Nyhedsbrev nr. 1 januar 2019

Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 1 / 2019

Indhold

1. Hilsen fra formanden

2. Kontingentbetaling 2019.

3. Program for weekenden med generalforsamling 16-17. februar 2019.

4. Tilmelding til generalforsamling 2019.

5. Forslag til dagsorden til generalforsamlingen 16 02 2019.

6. Beretning 2018-2019.

7. regnskab for blindehistorisk Selskab 2018.

8. Revisionsprotokollat 2018.

9. Danske Blindes nationalsang.

10. Blindesagens skæbneår 1894.

11. Foreløbigt Program for 25 års jubilæumsarrangementet november 2019.

12. Bestyrelsens kontaktoplysninger

1. Hilsen fra formanden, af Poul Lüneborg

Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle medlemmer et rigtigt godt nytår.

2019 bliver forhåbentlig et spændende og minderigt år for selskabet, hvor vi skal fejre vort 25 års jubilæum.

Med dette nyhedsbrev håber bestyrelsen, at have skabt det bedst tænkelige grundlag for den forestående generalforsamling.

Det vil være en stor lettelse for kassereren, hvis alle medlemmer i løbet af den næste måned sørger for at få indbetalt deres kontingent for i år. Det samme gælder indbetaling af deltagergebyr for alle de medlemmer som tilmelder sig til generalforsamlingen den 16. februar.

Beretningen for det sidste års arbejde vil forhåbentlig give anledning til en god diskussion på generalforsamlingen om virksomheden indenfor selskabet og resultere i gode forslag til det kommende års arbejde. I bestyrelsen håber vi, at endnu flere medlemmer vil engagere sig i arbejdet enten indenfor eller udenfor bestyrelsen. Som det kan ses af beretningen er der allerede adskillige medlemmer, som aktivt bidrager til at fremme selskabets aktiviteter.

Der er grund til at fæste stor lid til betydningen af vor opdaterede hjemmeside, som det fremtidige sted for udbredelsen af kendskabet til blindes historie. På generalforsamlingen bliver der mulighed for at høre Søren Jensen fortælle om arbejdet med den nye hjemmeside og fremkomme med kritik og forslag til forbedringer af denne.

Søndag den 17. februar sætter vi fokus på selskabets jubilæum med 2 blindehistoriske oplæg. Nyhedsbrevet indeholder et oplæg til mit foredrag med titlen “Blindesagens skæbneår 1894”. Dette vil forhåbentlig give deltagerne en forestilling om omdrejningspunktet for mit oplæg. Spændende bliver det at høre professor Birgit Kirkebæk fortælle om den udvikling, der resulterede i en forstærket handicaphistorisk interesse, som førte til oprettelsen i 1980 -1990-erne af flere foreninger på området, herunder vort eget selskab.

I bestyrelsen foreslår vi, at vi i generalforsamlingsweekenden synger “Danske blindes nationalsang” skrevet af klaverstemmer Jørgen Marius Hansen i 1915 og sat i musik i begyndelsen af 1920-erne af organist Laurids Lauridsen. Derfor er sangens tekst medtaget i nyhedsbrevet, så alle deltagere har mulighed for på forhånd at gøre sig fortrolig med den og lære den udenad.

Vel mødt til generalforsamlingen og til det kommende jubilæumsarrangement i november.

2. Kontingentbetaling 2019, af kasserer Ole Brun Jensen

Så er det atter tid til indbetaling af kontingentet til blindehistorisk selskab på 150 kr.

Du kan indbetale via bankoverførsel til reg 1551 0501697, eller til samme konto via blindegiro.

Skriv dit navn i tekstfeltet, så jeg kan identificere indbetalingen.


Som noget nyt kan du også indbetale via mobilepay 44678 og skrive navn i tekstfeltet.

Har du problemer med at indbetale kontingentet via bank eller Mobilepay, så er du altid velkommen til at ringe til mig på 40 62 11 23, så vi sammen kan finde en løsning på hvorledes betalingen af dit kontingent kan klares.


Jeg vil opfordre alle medlemmer til at klare kontingentindbetalingen inden udgangen af februar i år. Husk at kontingentet skal være indbetalt forud for generalforsamlingen den 16. februar 2019, hvis du agter at deltage i denne.

3. Program for weekenden med generalforsamling 16. – 17. februar 2019, af Poul Lüneborg

Det er for mig en stor glæde på bestyrelsens vegne, at kunne byde alle medlemmer velkommen til dette års generalforsamling, som finder sted på Fuglsangscentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia fra lørdag den 16. til søndag den 17. februar 2019.

Deltagerne forventes at ankomme til centret, så indkvartering kan ske omkring kl. 13.00.

Program for lørdag den 16. februar 2019:

Kl. 14.00 -16.30 Generalforsamling afbrudt af kaffe / te pause.

Kl. 16.45 -17.30 Søren Jensen fortæller om www.blindehistorisk.dk og besvarer spørgsmål.

Kl. 17.30 Fællessang.

Afslutning ved formand Poul Lüneborg.


Kl. 19.00 Middag i Opholdsstuen, så deltagerne kan fortsætte hyggeligt samvær efter middagen samme sted.

Bestyrelsen har besluttet at dække merprisen på 75 kr. pr. deltager for festmenu i separat lokale for at skabe de bedst tænkelige rammer for en underholdende og inspirerende aften.

Det er med aftenens program tanken at tage fat på fejringen af selskabets 25 års jubilæum. Enhver deltager i generalforsamlingen, er forud for arrangementet meget velkommen til, overfor mig eller et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen, at foreslå bidrag til den fælles underholdning, så disse forslag kan indarbejdes i aftenens program.

Planerne for denne aften ser foreløbig ud som følger:

Kl. 20.30 Sætter René H. Nielsen sig til klaveret. Den musikalske underholdning vil blive afbrudt af forskellige indslag. I skrivende stund har Ove Gibskov givet tilsagn om at synge nogle sange, hentet blandt tekster fra det blindehistoriske arkiv. Desuden har Rita Cicilie Varmby tilkendegivet at hun vil synge en lille sang fra oktober 1986, som hun selv har sat musik til.

En enkelt sang eller to, en fortælling et eventyr med et blindehistorisk islæt fra andre deltagere modtages som anført meget gerne. Kontakt mig gerne herom på forhånd, så der bliver sammenhæng i aftenens forløb og så musikken kan være forberedt på det, der skal ske, såfremt der er tale om et indslag, der kræver musikakkompagnement.

Kl. 23.30 slutter musikken og dermed aftenens officielle program.

Program søndag den 17. februar 2019:

Kl. 7.00 – 9.30. Morgenmad i centrets restaurant.

Kl. 9.30 Bblindehistoriske oplæg med efterfølgende spørgsmål og diskussion i anledning af selskabets 25 års jubilæum.

Oplæg nr. 1: ”1894 et skæbneår for udviklingen af Blindesagen i Danmark”

Hvilke forhold var bestemmende for udviklingen forud for 1894 og i de efterfølgende år?

Selskabets formand Poul Lüneborg giver en beskrivelse af udviklingen af den danske blindesag 100 år før stiftelsen af Blindehistorisk Selskab.

10.15 -10.30 Kaffe / te pause.

Oplæg nr. 2: ”Om opkomsten af den handicaphistoriske forskning samt om etableringen af de forskellige handicaphistoriske selskaber i 1980erne og 1990erne”. Professor Birgit Kirkebæk giver et historisk rids over udviklingen som blandt andet førte til stiftelsen af Blindehistorisk Selskab.


Kl. 11.30 Fællessang og afslutning ved formand Poul Lüneborg.

sangen som skal synges er ”Danske Blindes Nationalsang, af Jørgen Marius Hansen og Laurids Lauridsen.

Kl. 12.00 Frokost og derefter afrejse.

4. Tilmelding til generalforsamling 2019, ved Poul Lüneborg

Kære medlem.

Såfremt du ønsker at deltage i årets generalforsamling, som finder sted på Fuglsangscentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia fra lørdag den 16. til søndag den 17. februar 2019, skal jeg bede dig om at kontakte kasserer Ole Brun Jensen senest mandag den 4. februar 2019. Bestyrelsen skal 14 dage før arrangementet informere Fuglsangscentret om antallet af deltagere. Dertil kommer, at bestyrelsen skal have tid til at trykke deltagerlister i punktskrift og på sort inden arrangementet. Der er på forhånd reserveret 30 værelser på centret, en del af disse er allerede i skrivende stund booket, så skynd dig med din tilmelding!

