Referat af generalforsamling 26 03 2006

Danmarks Blindehistoriske Selskab.

Referat af generalforsamlingen, 26. marts 2006.

Fuglsangcentret, Fredericia.

Ved generalforsamlingens start blev antallet af stemmeberettigede deltagere opgjort til i alt 41.

Der forelå følgende forslag til dagsorden:

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden.

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2005.

4. Godkendelse af årsberetning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

5 A. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af:

A.Formand for 1 år.

B. Kasserer for 2 år.

C. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

D. 2 suppleanter.

E. 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Ad. 1. Rene Ruby bød som formand velkommen til deltagerne i generalforsamlingen2006 i Danmarks Blindehistoriske Selskab og fik generalforsamlingens tilslutning til godkendelse af dagsordenen.

Ad. 2. Valg af stemmetællere og dirigent: Følgende blev valgt til stemmetællere: Gitte Michelsen, Ritta Varmby, Håkon Floe Jensen.

Valg af dirigent: På opfordring af bestyrelsen blev Poul Villadsen valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad. 3. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 2005. Referatet blev godkendt.

Ad. 4.Godkendelse af årsberetninge. Rene Ruby ønskede af føje nogle bemærkninger til den foreliggende årsberetning.

Vedrørende arrangementer i selskabet.Således kunne det oplyses, at koncerten i Kjæden med opførelse af Nielspeder Jensens fløjtekoncert m.v. opført af Rune Most, Solofløjtespiller i Odense symfoniorkester, er udsat til efteråret, Fordi Rune Most ønsker at afvikle denne koncert, efter at en CD. Med andre af Nielspeder Jensens værker er udkommet.

Vedrørende museumssagen. Der har været afholdt møde mellem Jens Bromann, DBS., Ole Kristensen, forstander på Instituttet for Blinde og Svagsynede og Dan Spanggård, forstander Synscenter Refsnæs, i januar. På mødet blev forelagt forslag til vedtægter for en selvejende institution til bevarelse af de blindehistoriske samlinger.

Forslaget til disse vedtægter blev forelagt DBS.s hovedbestyrelse, som tog forslaget til efterretning.

Ole Kristensen og Dan Spanggård har imidlertid efterfølgende meddelt,at der til erstatning for et sæt vedtægter skal udarbejdes en hensigtserklæring vedrørende bevarelsen af de blindehistoriske samlinger.Det kunne således konstateres, at situationen vedr. de blindehistoriske samlinger er status quo som før mødeaktiviteten.

Karsten Ahrens kunne oplyse, at samlingen på Synscenter Refsnæs nu er pakket ned i i alt 170 flyttekasser og placeret i kælderen under bygningen, hvor det tidligere centralkøkken var beliggende. Der er ikke foretaget nogen registrering af samlingens mange genstande. Der er overvejelser om en eventuel indrettelse af museum i bygningens stueetage. Dan Spanggård, Hans Augustesen og Flemming Hansen, De tre forstandere på Synscenter Refsnæs, tilkendegiver, at dette kunne være en god ide. Den nødvendige registrering kan eventuelt foregå i et samarbejde med Kalundborg museum. Der er altså stadigvæk interesse for bevarelse under ordentlige forhold.

Vedrørende nyhedsbrevet. Det er muligt at udsende nyhedsbrevet i elektronisk format.I det kommende nyhedsbrev vil dette tilbud blive annonceret med angivelse af tilmeldingsprocedure.

Henning Eriksen komplementerede bestyrelsen for et fremragende arbejde vedr. bevarelse af samlingerne. DBHS skal fortsat medvirke til, at der bliver mulighed for at kunne se, hvad der findes i de blindehistoriske samlinger.

Bent O. Kristensen undrede sig over, at der mangler inscanning af 4 nyhedsbreve.

Karsten Ahrens kunne dertil oplyse, at de manglende nyhedsbreve vil blive inscannet.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad. 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Arne Krogh fremlagde regnskabet og kunne oplyse, at der er i øjeblikket 149 medlemmer i DBHS. Regnskabet udviste et overskud på kr. 16.255,53. Ejenkapitalen er kr. 46.139,66.

Leif Haal spurgte, om der skelnes mellem personlige medlemsskaber og institutionsmedlemsskaber, nu hvor Bredegård er blevet medlem. Hertil var svaret benægtende.

Kontingentet blev fastsat uændret.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Ad. 6. Forslag. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad. 7. Valg.

A. Formand. Der var ekstraordinært valg til formandsposten, idet Rene Ruby havde meddelt bestyrelsen,at han ønskede at fratræde formandsposten ved generalforsamlingen grundet stort arbejdspres i forbindelse med sin ansættelse i en stilling i Egedal kommune. Bestyrelsen havde forinden generalforsamlingen undersøgt flere muligheder for at finde en kandidat, hvilket imidlertid ikke var lykkedes.

Der udspandt sig herefter en langvarig og ihærdig debat, hvor indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling evt. kunne blive udgangen på den meget vanskelige situation , som selskabet var kommet i.Under debatten blev der stillet forslag om mulige kommende ændring af vedtægterne, således at seende medlemmer skulle kunne vælges også som formand.

Den anspændte situation blev udløst derved, at Elin Andreasen stillede sig til rådighed for generalforsamlingen som kandidat til formandsposten. Elin blev valgt med aklamation.

