Nyhedsbrev nr. 1 februar 2008

Danmarks Blindehistoriske Selskab

Nyhedsbrev nr. 1, februar 2008

Indholdsfortegnelse:

1. Redaktionelt 1

2. Bestyrelsens navne og adresser 1

3. Indkaldelse til selskabets ordinære generalforsamling 2

4. Årsberetning 2007-2008 4

5. Regnskab for Danmarks blindehistoriske selskab 2007 10

6. Finale 11

1. Redaktionelt

Velkommen til den nye udgave af Nyhedsbrevet. Bestyrelsen håber, at vore læsere alle er kommet godt ind i det nye år, hvor vinteren så sandelig ikke har belastet os med frost og kulde. Indtil nu i hvert fald. Det er trods alt dejligt, og man føler, at foråret er lige om hjørnet. Denne gang drejer bladets indhold sig kun om den kommende generalforsamling på Fuglsangscentret søndag den 30. marts 2008 og bemærk venligst, at der, som traditionen byder, ligeledes er et arrangement dagen før – nemlig om lørdagen den 29. marts. Herom senere.

Hvis du ønsker at læse selskabets vedtægter, findes de i Nyhedsbrev nr. 2, juli 2007.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at generalforsamlingen allerede blev varslet og indkaldt i Nyhedsbrevet, der udkom i november 2007.

2. Bestyrelsens navne og adresser

Hans Erik Olsen, formand,

Holmebækhuse 14,

4681 Herfølge.

Tlf. 56 21 75 86.

Mail: hans.e.olsen@blindsigtmail.dk

Arne Krogh, kasserer,

Abildgårdsvej 16, 2. th.

2830 Virum.

Tlf. 45 85 94 19.

Mail: abkrogh@mail.dk.

Kurt Nielsen, næstformand,

Bakkedraget 29,

3460 Birkerød.

Mail: kurt.nielsen@pc.dk

Karsten Ahrens, redaktør af nyhedsbrevet,

Højvangen 15,

4470 Svebølle.

Mail: karsten.ahrens@webspeed.dk

Elin Andreasen, sekretær,

Spøttrupvej 5, st. tv.

2720 Vanløse.

René Ruby: 1. suppleant.

Mail: rene.ruby@mail.dk

Lars Bang Andersen, 2. suppleant.

Mail: larsbangand@hotmail.com

3. Indkaldelse til selskabets ordinære generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling søndag den 30. marts 2008 på Fuglsangcentret i Fredericia

Generalforsamlingen starter kl. 10.00 og forventes afsluttet ca. kl.

12.30.

Bestyrelsen foreslår følgende dagsorden.

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden.

2. Valg af stemmetællere og dirigent.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2007.

4. Årsberetning.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af:

A. Formand, (for 2 år). Hans Olsen ønsker genvalg.

B. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år). Karsten Ahrens og Kurt Nielsen ønsker begge genvalg.

C. 2 suppleanter.

D. 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

8. Forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før mødet.

9. Eventuelt.

Arrangementet starter dog allerede lørdag den 29. marts med følgende program.

Kl. 17.00: Ankomst og indkvartering.

Kl. 18.00: Festmiddag.

Kl. 20.00: Fortæller Willy Egemose om musikeruddannelsen Før og nu.

Senere på aftenen skal vi overvære en live-koncert med

kompositioner af Ernst Bruun Hansen, der var lærer ved instituttet.

Søndag den 30. marts:

Kl. 07.30-09.00: Morgenmad.

Kl. 10.00-12.30: Afvikling af generalforsamlingen.

Kl. 12.30: Frokost.

Kl. 13.30: Afrejse.

Hele arrangementet vil koste 350 kr. inkl. Festmiddag. (Drikkevarer

er for egen regning).

Hvis du kun ønsker at deltage i generalforsamlingen søndag, koster

det 55,00 kr. for formiddagskaffe og frokost.

For at du har stemmeret skal årskontingentet, der udgør 150 kr., være betalt inden generalforsamlingen starter.

Vi råder over 29 værelser og 40 pladser, så hvis vi bliver mange, kan det blive nødvendigt, at dele værelse med en anden.

Tilmelding, der er bindende, skal ske senest den 1. marts til:

Hans Olsen,

Telefon: 56 21 75 86

E-mail: Hans.e.olsen@blindsigtmail.dk.

Ved tilmeldingen bedes du af hensyn til Fuglsangcentret oplyse navn, adresse, cpr-nr., om du ønsker allergiværelse, medlem af DBS, diabetiker, vegetar, spiser diætkost eller medbringer førerhund.

