Referat af generalforsamling 24 02 2001

Blindehistorisk Selskab

Generalforsamling, lørdag 24. februar 2001 kl. 13,00 på Fuglsangcentret.

Til stede: Bestyrelsen: Karsten Ahrens, Jørgen Eckmann, Henning Eriksen, Leif Haal, Arne Krogh, suppleanter: Else Ahrens, Bente Krogh.

I alt 33 tilstedeværende, heraf 28 stemmeberettigede.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2000

4. Bestyrelsens beretning.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2000 til godkendelse.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Indkomne forslag. (Nyt i forhold til indkaldelsen).

8. Valg af:

A kasserer. (Henning Eriksen ønsker ikke genvalg).

B: Et bestyrelsesmedlem. (Leif Haal ønsker ikke genvalg).

C: To suppleanter.

D: En revisor.

E: En revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Ad 1. Valg af stemmetællere og dirigent.

Som dirigent foreslog bestyrelsen Thorben Koed Thomsen, Fra salen blev foreslået Henning Riiser, som ikke ønskede valg. Der var ikke flere kandidater.

Som stemmetællere valgtes Karen Marie Pedersen, Gitte Michelsen og Johanne Riiser. Der var ikke andre kandidater.

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var lovligt varslet.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med det tilføjede punkt punkt 7 og “en revisor” ændret til “to revisorer”.

Ad 3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2000

Mange har ikke set referatet, der ifølge Karsten Ahrens er udsendt i maj 2000 Karsten Ahrens læste referatet op. Referatet blev godkendt.

Ad 4. Bestyrelsens beretning.

Bemærkninger til beretningen:

Ove Gibskov konstaterede at bestyrelsen ikke har været voldsomt aktiv, og at selskabet ikke er tilstrækkeligt synligt. Hvorfor begynde historien om indsamlingsvirksomheden, et emne, som ikke behandlet af bestyrelsen, men kun sat i værk på formandens initiativ. Jørgen Eckmann svarede at blindes historie generelt er interessant, men et sted skal man begynde. Svend Jensen syntes det var en god start, da emnet er rigeligt godt belyst.

Freddy Nielsen er en af de mange som ikke har modtaget referatet fra sidste års generalforsamling, og savnede derfor sammenhæng mellem dette referat og denne generalforsamlings beretning.

Arne Krogh mente at miseren med manglende referater måske skyldes fejl i medlemskartoteket.

Det blev foreslået at udsende en adresseliste for at etablere et netværk.

Jørgen Eckmann var enig i, at kommunikationen ikke er tilstrækkelig. Dog har selskabet haft sin betydning.

Aage Michelsen bad de menige medlemmer være aktive.

Henning Eriksen beklagede kartotekets tilstand. Tilsluttede sig Aage Michelsens ønske om medlemsaktivitet.

Henning Eriksen sagde at han to gange i den seneste tid har været ude at fortælle om selskabet. Han var glad for at Tage Poulsens båndsamling nu bliver registreret. Foreslog at der oprettes et lydarkiv i forbindelse med museet.

Ove Gibskov spurgte om det var rigtigt, at Jørgen Eckmann havde tanker om at oprette et museum på Fuglsangcentret, eller er det et rygte. Han mente i øvrigt at selskabet burde præcisere sit formål bedre. Sagde videre at han også gerne vil holde foredrag om blindes historie.

Jørgen Eckmann mener personligt, at hovedmuseet for blinde skal være på Fuglsangcentret. Instituttets og Refsnæs’ museer bør være skolemuseer.

Karen Marie Pedersen sagde, at ting der drøftes ikke nødvendigvis skal tolkes på rygter.

Aage Michelsen spurgte om det ville være hensigtsmæssigt at ændre formålsparagraffen.

Beretningen blev godkendt.

Ad 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2000

Henning Eriksen gennemgik regnskabet.

Leif Haal konstaterede, at revisors underskrift mangler.

Henning Eriksen: Revisors godkendelse er på grund af en misforståelse først fremkommet denne dags formiddag. Endvidere skal revisorsuppleanten som er trådt til efter revisor Knud Klausens bortgang, underskrive regnskabet før endelig godkendelse.

Ove Gibskov: Der bør bruges flere penge på publikationer.

Tage Poulsen: Båndudgivelse kopieret hos Danmarks Blindebibliotek har været kostbar. Enighed om ikke oftere at bruge Domino.

Regnskabet godkendt med forbehold for revisorpåtegning.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kroner 100,00 for år 2002 Godkendt.

Ad 7. Indkomne forslag (Nyt).

Ove Gibskov foreslog dækning af udgifter til billigste transport til generalforsamling og andre indenlandske arrangementer. Gerne med virkning fra denne generalforsamling.

Jørgen Eckmann mente, at man på denne måde hurtigt vil nå bunden af kassebeholdningen. Bestyrelsen foretrækker at betale for fortæring i forbindelse med et socialt arrangement.

Svend Jensen sagde at dette emne burde være behandlet før fastsættelse af kontingent. Foreslog at man betaler et grundbeløb selv og får dækket beløb derudover.

Ove Gibskov kunne gå ind for dette forslag.

Jørgen Eckmann foreslog at bestyrelsen arbejder for dette eller et lignende forslag. Herfor stemte 18, imod 9

Ad 8. Valg.

Kasserer Henning Eriksen ønskede ikke genvalg. Som ny kasserer valgtes Arne Krogh. Der var ikke flere kandidater. Da Arne Krogh er valgt som kasserer, skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer. Leif Haal ønsker ikke genvalg. Foreslået blev Aage Michelsen, René Ruby Larsen og Ove Gibskov. Ove Gibskov afslår. Der var ikke flere kandidater. Aage Michelsen valgt for 2 år og René Ruby Larsen for 1 år.

Som bestyrelsessuppleanter valgtes Else Ahrens og Bente Krogh.

Som revisorer genvalgtes Svend Thougaard (ikke til stede) og Edith Nygaard.

Som revisorsuppleant valgtes Bente Eckmann.

For C, D og E var der ikke opstillet flere emner.

Ad 9. Eventuelt.

Jørgen Eckmann: Næste nyhedsbrev vil indeholde en artikel om Ejnar Jakobsen, (kurvemager, og kontoelev).

Arne Krogh takkede for valget.

Henning Riiser var rystet over prisen på kopiering hos Domino. Find et andet sted at få løst kopieringsopgaver.

Ove Gibskov henstillede at man fik gennemgået adresseliste og vedtægter.

Bente Krogh vil lave en artikel om og med Karen Marie Pedersen.

Karen Marie Pedersen sagde at det som i dag er nyt også bliver historie. Som for eksempel E-post. Vær opmærksom herpå.

Allan Fohlmann foreslog at bruge internet.

Jørgen Eckmann sagde at bestyrelsen vil drøfte at oprette en hjemmeside.

Jørgen Eckmann sluttede med at rette en tak til mødets dirigent samt til de afgåede bestyrelsesmedlemmer Leif Haal og Henning Eriksen.

Leif Haal, referent.

Thorben Koed Thomsen, dirigent.