Referat af generalforsamling 29 03 2009

Referat fra generalforsamlingen i Danmarks blindehistoriske selskab forkortet ‹dbhs,

afholdt på Fuglsangcêtrž søndag den 29. marts, 2009.

Dagsorden.

Pkt. 1. Mødet åbnes.

Pkt. 2. Valg af dirigent c 3 stemmetællere.

Pkt. 3. Godkendelse af referat fr generalforsamlingen, 2008.

Pkt. 4. Årsberetningê v/formanden, Hans Olsen.

Pkt. 5. Regnskab v¿kasserer Arne Krogh.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg.

7a.Valg af kasserer.

7b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, for 2 år.

7c. Valg af 2 suppleanter.

7d.. Vaalg af 2 revisorer c 1 revisorsuppleant.

Pkt. 8. Indkomne forslag.

Pkt. 9. Evêtuelt.

Pkt. 1. Åbning ° mødet, og godkendelse af dagsordenen.

Formanden, Hans Olsen, bød velkommen og oplæste den ovenfor skrevne dagsorden.

Denne blev godkendt.

Pkt. 2. Valg af 3 stemmetællere.

Svend Tougaard og Henrik Olsen blev valgt som stemmetællere.

Formanden gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen optages på bånd af hensyn t referatet.

Haakon fløe blev valgt til dirigent.

Der er 28 stemmeberettigede.

Dirigenten takkede for valget, og han konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Pkt. 3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen, 2008.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4. Årsberetningen 2008–2009 v¿formanden, Hans Olsen.

Formanden oplæste nu beretningen, som er inddelt i punkter.

4a. Indledning.

Nærværende årsberetning fra bestyrelsen i ‹dbhs omhaqler aktiviteterne c initiativerne i perioden fra generalforsamlingen i 2008, c frem til bestyrelsesmødet den 24. november, 2008. Supplerende kommentarer vil blive givet mundtligt på generalforsamlingen den 29. marts.

4b. Medlemsoplysninger.

Medlemstallet er pr 24. januar 2009, opgjort til 130. Det er en tilbagegang på 8 medlemmer. Trods denne tilbagegang er ‹dbhs stadig blaaqt de største foreninger i dansk blindesamfund µ‹dbs°, men alle må gøre en indsats for at få flere med, så ‹dbhs igen kan blive den største forening i ‹dbs.

Bestyrelsen har prøvet på at gøre opmærksom på selskabets eksistens gennem flere meddelelseskanaler, nemlig Nyhedsbrevet, og ‹dbs’ medlemsblad.

Det har båret frugt, da der i det forløbne år er optaget 4 nye medlemmer i ‹dbhs.

4c. Nøgletal om økonomien.

Inægterne: 48.718,98 kr.

Udgifter: 25.416,70 kr.

Årets overskud: 23.302,28 kr.

Egenkapital pr. 31. december, 2008: 139.831,51 kr.

Formanden udtrykte sin glæde over den gode økonomi, som sikrer selskets drift, og de samlede beholdninger kan sikre dækning af kommende uforudsete udgifter.

De øvrige poster vil Arne gennemgå efter denne beretning.

4d. Generalforsamlingen, 2008.

Denne fandt sted søndag 30. marts, på ‹fsc.

Formanden opfordrede endnu engang deltagerne til at prøve at skaffe flere medlemmer til ‹dbhs.

Cedlemstallet er på 130 medlemmer, og formanden synes, det er flot, at der er fremmødt 28.

Formanden oplæste bestyrelsens sammensætning, som den til dato har været:

Formand: Hans Olsen.

Kasserer: Arne Krogh.

Øvrige bestyrelsesmedlemmerer:

Elin Andreasen, Karsten Ahrens og Kurt Nielsen.

Førstesuppleant: Rene Ruby.

Andensuppleant: Inge Gibskov.

Revisorer: Svend Tougaard c Edith Nygaard.

Revisorsuppleant: Henning Eriksen.

4e. Bestyrelsens arbejde og samarbejde.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.

Formand: Hans olsen.

Kasserer: Arne Krogh.

Næstformand: Kurt Nielsen.

Bestyrelsesmedlem og redaktør af Nyhedsbrevet: Karsten Ahrens.

Bestyrelsesmedlem og sekrrtær: Hlin Andreasen.

Supleanterne blev valgt på generalforsamlingen.

Rene ruby blev førstesuppleant, og Inge Gibskov blev andensuppleant.

Bestyrelsen har afholdt 3 møder. Afvikling af møderne har været konstruktiv, og været optaget af de aktiviteter, som ‹dbhs har gang i, og afviklet. Der henvises til uddybende bemærkninger under årsberetningens pkt. 7.

