Referat af generalforsamling 30 03 2008

Referat fra generalforsamlingen i DBHS afholdt på Fuglsangcentret søndag, den 30. marts 2008.

Dagsorden:

Pkt. 1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsordenen.

Pkt. 2. Valg af stemmetællere og dirigent.

Pkt. 3. Godkendelse af generalforsamlingsreferatet 2007.

Pkt. 4. Årsberetning 2007-2008 ved formanden Hans Olsen.

Pkt. 4 A: Temaudgivelsen.

Pkt. 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Arne Krogh.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.

Pkt. 7. Valg.

7 A: Valg af formand for 2 år.

7 B: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

7 C: Valg af 2 suppleanter.

7 D: Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Pkt. 8. Indkomne forslag.

Pkt. 9. Eventuelt.

Ad 1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden.

Formanden Hans Olsen bød velkommen og dagsordenen blev oplæst og herefter godkendt.

Ad 2. Valg af stemmetællere og dirigent.

Inge Eskjær, Henrik Olsen og Bente Krogh blev valgt som stemmetællere.

Haakon Fløe blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig da den har været bragt i medlemsbladet.

Der var 27 stemmeberettigede tilstede. Dette tal blev senere ændret da Edith Nygaard og Henning Eriksen kom fra landsmødet i Dansk Blindesamfund.

Ad 3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen i 2007.

Referatet har været bragt i Nyhedsbrevet. Dette blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4. Årsberetning ved formanden Hans Olsen.

Der var ingen som ønskede at få beretningen oplæst, men formanden havde nogle kommentarer. Beretningen har ligeledes været udsendt i Nyhedsbrevet.

Der er 121 medlemmer i DBHS. Det er en tilbagegang på 16, men DBHS er stadig en af de største foreninger i DBS.

Formanden udtrykte sin glæde over at så mange var mødt op til generalforsamlingen, når man ved, at der er landsmøde i DBS samtidig med generalforsamlingen i DBHS.

Nøgletal om økonomien: Formanden meddelte, at DBHS har fået overdraget 26.984 kr. fra Dansk Blindesamfunds Amatørteater, (DBA). DBA har måttet lukke og slukke. Det er trist at teatret måtte lukke, men DBHS er glad for at teatret har overdraget midlerne til DBHS.

Korrespondance med DBS: Der har været korrespondance mellem DBS og bestyrelsen i DBHS, og bestyrelsen synes at der er fundet en fornuftig løsning på problemet, da pengene skal bruges til at sikre bevarelsen af Blindehistorisk Museums samling. DBHS har også modtaget en masse optagelser fra DBA, og disse vil blive digitaliseret, så de indgår i den digitale lydsamling, sammen med de snart 100 optagelser, som selskabet i forvejen ligger inde med.

Formanden nævnte at der på generalforsamlingen i 2007 var 32 stemmeberettigede.

Formanden nævnte nu bestyrelsen som den har set ud efter sidste generalforsamling.

Formand Hans Olsen, kasserer Arne Krogh, næstformand Kurt Nielsen, redaktør af nyhedsbrevet Karsten Ahrens, sekretær Elin Andreasen, 1. suppleant René Ruby og 2. suppleant Lars Bang-Andersen.

Formanden takkede for et godt og positivt samarbejde.

Aktiviteter: Besøget på Blindehistorisk Museum med rundvisning forestået af Mogens Bang og Henning Eriksen, samt gennemgang af computerens udvikling for blinde ved Hans Rasmussen. Dette arrangement fandt sted den 21. september 2007.

Formanden nævnte at Hans Rasmussen har 40-års jubilæum på Instituttet tirsdag, den 1. april. Dette holdes i festsalen på instituttet. Ved dette arrangement spilles Ernst Bruun Hansens kompositioner.

Formanden omtalte nu digitaliseringen af lydsamlingen. Han udtrykte sin glæde over at Henrik Olsen, som var tilstede på generalforsamlingen har fået adgang til flere bånd fra Tage Poulsens båndsamling. Børge Pedersen i Præstø har også leveret nogle ”guldkorn”. Der er også ikke-medlemmer som stiller deres optagelser til rådighed for selskabet. Det er formandens håb at ikke-medlemmerne med tiden vil melde sig ind i selskabet.

Temaudgivelsen:

Formanden kom ind på temaudgivelsen, som René Ruby vil orientere om efter beretningen. Formanden har i beretningen skrevet at der er 49 medlemmer, som modtager nyhedsbrevet elektronisk, men tallet stiger så der dags dato er 54.

Afslutningsvis takkede formanden medlemmerne for deres støtte til foreningen.

Formanden meddelte at Henning Eriksen som deltager i landsmødet vil komme til generalforsamlingen i DBHS kl. 12, og orientere om museets fremtid.

