Årsberetning 2007 2008

Danmarks Blindehistoriske Selskab, (DBHS).

Årsberetning 2007-2008.

1. Indledning.

Nærværende årsberetning fra bestyrelsen i DBHS omhandler selskabets aktiviteter og initiativer i perioden fra den ordinære generalforsamling i DBHS 2007 og frem til afholdelse af bestyrelsesmøde D. 21. januar 2008. Supplerende oplysninger og kommentarer vil blive givet mundtligt under behandlingen af beretningen på generalforsamlingen, 30. marts 2008. Dette er bestyrelsens beretning, som er blevet udsendt i selskabets nyhedsbrev nr. 1, 2008.

2. Medlemsoplysninger.

Medlemstallet er pr. 21. januar 2008 opgjort til 138. Det betyder i forhold til sidste år en tilbagegang på 16 medlemmer, men vi må trods nedgangen stadig sige, at selskabet er blandt de største i DBS, men vi må alle gøre en indsats for at få flere med, så medlemstallet igen kommer højere op.

Vi har fra bestyrelsen prøvet at gøre opmærksom på vores eksistens gennem vore meddelelseskanaler nemlig selskabets nyhedsbrev og Dansk Blindesamfunds medlemsblad. Og vi kan da sige, at det har båret frugt, idet der i hvert fald er kommet to nye ansigter til medlemskredsen fra årsskiftet.

3. Nøgletal om økonomien.

Indtægter: 79.086,81 kr.

Udgifter: 19.926,90 kr.

Årets Overskud: 59.159,91 kr.

Egenkapital 1. januar 2007: 57.369,32 kr.

Plus årets overskud: 59.159,91 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2007: 116.529,23 kr.

Vi kan således glæde os over, at DBHS fortsat har en sådan økonomi, der sikrer en betryggende baggrund for selskabets drift, og at de samlede beholdninger kan sikre dækning af eventuelt kommende uforudsete udgifter.

4. Generalforsamlingen 2007.

Generalforsamlingen fandt sted søndag, den 18. marts 2007 på Fuglsangcentret. Der var fremmødt i alt 32 stemmeberettigede medlemmer. En nedgang i antallet af deltagere på 9, i forhold til generalforsamlingen 2006, så også her må vi blive bedre til at gøre opmærksom på, at vi eksisterer, og ønsker at se rigtig mange nye ansigter i forsamlingens midte.

På generalforsamlingen 2006 stillede Elin Andreasen op til formandsposten, og i fuld forståelse bestyrelsen imellem, blev der truffet aftale om, at Hans Olsen til generalforsamlingen 2007, ønskede at blive opstillet som bestyrelsens formandskandidat. Forsamlingen fulgte bestyrelsens anbefaling og bestyrelsen har det sidste år haft følgende sammensætning: Formand Hans Olsen. Kasserer, Arne Krogh. Ordinære bestyrelsesmedlemmer, Elin Andreasen, Karsten Ahrens og Kurt Nielsen. 1. suppleant: René Ruby. 2. suppleant: Lars Bang Andersen. Revisorer, Svend Thougaard og Edith Nygaard. Revisorsuppleant, Henning Eriksen.

5. Bestyrelsens arbejde og samarbejde.

Efter valget på generalforsamlingen blev bestyrelsens sammensætning og konstituering således: Formand: Hans Olsen. Næstformand: Kurt Nielsen. Kasserer: Arne Krogh. Bestyrelsesmedlem og redaktør af nyhedsbrevet: Karsten Ahrens. Bestyrelsesmedlem og sekretær: Elin Andreasen. 1. suppleant: René Ruby. 2. suppleant: Lars Bang Andersen.

Bestyrelsen har afholdt i alt 5 møder. Afvikling af mødernes dagsorden har været konstruktiv og har været optaget af de aktiviteter, som Danmarks Blindehistoriske Selskab har igangsat og afviklet. Der henvises til uddybende bemærkninger under punkt 7.

Lars Bang Andersen meddelte på vores møde den 21. januar, at han ikke længere kunne afse tid til arbejdet i bestyrelsen, og derfor vil vi i denne beretning benytte lejligheden til at sige Lars tusind tak for et godt og loyalt samarbejde.

6. Nyhedsbrevet.

Selskabets nyhedsbrev er udkommet 3 gange i år, med meget interessante og spændende artikler. Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne have lov at sige selskabets medlemmer tak for indsendte bidrag.

I Danmarks Blindehistoriske Selskab følger vi stadigvæk det princip, at udgivelsen skal udkomme samtidig på medierne: Sort, punkt, cd og E-post. Dette har selskabet til fulde kunnet leve op til.

Da vi i bestyrelsen gennem mange år har været klar over hvilket arbejde Synscenter Refsnæs har lagt i produktionen af nyhedsbrevet, har vi gennem de sidste af slagsen, opfordret vores medlemmer til at benytte sig af muligheden af, at kunne modtage det via E-post.

Vi kan med glæde oplyse, at 49 nu modtager det elektronisk, og 14 har valgt at modtage det på cd, en produktion som vi selv i bestyrelsen forestår.

Endelig skal vi minde om, at Synscenter Refsnæs vederlagsfrit har produceret og udsendt nyhedsbrevet, og betalt portoen, gennem mange år. Det siger vi tak for og håber, at det meget positive samarbejde kan fortsætte fremover.