B. Kasserer.Arne Krogh genopstillede og blev genvalgt med aklamation.

C. 2 bestyrelsesmedlemmer. Karsten Ahrens og Kurt Nielsen genopstillede og blev valgt for 2 år.

D. 2 suppleanter.Følgende blev foreslået: Bente Krogh. Annebente Rosenkilde. Jørgen Svendsen. Hans Olsen. Der blev ved dette valg afgivet 39 stemmer. 1 stemme var blank. Valget fik dette resultat.Bente Krogh 17, Annebente Rosenkilde 13, Jørgen Svendsen 18, Hans Olsen 26 stemmer. Således blev Hans Olsen valgt til 1. suppleant og Jørgen Svendsen 2. suppleant.

E.Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.Svend Thougaard og Edith Nygaard blev genvalgt som revisorer. Henning Eriksen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad. 8. Eventuelt.

Karsten Ahrens takkede Rene Ruby for det store arbejde, han har udført som formand. Takkede de 2 fratrådte suppleanter Else Ahrens og Bente Krogh. Suppleanterne har deltaget i bestyrelsesmøderne, og de har medvirket aktivt og været til stor hjælp i mange praktiske situationer.

Karsten Ahrens bød velkommen til den nye formandog de nye suppleanter.

Herefter fremkom kommentarer og forslag, som refereres kortfattet i det følgende.

Henning Eriksen orienterede om blindehistorisk museum, som kan fejre25 års jubilæum i år.Arbejdet fortsætter stille og roligt. Per fortsætter med at registrere fortrinsvis bøger. Han fratræder til april. Per er i jobaktivering. Museet håber, at han kan tiltræde arbejdet igen efter sommerferien.

Henning har fortrinsvis været beskæftiget med registrering af punktskriftmaterialer.Der er bevaret ca 300 bøger. Museet får ikke sjældent donationer.Således også i forbindelse med flytningen af væveskolen fra Kastelsvej til Instituttet på Rymarksvej. Museet er således blevet kontaktetaf en dame, som havde nogle bøger, som hun ville overdrage til museet. Der kom imidlertid 4 flyttekasser med i alt 141 ringbind. Det var tekster, som var skrevet af Verner Klemmensen.

Interview-båndene fra begyndelsen af 90.erne foretaget af DBS.Disse mange værdifulde bånd er emballeret med en komplet indholdsfortegnelse. Museet vil indgå i et samarbejde med Hans Olsen om digitalisering af denne analoge båndsamling.

Bjarne Bryde opfordrede den nye bestyrelse til at ændre fremgangsmåden ved godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.Han vil også opfordre til at ændre vedtægterne ang. synskriteriet for formanden.

Ritta Varmby foreslår etablering af en mobil museumssamling.

Henning Iriksen oplyser, at han tager ud med foredrag i klubberne. Henning har en samling af museumsgenstande til illustration af foredraget. Det mobile museum er en færdigpakket rygsæk med et udvalg af repræsentative museumsgenstande.

Grethe Larsen. Hvem passer på punktskriftbøgerne på DBB.

Henning Eriksen går ud fra, at DBB passer på punktbøgerne. Hanoplyser endvidere: Hvis man måler på, hvem der besøger museet, så er det overvejende seende besøgende.

Jørgen Svendsen. God ide med mobilt museum ud i kredsene. Jørgen har noget, han gerne vil overdrage til DBHS. Det drejer sig om Danmarksmesterudsendelserne, der handler om blinde.

Kaj Cramer. Historien bag formuleringe af vedtægterne.Formuleringen går tilbage til stiftelsen af foreningen Danmarks Blinde, der fremstillede bøger i punktskrift. I denne produktion havde man meget behov for seende hjælp. Det gik også godt i ca 10 år. Danmarks Blinde var også en understøttelsesforening, som samlede penge ind. Det førte til, at man i foreningen overså de blinde medlemmer. Der optrådte nogle uregelmæssige forhold i regnskaberne. Det udløste behovet for stiftelsen af DBS. Belært af denne erfaring ønskede blinde at kunne træffe beslutninger om egne forhold udtrykt i vedtægter, som vi kender i dag.

Bjarne Bryde ønsker, at bestyrelsen vil undersøge, om vedtægterne kan ændres i overensstemmelse evt. med vedtægter i blindeidrætten.

Ritta Varmby har en del lydoptagelser. Nogle fra Blindes Arbejde. Også optagelser med musikindslag.

Poul Villadsen understreger, at det drejer sig om at få værdifulde ting samlet evt. på blindehistorisk museum.

Annebente Rosenkilde: Ang. adressefortegnelsen. Andre foreninger i DBS udsender adressefortegnelser.Det må DBHS også kunne gøre.

Karsten Ahrens henviser i denne sammenhæng til bestemmelser i Datatilsynet. Datatilsynet kræver samtykke for at kunne distribuere personoplysninger i bl.a.a adressefortegnelser.

Henning Eriksen opfordrer til, at der bliver udarbejdet en adresseliste over de medlemmer, der har givet samtykke. Bestyrelsen opfordres til at udvise kreativitet på dette område.

Bente Christensen foreslår at lave en diskussionsliste og en selvstændig hjemmeside i DBHS.

Jørgen Svendsen foreslår, at der ringes rundt til alle medlemmer for på denne måde at opnå samtykke til at blive opført på en adressefortegnelse.

Karsten Ahrens overrækker herefter en flaske rødvin til Rene Ruby som tak fra bestyrelsen.

Rene Ruby takker for opmærksomheden og takker samtidig for det gode samarbejde i bestyrelsen. Han ønsker den nye formand tillykke med valget.

Elin Andreasen takker for valget og glæder sig til at komme i gang med arbejdet i DBHS.

Referent: Kurt Nielsen.