Der ydes ikke refusion af rejseudgifter.

Vel mødt den 29-30. marts.

På bestyrelsens vegne Hans Olsen, formand.

4. Årsberetning 2007-2008

1. Indledning.

Nærværende årsberetning fra bestyrelsen i Danmarks Blindehistoriske Selskab omhandler selskabets aktiviteter og initiativer i perioden fra den ordinære generalforsamling i Danmarks Blindehistoriske Selskab 2007 og frem til afholdelse af bestyrelsesmøde d. 21. januar 2008. Supplerende oplysninger og kommentarer vil blive givet mundtligt under behandlingen af beretningen på generalforsamlingen, 30. marts 2008. Dette er bestyrelsens beretning, som er blevet udsendt i selskabets nyhedsbrev nr. 1, 2008.

2. Medlemsoplysninger

Medlemstallet er pr. 21. januar 2008 opgjort til 138. Det betyder i forhold til sidste år en tilbagegang på 16 medlemmer, men vi må trods nedgangen stadig sige, at selskabet er blandt de største i Dansk Blindesamfund, men vi må alle gøre en indsats for at få flere med, så medlemstallet igen kommer højere op. Vi har fra bestyrelsen prøvet at gøre opmærksom på vores eksistens gennem vore meddelelseskanaler nemlig selskabets nyhedsbrev og Dansk Blindesamfunds medlemsblad. Og vi kan da sige, at det har båret frugt, idet der i hvert fald er kommet to nye ansigter til medlemskredsen fra årsskiftet.

3. Nøgletal om økonomien

Indtægter: 79.086,81 kr.

Udgifter: 19.926,90 kr.

Årets Overskud: 59.159,91 kr.

Egenkapital 1. januar 2007: 57.369,32 kr.

Plus årets overskud: 59.159,91 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2007: 116.529,23 kr.

Vi kan således glæde os over, at Danmarks Blindehistoriske Selskab fortsat har en sådan økonomi, der sikrer en betryggende baggrund for selskabets drift, og at de samlede beholdninger kan sikre dækning af eventuelt kommende uforudsete udgifter.

4. Generalforsamlingen 2007

Generalforsamlingen fandt sted søndag, den 18. marts 2007 på Fuglsangcentret. Der var fremmødt i alt 32 stemmeberettigede medlemmer. En nedgang i antallet af deltagere på 9, i forhold til generalforsamlingen 2006, så også her må vi blive bedre til at gøre opmærksom på, at vi eksisterer, og ønsker at se rigtig mange nye ansigter i forsamlingens midte. På generalforsamlingen 2006 stillede Elin Andreasen op til formandsposten, og i fuld forståelse bestyrelsen imellem, blev der truffet aftale om, at Hans Olsen til generalforsamlingen 2007, ønskede at blive opstillet som bestyrelsens formandskandidat. Forsamlingen fulgte bestyrelsens anbefaling og bestyrelsen har det sidste år haft følgende sammensætning: Formand Hans Olsen. Kasserer, Arne Krogh. Ordinære bestyrelsesmedlemmer, Elin Andreasen, Karsten Ahrens og Kurt Nielsen. 1. suppleant: René Ruby. 2. suppleant: Lars Bang Andersen. Revisorer, Svend Thougaard og Edith Nygaard. Revisorsuppleant, Henning Eriksen.

5. Bestyrelsens arbejde og samarbejde

Efter valget på generalforsamlingen blev bestyrelsens sammensætning og konstituering således: Formand: Hans Olsen. Næstformand: Kurt Nielsen. Kasserer: Arne Krogh. Bestyrelsesmedlem og redaktør af nyhedsbrevet: Karsten Ahrens. Bestyrelsesmedlem og sekretær: Elin Andreasen. 1. suppleant: René Ruby. 2. suppleant: Lars Bang Andersen. Bestyrelsen har afholdt i alt 5 møder. Afvikling af mødernes dagsorden har været konstruktiv og har været optaget af de aktiviteter, som Danmarks Blindehistoriske Selskab har igangsat og afviklet. Der henvises til uddybende bemærkninger under punkt 7. Lars Bang Andersen meddelte på vores møde den 21. januar, at han ikke længere kunne afse tid til arbejdet i bestyrelsen, og derfor vil vi i denne beretning benytte lejligheden til at sige Lars tusind tak for et godt og loyalt samarbejde.