4f. Nyhedsbrevet.

Selskabets nyhedsbrev er udkommet 3 gange i 2008, med meget interessante og spændende artikler.

Formanden takkede selskabets medlemmer for indsendte bidrag.

I ‹dbhs følïs stadig det princip, at nyhedsbrevet skal udkomme samtidigt på sort, punkt, e–post c ‹cd. Dette har selskabet til fulde levet op til.

Dog har der været problemer med fremstillingen af 2 nyhedsbreve p punkt, hvor der har været problemer med at læse indholdet, og der har været samtaler med Synscentret Refsnæs, så der blev sendt et nyt eksemplar af det sidste nyhedsbrev til medlemmerne. Men Svend Tougaard vil efter formandens beretning give en mundtlig redegørelse for, hvad der er sket.

Da bestyrelsen gennem m ange år har været klar over, hvilket arbejde, syncentret Refsnæs har involveret sig i, i produktionen af nyhedsbrevet, er medlemmerne blevet opfordret til at benytte sig af muligheden af at kunne modtage dette via e–post.

Formanden oplyste med glæde, at 52 nu modtager nyhedsbrevet elektronisk, og 14 har valgt at modtage det på ‹cd, µen produktion, som bestyrelsen forestår.

Endelig sagde formanden, at synscentret Refsnæs vederlagsfrit, og betalt porto, har producereret nyhedsbrevet gennem mange år.

Formanden takkede synscentret for dette og håber, at det mangeårige samarbejde kan fortsætte fremover.

4g. Aktiviteter og initiativer.

Formanden udtrykte sin glæde over, at bevarelsen af mange blindehistorisk værdifulde lydoptagelser nu er sikret, og konverteret til digitalformat. Formanden har været primus motor i denne opgave.

Formanden nævnede, at Børge Pedersen, Præstø, Hans Peter Christiansen, Valby, µnyt medlem°, og Henrik Olsen, Østerbro, som er til stede på generalforsamlingen 2009, har påtaget sig at være behjælpelig med dette arbejde. I 2008 har selskabet fået 20 optagelser.

Formanden takkede de ovenfor nævnte medlemmer for disse optagelser.

Selskabet har desuden modtaget optagelser fra andre, og selskabet kan glæde sig over, at også ikke–medlemmer leverer optagelser til selskabet til digitalisering.

‹dbhs har prøvet på at gøre opmærksom på selskabets aktiviteter i Dansk blindesamfunds lokalkredse, hvor bestyrelsen kommer.

‹dbhs har haft samarbejde med blindehistorisk museum på instituttet.

Formanden modtog 5 kasser usorterede bånd til digitalisering.

Digitaliseringen er nu besværliggjort, idet en båndoptager, som var til låns, og en anden båndoptager, som blev stillet til rådighed, begge er gået i stykker. Bestyrelsen mener, at det vil være for dyrt at få repareret den ene båndoptager.

Museet tog dette meget ilde op, da museet åbenbart tror, at ‹dbhs er et filantrobisk selskab.

Der er sagen landet, og materiaalet vil blive sendt tilbage til Blindehistorisk museum.

Selskabet vil ikke digitalisere undervisningsmateri–ale, som er indlæst på kassettebånd. Det var ikke det, som var aftalen.

Aftalen var, at ‹dbs, som havde lavet nole intervie…ws i halvfemserne, som skulle digitaliseres, og dem vil museet ikke udlevere, medmindre ‹dbs vil betale for dette.

Selskabet har amatørteaterets forestillinger stående på digitale bånd, og en person, som nok bliver medlem af selskabet, har foræret selskabet en ‹dat båndoptager, så disse forestillinger kan blive digitaliserede.

bestyrelsen har endvidere sørget for, at lydoptagelserne kan blive til gavn for medlemmerne, idet der er udsendt en optagelse fra Bredegaard i forbindelse med selskabets 10 års fødselsdag.

Formanden meddelte, at han havde optaget Karsten …Wiedemann lørdag aften, og Karsten Viedeman har givet tilladelse til, at den udsendes til medlemmerne i ‹dbhs, og til hans gamle mor.

Derefter omtalte formanden koncerten med kompositioner af Ernst Bruun Hansen. Denne koncût bv afholt i forbindelse med generalforsamlingen i 2008. Samtidig var der landsmøô i ‹dbs, og der var flere af deltagerne på dette, som mødte op på koncerten.

Samme aften havde ‹dbhs et foredrag med Villy egmose, som fortalte om udviklingen med blinde musikkere, og det var et meget interessant foredrag.

