Referat af generalforsamling 22 03 1997

Blindehistorisk Selskab


Referat af ordinær generalforsamling

LØRDAG DEN 22. MARTS 1997 PÅ

FUGLSANGCENTERET, FREDERICIA

Formanden bød velkommen til de 25 deltagere.

. Valg af stemmetællere og dirigent.

Stemmetællere: Hanne Eriksen, Bente Eckmann og Anne Sparre.

Dirigent: Karen Marie Pedersen.

2. Godkendelse af dagsorden.

Rettelse til punkt 6 b. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der skal kun vælges ét bestyrelsesmedlem (ikke to). Tage Poulsen optog mødet på bånd. Dagsordenen blev herefter godkendt.

3. Bestyrelsens beretning.

1996 har været et travlt år. I selskabets vedtægter står der, at man bl.a. arbejder for Den blindehistoriske Samling på Instituttet. Denne bestemmelse opfatter bestyrelsen således, at den også omfatter den historiske samling på Refsnæsskolen.

Selskabet har udsendt en lille bog »En blind håndværker, en rebslager« som en nytårsgave til medlemmerne. Dette var – ud over Nyhedsbrevet – selskabets første udgivelse. Der vil komme flere.

Selskabet afholdt som bekendt en international blindehistorisk konference i oktober 1996. Det var en stor succes. Der var cirka 80 deltagere fra 15 forskellige lande.

Formanden takkede alle, der hjalp – både med det økonomiske og det praktiske. Især tak til Instituttet, DBS og Kjæden. Konferencens resolution er sendt til World Blind Union med opfordring til at arbejde og varetage de historiske forhold overalt. Unionen har reageret positivt på resolutionen. Fuglsangcenteret har lavet en tradition med en årlig festival. Indeværende år vil have det blindehistoriske aspekt som sit tema. Der er etableret et socialhistorisk museum i Svendborg (sygekassernes historiske forhold). Helsefonden har frigivet penge til museet. Jørgen Eckmann indgår i en styregruppe via DSI. Blindehistorisk Selskab har nu holdt fire generalforsamlinger: Den stiftende på Kastelsvej i 1994 – i 1995 på Refsnæsskolen – i 1996 i Brandts Klædefabrik i Odense og i skrivende stund i Fredericia. Næste generalforsamling kan måske afholdes i Svendborg?

Spørgsmål til formandens beretning

– Har konferencen i oktober 1996 skabt kontakter? Ja, bl.a. deltager formanden i planlægningen af den næste internationale konference i Paris i 1998.

– Projektet med en registrering m.v. af de handicaphistoriske forhold i Danmark?

Arbejdsgruppen havde ønsket 3 mill. kr. Man havde fået 395.000 kr. Disse penge vil blive anvendt til registrering og ikke til vedligeholdelse.

– Kan der afsættes beløb til de to museer på Instituttet og på Refsnæs?

Det er hensigten. Bestyrelsen for Helsefondet har besøgt museet i København og er blevet orienteret om museets vilkår på Refsnæsskolen.

Der blev debat vedrørende museernes placering og rolle. Nogle pegede på, at man kunne samle det hele i København. Andre mente, at der fortsat skal være to samlinger. Refsnæsskolens 100 års jubilæum blev nævnt. Der blev spurgt, om selskabet kan overtage de to samlinger. Døvehistorisk Selskab har gjort det. Alt vil indgå i bestyrelsens overvejelser. Beretningen blev godkendt.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 1996. Henning Eriksen gennemgik det på generalforsamlingen omdelte regnskab. Det blev fremhævet, at årsagen til det lave omkostningsniveau skyldes Refsnæsskolens meget flotte ydelser i forbindelse med trykning og forsendelse af selskabets materialer. Generalforsamlingen sender en stor tak til forstander Keld Stochholm og personalet i materialelaboratoriet. Endvidere takkede man Instituttet og Danmarks Blindebibliotek for hjælp og assistance.

5. Fastsættelse af kontingent Uændret kontingent på 100 kr. årligt.

6. Valg til bestyrelsen

Kasserer Henning Eriksen blev genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Jytte Duurhus med 9 stemmer. Leif Haal fik 8, Brahim Talibi 3 og Anne Bente Rosenkilde 2 stemmer. Som l. suppleant valgtes Leif Haal med 18 stemmer. 2. suppleant blev Anne Bente Rosenkilde med 16 stemmer. Brahim Talibi fik 6 stemmer.

Revisorer blev Else Ahrens og Brahim Talibi. Esther Seierup genvalgtes som revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Jørn Clausen berettede om sin deltagelse i en konference i august

1996 i Helsingfors. Det blev foreslået, at bestyrelsen arrangerer en rejse til Tomteboda i efteråret.

Karsten Ahrens, referent