Kasserer Ole Brun Jensen kan kontaktes på tlf. 40 62 11 23 eller på Mail ole@obj.dk.

Deltagelse i arrangementet koster 450,00 kr. til dækning af overnatning og fortæring.

Du kan indbetale beløbet via bankoverførsel til reg 1551 0501697, eller til samme konto via blindegiro.

Skriv dit navn i tekstfeltet, så kassereren kan identificere indbetalingen.

Som noget nyt kan du også indbetale via mobilepay 44678 og skrive dit navn i tekstfeltet.

Har du problemer med at indbetale deltagerbetalingen på 450,00 kr. via bank eller Mobilepay, så er du altid velkommen til at ringe til Ole Brun Jensen på 40 62 11 23, så der kan findes en løsning på hvorledes betalingen kan klares.

Husk at kontingentet skal være indbetalt forud for generalforsamlingen, hvis du agter at deltage i denne.

Hvis du ønsker at spise frokost på Fuglsangscentret inden arrangementet, bedes du selv afgive bestilling herom til centrets reception, da dette måltid ikke er indbefattet i arrangementet – bestillingen afgives på tlf. 76 20 21 00 Eller på mail: fuglsang@blind.dk

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange til årets generalforsamling.

På gensyn på Fuglsangscentret.

5. Forslag til dagsorden til generalforsamlingen 16 02 2019

Dagsordenen skal, ifølge vedtægternes §7 stk. 5, indeholde en række punkter. Disse er alle indeholdt i dette forslag. Generalforsamlingen skal ifølge vedtægternes §7 stk. 3 og 4 indkaldes med 4 ugers varsel og afholdes i årets første kvartal. Selskabets vedtægter er senest revideret på generalforsamlingen den 17. februar 2018. De gældende vedtægter blev udsendt til alle medlemmer sammen med Medlemsbrev nr. 2 / 2018 udsendt den 18. maj 2018, vedtægterne kan tillige ses på selskabets hjemmeside www.blindehistorisk.dk.

Dagsordensforslag:

1. Åbning og velkomst, ved formand Poul Lüneborg.

2. Navneopråb, præsentation af deltagerne

3. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

4. Godkendelse af dagsorden

5. Vedr. godkendelse af referatet af sidste års generalforsamling afholdt den 17. februar 2018. Referatet blev godkendt af bestyrelsen den 23. februar 2018 i henhold til vedtægternes paragraf 7 stk. 16 og efterfølgende offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 2 / 2018, som udkom den 18. marts 2018, dette nyhedsbrev kan ses på selskabets hjemmeside www.blindehistorisk.dk.

6. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse. Beretningen offentliggøres i Nyhedsbrev nr. 1 / 2019.

7. Forslag: Oprettelse af diskussionsliste på ”Bilindsigt.dk”.

Bestyrelsen ønsker generalforsamligens stillingtagen til et sådant forslag.

8.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2018 med tilhørende revisionspåtegning til godkendelse.

Regnskabet og revisionsprotokollen offentliggøres i Nyhedsbrev nr. 1 / 2019.

9. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes uændret på 150 kr.

10. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, i et tilgængeligt medie, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse

11. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

a. Kasserer Ole Brun Jensen, valgt for 1 år i 2018.

b. Thorvald Kølle valgt i 2017 for 2 år.

c. Rita Cicilie Varmby valgt for 1 år i 2018.

d. Suppleanterne Leif Martinussen og Allan Fohlmann, valgt for et år i 2018.

De nævnte medlemmer og suppleanter er alle villige til at modtage genvalg.

e.Revisorerne Kurt Nielsen og Henrik Olsen, valgt i 2018 for 1 år.

f. Revisorsuppleant, Thorben Koed Thomsen, valgt for 1 år i 2018.

12. Eventuelt.

6. Beretning 2018-2019, af Formand Poul Lüneborg

Denne beretning dækker perioden fra generalforsamlingen den 17. februar 2018 til generalforsamlingen den 16. februar 2019.


Indholdsfortegnelse:

1. Indledning

2. Medlemsstatus

3. Selskabets Medlemsliste

4. Arbejdsgruppen mellem selskabet og DBS Fritids- og Kulturpolitiske udvalg

5. Selskabets egne projekter i det forløbne år

5.1. Henning Eriksens Museumsdagbog

5.2. Dansk Blindesamfunds 52 interview med blinde fra begyndelsen af 1990-erne

5.3. Projektregistrering af blindehistoriske effekter

5.4. Projekt ”Blindes levevilkår i 1970-erne”

5.5. Dansk Blindesamfunds Amatørteater

5.6. Registrering af blindes sports- og idrætsaktiviteter

6. Informationsvirksomhed

6.1. Udsendte nyhedsbreve

6.2. Hjemmesiden – www.blindehistorisk.dk

6.3. Andre informationskanaler

7. Selskabets elektroniske arkiv

8. Medlemsarrangementer

9. Administrative og økonomiske forhold

10. Afsluttende bemærkninger

1. Indledning

I beretningsperioden har bestyrelsen haft følgende sammensætning:

Poul Lüneborg, formand

René Ruby, næstformand

Ole Brun Jensen, kasserer

Rita Cecilie Varmby, redaktør

Thorvald Kølle, sekretær

Leif Martinussen, 1. suppleant

Allan Folmann, 2. suppleant

Vedtægternes § 6 stk. 3 fastsætter, at der hvert år skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder. Der er i beretningsperioden afholdt 6 møder.

Konstitueringen, som fremgår af ovenstående blev besluttet på det første møde afholdt den 18. februar 2018 umiddelbart efter afslutningen af sidste års generalforsamling.

Alle medlemmer af bestyrelsen har med engagement bestræbt sig på at realisere opstillede mål for at sikre gennemførelsen af vedtagelserne på møderne. Begge suppleanter har så vidt muligt deltaget i alle møder.

2. Medlemsstatus

Ved starten på 2018 talte selskabet 117 medlemmer, heraf var 112 enkeltpersoner og dertil kom institutionerne Instituttet for Blinde og Svagsynede, Synscenter Refsnæs, Bredegård og NOTA samt den erhvervsdrivende fond Blindes Arbejde.

Efter generalforsamlingen blev alle medlemmer som endnu ikke havde betalt kontingent kontaktet pr. brev og i en række tilfælde også pr. telefon. På alle møder i bestyrelsen har dagsordenen indeholdt et punkt vedrørende hvervning af nye medlemmer. Vigtigheden af, at alle medlemmer gør en indsats for at skaffe nye medlemmer blandt Blinde og svagsynede, blandt deres venner, familie og andre med interesse for blindes historie, kan ikke gentages ofte nok.

Vi har tilstræbt at gøre selskabet synligt overfor medlemmer af Dansk Blindesamfund ved i en række numre af Medlemsbladet i de seneste 12 måneder, at indrykke en artikel i rubrikken ”Meddelelser” om forskellige emner og aktiviteter.

Det er foreløbig bestyrelsens målsætning, at selskabet på ny når op på at tælle 150 medlemmer, som var niveauet ved udgangen af 2004. Det er desuden vigtigt, at alle institutioner, foreninger og virksomheder indenfor det der populært benævnes Synsdanmark opfordres til at tegne medlemskab. I selskabet har vi brug for deres støtte og vi mener i al beskedenhed, at selskabet kan bibringe disse kollektive medlemmer væsentlig viden om blindes forhold til brug for udviklingen af deres virksomhed. Vi har brug for økonomisk støtte fra så mange som muligt og hjælp til at informere om selskabets arbejde. Dertil kommer, at nogle af selskabets medlemmer fra tid til anden har behov for bistand fra frivillige til at gennemgå og registrere dokumenter og lignende med henblik på eventuel arkivering.

For at nå ud med information om selskabet til mennesker udenfor DBSs medlemskreds, har vi desuden rettet henvendelse til Dansk Blindesamfunds Forretningsudvalg for at forhøre os om, hvorvidt selskabets arbejde direkte eller indirekte kunne omtales i artikler i tidsskriftet Øjeblikket, der udsendes i 80.000 eksemplarer til mennesker som støtter DBS økonomisk.