Dirigenten efterlyste nu kommentarer til formandsberetningen.

Jørgen Svendsen sagde at han havde hørt utilfredshed fra nogle medlemmer over at generalforsamlingen i DBHS er samtidig med landsmødet i DBS. Til dette svarede formanden at DBHS allerede for 2 år siden havde reserveret dato for generalforsamlingen, og at han først blev gjort bekendt med at landsmødet skulle afholdes samtidig.

Henrik Olsen spurgte om man har spekuleret på hvad man vil gøre ved alle de digitale optagelser for eftertiden.

Formanden svarede at alle de digitale optagelser ligger på en harddisk, som selskabet har købt og de medlemmer som har stillet deres optagelser til rådighed, har også bedt DBHS om at tage vare på optagelserne for dem.

Henrik Olsen spurgte om optagelserne vil blive stillet til rådighed for et blindehistorisk museum, hvis der oprettes et museum.

Formanden svarede benægtende på dette spørgsmål da optagelserne er givet til DBHS.

Et medlem spurgte hvordan Refsnæs stiller sig til museumssagen.

Kurt Nielsen fik med dirigentens tilladelse lov at orientere om dette. Kurt sagde at de blindehistoriske samlinger aldrig har været mere truede end de er i øjeblikket. Samlingen på Refsnæs er blevet pakket ned fordi de lokaler som samlingen stod i er blevet lukket af beredskabsmyndighederne. I januar blev det oplyst at instituttet ville lukke museet. Kurt fortsatte sin orientering.

Anne Hollænder nævnte 2 muligheder: Den ene er at DBS må opbevare sine samlinger. Den anden mulighed er at Nationalmuseet måske får nogle genstande fra samlingerne og disse ting så indgår i en fast udstilling.

Haakon Fløe spurgte om der er mulighed for at de medlemmer som ønsker det kan købe nogle af de gamle optagelser på cd.

Formanden var meget positiv stemt for Haakons forslag.

Bestyrelsen vil arbejde videre med den sag.

Inge Gibskov tilsluttede sig Anne Hollænders forslag.

Jørgen Svendsen foreslog at optagelserne lægges ud på nettet og så kunne man skrive sit medlemsnummer, hvis man vil købe noget.

Karen Mätzke gjorde opmærksom på at det ikke er alle, som er på nettet.

Formanden er enig med Karen Mätzke. Alle medlemmer af selskabet skal kunne have lige ret til at få materialerne, og det har man ikke hvis man lægger det ud på nettet. Desuden bliver det besværliggjort ved at man skal over DBS og at serverkraften heller ikke er god nok til at kunne lægge 100 optagelser ud. Bliver de lagt ned i lydfrekvens bliver optagelserne ikke bevaringsværdige.

Haakon Fløe svarede at han har net, men har ikke noget medlemsnummer.

Jørgen Svendsen opfordrer alle til at komme på nettet. Endvidere nævnte han kælderlokaler på FSC, som måske kunne bruges til samlingerne.

Spørgsmål om lokaler på FSC svarede formanden at bestyrelsen allerede i 2006 havde en drøftelse inde på hovedkontoret med hensyn til overtagelsen af de blindehistoriske samlinger, og der skal være en juridisk enhed som skal være ansvarlig for samlingerne. Og det er disse forhandlinger som står i stampe indtil videre. Endvidere sagde formanden at der selvfølgelig vil blive udarbejdet en liste over de optagelser som findes og de vil løbende blive opdateret i nyhedsbrevet og medlemsbladet om, hvor man kan rekvirere optagelserne og hvis bestyrelsen vedtager en pris for cd’en, vil dette blive bragt samme sted.

Arne Krogh sagde at bestyrelsen ikke har ligget på den lade side med hensyn til museumssagen, men det er meget svært at få møder med hovedkontoret. Arne ved dog at denne sag bliver drøftet på landsmødet og han håber at Henning Eriksen har noget at fortælle senere.

Ad 4 A: Temaudgivelsen.

René Ruby orienterede nu om temaudgivelsen. Der er kommet tre artikler nemlig fra Keld Stochholm, Poul Lüneborg og Rasmus Augustesen. Birgit Kirkebæk (redaktør af Handicaphistorisk tidsskrift) er blevet kontaktet, og hun vil trykke Rasmus Augustesens artikel i tidsskriftet. Derfor blev det foreslået, at Keld Stochholms og Poul Lüneborgs artikler bringes i ”nyhedsbrevet”.

