Referat generalforsamling 21 03 1999

Blindehistorisk Selskab

Referat af den ordinære generalforsamling på Fuglsangcentret den 21. marts 1999 kl. 10.00

Der var 17 stemmeberettigede til stede. Fra bestyrelsen var der afbud fra Jytte Durhuus.

I forbindelse med generalforsamlingen var planlagt en uformel drøftelse af selskabets virke fremover. Formand Jørgen Eckmann (JE) foreslog at holde denne drøftelse om formiddagen og afholde generalforsamlingen efter frokost. Der var enighed herom.

Der blev nedsat tre grupper, som behandlede følgende emner:

1. Skal vi fortsat have et selskab med den nuværende struktur.

2. Hvad skal selskabet bruges til? Andre opgaver end anført

i vedtægterne (interessegruppe?) BT (Brahim Talibi) mente, at årsberetningen burde behandles, før man gik til gruppearbejdet. JE mente, det kunne blokere for en åben debat.

Der blev opnået enighed om gruppearbejde før frokost og behandling af resultaterne i forlængelse af bestyrelsens beretning. Den årlige ordinære generalforsamling blev påbegyndt kl. 13.00.

DAGSORDEN

1. Valg af stemmetællere og dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 1998. Er udsendt, men vil blive læst op inden vedtagelse.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Godkendelse af det reviderede regnskab for 1998.

6. Fastsættelse af kontingent for 2000.

7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.

Nuværende medlemmer: a. Henning Eriksen b. Jytte Durhuus. c. Leif Haal. d. To suppleanter. Nuværende suppleant. Brahim Talibi. e. To revisorer: Lilian Krogh Larsen og Else Ahrens. f. En revisorsuppleant. Nuværende revisorsuppleant: Torben Koed Thomsen.

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

JE undskyldte, at indkaldelsen var udsendt for sent. Man vedtog at se bort herfra og betragtede generalforsamlingen som lovligt varslet.

Ad l. Valg af stemmetællere og dirigent.

Stemmetællere: Edith Nygaard, Hanne Eriksen, Bente Eckmann.

Dirigent: Tage Poulsen.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

Ad 3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 1998. KA (Karsten Ahrens) oplæste referatet, som blev godkendt.

Ad 4. Bestyrelsens beretning. JE oplæste beretningen, som indeholdt følgende emner:

Foreningens første år var travlt optaget med etableringen, men resultaterne fra det seneste år er magre. Udsendelse af sidste års nyhedsbreve var blevet ramt af konflikt og af travlhed på Refsnæsskolen. Efterlyste indlæg fra medlemmerne. Udtalte mindeord om Jørn Clausen, som døde i november. Refsnæsskolens 100 års dag: Selskabet var ikke direkte involveret, men havde arrangeret en tur. Over tredive deltog havde desuden arrangeret et ”børnekor”, hvis medlemmer i dag er omkring de 60. Etableret et endnu ældre ”børnekor”, dvs. Axel Andersen, som i dag er midt i firserne.

De handicaphistoriske samlinger: Et sejt og måske næsten umuligt

arbejde. Der er problemer med udløsningen af de 300.000 kr. fra

Kulturministeriet. Udbad sig ideer til at komme videre.

KA: Selskabet har givet museet på Refsnæsskolen en gave på 500

kr. i forbindelse med 100 års dagen.

EN (Edith Nygaard) spurgte, hvor mange bestyrelsesmøder, der var afholdt.

JE: Fire og et telefonmøde.

Fra formiddagens gruppemøder

Gruppe l. Være bevidste om, at Selskabet har to arbejdsområder, det sociale og det politiske. Gøre mere ud af PR-arbejdet.

Her og nu: Adresseliste, medlemsundersøgelse, ”hvorfor medlem”.

Gruppe 2. Selskabet skal bevares. Større aktivitetsniveau.

Motivere medlemmerne til aktivt historisk arbejde. Medlemsarrangementer.

Gruppe 3. Selskabet skal fortsætte. Spørgsmål om Selskabet skal være åbent eller forbeholdt synshandicappede. Sociale aktiviteter er ikke det primære. PR-virksomhed meget væsentlig. Spørgsmål om fremtiden, når næste generation de synshandicappede, som vokser integreret i folkeskolen og ikke har samme kontakt til blindeverdenen, som de nuværende generationer. Gruppernes indlæg blev drøftet.

JE fandt indlæggene opmuntrende. Det er en række gode forslag, som er at betragte som pålæg.

HE (Henning Eriksen) har etableret samarbejde med udvalg 3.

AK (Arne Krogh) gjorde opmærksom på, at beretningerne fra ’97 og ’98 opridser problemer, som nu nævnes igen i gruppearbejdet.

EAn (Elin Andreasen) foreslog at afholde et weekendarrangement. BE (Bente Eckmann) foreslog, at generalforsamlingen blev afholdt på Sjælland hvert andet år.

Bestyrelsen tog de faldne bemærkninger til efterretning. Beretningen blev godkendt.

Ad 5. Godkendelse af det reviderede regnskab for 1998. HE gennemgik regnskabet. BT sagde, at regnskabet burde være udsendt med indkaldelsen. HE var enig heri og beklagede, at det ikke var sket. Regnskabet blev godkendt.

Åd 6. Fastsættelse af kontingent for år 2000 HE foreslog uændret kontingent på 100 kr. Vedtaget.

Ad 7. Valg

Kasserer Henning Eriksen blev valgt. Ingen andre kandidater. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Arne Krogh med 15 stemmer og Leif Haal med 13 stemmer. Brahim Talibi fik 4 stemmer. Jytte Durhuus genopstillede ikke.

Som l. suppleant valgtes Else Ahrens med 9 stemmer. 2. suppleant blev Bente Krogh med 7 stemmer. Brahim Talibi og Edith Nygaard fik hver 5 stemmer, og Elin Andreasen fik 4. En stemme var ugyldig.

JE gjorde opmærksom på, at man ikke kan benytte de sædvanlige regler for l. og 2. suppleant, da man må tage hensyn til DBS’ regler for tilskud.

Som revisorer valgtes Lilian Krogh Larsen og Edith Nygaard. Revisorsuppleant blev Bente Eckmann. JE takkede for en god og konstruktiv debat, som kan bringe selskabet videre. Konstituerende bestyrelsesmøde vil blive aftalt umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Generalforsamlingen sluttede kl. 15.20. Leif Haal, referent