Det er bestyrelsens vurdering, at den informationsfolder, som vi lod fremstille i oktober 2016 og som blev udsendt til alle medlemmer, ikke har haft den forventede betydning for hvervning af nye medlemmer. Derfor har bestyrelsen undladt at optrykke en ny folder.

I løbet af 2018 har vi sagt farvel til 5 medlemmer. Medlemmerne, som er gået bort er Ole Stig Mejndor, Henning Backs, Tina Christiansen, Jeannette Møller Johansen og Karen Marie Mætzke.

I bestyrelsen var vi meget berørt over meddelelsen om Henning Backs bortgang. Vi lærte ham at kende som en særdeles loyal og samvittighedsfuld kammerat gennem hans arbejde som kasserer i 2 år frem til sidste års generalforsamling. Han vil blive husket for sin indsats i selskabets tjeneste og i forbindelse med mange andre opdrag indenfor den hjemlige blindesag.

DBSs medlemsblad nr. 10, der udkom den 7. august 2018, bragte ved en fejl ikke den omtale af Henning Backs død, som jeg på bestyrelsens vegne havde fremsendt. Derfor disse mindeord i nærværende beretning. Derudover synes jeg, der er grund til at anføre yderligere nogle bemærkninger i anledning af de medlemmer, som vi har mistet. Ole Mejndor har som kredsformand i den nordlige del af det tidligere Københavns Amt gennem mange år sat sit præg på den hjemlige blindepolitiske udvikling. Hans indsats beskrev jeg i de mindeord som udsendtes sammen med Medlemsbrev nr. 2/2018 fra den 14. maj 2018. I selskabet vil vi blandt andet huske Tina Christiansen for hendes medforfatterskab til diskografien om sangeren Johannes Wahl, som hendes mand Lars Bang Andersen beskrev på medlemsarrangementet den 19. februar 2017. Vi vil mindes og savne alle de 5 nævnte medlemmer.

Det samlede resultat af anstrengelserne med at skaffe nye medlemmer har medført, at der ved udgangen af 2018 var 131 medlemmer som har betalt kontingent. Det betyder, at selskabet ved starten af 2019 tæller 127 medlemmer, hertil kommer en række henvendelser om medlemskab, som først får virkning fra i år. Der er altså glædeligvis tale om en fortsat tilgang af nye medlemmer.

3. Selskabets medlemsliste

Selskabet udsendte den 9. maj 2018 en medlemsliste til alle medlemmer i 4 medier efter det enkelte medlems eget valg.

På sidste års generalforsamling var der enighed om, at selskabet fremtidig udsender en medlemsliste én gang årligt snarest muligt efter den ordinære generalforsamling i årets 1. kvartal. Medlemslisten er at betragte som en intern liste, som ikke lægges på selskabets hjemmeside. Listen skal alene tjene til at øge kendskabet medlemmerne imellem og inspirere til at gøre en aktiv indsats for fremme af selskabets arbejde.

Enhver, der anmoder om at blive optaget som medlem af selskabet, bliver bedt om skriftligt at tage stilling til om vedkommende ønsker at optræde på medlemslisten og med hvilke personlige kontaktoplysninger.

Bestyrelsen beklager de få fejl, som desværre optrådte i årets medlemsliste. Fejlene nåede heldigvis at blive rettet, inden udsendelse af den elektroniske version, som udsendes til ca. 80 % af medlemmerne.

4. Arbejdsgruppen mellem selskabet og DBS Fritids- og Kulturpolitiske udvalg

Bestyrelsen udpegede på sit møde den 22. marts 2018 Poul Lüneborg og René Ruby som selskabets repræsentanter i gruppen. Det har også i indeværende beretningsperiode været Karen Marie Petersen og Ove Gibskov, der har repræsenteret DBS Fritids- og Kulturpolitiske Udvalg i gruppen.

Gruppen har i perioden afholdt et møde den 11. september 2018 i Lyngby-Tårbæk Kommunes Frivilligcenter. I mødet deltog Ion Meyer, leder af samlingerne ved Medicinsk Museion og hans kollega museumsinspektør Jacob Kjærgaard, der gennem de seneste 3 år har haft ansvaret for at registrere og digitalisere Den Blindehistoriske Samling.

Ud over en gensidig udveksling af redegørelser om status over udviklingen, indenfor det blindehistoriske arbejde, var mødets vigtigste emne, meddelelsen om, at det 3-årige projekt til sikring af Den Blindehistoriske Samling ville blive afsluttet pr. 1. oktober 2018. Dette var just et af de mål, som var baggrunden for stiftelsen af selskabet den 18. november 1994. Derudover behandlede mødet selskabets projekter, som er omtalt nedenfor under pkt. 5. Gruppen bad på sit forrige møde den 1. juni 2017 landsformand Thorkild Olesen om på vegne af DBS om at rette henvendelse til Synscenter Refsnæs om at optage forhandling med Region Sjælland om en fremtidig sikring af centrets historiske samlinger gennem en permanent placering på Synscenter Refsnæs samt gennem en bevilling af økonomisk støtte til samlingernes registrering og vedligeholdelse. Der forelå til mødet ingen meddelelse om resultatet af henvendelsen.

Gruppen har desuden taget initiativ til et opfølgende møde med Post-, Tele- og Kommunikationsmuseet, Enigma. Møde blev afholdt den 15. januar 2018 med særlig fokus på historier om initiativer – bl.a. baseret på eksisterende teknologier til en kommende udstilling på museet.

Arbejdsgruppen har planlagt sit næste møde til afholdelse den 15. februar 2019.

5. Selskabets egne projekter i det forløbne år

5.1 Henning Eriksens Museumsdagbog.

Henning Eriksen var ansat som frivillig medarbejder ved den blindehistoriske samling på Blindeinstituttet i årene 2001 til 2011, hvorefter samlingen blev overdraget til Medicinsk Museion. I gennem den nævnte 10-års periode skrev Henning Eriksen dagbog.

Efter generalforsamlingen i 2017 sørgede næstformand René Ruby for af manuskriptet og de 2 vurderinger, som bestyrelsen havde indhentet fra professor Birgit Kirkebæk og Kirsten Broager, fhv. informationschef ved Nota, blev indleveret til Rigsarkivet.

Bestyrelsen har i beretningsperioden arbejdet på at afklare, hvorledes der kunne skaffes de fornødne midler til udgivelsen af manuskriptet efter en kritisk redaktion af dette. Dorte H. Silver har indvilget i at forestå den redaktionelle bearbejdning af manuskriptet, ligesom der er indhentet tilbud fra forlaget Kahrius. På baggrund af det af bestyrelsen udarbejdede budget på ca. 60.000 kr. til udgivelsen, er det bestyrelsens plan, at udgivelsen vil kunne præsenteres ved det særlige jubilæumsarrangement den 25-26. november 2019.

Udgivelsen må betragtes som et fornemt supplement til Den Blindehistoriske Samling ved Medicinsk Museion og være en værdigt markering af den meget store indsats, som Henning Eriksen frem til sin død har ydet til bevarelsen af blindes historie.

5.2. Dansk Blindesamfunds 52 interview med blinde fra begyndelsen af 1990-erne.

På baggrund af den orientering om disse interview, som har været gengivet i de sidste års beretninger, har bestyrelsen arbejdet videre med et projekt under titlen ”Blindes levevilkår gennem 150 år”.

Næstformand René Ruby fremlagde for bestyrelsen i slutningen af 2017 en redegørelse på 4 sider om, hvorledes et sådant projekt kunne tænkes realiseret. Der vil være tale om et projekt, som løber over 3 år med ham selv som ansvarlig for projektets gennemførelse.

Beskrivelsen af blindes levevilkår gennem de sidste 150 år tænkes baseret på breve i Rigsarkivet fra instituttets elever, de 52 ovennævnte interview og en række senere interviewprojekter. Projektet vil forudsætte en finansiering på ca. 810.000 kr. gennem bevillinger fra fonde samt medvirken fra både DBS og Medicinsk Museion.

