Nyhedsbrev nr. 2 februar 2006

Danmarks Blindehistoriske Selskab

Nyhedsbrev nr. 2, februar 2006

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Redaktionelt

2. Meddelelser:

A. Indkaldelse til ordinær generalforsamling

B. Årsberetning

C. Årsregnskabet

D. Indbydelse til Erindringsværksted

E. Indbydelse til koncert i KJÆDEN

3. Blindehistorisk afskedstale

4. Den korte dag er lang nok. Teateranmeldelse

5. Finale

Redaktionelt

Velkommen til Nyhedsbrev nr. 2 i 2006. Nu går det rigtig stærkt med

hensyn til nyhedsbreve. Det er ikke mere end en måneds tid siden,

Nyhedsbrev nr. I var på gaden. Årsagen til de hyppige udsendelser er,

at nr. 1 egentlig skulle have været udsendt som et julenummer, altså i

december 2005. Af forskellige årsager, kunne det ikke lade sig gøre.

Vi har imidlertid noget stof, som skal bringes i forbindelse med generalforsamlingen

i marts, stof som også er interessant læsning for andre

end de medlemmer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen. Det er

naturligvis bestyrelsens håb, at rigtig mange medlemmer vil komme til

Fuglsangcentret i weekenden 25.-26. marts. Ud over det stof, der relaterer

sig til generalforsamlingen er der invitationer til erindringsværksted

og en koncert. Der er også plads til, skal vi kalde det, en historisk

afskedstale, og en teateranmeldelse. God fornøjelse med læsningen af

Nyhedsbrevet og vel mødt til de annoncerede arrangementer.

Bemærk venligst, at årsregnskabet er vedlagt nyhedsbrevet, og at vi

også har vedlagt et giroindbetalingskort. Kontingentet er kr. 150,00 pr.

medlem

Meddelelser: A. B. C. D.

Indbydelse til ordinær generalforsamling i Danmarks blindehistoriske

selskab

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling søndag den 26. marts

2006 på Fuglsangcentret i Fredericia. Generalforsamlingen påbegyndes

kl. 14 og forventes afsluttet ca. kl. 17. Kl. 18 serveres middag som

selskabet er vært ved. Eventuelle drikkevarer samt rejseudgifter er for

egen regning.

Mødets dagsorden ser således ud

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden.

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2005.

4. Årsberetning.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

6. Valg af:

A. Formand,

B. 2 bestyrelsesmedlemmer,

C. 2 suppleanter,

D. 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

7. Forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 8

dage før mødet.

8. Eventuelt.

Tilmelding skal ske inden 15. marts til enten:

René Ruby

Telefon: 36 30 77 68

E-mail: rene.ruby@mail.dk

eller

Arne Krogh

Telefon: 45 85 94 19

E-mail: abkrogh@mail.dk

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne

René Ruby.

Årsberetning 2005

for Danmarks

Blindehistoriske Selskab

Indledning

Bestyrelsen for Danmarks Blindehistoriske Selskab ønsker med denne

beretning at give et overblik over årets gang i selskabet og give grundlaget

for en god drøftelse af fremtiden på generalforsamlingen den 26.

marts 2006.

Beretningen vil blandt andet rumme en omtale af arrangementer i

foreningsåret, hvoraf der har været afviklet tre eller fire med erindringsværkstedet

25. til 26. marts. To arrangementer måtte udskydes til 2006.

I forhold til museumssagen er der sket nogle store fremskridt og udsigt

til en forbedring af situationen. Der er også sket et tilbageskridt i forhold

til Refsnæssamlingen, som måtte nedpakkes i november. I 2005

blev også digitaliseringen af de historiske båndsamlinger igangsat

Medlemsstatistik

Ved udgangen af 2004 havde selskabet 130 medlemmer. Ved udgangen

af 2005 var tallet steget til 150 medlemmer. Dette er det højeste antal

siden stiftelsen i 1994. Danmarks Blindehistoriske Selskab har hermed

vokset sig større end Interessegruppen med 149 medlemmer.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i februar 2005

bestået af følgende:

Formand: René Ruby,

Kasserer: Arne Krogh,

Bestyrelsesmedlemmer: Karsten Ahrens, Aage Michelsen

og Kurt Nielsen,,

Suppleanter: Bente Krogh og Else Ahrens

Bestyrelsen konstituerede sig med Karsten Ahrens som næstformand,

Kurt Nielsen som sekretær og Aage Michelsen som redaktør af nyhedsbrevet.