Jubilæumsskriftet: Rundt om et institut.

Jubilæet blev afholdt fredag 7. november, og mange medlemmer ° ‹dbhs deltog. I anledning af jubilæet havde instituttet udgivet en ‹cd med bogen: rundt om et institut. Formanden har fra instituttet modtaget eksemplarer, som alle deltagerne på generaliorsamlingen får med hjem. Rene Rubby har fået lavet denne aftale med instituttet.

Derefter kom formanden ind på museumssagen.

Formanden kunne ikke fortælle meget om museet. Hênning Eriksen plejer at aflægge beretning om denne, men han har ikke indleveret noget skriftligt materiaale, og han er ikke til stede ved generaliorsamlingen.

Afsluttende bemærkninger.

Bestyrelsen har prøvet at give et billede af de sager, der har været på dagsordenen.

Formanden beklagede, at beretningen ikke har været udsendt til medlemmerne. Derfor har bestyrelsen valgt at oplæse årsberetningen på generalforsamlingen.Den vil dog blive bragt i det kommende Nyhedsbrev sammen med regnskabet. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til beretningen.

Formanden benyttede lejligheden til at sige tak for et godt år, og for de tilkendegivelser, bestyrelsen har fået.

Til slut meddelte formanden, at selskabet har 15 års jubilæum t næste år.

Dirigenten spurgte, om der var kommentarer fra bestyrelsen. Det var der ikke.

På spørgsmål fra Poul Villadsen orienterede Arne om de 5 kasser bånd fra museet, og formanden supplerede Arne i udredningen af denne sag.

Endvidere svarede Arne, at der skal skaffes en spolebåndoptager.

Formanden sagde, at flere af Tage Poulsens bånd var ubrugelige.

Bjarne Bryde spurgte, om man havde gjort det klart for Mogens Bang, hvad der skulle digitaliseres.

Formanden svarede, at eet var aftalen, at det var de intervie…ws, som ‹dbs havde lavet i halvfemserne, som skulle digitaliseres.

Et medlem havde hørt, at digitalisering heller ikke er holdbar.

Henrik Jensen foreslog, at man presser ‹dbs for at få gang i museumssagen.

Formanden svarede, at bestyrelsen ikke har andre muligheder end at digitalisere optagelserne.

På henriks forslag svarede formanden, at Henrik har ret i, at det ser ud, somom instituttet ikke er interesseret i museet. Bestyrelsen har været med i forhandlinger om det.

Kurt Nielsen fortsatte med at oriêtere om både museumssamlingen på Refsnæs og på instituttet. Kurt Nielsen frygter, at museet bliver tvunget til at lukke, og at samlingen bliver pakket i kasser, som stilles forskellige steder. På Refsnæs er samlingen pakket ned og står i en kælder, hvor der er tørt.

Svend Tougaard kom nu med en redegørelse om nyhedsbrevet.

Efter Svend Tougaards redegørelse supplerede formanden med at sige, at der er indgået en aftale med synscentret Refsnæs om, at der sendes et eksemplar til bestyrelsen, så eventuelle fejl bliver rettet.

Haakon Fløe rejste spørgsmål om temaudgivelsen.

Kurt Nielsen orienterede om Temaudgivelsen. Det var meningen, at temaudgivelsen skulle udkomme i forbindelse med b5 års jubilæet for særforsorgens udlægning.

Poul L…üneborg og Keld Stockholm har lavet artikler, men andre, som hvde givet tilsagn, havde ikke lavet nogle artikler, og bestyrelsen vil nu spørge Poul L…üneborg og Keld Stockholms enke, Anne Stockholm, om deres artikler må overdrages til Rene rubby, som muligvis kan bruge dem i et projekt i forbindelse med hans uddaannelse.

Elin Andreasen kom med en venlig henstilling til forsamlingen, da alt udenomssnak kom ind på optagelsen.

Inge Gibskov kom nu ind på den ovenfor nævnte refsnæstur.

Turen finder sted den 4. maj.

Arrangementet starter kl. 10.30, onsdag den 6. maj, 2009.

Der bydes velkommen.

Derefter orienteres der om, hvorledes man på synscentret Refsnæs arbejder med kurser for børn, forældre og medarbejdere, hvor børnene og de unge er hjemmeboende.

Kl. 11.30––12 er der: Refsnæs og punktskriften, 2009 v/svend Tougaard.

Kl. 12––12.30: Frokost.

12.30––14.00 er der rundvisning ved Svend Tougaard og Karsten Olsen.

