. 3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2009.

Referatet blev godkendt.

Pkt. 4. Årsberetning.

Hans olsen oplyste, at beretningen har været udsendt.

Kurt Nielsen orienterede om de blindehistoriske samlinger. Status. De 2 blindehistoriske samlinger – studiesamlingen på Synscenter Refsnæs og den blindehistoriske samling på Instituttet er nu fysisk placeret på Instituttet i hellerup. Den fremtidige Plan for begge disse samlinger er, at Medicinsk musaion overtager ansvaret for at registrere og opbevare effekterne musæumsfagligt forsvarligt. Der er også skaffet økonomi til musæumsfaglig forskning i denne sammenhæng. Der er ikke med denne løsning skabt grundlag for at etablere udstilling. Blindehistorisk museum på Instituttet i Hellerup lukker sommeren 2011 efter Dansk Blindesamfunds 100-års jubilæum. Der påtænkes at gennemføre en blindehistorisk udstilling i forbindelse med jubilæet. På Medicinsk Musaions hjemmeside vil det være muligt at søge oplysning om de blindehistoriske samlinger.

Ritta varmby spurgte til museets båndmateriale?

Hans olsen henviste til en eventuel mulighed for at få denne båndsamling digitaliseret på Instituttets lydstudieuddannelse. En ide, Hans har givet Mogens Bang. Danmarks Blindehistoriske Selskab råder ikke over udstyr, der kan løse opgaven.

Torben Koed udtrykte tilfredshed med at samlingerne nu bliver bevaret og registreret. Torben Koed spurgte videre, Hvordan det forholder sig med den fortsatte indsamling af blindehistorisk interessante effekter.

Hans Olsen oplyste, at Danmarks Blindehistoriske Selskab ikke har været inddraget i sagen med overdragelse af samlingerne til Medicinsk Musaion. Henvendelser til DBS.s forretningsudvalg har ikke inddraget Danmarks Blindehistorisk selskab.

Karsten Ahrens kunne supplere med, at der løbende har været kontakt med Mogens Bang og Henning Eriksen om diverse spørgsmål.

Anne Hollænder er ked af, at nationalmuseet ikke har ønsket at overtage samlingerne.

Kurt Nielsen gav udtryk for, at det ikke er en mulighed, at Nationalmuseet skulle overtage denne opgave. Nationalmuseet har tidligere været kontaktet, men viste absolut ingen interesse.

Karsten Ahrens refererede forløbet fra, at studiesamlingen på synscenter refsnæs var opbevaret usorteret i 170 flyttekasser i en kælder til nu, ¿ begge samlingers registrering og bevarelse er sikret. Det er rigtig godt.

Inge Gibskov henviste til arrangementet i forbindelse med selskabets 15 års jubilæum, som blev afviklet til stor tilfredshed for deltagerne. Ideer til arrangementer i selskabet er altid velkomne.

Grethe Larsen Henviste til udsendelsen i Danmarks Radio: Alle tiders historie med en omtale af forsortsmuseet i Svendborg. En ide til bestyrelsen om at arrangere et besøg på Forsorgsmuseet.

Arne Vedel Eriksen nævner, at det kunne være en mulighed at aorangere vandreudstillinger.

Ritta Varmby foreslog, at blindehistorien blev et tema for udsendelsen Alle tiders historie.

Hans Olsen orienterede om, at Danmarks Blindehistoriske Selskab D. 15 maj arrangerer en guidet rundvisning på Frilandsmuseet i lyngby.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at årsberetningen er godkendt.

Pkt. 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Arne Krogh gennemgik regnskabet 2099 med nøgletal. Udgifter i alt. 64.136,03 kr. Indtægter i alt. 62.088,44 kr. Underskåd 2.047,59 kr.

Hvordan fremkommer underskudet? Det fremkommer pga afbestillingsreglerne på FuglSangCentret. I forbindelse med generalforsamlingen 2009 blev selskabet nødt til at Betale for 11 værelser, som blev afbestilt. Prisen pr. værelse 975,00 kr i alt 10.725 kr., og udgifter vedr. 15-års jubilæet. Egenkapital. 1. januar 2009 139.831,51 kr. pr. 31.12.09 137.783,92 kr. 137.783,92 kr. Antal medlemmer i 2009 140.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at regnskabet blev godkendt.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150,jj kr.

Grethe Larsen spurgte til ændrede regler for foreningstilskud fra dbs., hvilket kunne have betydning for fastsættelse af kontingentet.

Dirigenten nævner størrelsesorden af medlemstilskuddet fra DBS i 2009 udgør 16.950 kr.

Til afklaring af spørgsmålet om medlemstilskud til foreninger og interessegrupper fra DBS kunne Torben Koed oplyse, at der i budget 2010 i DBS ikke er afsat midler til dette formål. Det forholder sig anderledes mht. tilskud til idrætsforeninger, idet der her gælder særlige tilskudsregler.

Pkt. 7. Valg af:

A. Formand, (for 2 år).

Hans Olsen blev genvalgt uden modkanditater.

B. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år).

Karsten Ahrens og Kurt Nielsen blev genvalgt uden modkandidater.