Bestyrelsen har, når generalforsamlingen afholdes, afholdt 5 møder.

Bestyrelsessamarbejdet har været meget velfungerende og det har været

en stærk sammensætning. Der har været en god stemning og alle har

bidraget til arbejdet med et godt engagement.

Udenfor har bestyrelsen flere medlemmer været tilknyttet i arbejdsgrupper.

Karen Marie Pedersen og Thorkild Olesen har således deltaget

i arbejdsgruppen omkring planlægningen af erindringsværkstedet.

Thorkild Olesen har tillige bidraget i arbejdet omkring temaudgivelsen.

Hans Olsen har været aktiv i arbejdsgruppen omkring digitaliseringen af

båndsamlinger og påtaget sig den praktiske overspilning.

Nyhedsbrevet

Med dette nyhedsbrev har selskabet udsendt 4 nyhedsbreve i foreningsåret.

Indholdet har været meget afvekslende. Styrkelsen af nyhedsbrevet

skyldes i særlig grad medlemmernes stigende bidrag. Selvom der

er kommet flere indlæg fra medlemmerne til nyhedsbrevet er der dog

stadig plads til flere.

Nyhedsbrevet trykkes stadig på sort og punkt på Synscenter Refsnæs,

mens båndudgaven indlæses af Dansk Blindesamfund. Fra flere medlemmers

side har der været udtrykt ønske om at modtage nyhedsbrevet

via e-mail. Det har dog foreløbigt ikke været muligt umiddelbart at

få den elektroniske udgave hurtigt efter udsendelsen af den trykte fra

Synscenter Refsnæs. Nyhedsbrevet produceres og udsendes gratis på

punkt og sort. Det betyder imidlertid også, at trykningen finder sted, når

det kan indpasses i den øvrige materialeproduktion. Herved bliver deadlines

afhængige af trykningskapaciteten på trykkeriet. Bestyrelsen har

tidligere lavet undersøgelser af omkostningerne ved at få nyhedsbrevet

produceret hos Dansk Blindesamfund og da ville udgifterne beløbe sig

til 11 .000 kr. Bestyrelsen har på baggrund heraf besluttet, at så længe

nyhedsbrevet kan produceres gratis på Synscenter Refsnæs vil der ikke

ske ændringer. Bestyrelsen arbejder dog fortsat på at få tilsendt den

elektroniske udgave samtidig med den trykte.

Hjemmesiden

Hjemmesiden er blevet omredigeret og ændret. Eksempelvis er links

uden indhold bag blevet fjernet og bag andre links er der blevet lagt indhold

ind. Bestyrelsesreferater bliver løbende lagt ind på siden så snart

disse er godkendt. Opdateringen af nyhedsbrevene på hjemmesiden har

derimod vist sig vanskeligere. Af de allerede omtalte produktionsforhold

har bestyrelsen hidtil modtaget den elektroniske form sporadisk.

Der mangler således 6 nyhedsbreve op til 2006 på hjemmesiden. Disse

er imidlertid nu blevet fremskaffet på sort og vil i nærmeste fremtid blive

indscannet og lagt op på hjemmesiden. Bestyrelsen arbejder fortsat

på at få en procedure hvorved den elektroniske udgave af nyhedsbrevet

umiddelbart vil kunne lægges op på hjemmesiden. Herudover arbejdes

også med andre udviklinger af hjemmesiden, blandt andet en lettere og

mere direkte indgang til siden.

Arrangementer

I forlængelse af generalforsamlingen på Fuglsangscentret i weekenden

den 26. til 27. februar 2005 havde selskabet taget initiativ til dels et

historisk genhør og dels en drøftelse af fremtidige aktiviteter. Lørdag aften

den 26. februar arrangeredes en blindehistorisk aftenunderholdning

med et genhør af amatørteaterets nytårsrevy fra 1964. Søndag formid

dag den 27. februar samledes man til en drøftelse af fremtidige aktiviteter.