Kl. 14.00 ––15.00: Refsnæs nu, og i fremtiden ved centerleder Kent Steen Andersen, og skoleleder Hans Augustesen.

Kl. 15.00: Kaffe, c Tak for dennegang ved Karsten Olsen.

Efter alle disse kommentarer og spørgsmål blev beretningen godkendt med aklamation.

Pkt. 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/kasserer Arne krogh.

Regnskabet er revideret den 23. januar, 2009.

Anne Hollænder rejste spørgsmålet om en anonym gave på en krone. Arne svarede på dette.

Kassereren gennemgik nu regnskabet.

Indtægter: 48.718,98 kr.

Udgifter: kr. b5.416,70.

overskud: 23.302,28 kr.

Egenkapital 1.1., 2008: 116.529,23 kr.

Dertil lægges det overskud på 23.102,28 kr.

Det giver en egenkapital, 31.12. 2008, på 139.831,51 kr.

Girobeholdning: kr. 136.779,94.

Bankkonto: kr. 3.051,57.

Det giver det samme som egenkapitalen, som er på 139.831,51 kr.

Dirigenten efterlyste spørgsmål til regnskaabet.

På spørgsmål fra Bjarne Bryde svarede kasseren, at ‹hshs er forkortelse for Handicaphistoirisk selskab, som ‹dbhs betaler kontingent til, fordi selskabet får materialer fra ‹hshs.

Per Andersen spurgte, om det ikke bedre kunne betale sig at have flere penge på bankbogen i tedeet for på girokontoen.

KAssereren svarede, at renten var på 902,98 kr.

Bente Christensen spurgte, hvad pengene skal bruges til.

Kassereren svarede, at pengene skulle haave været brugt til Temaudgivelsen.

Nogle af pengene er øremærkede til at arbejde for, at museumsamlingerne bliver registrerede og kommer under ordentlige forhold.

Kurt Nielsen svarede endvidere, at pengene, som er øremærkede, kun er et lille bidrag, og ‹dbs må give et tilskud.

På spørgsmål fra Per Andersen svarede kassereren, at det er ca 25.000 kr.

Poul Villadsen rejste spørgsmålet om de digitaliserede optagelser.

Formanden svarede Poul, at de digitaliserede optagelser er selskabets eje og ligger hos formanden og overdrages ved formandsskifte til den nye formand.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet forblev uændret.

Pkt. 7. Valg.

7a. Valg af kasserer.

Arne Krogh ønskede genvalg, og han blev valgt med aklamation.

7b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

Elin Andreasen var på valg, og hun ønskede genvalg.

Inge Gibskov opstillede som kandidat og blev valgt for 2 år.

7c. Valg af 2 suppleanter.

Rene Ruby har til dato været førstesuppleant. Han var ikke til stede, men havde givet skriftligt tilsagn. Rene Ruby blev genvalgt.

Inge Gibskov har hidtil været andensuppleant, men er nu indvalgt i bestyrelsen.

Elin andreasen og Else Ahrens opstillede som kandidater.

Else Ahrens blev valgt som andensuppleant.

7d. Valg af 2 revisorer.

Svend Tougaard og Edith Nygaard har hidtil været revisorer, og de ønskede begge genvalg.

De blev begge genvalgt.

Henning Eriksen har hidtil været revisorsuppleant, men han var ikke til stede, og han har ikke givet skriftl*t tilsagn.

Poul Villadsen blev foreslået, og han blev valgt som revisorsuppleant.

Pkt. 8. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 9. Eventuelt.

På spørgsmål fra Per Andersen svarede Henrik Olsen, at han har 2 spolebåndoptagere, og han tilbyder sin hjælp, så det kan gå hurtigere med digitaliseringen.

Arne Krogh takkede for genvalget som kasserû.

Derefter takkede Inge Gibskov for valget til bestyrelsen.

Else Ahrens takkede for valget til posten som andensuppleant.

På spørgsmål fra Karen Met…zke svarede formanden, at amanørteaterets forestillinger ikke umiddelbart vil blive udgivet. De ligger i arkiv hos formanden.

Elin Andreasen takkede for den tid, hun har været i bestyrelsen, først som mormand, og derefter 2 år som bestyrelsesmedlem.

Formanden tkkede Elin for hendes indsats i bestyrelsen, og han bød Inge Gibskov og Else Ahrens velkommen i bestyrelsen.

Dirigenten lukkede mødet og gav nu formanden ordet.

Formanden takkede dirigenten og sluttede med at udbringe et leve for blindehistorisk selskab.

Mødet sluttede kl. 11.30.

Elin Andreasen

sekretær.