6. Nyhedsbrevet

Selskabets nyhedsbrev er udkommet 3 gange i år, med meget interessante og spændende artikler. Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne have lov at sige selskabets medlemmer tak for indsendte bidrag. I Danmarks Blindehistoriske Selskab følger vi stadigvæk det princip, at udgivelsen skal udkomme samtidig på medierne: Sort, punkt, cd og E-post. Dette har selskabet til fulde kunnet leve op til. Da vi i bestyrelsen gennem mange år har været klar over hvilket arbejde Synscenter Refsnæs har lagt i produktionen af nyhedsbrevet, har vi gennem de sidste af slagsen, opfordret vores medlemmer til at benytte sig af muligheden af, at kunne modtage det via E-post. Vi kan med glæde oplyse, at 49 nu modtager det elektronisk, og 14 har valgt at modtage det på cd, en produktion som vi selv i bestyrelsen forestår. Endelig skal vi minde om, at Synscenter Refsnæs vederlagsfrit har produceret og udsendt nyhedsbrevet, og betalt portoen, gennem mange år. Det siger vi tak for og håber, at det meget positive samarbejde kan fortsætte fremover.

7. Aktiviteter og initiativer.

A. Besøg i Blindehistorisk Museum og hos Hans Rasmussen.

Fredag, den 21. september 2007 deltog 16 af selskabets medlemmer i vores arrangement, som var kommet i stand ved et samarbejde med Blindehistorisk museums leder Mogens Bang, museets kustode Henning Eriksen og EDB-programmør ved Blindeinstituttet i Hellerup, Hans Rasmussen. Vi må heller ikke glemme instituttet, der var vært med kaffe/the og brød. En gestus, som vi fra selskabet siger tusind tak for. Vi blev delt op i 2 hold, så det ene først hørte om blindes brug af computeren, mens det andet hold fik en meget spændende rundvisning i museets lokaler, som råder over godt 5.000 registrerede blindehistoriske effekter. Arrangementet afsluttedes med en fællesspisning på Esthers i Hellerup.

B. Digitalisering af lydsamlingerne

Det er glædeligt at kunne konstatere, at bevarelsen af mange blindehistorisk værdifulde lydoptagelser nu er sikret og konverteret til digitalt format. Hans Olsen er primus motor i løsningen af denne opgave. Det skal her også nævnes, at Børge Pedersen, Præstø, og Henrik Olsen, Østerbro, har påtaget sig at være selskabet behjælpelig med dette arbejde, og vi har i årets løb modtaget ca. 60 optagelser digitaliseret af Børge og Henrik, hvilket der skal lyde dem en stor tak for. Desuden har vi modtaget optagelser fra andre, og selskabet kan glæde sig over, at også ikke-medlemmer leverer materiale til digitalisering. Vi har forgæves forsøgt at få de pågældende til at melde sig ind, men det er ikke lykkes endnu.

C. Temaudgivelsen

Danmarks Blindehistoriske Selskab har gennem et par år skrevet i

vores beretning, at vi har planlagt en temaudgivelse i anledning af

særforsorgens udlægning i 1980, men at arbejdet er blevet forsinket, da et par af indlæggene manglede at blive skrevet.

Vi har fra bestyrelsens side flere gange rettet henvendelse til skribenterne uden held, og har nu besluttet, at de artikler der ligger færdig, skal udsendes, da de har en så faglig og historisk kvalitet, og vi har indledt forhandlinger med forskellige parter, og håber allerede i den mundtlige del af beretningen på generalforsamlingen, at kunne komme med yderligere information i denne sag.

D. Lukningen af Blindehistorisk Museum

Det var med chok, at vi fra Blindehistorisk Museums leder, Mogens

Bang, fik besked om, at instituttets ledelse på et møde først i januar

2008 har besluttet at museets lokaler skal være ryddet den 1. juli. Vi fra bestyrelsen har ført en tæt korrespondance med både Mogens Bang og Henning Eriksen, i denne meget beklagelige, og for instituttet pinlige sag, og så netop i 150-året for åbningen af Blindeinstituttet. Denne åbne og ærlige korrespondance siger vi naturligvis både Mogens og Henning tak for, og med denne i hånden, har vi rettet henvendelse til Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, hvori vi beredvilligt stiller vores kræfter til rådighed ved at medvirke til museets redning, men har i skrivende stund endnu ikke hørt fra forretningsudvalget i denne sag. Det har i selskabet været nævnt før, men på Synscenter Refsnæs er de blindehistoriske samlinger, der ikke engang er registrerede, pakket

ned i 170 flyttekasser. Vi fra bestyrelsen håber naturligvis ikke, at det samme vil ske med den blindehistoriske samling på instituttet.

