Årsberetning 2008 2009

Danmarks Blindehistoriske Selskab, (DBHS).

Årsberetning 2008-2009.

1. Indledning.

Nærværende årsberetning fra bestyrelsen i Danmarks Blindehistoriske Selskab omhandler aktiviteterne og initiativer i perioden fra den ordinære generalforsamling i 2008 og frem til afholdelse af bestyrelsesmøde D. 24. november 2008. Supplerende oplysninger og kommentarer vil blive givet mundtligt under behandlingen af beretningen på generalforsamlingen, 29. marts.

2. Medlemsoplysninger.

Medlemstallet er pr. 24. januar 2009 opgjort til 130. Det betyder i forhold til sidste år en tilbagegang på 8 medlemmer, men vi må trods nedgangen stadig sige, at selskabet er blandt de største i DBS, men vi må alle gøre en indsats for at få flere med, så medlemstallet igen kommer højere op.

Vi har fra bestyrelsen prøvet at gøre opmærksom på vores eksistens gennem vore meddelelseskanaler nemlig selskabets nyhedsbrev og Dansk Blindesamfunds medlemsblad. Og vi kan da sige, at det har båret frugt, idet der i hvert fald er kommet fire nye som er optaget i medlemskredsen fra det nye kalenderår.

3. Nøgletal om økonomien.

Indtægter: 48.718,98 kr.

Udgifter: 25.416,70 kr.

Årets Overskud: 23.302,28 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2008: 139.831,51 kr.

Vi kan således glæde os over, at DBHS fortsat har en sådan økonomi, der sikrer en betryggende baggrund for selskabets drift, og at de samlede beholdninger kan sikre dækning af eventuelt kommende uforudsete udgifter.

De øvrige poster i årest driftregnskab vil Arne gennemgå, efter denne beretning.

4. Generalforsamlingen 2008.

Generalforsamlingen fandt sted søndag, den 30. marts 2008 på Fuglsangcentret. Der var fremmødt 29 stemmeberettigede medlemmer. En tilbagegang på tre, i forhold til generalforsamlingen 2007, så vi må opfordre alle dem, vi kender til at være medlem af selskabet, og til at rigtig mange deltager i vores arrangementer.

Generalforsamlingen valgte sidste år følgende til at sidde i selskabets bestyrelse.

Formand Hans Olsen. Kasserer, Arne Krogh. Ordinære bestyrelsesmedlemmer, Elin Andreasen, Karsten Ahrens og Kurt Nielsen. 1. suppleant: René Ruby. 2. suppleant: Inge Gibskov. Revisorer, Svend Thougaard og Edith Nygaard. Revisorsuppleant, Henning Eriksen.

5. Bestyrelsens arbejde og samarbejde.

Efter valget på generalforsamlingen blev bestyrelsens sammensætning og konstituering således: Formand: Hans Olsen. Næstformand: Kurt Nielsen. Kasserer: Arne Krogh. Bestyrelsesmedlem og redaktør af nyhedsbrevet: Karsten Ahrens. Bestyrelsesmedlem og sekretær: Elin Andreasen. 1. suppleant: René Ruby. 2. suppleant: Inge Gibskov.

Bestyrelsen har afholdt tre møder. Afvikling af mødernes dagsorden har været konstruktiv og har været optaget af de aktiviteter, som Danmarks Blindehistoriske Selskab har igangsat og afviklet. Der henvises til uddybende bemærkninger under punkt 7.

6. Nyhedsbrevet.

Selskabets nyhedsbrev er udkommet 3 gange i år, med meget interessante og spændende artikler. Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne have lov at sige selskabets medlemmer tak for indsendte bidrag.

I Danmarks Blindehistoriske Selskab følger vi stadigvæk det princip, at udgivelsen skal udkomme samtidig på medierne: Sort, punkt, cd og E-post. Dette har selskabet til fulde kunnet leve op til.

Dog har der været problemer med fremstillingen af to nyhedsbreve i punkt, hvor der har været problemer med at læse indholdet, og vi har haft samtaler med Synscenter Refsnæs, som så derefter har fremsendt et nyt eksemplar til medlemmerne.

Svend Thougaard vil på generalforsamlingen give en mundtlig redegørelse.

Da vi i bestyrelsen gennem mange år har været klar over hvilket arbejde Synscenter Refsnæs har lagt i produktionen af nyhedsbrevet, har vi gennem de sidste af slagsen, opfordret vores medlemmer til at benytte sig af muligheden af, at kunne modtage det via E-post.

Vi kan med glæde oplyse, at 52 nu modtager det elektronisk, og 14 har valgt at modtage det på cd, en produktion som vi selv i bestyrelsen forestår.

Endelig skal vi minde om, at Synscenter Refsnæs vederlagsfrit har produceret og udsendt nyhedsbrevet, og betalt portoen, gennem mange år. Det siger vi tak for og håber, at det meget positive samarbejde kan fortsætte fremover.