Der fremkom en lang række spændende forslag til fremtidige

aktiviteter. Herunder drøftedes også hvorledes et erindringsværksted

kunne opbygges. Disse input har været grundlaget for planlægningen af

erindringsværkstedet til marts.

Den 16. juni deltog 34 medlemmer i et meget vellykket besøg på Bredegård

ved Fredensborg. Besøget omfattede indlæg af medarbejdere og

beboere, som fortalte om Bredegårds historie samt liv og aktiviteter i

dag. Herefter var der rundvisning i værksteder, beboerhuse og haven.

Arrangementet afsluttedes med spisning på en restaurant i Fredensborg.

Den 18. januar havde amatørteateret 60 års jubilæum. I anledning heraf

opførte amatørteateret Karl Bjarnhofs stykke ”Den korte dag er lang

nok”. For at markere begivenheden overfor amatørteatret betalte selskabet

medlemmernes entré. Som optakt til premiereaftenen deltog 24

medlemmer med ledsagere i spisning på restaurant Riviera på Strandvejen.

I efteråret 2005 var der planlagt yderligere to begivenheder. Som annonceret

i nyhedsbrev nr. 3 2005 har selskabet i samarbejde med

Kjædeordenen og Blindehistorisk Museums Venner taget initiativ til

afholdelse af en koncert med solofløjtenisten Rune Most. Rune Most

udgav i forsommeren 2005 en cd med værker blandt andet af den blinde

10

organist Niels Peter Jensen og i starten af 2006 udkommer endnu en cd

med værker udelukkende af samme kunstner. Niels Peter Jensen blev

som den første blinde i Danmark ansat i et offentligt embede i 1838. Af

hensyn til cd-udgivelse nummer 2 blev koncerten udskudt, men er nu

fastsat til den 3. maj 2006.

I efteråret 2005 var der også planlagt en reception i forbindelse med

temaudgivelsen om 25-året for udlægningen af særforsorgen. Som det

skal uddybes længere nede måtte udgivelsen udskydes og vil i stedet

ske i anden halvdel af 2006.

Som omtalt i nyhedsbrev nummer 3 2005 kan Blindehistorisk museum

fejre 25 års jubilæum den 18. februar 2006. I samarbejde med museets

leder Mogens Bang er vi nået frem til, at markeringen vil ske gennem to

arrangementer – ikke på dagen, som er midt i vinterferien, men derimod

i sensommeren og efteråret 2006. Det første arrangement udformes som

en historisk vandring i København til historiske lokaliteter indenfor

blindesagen. Det andet arrangement vil være et seminar på blindeinstituttet

med mulighed for besøg på museet og efterfølgende spisning.

Gennem forskellige indlæg er hensigten med seminaret at indplacere

den blindehistoriske samling i handicaphistorien og den danske kulturarv.

11

Temaudgivelsen

Arbejdet med temaudgivelsen om 25-året for udlægningen af særforsorgen

kom, af forskellige grunde, først i gang i februar 2005 og den

økonomiske finansiering var først helt på plads i juni. Med en så kort

deadline var det ikke bidragyderne muligt af få skrevet artiklerne, så

udgivelsen kunne ske inden udgangen af 2005. Udgivelsen måtte derfor

beklageligvis udskydes til 2006. I 2006 er det imidlertid 50-året for

Blindelovens ikrafttræden. Temaudgivelsen er blevet ændret således, at

den vil spænde fra særlovene/Blindeloven via udlægningen af særforsorgen

i 1980 til den yderligere udlægning af specialundervisningen til

kommunerne med den igangværende kommunalreform. Selv om det er

frustrerende, at tingene ikke lykkes som planlagt, så håber vi, at udgivelsen

hermed vil få større aktualitet – ikke mindst på baggrund af de

seneste tal som viser at over 40 % af handicappede ikke får en afsluttende

folkeskoleeksamen.

Digitaliseringen af båndsamlinger

I marts fik Blindehistorisk Selskab meget generøst overdraget afdøde

Tage Poulsens båndsamling af enken Hjørdis Poulsen. Samlingen består

af 129 spolebånd med blandt andet optagelser af historiske begivenheder

indenfor DBS, Blindeinstituttet, m.v. helt tilbage fra 1930’erne.