I den forløbne beretningsperiode har projektet været drøftet på møder med Dansk Blindesamfund ved landsformand Thorkild Olesen og efterfølgende med samlingsleder Ion Meyer fra Medicinsk Museion. De stillede sig begge positivt til at støtte projektets gennemførelse. Projektbeskrivelsen skal underkastes en kritisk gennemgang og oversættes til engelsk, for at denne kan danne grundlag for fremskaffelse af fondsmidler til projektets gennemførelse. . Bestyrelsen har i lyset heraf givet René Ruby sin fulde støtte til at han arbejder videre med dette spændende projekt.

5.3. Projektregistrering af blindehistoriske effekter

Dette projekt blev startet i 2015.

Det har, som beskrevet i beretningen fra 2016/2017, været svært at få ”løbet projektet i gang” på trods af flere artikler i såvel DBs medlemsblade, selskabets nyhedsbreve og diverse medlemsbreve. Men nu ser det ud som om de mange og vedvarende informationsanstrengelser om dette initiativ begynder at bære frugt. Bestyrelsen har i løbet af 2017 og første halvdel af 2018 modtaget adskillige henvendelser fra medlemmer og andre. Det drejer sig blandt andet om en henvendelse fra Blindeinstituttets hjælpemiddeludstilling med forslag om at vurdere hjælpemidler som udgår af udstillingen på grund af alder eller som følge af den teknologiske udvikling. Flere medlemmer har derudover henvendt sig for at få en vurdering af om forskellige hjælpemidler og bøger i punktskrift kunne være af interesse.

I bestyrelsen har der været enighed om vigtigheden af at fastholde og udvikle dette projekt. Jeg har sammen med et af selskabets medlemmer Laus Klüwer, der har betydelig indsigt på hjælpemiddelområdet, afholdt et møde den 3. september 2018 med Birgit Christensen, med ansvaret for Hjælpemiddeludstillingen ved IBOS. En mængde hjælpemidler, som ikke længere benyttes, blev gennemgået og registreret på mødet. På baggrund af de nævnte henvendelser fra medlemmer og fra mødet med IBOS er der blevet udarbejdet et notat indeholdende en oplistning af de registrerede genstande fordelt i 24 kategorier. Dette notat blev efter mødet i Den Blindehistoriske Arbejdsgruppe den 11. september 2018 overdraget til samlingsleder Ion Meyer og museumsinspektør Jacob Kjærgaard.

Det videre arbejde indenfor rammerne af registreringsprojektet afventer en tilbagemelding fra Medicinsk Museion. Det bliver spændende at erfare hvilke af de registrerede emner, der vil kunne bidrage til at opdatere og ajourføre Den Blindehistoriske Samling.

Sluttelig skal det under dette punkt nævnes, at det er lykkedes for et af selskabets aktive medlemmer Arne Christensen at få rådighed over plads på IBOS til opbevaring af modtagne genstande til registreringsprojektet, så disse kan gives en sikker opbevaring indtil stillingtagen til af om de ønskes inddraget i samlingen.

5.4. Projekt ”Blindes levevilkår i 1970-erne”.

Selskabet blev i 2016 opfordret til at gennemføre en interviewundersøgelse til belysning af blindes levevilkår i 1970-erne.

Undersøgelsen skulle belyse blindes leve- og arbejdsvilkår i 1970-erne på baggrund af de ændrede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, som indtraf i løbet af 1960-erne. Medicinsk Museion havde overfor arbejdsgruppen, nedsat blandt selskabet og DBS Fritids- og Kulturpolitiske udvalg, givet udtryk for, at man manglede en sådan dokumentation.

Bestyrelsen har i den forløbne arbejdsperiode, besluttet at genoptage bestræbelserne på at gennemføre dette projekt, efter at den først nedsatte gruppe besluttede at indstille arbejdet med de planlagte interview.

Rita Cecilie Varmby, Ole Brun Jensen og Thorvald Kølle med sidstnævnte som tovholder, har påtaget sig sammen med nogle andre af selskabets medlemmer at gennemføre projektet. Gruppen har afholdt et møde for at afklare spørgsmålene, som skal benyttes ved interviewene og kriterier for udvælgelse af de 25 personer, som det er tanken at interviewe. Gruppen forventer at kunne påbegynde arbejdet i løbet af 2019.

5.5. Dansk Blindesamfunds Amatørteater.

I forbindelse med afviklingen af Dansk Blindesamfunds Amatørteater i begyndelsen af 2007, fik selskabet overleveret denne forenings formue og 81 DAT bånd med optagelser af teatrets forestillinger gennem årene.

2017 var 10-året for teatrets opløsning. For at fastholde kendskabet til amatørteatret og dets betydning for blinde gennemførte selskabet i sidste beretningsperiode en række tiltag. Blandt disse skal nævnes:

– 2 medlemsarrangementer med fokus på teatrets forestillinger, disse arrangementer kan nu aflyttes på selskabets hjemmeside under menupunktet ”Lydoptagelser fra medlemsarrangementer”.

Selskabets elektroniske lydarkiv indeholder på nuværende tidspunkt 31 optagelser af teatrets forestillinger. 21 af disse vil i løbet af 2019 blive lagt på selskabets hjemmeside under menupunktet ”Lydarkiv”. De gældende ophavsretlige regler stiller sig i vejen for at det vil være muligt at gøre de resterende 10 forestillinger tilgængelige på hjemmesiden i den nærmeste fremtid.

I forlængelse af dette arbejde har vi fra teatrets sidste formand Eva Berdiin modtaget en omfattende scrapbog, der belyser amatørteatrets virksomhed gennem dets 60-årige levetid. Scrapbogens 3 ringbind indeholder materiale om forestillinger opført i årene 1979-2006 i form af programmer, billeder og omtale af de enkelte forestillinger. Desuden indeholder scrapbogen en liste over personer, der har været aktive i teatret i årene 1946-2002. Endelig findes en fortegnelse over 82 forestillinger, der er blevet optaget på lydbånd. Det viser sig, at amatørteatret har taget båndoptageren i brug fra dennes tidligste barndom, således findes der optagelser helt tilbage fra 1956.

De 81 DAT bånd, som selskabet har fået overleveret, skulle indeholde optagelser af mindst 49 forestillinger. Der tilbagestår derfor stadig et arbejde med at få et endeligt overblik over hvor mange af amatørteatrets forestillinger, der er bevaret i digital form.

Det er bestyrelsens håb, at en afklaring af dette spørgsmål kan opnås i det kommende år.

– Henning Eriksen foreslog på bestyrelsens møde den 12. januar 2017, at der gennemføres en række interview af amatørteatrets tidligere medlemmer, som stadig lever, for at belyse amatørteatrets virksomhed og betydning. I forbindelse med bestyrelsens prioritering af hvilke opgaver, der for tiden er kræfter til at gennemføre, er dette projekt ind til videre sat i bero.

5.6. Registrering af blindes sports- og idrætsaktiviteter.

Bestyrelsen tiltrådte på sit møde i juni 2017 et forslag fra Henning Eriksen om at påbegynde en registrering af artikler m.v. vedr. dette emne.

Bestyrelsen har i forlængelse heraf oprettet et særligt menupunkt på foreningens hjemmeside vedrørende Blindes deltagelse i Sport og idræt.

Som inspiration til dette arbejde indrykkede Henning Eriksen i Nyhedsbrev nr. 4 fra oktober 2017 en oversigtsartikel om emnet. Derudover gav Leif Martinussen på bestyrelsens møde den 8. juni 2017 en omfattende orientering om det betydelige arkivmateriale, som han besidder om dette emne. Han fortæller, at han i slutningen af 2018 er nået til vejs ende med systematiseringen af materialet. I løbet af begyndelsen af 2019 vil der derfor på selskabets hjemmeside kunne offentliggøres en omfattende historisk fremstilling af blindes sport og idrætsaktiviteter fra starten af disse i 1960-erne og frem til 1980-erne, hvor han sluttede sit engagement på området.

I den forløbne beretningsperiode, er der indsamlet en række lydoptagelser til dette menupunkt. Henrik Olsen, der er et af selskabets medlemmer med særlig interesse for at indsamle og registrere lydoptagelser, har leveret en række spændende lydoptagelser til selskabets arkiv med henblik på, at disse kan blive gjort tilgængelige for offentligheden. Optagelserne vil formentlig kunne lægges på hjemmesiden i løbet af dette år.