E. Overdragelse af aktiver fra Dansk Blindesamfunds Amatørteater

Efter 61 års eksistens, besluttede Dansk Blindesamfunds Amatørteater i januar 2007, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, at opløse teatret, hvilket vi skal beklage meget dybt. På disse generalforsamlinger traf de tilstedeværende medlemmer beslutning om, at alle aktiver skulle overdrages til Danmarks Blindehistoriske Selskab, hvilket der skal lyde amatørteatret en stor og velment tak for. Aktiverne udgjorde i økonomi 26.984 kr., samt 81 datbånd med optagelser af teaterforestillinger, som vi skal i gang med at digitalisere. I forbindelse med denne overdragelse har der været ført en del korrespondance med Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg om ejerforholdet, og disse brevudvekslinger har den 5. februar ført til at vi fra forretningsudvalget har modtaget en skriftlig accept på det forslag, som vi stillede om, at lade de økonomiske midler gå til aktivt at forsøge at redde Blindehistorisk Museum. Men i skrivende stund har der ikke mellem selskabet, Dansk Blindesamfund og Blindehistorisk Museum, været afholdt nogle møder.

F. Afholdelsen af årets generalforsamling

Siden marts 2007, har det været besluttet, at generalforsamlingen i

Danmarks Blindehistoriske Selskab skal afholdes den 30. marts 2008 på Fuglsangcentret.

Det var derfor med stor forbavselse, at vi i medlemsbladet kort før

nytår kunne læse, at der afholdes landsmøde i Dansk Blindesamfund, netop i det tidsrum.

Da Danmark jo stort set ligger stille i julen, kunne vi først den 2.

januar rette henvendelse til Fuglsangcentret, hvor vi gjorde dem opmærksom på, at vi havde underskrevet en kontrakt med dem om, at vores generalforsamling skulle afvikles samtidigt. De henviste til Dansk Blindesamfunds hovedkontor, og vi kontaktede

telefonisk direktøren, som ikke kendte til denne aftale, men han ville undersøge det, og vende tilbage.

Vi har netop fået bekræftet, at vi har de bestilte værelser til rådighed, så også på dette punkt, må vi sige, at samarbejdet mellem selskabet og Dansk Blindesamfund har fungeret godt.

8. Afsluttende bemærkninger

Denne beretning er ved at være til ende, og vi har fra bestyrelsen gjort os de største anstrengelser for at tegne et billede af de sager, vi har haft på bestyrelsesmødernes dagsorden i det forløbne år.

Denne beretning vil selvsagt blive uddybet nærmere i den mundtlige del, der foregår på Fuglsangcentret den 30. marts 2008, så der er al mulig grund til at møde op denne dag.

Fortæl så mange du kender om selskabet, for det er en af de veje vi skal gå, for at medlemstallet kan vokse.

På gensyn til selskabets generalforsamling.

Bestyrelsen.

5. Regnskab for Danmarks blindehistoriske selskab 2007

Egenkapital 1. januar 2007 57.369,32

Udgifter:

Bestyrelsesmøder 3.557,00

Kontorhold 431,25

Revisionsmøde 24.januar 2007 151,65

Nyhedsbrev 325,00

Bankbogsblad 10,00

Gebyr 312,00

Generalforsamlingen på Fuglsangcentret 17.-18. marts 14.430,00 Hshs. 450,00

Arrangement på Tutten 260,00

Udgifter I alt 19.926,90

Indtægter:

Kontingent 20.700,00

Resttilskud fra Dansk Blindesamfund 400,00

Generalforsamling, Deltagerbetaling 11.015,00

Tilskud fra Dansk Blindesamfund 19.650,00

Gave fra Amatørteatret 26.984,48

Giro renter 330,26

Bankbog renter 7,07

Indtægter I alt 79.086,81

Indtægter 79.086,81

Udgifter 19.926,90

Overskud 59.159,91

Egenkapital 1. januar 2007 57.369,32

Overskud 59.159,91

Egenkapital 31. december 2007 116.529,23

Giro 31. december 2007 114.057,86

Bankbog 31. december 2007 2.471,37

Egenkapital 31. december 2007 116.529,23

11. februar 2008

Regnskabet revideret og fundet i orden

Edith Nygaard,

Svend Thougaard


6. Finale.

Det var, hvad vi valgte at bringe denne gang. Vi planlægger, at det

Næste nummer vil udkomme i slutningen af maj måned. Derfor bedes stof og artikler sendt til redaktøren senest med udgangen af april 2008.

Med venlig hilsen.

Karsten Ahrens, bestyrelsesmedlem og redaktør.