Hans Olsen har påtaget sig det store arbejde med overføringen fra

spolebånd til MP3-format. Dette er et tidskrævende arbejde, da eventuel

12

støj m.v. skal søges afhjulpet lige som pauser og oplysninger om spoleskift

skal fjernes. Endvidere har mange af båndene ligget i op til 50 år.

Nogle kan rettes med en opvarmning i ovnen, mens andre desværre ikke

er til at rede. Det er derfor på høje tid at dette arbejde er igangsat.

I efteråret resulterede en efterlysning i DBS’s medlemsblad i, at vi har

fået tilbud om overspilning af andre private båndsamlinger. Håbet er at

digitaliseringen af båndsamlinger med tiden vil kunne stykkes sammen

til en blindehistorisk mosaik af lydbilleder som gøres tilgængelig.

Vi har med henblik herpå fået tilladelse til at lægge optagelserne op som

lydfiler på vores hjemmeside, som befinder sig på DBS’s portal. Herved

vil optagelserne blive tilgængelige for alle med internetadgang. Foreløbigt

har vi en rammetilladelse på op til 200 timer. Der er endnu ikke

taget stilling til hvornår dette igangsættes, men antagelig i løbet af det

kommende år.

Museumssagen

I april måned afholdtes et møde mellem bestyrelsen og Blindehistorisk

Museum. Hensigten med mødet var en drøftelse af hvorledes Blindehistorisk

Selskab mere aktivt kan støtte op om museet i fremtiden. Mødet

13

var meget konstruktivt og tegner godt for et nærmere samarbejde. En af

de ting der blev drøftet var de to samlingers ejerforhold (Refsnæssamlingen

og samlingen på Blindeinstituttet) og disses situation i forhold til

den kommende kommunalreform. Samlingerne tilhører de pågældende

institutioner, hvilket reelt vil sige henholdsvis Københavns Kommune

og Vestsjællands amt. Samlingerne eksisterer imidlertid ikke juridisk

som samlinger. Det vil sige at der intet krav er om fortsat bevaring eller

om tålelige opbevaringsforhold. I forhold til den kommende kommunalreform

ændres institutionernes tilhørsforhold, hvilket giver denne

problematik yderligere aktualitet. Vores drøftelse udmundede i, at det

ville være ønskeligt, at de blindehistoriske samlinger etableres som en

selvejende institution med egen fundats og bestyrelse. Samlingernes fysiske

forbliven på de respektive institutioner skal der ikke nødvendigvis

ændres ved. Derimod er hensigten alene at samlingernes status juridisk

bliver fastslået som samlinger så de ikke blot figurerer på henholdsvis

Blindeinstituttets og Refsnæsskolens inventarlister.

Efter mødet med museet rettede bestyrelsen en henvendelse til landsformand

Jens Bromann og forelagde problematikken omkring samlingerne.

Jens Bromann reagerede meget positivt på idéen om etableringen

af en selvejende museumsinstitution. Henvendelsen resulterede også i

at Museumssagen blev sat på DBS’s handlingsplan for 2005 til 2006.

Under afsnit F, som omhandler kultur er punkt 1 etableringen af Blindehistorisk

Museum som selvstændig institution.

14

I forsommeren rettede Mogens Bang en forespørgsel til museumsdirektør

Jørgen Selmer, Københavns Bymuseum. Han er den øverste

museumsansvarlige i Københavns kommune, hvorunder Blindehistorisk

Museum sorterer som del af en institution i Københavns kommune.

Hensigten hermed var at få afklaret muligheden for økonomisk støtte ad

denne vej. Jørgen Selmer forelagde sagen på et møde i kulturforvaltningen

i København, men resultatet heraf var, at der ikke umiddelbart var

udsigt til noget sådant.

Hen over sommeren henvendte Jens Bromann sig til henholdsvis Blindeinstituttet

og Refsnæsskolen/Vestsjællands amt med henblik på at få

udarbejdet et notat om samlingernes situation. På et møde i september

blev sagen forelagt Kulturministeriet med henblik på at få samlingerne

tilført økonomiske midler. Sagen blev ikke afvist, men resulterede heller

ikke i en afklaring.