7. Aktiviteter og initiativer.

A. Digitalisering af lydsamlingerne.

Det er glædeligt at kunne konstatere, at bevarelsen af mange blindehistorisk værdifulde lydoptagelser nu er sikret og konverteret til digitalt format. Hans Olsen er primus motor i løsningen af denne opgave. Det skal her også nævnes, at Børge Pedersen, Præstø, Hans Peter Christiansen, Valby, og Henrik Olsen, Østerbro, har påtaget sig at være selskabet behjælpelig med dette arbejde, og vi har i år fået omkring 20 optagelser, og siger dem tak for dette arbejde.

Desuden har vi modtaget optagelser fra andre, og selskabet kan glæde sig over, at også ikke-medlemmer leverer materiale til digitalisering. Vi har forgæves forsøgt at få de pågældende til at melde sig ind, men det er ikke lykkes endnu. Men ved at gøre opmærksom på selskabets arbejde rundt omkring i de kredse, hvor vi færdes, skal det nok lykkes.

Men det, at få digitaliseret optagelserne fra spolebånd er blevet besværliggjort, idet den båndoptager, som vi havde lånt, og en anden vi havde fået stillet til rådighed, nu begge er gået i stykker.

Men vi har amatørteatrets forestillinger stående på digitale bånd, og en person har foræret selskabet en datbåndoptager, så disse forestillinger bliver digitaliserede.

Medlemmerne har jo også kunnet nyde gavn af de digitaliserede optagelser, for ved selskabets 14-års fødselsdag udsendte vi en cd med optagelsen fra Bredegård, som vi besøgte i 2005.

Det er bestyrelsens opfattelse, at der blandt medlemmerne har været glæde over at modtage en cd med lydoptagelser, så det er noget, vi vil fortsætte med i fremtiden.

B. Ernst Bruun Hansen-koncerten.

Ved vores arrangement sidste år på Fuglsangcentret, fik vi i samarbejde med Dansk Blindesamfund arrangeret en koncert, hvor der blev spillet kompositioner af Ernst Bruun Hansen, den blinde lærer ved instituttet på Kastelsvej og Rymarksvej.

Ved samme lejlighed var der landsmøde i Dansk Blindesamfund, og flere af mødedeltagerne var med til denne koncert.

Et arrangement, som vi i selskabet kan være stolte over.

C. Temaudgivelsen.

Danmarks Blindehistoriske Selskab har gennem et par år skrevet i vores beretning, at vi har planlagt en temaudgivelse i anledning af særforsorgens udlægning i 1980, men at arbejdet er blevet forsinket, da et par af indlæggene manglede at blive skrevet.

Vi har fra bestyrelsens side flere gange rettet henvendelse til skribenterne uden held, og har nu besluttet, at de artikler der ligger færdig, skal udsendes, da de har en så faglig og historisk kvalitet, og vi har indledt forhandlinger med forskellige parter, og det har mundet ud i, at der biver udgivet en artikel i Handicaphistorisk blad.

D. Rundt om et institut.

Fredag, den 7. november 2008 afholdt Blindeinstituttet på Rymarksvej i Hellerup sin 150-års fødselsdag, et arrangement, hvor mange af selskabets medlemmer deltog.

I anledning af jubilæet udgav man cd’en ”Rundt om et institut”, og vi har fået stillet 40 eksemplarer til rådighed, som medlemmerne der deltager i generalforsamlingen, vl få med hjem.

Vi takker instituttet for disse bøger.

E. Blindehistorisk Museum.

Blindehistorisk Museum i Hellerup blev jo som mange ved, den 1. juli 2008 truet med lukning, men det fungerer stadig som museum, og med Mogens Bang og Henning Eriksen ved roert.

Vi fra bestyrelsen henvendte os til forretningsudvalget i Dansk Blindesamfund, og stillede os velvilligt til rådighed med arbejdskraft, men vi nævnte det i beretningen sidste år, og vi er desværre nødt til at sige det igen, at der ikke har været kontakt mellem selskabet og Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg.

Det har i selskabet været nævnt før, men på Synscenter Refsnæs, er de blindehistoriske samlinger, der ikke engang er registrerede, pakket ned i 170 flyttekasser.

8. Afsluttende bemærkninger.

Denne beretning er ved at være til ende, og vi har fra bestyrelsen gjort os de største anstrengelser for, at tegne et billede af de sager, vi har haft på bestyrelsesmødernes dagsorden i det forløbne år.

Vi skal beklage, at denne beretning ikke har været nået at blive udsendt til alle medlemmerne gennem selskabets nyhedsbrev, men vi håber at generalforsamlingens deltagere accepterer, at årsberetningen undtagelsesvis bliver oplæst.

Der vil desuden blive knyttet mundtlige kommentarer til årsberetningen.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige alle medlemmer tak for et godt år, og for de tilkendegivelser, vi har fået.

Sluttelig vil Fortæl så mange du kender om selskabet, for det er en af de veje vi skal gå, for at medlemstallet kan vokse.

På gensyn til selskabets generalforsamling.

Bestyrelsen.