Kurt Nielsen supplerede René Ruby og sagde, at temaudgivelsen skulle markere særforsorgens udlæggelses 25-års jubilæum. Det er for sent, og der er gjort mange bestræbelser for at få indlæggene ind til temaudgivelsens redaktion. Der skal rettes henvendelse til Poul Lüneborg og til Keld Stochholms enke, om artiklerne må bringes i Nyhedsbrevet, som de er, eller om de måske skal ”finpudses”. Men bestyrelsen vil sikre, at disse artikler bliver bragt.

Med disse bemærkninger afsluttedes formandens beretning.

Ad 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Arne Krogh.

Regnskabet har også været udsendt i Nyhedsbrevet. Kassereren gennemgik regnskabet i store træk. Der har været en indtægt på kr. 79.086,81. Denne høje indtægt skyldes, at DBHS fra DBA har modtaget kr. 26.984,48. Kassereren oplyste, at der i amatørteatrets love, som han har været med til at revidere, står, at hvis amatørteatret opløses, skal midlerne gå til kulturelle formål. Desuden er der renter på kr. 330,26. Der har været udgifter på kr. 19.926,90. Det giver et overskud på kr. 59.159,91. Egenkapitalen er i øjeblikket på kr. 116.529,23.

Jørgen Svendsen spurgte, hvad pengene skal bruges til.

Arne svarede at de næste 27.000 kr., som DBHS har modtaget fra DBA, er øremærkede til museumssagen.

Der er også tænkt på aktiviteter, så pengene kommer ikke til at ”stå til pynt”.

Jørgen Svendsen sagde, at når de næste 27.000 kr. trækkes fra, er der stadig 25.000 kr.

Kurt Nielsen sagde, at der endnu ikke er planlagt nogen aktiviteter.

Formanden supplerede med at sige, at DBHS har 15-års jubilæum i 2009. Endvidere har vi Louis Brailles 200-års fødselsdag den 4. januar, 2009.

Desuden har instituttet 150-års jubilæum i 2008.

Kurt Nielsen sagde, at DBHS er inviteret med til planlægningen af Louis Brailles 200-års fødselsdag.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 6. Fastsættelse af kontingentet.

Formanden meddelte, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7. Valg.

7 A: Valg af formand for 2 år.

Hans Olsen ønsker genvalg. Og blev valgt med bifald.

7 B: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Inden afstemningen gjorde dirigenten opmærksom på, at der havde indsneget sig en fejl. Det er ikke Elin Andreasen, som er på valg, men Kurt Nielsen er på valg sammen med Karsten Ahrens.

Karsten Ahrens var ikke tilstede, men havde givet skriftlig tilsagn om genvalg.

Kurt Nielsen ønskede også genvalg.

De blev begge genvalgt for 2 år med akklamation.

7 C: Valg af 2 suppleanter.

René Ruby har hidtil været 1. suppleant, og han genopstillede.

Inge Gibskov opstillede som suppleantkandidat.

René Ruby blev 1. suppleant og Inge Gibskov blev 2. suppleant.

7 D: Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant.

Svend Thougaard var ikke tilstede, men har også givet skriftligt tilsagn om genvalg.

Edith Nygaard ønskede også genvalg.

De blev begge genvalgt.

Henning Eriksen genopstillede som revisorsuppleant og blev genvalgt.

Ad 8. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 9. Eventuelt.

Dirigenten foreslog, at aktiviteterne bliver gennemgået.

Jørgen Svendsen roste Willy Egmoses foredrag, samt koncerten med Ernst Bruun Hansens kompositioner.

Efter kaffepause orienterede Henning Eriksen om museets fremtid, men først orienterede Kurt Nielsen om aktiviteterne.

Der skal være nogle medlemsmøder. I forbindelse med 200-års jubilæet for Louis Brailles fødsel skal der slås et stort slag for punktskriften. Kurt Nielsen nævnte også den mobile museumssamling, som har været drøftet på flere generalforsamlinger.

Bredegård fylder 75 år.

Kurt Nielsen sagde, at bestyrelsen er modtagelig for forslag til aktiviteter fra medlemmerne.

Henrik Olsen foreslog fortælleværksteder. Det kunne handle om medlemmernes tid på Refsnæs.

Formanden nævnte, at der for 2 år siden var erindringsværksted, hvor medlemmerne blev opfordret til at skrive artikler.

Arne Krogh ønsker at høre om de første medlemmer, som blev integreret.

Henning orienterede nu om museets fremtid. Han fortalte at museet ikke på nuværende tidspunkt kendte til dets skæbne, da Instituttet kort efter nytår meddelte, at museet i kælderen skulle lukkes 1. juli. Men han var nu glad for at Dansk Blindesamfund var gået med ind i drøftelserne om Blindehistorisk museums fremtid.

Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden, og formanden afsluttede mødet med at takke de tilstedeværende for en god og konstruktiv debat.

Elin Andreasen, sekretær.