På Mogens Bangs og forstander Ole Kristensens initiativ blev der den

6. december derfor afholdt et koordineringsmøde på blindeinstituttet

mellem Dansk Blindesamfund, Danmarks Blindehistoriske Selskab,

Historisk selskab for handicap og samfund, Blindehistorisk museum,

Blindeinstituttets forstander Ole Kristensen, Svend Thougaard fra Refsnæsskolen,

Jørgen Selmer fra Københavns bymuseum og Landsarkivar

Erik Nørr. Mødet mundede ud i en beslutning om at arbejde på, at de

blindehistoriske samlinger etableres som selvejende institution med fun

15

dats og egen bestyrelse. Den 9. december blev sagen taget op i blindeinstituttets

bestyrelse, hvor Københavns kommunes repræsentant fik til

opgave at undersøge hvordan ejerforholdet samlingerne juridisk hænger

sammen. Resultatet heraf var at samlingerne tilhører de pågældende

institutioner som tilhører Københavns Kommune/Vestsjællands amt

men med dispositionsret hos institutionerne. Den 16. januar afholdtes et

nyt møde mellem Dansk Blindesamfund, Blindeinstituttets forstander

Ole Kristensen og Synscenter Refsnæs v. forstander Dan Spanggård.

Heri blev der givet grønt lys for at arbejde videre med sagen. Ved udfærdigelsen

af denne beretning er der ved at blive udarbejdet et udkast

til fundats på hovedkontoret med assistance fra leder af Københavns

Bymuseum Jørgen Selmer. Målet er at få fundatsen underskrevet inden

den 15. februar. Fra den 15. februar får kommunerne mulighed for at

byde ind på institutionerne hvorved situationen vil være helt uforudsigelig.

Bestyrelsen har sikret sig, at der i indstillingen til fundatsudkastet

henstilles til, at Blindehistorisk Selskab bliver repræsenteret i den kommende

bestyrelse for de blindehistoriske samlinger.

Løsningen der nu er i sigte er kommet i stand som et resultat af et positivt

samarbejde og en konstruktiv dialog mellem alle implicerede parter.

Særligt Jens Bromanns handlekraft bærer en væsentlig del af ansvaret

herfor.

16

Refsnæssamlingen

Situationen for Refsnæssamlingen har gjort en udvikling i museumssagen

yderligere presserende. I midten af november blev Refsnæssamlingen

i hast pakket ned efter påbud fra brandmyndighederne i Kalundborg.

Brandmyndighederne har tidligere påpeget, at loftsetagen i huset

Strandbo, hvor de historiske samlinger blev opbevaret oppe under loftet,

var en brandfælde. Ledelsen på Refsnæs havde håbet, at få dispensation

indtil august 2006, hvor der ville være mulighed for at få anbragt

samlingen i den tidligere forstanderbolig. I forbindelse med flytningen

til den tid var det aftalt med Kalundborg Museum, at de skulle være

behjælpelige med registrering af samlingen. Men i midten af november

var brandinspektøren altså igen på besøg og besluttede, at der ikke kunne

gives nogen form for dispensation. Loftsetagen skulle ryddes straks.

Rydningen blev gennemført og alt blev pakket ned i flyttekasser – uden

registrering af nogen slags – og er blevet anbragt i kælderen under det

gamle centralkøkken. Der er tale om masser af kasser, som dog står tørt

og sikkert. Refsnæssamlingen bør imidlertid have højeste prioritet i det

kommende år.

Afslutning

Hermed afsluttes så årsberetningen for 2005. Dette er min første årsberetning

men samtidig også foreløbigt den sidste. Den 1. november

begyndte jeg som akademisk medarbejder i den kommende Egedal

17

kommune hvor jeg arbejder med sammenlægningen af socialforvaltningerne.

Arbejdet i den igangværende sammenlægningsproces har vist sig

særdeles spændende, men samtidig også meget tidsrøvende. På baggrund

heraf har jeg besluttet ikke at genopstille som formand. Min beslutning

bunder alene heri. Det er således ikke fordi, at jeg ikke længere

finder bestyrelsesarbejdet vigtigt, men netop på grund heraf. Arbejdet

med museumssagen, m.v. er for vigtigt til at kunne udføres som venstrehåndsarbejde.