C. 2 suppleanter.

René Ruby genvalgt til 1. supppleant. og Else Ahrens genvalgt til 2. supppleant.

D. 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Svend Thougaard og Edith Nygaard genvalgt. Revisorsuppleant Hanne Vedel Eriksen.

Karsten Ahrens takkede for valget og kunne oplyse, at han har været medlem af selskabets bestyrelse siden stiftelsen i 1994. Først som suppleant og siden som bestyrelsesmedlem.

Kurt Nielsen takkede også for valget. Kunne ikke henvise til en tilsvarende lang årrække som medlem af bestyrelsen. Blev indvalgt i 2005 og har siden befundet mig rigtig godt i denne bestyrelse.

Hans Olsen takkede også for sit genvalg og udtrykte sin glæde over det gode samarbejde i bestyrelsen.

Edith Nygaard takkede generalforsamlingen for genvalg som revisor.

Pkt. 8. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Der er ikke modtaget forslag.

Pkt. 9. Eventuelt.

Hans Olsen kunne oplyse, at der gennemføres et medlemsarrangement på Frilandsmuseet i Lyngby D. 15. maj.

René ruby kunne videre oplyse, at arrangementet har temaet handicappede i det danske landbrugssamfund. Der er arrangeret rundvisning med guide fra Kl. 14.00. Først et besøg på Greve fattiggård og derefter et besøg på en gård, hvor en psykisk syg person har været spærret inde i et mørkt rum. Rundvisningen slutter Kl. 15.30. Herefter mulighed for selv at gå rundt på museet. ca Kl. 17.00, tilbage på Lyngby station, hvor der tilbydes et middagsbesøg på en restaurant. Der er begrænsede pladser – 25 – princippet om først til mølle vil være gældende ved tilmeldingen. Bestyrelsen oplyste om planer med at gennemføre et medlemsarrangement med Niels Strandsbjerg. Niels Strandsbjerg skrev bogen Refsnæsskolens 100-års jubilæum.

Forslag om besøg på Forsorgsmuseet i Svenborg.

Forslag om blindehistorisk hjemmeside med lydoptagelser.

Kurt Nielsen oplyste, at bestyrelsen har drøftet at udvikle en hjemmeside med muligheden for at lægge selskabets digitaliserede lydoptagelser op til rådighed for interesserede. Planerne er foreløbige, men en arbejdstitel kunne eventuelt være: Blindehistorisk Lydmusæum. En oplagt opgave for Danmarks Blindehistoriske Selskab at påtage sig. Hans har tilbudt sig som webmaster under forudsætning, at Hans får et kursustilbud om udvikling af hjemmesider. Blindehistorisk selskab vil tage kontakt med forretningsudvalget for at undersøge, om DBS. kan henvise midler i foreningen eller eksterne midler til finansiering af projektet.

Ritta Varmby spurgte, om jubilæumsskriftet fra Refsnæsskolen er tilgængeligt? ritta foreslår, at der blev lavet et arrangemennt på kulturnatten i København.

Edith Nygaard spurgte, Hvordan forholder vi os til spørgsmålet om udsendelse af 34.ere, hvis man ikke kan gå på nettet?

Hans Olsen: Muligheden med 34.ere vil være tilstede. Selskabet hylder stadigvæk princippet om, at de informationer, medlemmerne skal have, skal gives på de medier, man kan modtage.

Hans Olsen: som svar til ritta. Jubilæumsskriftet er tilgængeligt evt. på Synscenter Refsnæs. Hans kan sende en elektronisk version på E.mail. Ideen om synlighed på kulturnatten i København, så er den noteret.

Anne Hollænder: Henviser til optagelsen med blokfløjteorkester fra 1964 fra konkurrencen Fra kyst til kyst. Hvorfor kan man ikke høre denne optagelse?

lHans Olsen oplyste, at optagelsen ikke findes i selskabets samlinger. Hans Olsen vil henvende sig til ole Damgård DR.-P5 for evt. gennem en sådan kontakt at få optagelsen fremskaffet.

Thorvald Kølle Henviser til optagelser med orkestret OK63. Dette Materiale er heller ikke udsendt.

Håkon Fløh Jensen Hvordan kunne man tænke sig at få blindehistorien udstillet. Forslag om at skabe udstillingsmulighed på Den Gamle By i Århus.

Arne Vedel Eriksen. Henviser til Thomas Hovgaard. Radioklassikeren som en mulighed for at bringe historiske udsendelser fra DR.

Andreas Pedersen radiohistorisk forening i Ringsted har fået opretttet en radioforretning Pouls forretning fra 1974 i Den Gamle By i Århus.

Dirigenten takker for god ro og orden og takker alle for indsatsen.

Hans Olsen takker dirigenten for god ledelse af mødet. Til den nye bestyrelse siger Hans, at han glæder sig til det kommende samarbejde. Tak til medlemmerne for deltagelse i generalforsamlingen til trods for det hårde vintervejr.

Datoer for generalforsamlinger i 2011 Lørdag 19. til 20 februar. 2012 18. til 19. februar.

Generalforsamlingen afsluttedes Kl. 11.58.

Referent Kurt Nielsen.