6. Informationsvirksomhed

6.1. Udsendte nyhedsbreve

Ifølge §3 i selskabets vedtægter udsendes der et nyhedsbrev, så ofte det er praktisk og økonomisk muligt, dog mindst 2 gange årligt.

I 2018 blev der udsendt 5 nyhedsbreve, mens der i skrivende stund kun er truffet beslutning om udsendelse af 2 nyhedsbreve i 2019, et forud for generalforsamlingen og et i april måned indeholdende blandt andet referatet af generalforsamlingen. Det bliver således op til bestyrelsen som vælges på generalforsamlingen, at beslutte det endelige antal nyhedsbreve for dette år. Alle nyhedsbreve udsendes i 4 medier efter medlemmernes ønske – almindelig tryk, som Daisy lydfil på CD, som et elektronisk dokument, eller i punktskrift. DBS sekretariat bistår mod betaling med at producere de 2 førstnævnte versioner, mens Svend Thougaard via Refsnæsskolens trykkeri fortsat forestår punktudgaven, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for.

Bestyrelsen har i beretningsperioden kunnet glæde sig over at modtage en række bidrag af høj kvalitet og relevans fra en række medlemmer til nyhedsbrevene. Sådanne artikler bidrager til at gøre nyhedsbrevene interessante og til tider morsomme. Det vil vi gerne takke alle bidragydere for. I skrivende stund kan det konstateres, at der er modtaget en række artikler / tilsagn om at skrive sådanne til kommende nyhedsbreve fra medlemmer af selskabet.

6.2. Hjemmesiden – www.blindehistorisk.dk.

På baggrund af tilslutningen på sidste års generalforsamling til forslaget om at forny og opdatere selskabets hjemmeside, har denne arbejdsopgave spillet en stor og central rolle i bestyrelsens arbejde i indeværende beretningsperiode.

Bestyrelsen indgik i slutningen af juli 2018 en aftale med Søren Jensen, der er selvstændig IKT konsulent og som selv er blind, hvorfor vi skønnede, at vi gennem en aftale med ham ville få det bedste resultat, hvad angår tilgængelighed og brugervenlighed. I selskabet kan vi glæde os over, at den opdaterede hjemmeside – www.blindehistorisk.dk – lever op til vore forventninger. Søren Jensen har efterfølgende som midlertidig webmaster lagt et stort arbejde i at skabe grundlaget for opbygningen af et lydarkiv på hjemmesiden.

Der er oprettet et selvstændigt menupunkt med lydoptagelser fra medlemsarrangementer, her findes nu 13 optagelser. Den ældste optagelse er fra februar 2001, hvor fhv. landsformand Svend Jensen giver en historisk belysning af ”Blindes vilkår i Danmark” frem til optagelsen af det seneste arrangement den 25. oktober 2018, hvor brødrene Hans og Henrik Olsen præsenterer et causeri over deres opvækst og skolegang på Refsnæskolen. Derudover findes under Menupunktet ”Lydarkiv”” en række underpunkter, hvoraf de fleste er under opbygning. Et af disse underliggende menupunkter vedrører Instituttet for Blinde og Svagsynede – IBOS. Her findes nu 12 lydoptagelser, som belyser instituttets historie med optagelser fra markeringen af 100-års jubilæet november 1958 og frem til markeringen i november 2018 af 50-året for instituttets nuværende bygninger i Hellerup. I lydoptagelserne møder man en række elever og flere markante forstandere, blandt disse skal nævnes Ditlev Arens, H.C. Seierup , Kirsten Jansbøl og Claus Høm. Arbejdet med opbygningen af lydarkivet vil fortsætte i det kommende år med lydoptagelser knyttet til Refsnæsskolen, Blindes Arbejde, Nota, Bredegård og meget mere. Selskabets lydarkiv rummer en mængde lydoptagelser, som bestyrelsen glæder sig til at kunne præsentere på hjemmesiden. Det må imidlertid påregnes, at der medgår nogen tid til dette arbejde, idet hver lydfil skal forsynes med et filnavn og en tilhørende informationstekst, så det bliver muligt på forhånd at danne sig et indtryk af filernes indhold.

Årsberetningen for sidste år indeholdt en beskrivelse af litteraturoversigten, som findes på hjemmesiden. Litteraturoversigtens 2 dele omfatter 25 sider. I indeværende beretningsperiode har det ikke været muligt på grund af andre arbejdsopgaver, at realisere den tidligere beslutning om at supplere litteraturlisten med en del 3, omfattende den litteraturoversigt, som det tidligere Blindehistoriske Museum havde ladet udarbejde. Denne liste er på mere end 100 sider.

Litteraturoversigten er et vigtigt redskab i forbindelse med at besvare henvendelser fra studerende og andre, der er i færd med at belyse en problemstilling på blindeområdet. I løbet af 2018 har vi kunnet glæde os over at modtage flere sådanne henvendelser.

De 17 links på hjemmesiden, der henviser til andre relevante hjemmesider, er også på den nye hjemmeside forsynet med stikordsbeskrivelser til forklaring af deres blindehistoriske relevans.

6.3. Andre informationskanaler.

Siden generalforsamlingen i 2018 har bestyrelsen udsendt et enkelt medlemsbrev. Det blev udsendt den 18. maj 2018 og blev ledsaget af medlemslisten for 2018 og en revideret udgave af selskabets vedtægter. Efterfølgende har det været overvejet at udsende yderligere et medlemsbrev sammen med et eksemplar af de privatlivspolitiske retningslinjer, som bestyrelsen har vedtaget efter at EUs regler om databeskyttelse trådte i kraft den 1. maj 2018. Det er René Ruby, som har stået for at udarbejde forslag til selskabets privatlivspolitik. Der er grund til at notere sig, at selskabet som følge af disse retningslinjer efter aftale med DBS ikke længere opbevarer medlemmernes cpr-numre, men derimod kun fødselsdag og eventuelt medlemsnummer til brug ved ansøgning om tilskud. Selskabets privatlivspolitik kan læses på den opdaterede hjemmeside og vil blive udsendt til alle medlemmer i alle 4 medier ved først givne lejlighed.

Derudover har vi som anført ovenfor under pkt. 2 bestræbt os på at gøre selskabet synligt gennem artikler i en række af årets Medlemsblade fra DBS.

Endelig skal det under dette punkt anføres, at bestyrelsen endnu engang har drøftet oprettelsen af en diskussionsliste efter nedlæggelsen af DBS server. Det er bestyrelsens opfattelse, at selskabet indtil videre er dækket ind gennem de Nyhedsbreve og Medlemsbreve, som løbende udsendes. Princippet om, at alle udsendelser fra bestyrelsen skal være tilgængelig for alle medlemmer ligger til grund for denne opfattelse. Her skal det bemærkes at ca. 30 ud af de 131 medlemmer har valgt at modtage post i sort, punkt og i form af en Daisy-lydfil.

7. Selskabets elektroniske arkiv.

Det har ikke i beretningsperioden været muligt at afse tid til en systematisk opdatering af selskabets arkiv. Det skal dog i denne forbindelse anføres, at arbejdet med opdateringen af hjemmesidens lydarkiv, har givet anledning til en omfattende registrering af lydfiler, som opbevares i arkivet, jf. ovenfor under pkt. 5.2. De fleste lydfiler i arkivet forefindes som WAV-filer, som konverteres til mp3-filer, før de lægges på hjemmesiden. Dette gøres for at opbevare filerne i den bedste kvalitet og for at spare plads på hjemmesiden.

Under dette punkt er der desuden grund til at nævne 2 glædelige nyheder samt en beklagelse. Næstformand René Ruby kunne for det første på bestyrelsesmødet den 28. juni 2018 præsentere fundet af referatet af selskabets stiftende generalforsamling den 18. november 1994. Dette referat har bestyrelsen gennem de seneste 3 år udfoldet store anstrengelser for at finde. Referatet som forelå i punktskrift er nu overskrevet til et elektronisk dokument og kan ses på hjemmesiden.

For det andet har man i Dansk Blindesamfunds arkiv i begyndelsen af 2018 fundet en kasse med følgende særdeles interessante arkivmateriale: Bemærk at årstallene kun angiver året for det ældste og yngste i rækken af dokumenter ang. det pågældende emne og ikke nødvendigvis alle mellemliggende dokumenter.

Referater af Københavnskredsens generalforsamlinger 1932 til 1967.