Jeg har derfor også valgt helt at udtræde af bestyrelsen

for at give plads for nye og friske kræfter.

På bestyrelsens vegne

Den 27. januar 2006 René Ruby, formand.

18

E. Indbydelse til koncert

Den 3. maj opføres en blindehistorisk koncert i KJÆDEN, Klerkegade

10 København K. Rune Most opfører værker af den blinde komponist

Niels Peter Jensen. Læs mere herom i DBS. medlemsblad.

En blindehistorisk afskedstale

Lidt erindringer efter 40 år på Refsnæs

Af økonoma Tove Block Hansen

Redaktionen har fået lov til at bringe økonoma Tove Block Hansens

tale efter 40 års ansættelse på det nuværende Synscenter Refsnæs. Talen

blev holdt i forbindelse med hendes afskedsreception den 15. september

2005.

Tak til alle fordi I er kommet her i dag, Det er helt overvældende,

Tak for de mange blomster, gaver og pæne ord. Tak: for dette arrangement.

Tak for samarbejdet i mange år.

Det er længe siden, det var den 1. maj 1965, hvor jeg første gang stiftede

bekendtskab med (dengang) Statens kostskole for blinde og svagsynede.

19

Og hvorfor så lige her??

Før jeg begyndte min uddannelse som økonoma, var jeg i huset hos en

familie, der havde en dreng som var blind og han var på det tidspunkt

lige flyttet her op. Jeg syntes det kunne være godt at følge efter ham, så

derfor søgte jeg stillingen som økonomaassistent og var så heldig at få

den.

Jeg flyttede ind på Værnehjemmet (nu Fjordhøj), hvor der dengang boede

nogle ældre damer. To af disse damer skrællede kartofler hver dag i

centralkøkkenet.

Hver morgen, når jeg gik over til køkkenet, gik jeg forbi børnehjemmet

(nu kantinen), hvor jeg hilste og snakkede med nogle af børnene igennem

vinduet. Bl.a. Harry som i dag er på Raklevgården.

Her ud over var der Østskolen, hvor pigerne boede og Vestskolen, hvor

drengene boede og i det nuværende værksted for teknisk afdeling, var

der vaskeri og oven over boede økonomaen. Denne lejlighed flyttede

jeg op i, efter også at have boet på Vest en kort overgang.

På Øst var der sygeafdeling. Der var spisestue for plejerne samt det øvrige

personale, der boede på stedet. Øverst oppe boede oldfruen, plejepersonalet,

de unge piger, økonomaeleverne og køkkenledereleverne.

På bondegården var der den gang grise, som blev slagtet og brugt i køkkenet,

samt opbevaring af de grønsager der blev dyrket på stedet. Vi var

20

næsten selvforsynet med de grove grønsager, indtil der i sidste halvdel

af 60’erne kom gang i byggeriet. I 1970 kom der byggestop frem til

1972, hvor byggeriet atter kom i gang. Den 23. januar 1976 var det nye

køkken klar, og vi begyndte at lave mad der. Det var noget af en festdag

for personalet.

Mange arrangementer er blevet holdt igennem tiderne. Første skoledag

efter sommerferien gik alle op på Fyrrebakken, hvor alle spiste frokost

og senere spiste man lagkager og drak kakao. Der blev leget og sunget,

inden turen atter gik hjemad. Der blev holdt konfirmationer, sommerfester

med revyer, fastelavnsfester og ikke mindst pebernøddedagen, hvor

alle eleverne kom over i køkkenet og sang pebernøddesangen og fik

derefter fyldt de medbragte kræmmerhuse med pebernødder.

Vi har også haft besøg af dronningen 2 gange. Ved skolens 75 års dag

og igen ved 100 års dagen.

Sommerskolen har altid været et kapitel for sig selv. Den startede i det

små i 1968 og er siden vokset til det, den er i dag. Jeg håber den fortsat

vil være der, til gavn for både børn og forældre.

I slutningen af 60’erne startede vi i køkkenet med at uddanne elever.

Først var det køkkenlederelever, så økonomaelever og i 1980 blev vi

godkendt som praktiksted for uddannelse af køkkenassistentelever, og

der er gået nogle stykker igennem køkkenet i de år, der er gået.

21

Da vi for snart 2 år siden blev præsenteret for planen om at køkkenfunktionen

skulle flyttes ud på afdelingerne, og at vi alle ville blive tilbudt

job, var det svært at forstå, hvordan man dog kunne finde på det. I dag

er det en realitet, og jeg håber det vil fungere rigtig godt fremover.

Vi bliver nu spredt for alle vinde, og jeg håber at alle får det godt i det

nye, enten det er et job videre frem eller det er på efterløn.

Den sidste tid har været en underlig størrelse. Den 31. juli blev den

sidste mad kørt ud fra køkkenet. Derefter er restlageret fordelt, og det

meste af inventaret er solgt. Jeg har været med til mine sidste møder,

jeg har sorteret alle mine mapper og i dag tager jeg afsked med alle. Jeg

har selv valgt at være med til det sidste, gøre arbejdet færdigt og lukke

og slukke efter mig, og det har jeg været glad for.

Mange hilsner

Tove Block Hansen

22

Den korte dag er lang nok

Anmeldelse af blindehistorisk teaterforestilling

Af Aage Michelsen

Onsdag den 18. januar 2006, kunne Dansk Blindesamfunds Amatørteater

fejre sit 60 års jubilæum. Begivenheden blev bl.a. markeret i festsalen

på Blindeinstituttet i Hellerup med en opførelse af Karl Bjarnhofs

skuespil: ”Den korte dag er lang nok”. Bjarnhof skrev stykket med

baggrund i en kritisk artikel, som han skrev i avisen, Socialdemokraten

i februar 1943. Artiklen gav dengang anledning til en del røre i offentligheden.

I 1958 kom så hans roman med samme navn, og i 1960 blev

den omskrevet til skuespillet, og opført på Det Kongelige Teater. I 1963

blev forestillingen vist i dansk fjernsyn.

Et talstærkt, feststemt publikum, skabte lang kø ved indgangen til salen,

hvilket medførte forsinkelse i tidsplanen. 40 medlemmer af Danmarks

blindehistoriske selskab, havde benyttet sig af selskabets tilbud om,

gratis billetter til forestillingen, ”en gave fra Danmarks Blindehistoriske

Selskab til amatørteateret”. 26 af disse havde forinden nydt en dejlig to

retters menu på en nærliggende italiensk restaurant.

Handlingen i stykket beskriver livet, sådan som det blev levet i midten

af tredverne i Kjædens hjem for blinde kvinder i Klerkegade 10 i København.

Det var helt klart en barsk oplevelse for publikum at leve med

gennem de 10 scenebilleder, der i al sin gru skildrede en enkelt dags

forløb i huset. Set i nutidens krystalklare lys, var det næsten umenneskelige

kår de levede under. De 13 medvirkende skuespillere, sled bravt

23

med deres roller, kun nogle enkelte nåede stjernepræstationer. Man fornemmede

dog, at alle skuespillerne befandt sig godt i truppen, og at der

var lagt et kæmpe arbejde før premieren.. Det kneb imidlertid for flere

af rolleindehaverne at få virkelig liv og kraft i figurerne. Det kneb også

med at få lyden ret meget længere, end til de forreste stolerækker, et

gammel kendt fænomen i den sal. De øvrige folk bag tæppet, instruktør,

belysning, scenefolk m. f. lagde mange gode kræfter i forestillingens

gennemførelse. I perioder havde suffløsen meget travlt, det var nok på

grund af premierefeberen.

Efter tæppefald samledes teaterfolkene og en del af publikum omkring

baren, og markerede jubilæet over et glas vin. Det kunne måske have

været løftet op i et lidt mere festligt plan, kun teaterets formand udtrykte

nogle tanker i forbindelse med jubilæet.

24

FINALE

Det var hvad vi kunne bringe i dette nyhedsbrev.

Stof til næste nummer, som forventes udsendt i maj 2006. skal være

redaktøren i hænde senest 1. april 2006.