Bestyrelsesprotokoller Danmarks Blinde 1943 til 1959

Korrespondance Danmarks Blinde 1921 til 1960

Foreningen Dansk Blindesamfunds Venner 1955 til 1962

Protokol Danmarks Blinde 1952 til 1959

Carl Cohn Haste kopibog 1914 til 1915

Carl Cohn korrespondance 1912 til 1916

Korrespondance vedr.  DBS’ 50 års jubilæumsreception

Korrespondance vedr. lokale jubilæumsfester 1961

Manuskripter i forbindelse med 50-års jubilæet

Ansøgninger om fattighjælp 1913 til 1916

Jeg blev i begyndelsen af februar 2010 spurgt om jeg havde noget kendskab til hvor Carl Cohn Hastes kopibog for årene 1914 til 1915 befandt sig. Nu er denne værdifulde bog fundet. Den fortæller om hans arbejde med at gennemføre den særlige bestemmelse om blindes adgang til økonomisk støtte i form af fattighjælp uden tab af borgerlige rettigheder i Fattiglovens § 61, som blev gennemført i 1914 og som fhv. landsformand Svend Jensen har beskrevet i bogen ”Det første skridt mod ligestilling”.

Når dette er sagt, skal selskabet beklage den forringede adgang til historisk arkivmateriale, som er blevet resultatet af Dansk Blindesamfunds nye hjemmeside, som kom til verden i slutningen af 2018. Det historiske materiale, som tidligere var tilgængelig på hjemmesiden, kan fremover kun rekvireres ved at fremsende en konkret anmodning om en kopi af bestemte dokumenter.

8. Medlemsarrangementer

Efter sidste års generalforsamling gav museumsinspektør Jacob Kjærgaard fra Medicinsk Museion søndag den 18. februar 2018 et særdeles inspirerende foredrag om Den Blindehistoriske Samling. Denne beskrivelse byggede på hans arbejde med samlingen gennem 3 år i forbindelse med gennemførelsen af det omfattende digitaliseringsprojekt. Jacob Kjærgaards redegørelse gav efterfølgende anledning til en omfattende spørgelyst. Dette foredrag blev den 11. september 2018 gentaget ved et arrangement på Lyngby Hovedbibliotek, arrangeret af Ion Meyer og Arne Christensen fra DH-Lyngby-Tårbæk. Dette arrangement samlede omkring 80 tilhørere. Så der må siges at være en betydelig interesse for at høre om samlingen af blindehistoriske genstande. Dette sidste foredrag vil blive lagt på selskabets hjemmeside.

Den 25. oktober 2018 var selskabet arrangør af et medlemsarrangement med brødrene Hans Erik og Henrik Olsen i salen på solterrasserne i Valby. Godt 30 deltog i arrangementet, hvor brødrene under titlen ”Fra børnehjem på Refsnæskolen til blinde forældre i Køge” causerede over deres opvækst og skolegang. Der var tale om et både morsomt og tankevækkende foredrag, som efterfølgende gav anledning til mange spørgsmål og opfriskning af minder blandt tilhørerne om egne oplevelser under deres eget ophold på denne kostskole for blinde. På selskabets hjemmeside kan man høre en optagelse af dette fornøjelige arrangement. Der var blandt deltagerne i arrangementet stor tilfredshed med Hans og Henrik Olsens bidrag til at fastholde minderne som de oplevede på Refsnæsskolen i 1960-70-erne.

9. Administrative og økonomiske forhold.

I det forgangne år har Ole Brun Jensen lagt et stort arbejde i at løfte arven efter sin forgænger på kassererposten. En række administrative opgaver som følger i kølvandet af et kassererskifte i en forening i vor tids digitaliserede tidsalder har krævet en omfattende arbejdsindsats fra kassereren og formanden.

Blandt disse opgaver skal nævnes udfyldelse og indsendelse af en række formularer for at opnå adgang til selskabets bankkonto og ajourføring af selskabets registrering på www.virk.dk. Hertil kommer en afklaring af betingelserne for at opnå adgang til selskabets E-Box, DK-hostmaster, hotel for hjemmesiden og oprettelse af selskabet som kunde på Mobilepay. Vigtigheden af, at disse forhold hurtigt bringes i orden ved kassererskifte erfarede vi, da det efter et par måneder lykkedes at nå til vejs ende med de nævnte opgaver. Det viste sig, at der i E-boxen lå ubetalte fakturaer, som skulle afklares med Københavns kommune for at undgå strafgebyrer for ikke at nævne det der er værre. Bestyrelsen har på baggrund af disse erfaringer besluttet at samle alle nødvendige oplysninger i form af brugerrettigheder, brugernavne og adgangskoder i selskabets E-Box, så kommende bestyrelsesmedlemmer ikke skal i gennem de samme udfordringer. Kort før årsskiftet nåede vi tillige at blive forsøgt franarret penge fra en kriminel rekvirent på internettet, en sag som skulle indberettes til politiet.

Rutinerne i forbindelse med den løbende bogføring, kvittering for indbetalinger og betaling af kreditorer har i gennem beretningsåret været gennemført på meget tilfredsstillende måde. Hertil kommer opgaverne med at passe medlemskartoteket og opgaven med at administrere medlemslisten.

Til trods for et systematisk registreringsarbejde gennem 2018 viste det sig forbundet med en tidskrævende arbejdsindsats at udarbejde en endelig oversigt over medlemstallet ved årets udgang.

Bestyrelsen blev på sidste års generalforsamling gennem en ændring af selskabets vedtægt bemyndiget til at investere 125.000 kr. i værdipapirer bestående af op til 30 % aktier og resten i realkreditobligationer. Baggrunden for vedtægtsændringen var om muligt at skaffe en supplerende renteindtægt af den del af den likvide formue, som ikke indgår i den daglige drift. Bestyrelsen har indtil videre valgt ikke at benytte sig af denne investeringsmulighed, da den økonomiske fordel herved blev vurderet til at være for usikker.

Selskabet har i 2018 haft samlede indtægter på 35.381,00 kr. dertil kommer forudgående kontingentindbetalinger for 2019 på 900,00 kr. mens de samlede udgifter udgjorde 52.399,00 kr. Dertil kommer mødeudgifter på ca. 2.196,00 kr. der er modtaget efter årsskiftet. Det betyder at årets resultat er et underskud på 17.018, 00 kr. Det skal bemærkes at udgiften i dette regnskabsår til opdatering af den nye hjemmeside har kostet 18.391,13 kr. Et medlem har overfor mig nævnt, at det efter hans opfattelse ville være passende, at anvende en del af formuen fra Dansk Blindesamfunds Amatørteater på 26.984 kr. som selskabet i sin tid fik overdraget, til dette formål. En sådan anvendelse af disse betroede midler, vil bidrage til at fastholde historien om teatret og gøre det muligt for en større offentlighed, at tilegne sig viden om teatrets virksomhed og aflytte forestillingerne, som findes som digitaliserede lydfiler. Det er en opfattelse, som jeg deler.

Ser man bort fra denne engangsudgift, som blev besluttet på sidste års generalforsamling, må regnskabsresultatet anses for at være tilfredsstillende.

10. Afsluttende bemærkninger.

De administrative udfordringer, som er omtalt i afsnittet ovenfor har sammen med opdateringen af hjemmesiden og de 5 nyhedsbreve beslaglagt størstedelen af bestyrelsens kræfter i beretningsperioden. Det har som det kan ses af flere af punkterne ovenfor betydet, at andre arbejdsopgaver har været nedprioriteret. I de sidste måneder af beretningsperioden har opgaven med at forberede markeringen af selskabets jubilæum i 2019 trængt sig på. Dette arbejde er blevet varetaget af en gruppe bestående af Thorvald Kølle, Leif Martinussen og undertegnede. Jubilæumsåret bliver forhåbentlig et år, hvor vi sammen får lejlighed til at fejre selskabet og tilbringe nogle fornøjelige timer sammen. Det ser vi i bestyrelsen frem til.

Den 17. december 2018 udsendte World Blind Unions informationsmedarbejder Terry Mutuku meddelelsen om, at De Forenede Nationers generalforsamling denne dag havde vedtaget en resolution som betyder, at den 4. januar anerkendes som ”World Braille Day”. Punktskriften, som franskmanden Luis Braille skabte vil på denne dag, som er hans fødselsdag, hvert år blive markeret gennem information om blindes skriftsprog og dets betydning. En bedre start på selskabets jubilæumsår kan man næppe tænke sig.

Det er bestyrelsens vurdering, at vi i dette beretningsår har skabt forudsætninger for, at vi med fortrøstning kan møde det kommende års udfordringer og tage fat på at prioritere de opgaver, som ikke er nået eller som kun i begrænset omfang har været vist opmærksomhed. Herudover er der formentlig også ressourcer til at tage fat på nye spændende opgaver. Personligt arbejder jeg fortsat med at skrive en fremstilling af ”Førerhundens historie i Danmark”. I den forbindelse har jeg fået mulighed for at digitalisere årsberetningerne for årene 1884 -1958 fra ”De Blindes Understøttelses- og Læseforening af november 1883” – senere benævnt ”Danmarks Blinde”. Disse beretninger foreligger som en PDF fil for hvert af årene og udgør samlet et materiale på ca. 6.000 sider. Ved tilgængeliggørelsen af dette materiale er der tilvejebragt adgang til en side af den danske blindesag, som kun i begrænset omfang er beskrevet. Disse årsberetninger vil uden tvivl kunne give stof til en række artikler i kommende numre af selskabets nyhedsbreve.

På bestyrelsens vegne Poul Lüneborg, formand.

7. Regnskab for Blindehistorisk Selskab 2018

Indtægter

Kontingenter 20.700,00

Medlemstilskud DBS 14.400,00

Drikkevarer salg medlemsmøder 260,00

Gaver 21,00

Legater 0,00

Renter 0,00

Indtægter i alt 35.381,00

Udgifter

Generalforsamling

Ophold 20.598,00

Deltagerbetaling -16.200,00

Tilbagebetaling deltagerbetaling 450,00

Rejseudgifter

Aktiviteter

Generalforsamling i alt 4.848,00

Bestyrelse

Møder 5.493,00

Rejseudgifter 4.932,50

Arbejdsgruppe 61,00

Revisionsmøde mv

Seminargebyrer 0,00

Seende bistand 5.937,50

Bestyrelse i alt 16.424,00

Hjemmeside

Webhotel og dk-hostmaster 695,00

Opgradering af hjemmeside 18.391,13

Hjemmeside i alt 19.086,13

Arrangementer

Porto og kontorudgifter 106,00

Medlemsliste-nyhedsbreve 6.134,10

Handicaphistorie 475,00

Museumsdagbogen

Blindes arbejde

Medlemsarrangementer 3.104,75

Repræsentation 1.916,00

Gebyrer 306,00

Arrangementer I alt 12.041,85

Samlede udgifter 52.399,98

Samlede indtægter 35.381,00

Samlet resultat -17.018,98

Resultat

Egenkapital

Bank primo 154.557,46

Saldo bank 31. december 2018 134.817,92

Aktiver

Likvid beholdning 134.817,92

Tilgodehavender 900,00

Aktiver i alt 135.717,92

Passiver

Kreditorer -2.196,00

Afrunding 375,00

Egenkapital primo 154.557,46

Årets resultat -17.066,98

Passiver i alt 135.717,92

8. Revisionsprotokollat 2018

Revision af regnskab 2018 er gennemført i overensstemmelse med vedtægternes § 9 stk. 3.

For at revisionen kunne opnå kendskab til mulige bevægelser i foreningens økonomiske forhold er regnskabstallene 2017 sammenlignet med tal fra regnskabet 2018. Formand og kasserer har redegjort for bevægelserne og redegørelsen er godkendt af revisionen.

Under gennemgangen af posteringer i aktiver og pasiver blev der konstateret en difference mellem de samlede aktiver på 135.717,92 kr. og de samlede pasiver på 135.342,48 kr., svarende til 375,44 kr. En difference, som ikke har kunnet opspores, og som i størrelsesorden ikke anses for væsentlig og er uden betydning i den samlede økonomi.

Regnskabets drift og status 2018 anviser herefter et retvisende billede af foreningens økonomiske status 2018.

Regnskabet giver ikke anledning til yderligere bemærkning.

Regnskabet er revideret på møde 10. januar 2019.

Revisorerne Henrik Olsen og Kurt Nielsen.

9. Danske Blindes nationalsang

Melodi: Laurids Lauridsen

Tekst: J. Marius Hansen

1. Danske blinde! vågn til virke,

øv i flid din hånd!

Træn din vilje, kraft og tanke,

styrk din bange ånd!

2. Dræb den sorte mismods drage,

som vil fred fra hjertet jage.

Tab ej troen paa, at livet

dig til gavn er givet.

3. Fri og frejdig, rank og modig

træd i kampen ind!

Tillid til dig selv og andre

modner først dit sind.

4. Synk ej hen i navnløs jammer

selvforagt din evne lammer

Men forfægt din ret i verden

ved en gavnlig færden.

5. Danske blinde! Retten har du

til at leve selv;

men så må du selv ej dæmme

op for kraftens elv.

6. Rejs dit hoved! Rens dit hjerte

for din svagheds ynk og smerte!

Der er dem, der mere lider,

kæmper dog og strider.

7. Fremad paa de gode veje,

se de fjerne mål!

Renslib energiens klinge,

gør den stærk som stål!

8. Brister håbet, bøj ej nakken,

du er halvvejs kun på bakken

Sving din hat og syng fornøjet,

glem, hvad du har døjet.

9. Gør til ven dig alle blinde,

føl og del med dem;

Bort med skillevæg og kløfter!

Støt og enigt frem!

10. Tanken bryder nye baner,

Nød og trang til handling maner

Med på skansen, danske blinde!

så skal sejr vi vinde.

10. Blindesagens skæbneår 1894, af Poul Lüneborg

Nedenfor bringes en artikel fra dagbladet Jyllandsposten fra den 2. oktober 1894. Artiklen refererer forløbet af den genoptagne generalforsamling den 29. september 1894 i foreningen ”Danmarks Blinde”, som afholdt dette møde i Larsens Lokaler, Sct. Annæ Plads 13, København. Foreningen havde den 24. februar 1894 afholdt sin ordinære generalforsamling. Dagsordenen, som forelå til dette møde blev imidlertid ikke færdigbehandlet, hvorfor der blev indkaldt til endnu et møde for at behandle de sidste Punkter paa Dagsordenen:

Punkt 3) Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer og 2 Revisorer,

Punkt 4) Forhandling om og eventuel Vedtagelse af en forandret Organisation og ændrede Love for Foreningen i Anledning af dennes udvidede Omfang og Virksomhed, samt hvis Punkt 4 vedtages

Punkt 5) Valg til Hovedbestyrelsen.

På mødet i februar måned blev det besluttet at afholde et møde med repræsentanter fra hele landet for at drøfte en eventuel ændring af foreningens organisation. Dette møde blev afholdt i Tivoli i København i dagene 22.- 24. maj 1894. På dette møde spillede organist Peter Dybdahl fra Aarhus en fremtrædende rolle, som jeg har beskrevet i bogen ”De blinde pionerer” udgivet november 2015.

Når man ser tilbage på generalforsamlingen den 29. september 1894 i foreningen ”Danmarks Blinde”, kan det konstateres, at forløbet af dette møde fik afgørende betydning for udviklingen af det efterfølgende danske blindesagsarbejde. Det vil jeg fortælle om i mit oplæg søndag formiddag.

Artikel fra JyllandsPosten den 2. oktober 1894:

En stormende Generalforsamling.

Foreningen »Danmarks Blinde« holdt i Lørdags Aftes i Kjøbenhavn en yderst stormende Generalforsamling, der efter Referaterne at dømme synes at have haft en ligefrem uhyggelig Karakter.

Forud for Generalforsamlingen var der i Bladene gaaet en Del Polemik, hvis Braad særlig var rettet mod Ritmester Allan Dahl. Som bekjendt kastede denne sig for nogle Aar siden

med stor Iver over Blindesagen og foretog bl. A. en stor Agitationsrejse Landet rundt. Denne Rejse fik vel Bidragene til at strømme betydeligt rigeligere ind end før. men foraarsagede paa den anden Side naturligvis Udgifter, der bleve saa meget større, som

Ritmesteren, der lider af stor Svaghed i Benene og som ikke kan læse og skrive, af denne Grund var nødt til at have Ledsagere med. Man bebrejdede Ritmesteren de store Rejseudgifter, men da disse vare afholdte efter Bemyndigelse af Bestyrelsen og approberede af en tidligere Generalforsamling, synes Fremdragningen af denne en Gang afgjorte Sag kun at have tjent som Vaaben til et Angreb mod Ritmesterens hele Virksomhed for Blinde sagen. ,,

Det Spørgsmaal som Generalforsamlingen skulde beskæftige sig med, drejede sig om Vedtagelse af nye Love for Foreningen, og Forsamlingens uhyggelige Karakter fremkom ved, at en Del Blinde havde givet Møde og afbrød Alt og Alle med de mest injurierende

Tilraab, medens de fægtede med Armene og forsøgte at bane sig Vej til Talerstolen.

Efter at Foreningens Formand, Musiker Wulff, havde fremlagt Forslaget til de nye Love,

udtalte Ritmester Dahl (Øredøvende Spektakel, Bravoraab, Hyssen og Piben.

Ned med Levebrødsmanden !). Jeg har nu arbejdet for denne Sag i to Aar og sat hele

min Arbejdskraft ind paa at fremme de Blindes Sag, og det heldige Resultat kan ikke omdisputeres.

Da jeg hverken kan læse eller skrive, har ieg bedt Premierløjtnant Nonboe om at meddele Detailler om min Virksomhed i de omtalte to Aar.

Premierløjtnant Nonboe gav en Oversigt over Foreningens Virksomhed. I den første

Tid var al Assistance gratis og kostede AllanDahl personlig ca. 2000 kr, som han aldrig

har forlangt refunderede. Den første store Rejse foretogts paa Foranledning af Bestyrelsen

for Foreningens egen Regning. Selvfølgelig kom der hurtig Kritik over denne Bevægelse,

der havde et saa stort Resultat, menden kom fra Kjøbenhavn, ikke fra Provinserne,

hvor Ritmesteren stod som den egentlige Forkæmper for Blindesagen, thi der havde det

levende Ord virket (Hm !). Og hvad er Resultatet: Fondet er rigere, Understøttelserne

have været større, man har udvidet den literære Virksomhed, og man har dannet en

Organisation. Alt siden Ritmesteren traadte til. Tør Nogen staa frem og sige : Jeg kunde

have gjort det billigere og bedre. (Stærkt Bifald. Hyssen). Bønneløkke foreslog, at de existerende Love bleve bestaaende til Februar. Lovforslaget var ikke simpelt nok, og det fremkomne Maskineri vilde blive for kostbart (Hørt) Stationsforstander Holst : Da jeg sidst var herovre, hyldede vi Ritmester Allan Dahl saaledes, at jeg ikke havde ventet en saadan Opposition, (Hørt)

Der siges, at der ikke er Penge i Kassen, vi har det i hvert Fald, og hvad den kjøbenhavnske Afdeling angaar, saa har jeg ogsaa set Sparekassebøger for Beløbet.

(Hvor mange er der ?) 14,000 Xlt (Har De set dem? Voldsomt Spektakel. Ned med

ham.) Kom De blot op at se. (Jeg er blind.) Værkmester Olsen : Hvis Ritmesteren saa

gjerne vil danne Kredse, saa lad ham danne dem, men lad os beholde vor Forening og lad

Ritmesteren saa stifte en anden Forening. (Demonstrativt Bifald.)

Efter yderligere Diskussion gjorde AllanDahl opmærksom paa, at man allerede numaatte træffe en Afgjørelse og ikke burde udsætte den til Februar, da de Penge, der vare

i Kassen, vare bundne efter de gamle Love. Bestyrelsen ønskede at konferere indbyrdes.


Efter et Kvarters Pause meddeltes det i Følge »Av.«, at Allan Dahl og de fleste Bestyrelsesmedlemmer ikke vilde modtage Gjenvalg. Ritmesteren var kjendelig altereret over denOpførsel, der var udvist mod ham, forlod Mødet. Der maatte nu vælges en ny Bestyrelse.

En forstyrret Diskussion, stadig afbrudt af de simpleste Tilraab, begyndte atter, og det endte med, at man paa Forslag af et Medlem gjenvalgte den gamle Bestyrelse med 95 mod 58. (Voldsom Larm. Det er Snyderi, det er Bedrageri, de have snydt os, vi have Pressen med os! Piben og hujen) Bestyrelsen var imidlertid valgt, men da den næppe efter sin første vægring vil modtage valg, er man ude i det rene kaos.

11. Foreløbigt Program for 25 års jubilæumsarrangementet november 2019

Den nedsatte jubilæumsgruppe kan nu afsløre de foreløbige planer, som vil danne rammerne for arrangementet mandag den 25. – tirsdag 26. november 2019 på Fuglsangscentret.

I flertallet af de aktiviteter, som selskabet udfolder for at belyse blindes historie, har vi gennem årene lagt hovedvægten på historiske fremstillinger, erindringer og lignende.

Omdrejningspunktet for dette arrangements første dag vil, i modsætning hertil, være den musik som er skabt af blinde musikere og komponister. Det vil derfor være klassisk musik komponeret af Leif Martinussen, der præger programmet mandag eftermiddag, medens jazzmusikken repræsenteret ved Willy Egmoses trio vil være omdrejningspunktet om aftenen.

Tirsdag formiddag vender vi tilbage til formidlingen af blindes historie gennem det skrevne og talte ord.

De foreløbige planer for disse 2 dage ser ud som følger:

Mandag:

12.00 Frokost

13.30 Koncert

medv.: Svafa Thorhallsdottir, sopran, Tom Ernst, piano

program: Værker af Leif Martinussen:

”Solkredsen” for piano, suite i 9 dele, opus 2 (1959 – 1963):

Solnedgang – Viftende siv – Dæmonisk aften ved havet – Skovbækkens sagte nynnen – Vindens sang – Duggen i enge – Månestrejf – Stille nat – Solopgang

”7 North Atlantic Songs”, opus 40 (2013 – 2014):

Forårslys – Forårsbilleder – Sommer – Håbefuld sommer

Tekst: Frits Johannesen (Færøerne)

Forårsdigt – Midsommernat – Sommerlys

Tekst: Kristrun Gudmundsdottir (tekstblad)

Klaver: Maj, juni, juli, august, opus 3 (1963), juli, opus 17 fra 1980

15.00 Kaffe og velkomst v/ Poul Lüneborg

15.30 Blindehistorie / spørgerunde, afsluttende med ”Blindes nationalsang” og Refsnæssangen.

18.00 Festmiddag

21.00 Jazzkoncert med Willy Egmose Trio

Tirsdag:

08.00 Morgenmad

09.15 En række korte oplæg til belysning af forskellige blindehistoriske temaer

10.15 Kaffe- / tepause

10.30 Præsentation af ”Henning Eriksens Dagbog” ved en række nøglepersoner samt formand Poul Lüneborg

11.30 Afslutning

12.00 Frokost og derefter afrejse

12. Bestyrelsens kontaktoplysninger

Formand Poul Lüneborg

Kålundsvej 6A, 3520 Farum

Tlf. 44 95 04 72

Mobil 23 31 05 21

Mail: poul.luneborg@gmail.com

Næstformand René Ruby

Jagtvej 14A 2. tv., 2200 København N

Mobil 29 93 09 69

Mail: rene.ruby@parkmail.dk

Kasserer Ole Brun Jensen

Skovgårdsvænget 168, 8310 Tranbjerg J

Telefon 86 72 55 72

Mobil 40 62 11 23

E-mail: ole@obj.dk

Sekretær Thorvald Kølle

Clermontgade29. 1., 4000 Roskilde

Tlf. 22 78 18 27

Mail: thorvald@cool.dk

Redaktør Rita Cecilie Varmby

Ramsingsvej 4 3.th., 2500 Valby

Tlf. 36 17 14 10

Mobil 21 43 02 23

E-mail: rcvarmby48@gmail.com

1. suppleant Leif Martinussen

Bryrupvej 55, 2770 Kastrup

Mobil 23 26 45 52

Mail: mail@leifmartinussen.dk

2. suppleant Allan Fohlmann

Løvegade 69 2. th., 4200 Slagelse

Mobil 25 53 82 43

E-mail: fohlmann@stofanet.dk