7. Aktiviteter og initiativer.

A. Besøg i Blindehistorisk Museum og hos Hans Rasmussen.

Fredag, den 21. september 2007 deltog 16 af selskabets medlemmer i vores arrangement, som var kommet i stand ved et samarbejde med Blindehistorisk museums leder Mogens Bang, museets kustode Henning Eriksen og EDB-programmør ved Blindeinstituttet i Hellerup, Hans Rasmussen.

Vi må heller ikke glemme instituttet, der var vært med kaffe/the og brød. En gestus, som vi fra selskabet siger tusind tak for.

Vi blev delt op i 2 hold, så det ene først hørte om blindes brug af computeren, mens det andet hold fik en meget spændende rundvisning i museets lokaler, som råder over godt 5.000 registrerede blindehistoriske effekter.

Arrangementet afsluttedes med en fællesspisning på Esthers i Hellerup.

B. Digitalisering af lydsamlingerne.

Det er glædeligt at kunne konstatere, at bevarelsen af mange blindehistorisk værdifulde lydoptagelser nu er sikret og konverteret til digitalt format. Hans Olsen er primus motor i løsningen af denne opgave. Det skal her også nævnes, at Børge Pedersen, Præstø, og Henrik Olsen, Østerbro, har påtaget sig at være selskabet behjælpelig med dette arbejde, og vi har i årets løb modtaget ca. 60 optagelser digitaliseret af Børge og Henrik, hvilket der skal lyde dem en stor tak for.

Desuden har vi modtaget optagelser fra andre, og selskabet kan glæde sig over, at også ikke-medlemmer leverer materiale til digitalisering. Vi har forgæves forsøgt at få de pågældende til at melde sig ind, men det er ikke lykkes endnu.

C. Temaudgivelsen.

Danmarks Blindehistoriske Selskab har gennem et par år skrevet i vores beretning, at vi har planlagt en temaudgivelse i anledning af særforsorgens udlægning i 1980, men at arbejdet er blevet forsinket, da et par af indlæggene manglede at blive skrevet.

Vi har fra bestyrelsens side flere gange rettet henvendelse til skribenterne uden held, og har nu besluttet, at de artikler der ligger færdig, skal udsendes, da de har en så faglig og historisk kvalitet, og vi har indledt forhandlinger med forskellige parter, og håber allerede i den mundtlige del af beretningen på generalforsamlingen, at kunne komme med yderligere information i denne sag.

D. Lukningen af Blindehistorisk Museum.

Det var med chok, at vi fra Blindehistorisk Museums leder, Mogens Bang, fik besked om, at instituttets ledelse på et møde først i januar 2008 har besluttet at museets lokaler skal være ryddet den 1. juli.

Vi fra bestyrelsen har ført en tæt korrespondance med både Mogens Bang og Henning Eriksen, i denne meget beklagelige, og for instituttet pinlige sag, og så netop i 150-året for åbningen af Blindeinstituttet.

Denne åbne og ærlige korrespondance siger vi naturligvis både Mogens og Henning tak for, og med denne i hånden, har vi rettet henvendelse til Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, hvori vi beredvilligt stiller vores kræfter til rådighed ved at medvirke til museets redning, men har i skrivende stund endnu ikke hørt fra forretningsudvalget i denne sag.

Det har i selskabet været nævnt før, men på Synscenter Refsnæs, er de blindehistoriske samlinger, der ikke engang er registrerede, pakket ned i 170 flyttekasser.

Vi fra bestyrelsen håber naturligvis ikke, at det samme vil ske med den blindehistoriske samling på instituttet.

E. Overdragelse af aktiver fra Dansk Blindesamfunds Amatørteater.

Efter 61 års eksistens, besluttede Dansk Blindesamfunds Amatørteater i januar 2007, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, at opløse teatret, hvilket vi skal beklage meget dybt.

På disse generalforsamlinger traf de tilstedeværende medlemmer beslutning om, at alle aktiver skulle overdrages til Danmarks Blindehistoriske Selskab, hvilket der skal lyde amatørteatret en stor og velment tak for.

Aktiverne udgjorde i økonomi 26.984 kr., samt 81 datbånd med optagelser af teaterforestillinger, som vi skal i gang med at digitalisere.

I forbindelse med denne overdragelse har der været ført en del korrespondance med Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg om ejerforholdet, og disse brevudvekslinger har den 5. februar ført til at vi fra forretningsudvalget har modtaget en skriftlig accept på det forslag, som vi stillede om, at lade de økonomiske midler gå til aktivt at forsøge at redde Blindehistorisk Museum.

Men i skrivende stund har der ikke mellem selskabet, Dansk Blindesamfund og Blindehistorisk Museum, været afholdt nogle møder.

F. Afholdelsen af årets generalforsamling.

Siden marts 2007, har det været besluttet, at generalforsamlingen i Danmarks Blindehistoriske Selskab skal afholdes den 30. marts 2008 på Fuglsangcentret.

Det var derfor med stor forbavselse, at vi i medlemsbladet kort før nytår kunne læse, at der afholdes landsmøde i Dansk Blindesamfund, netop i det tidsrum.

Da Danmark jo stort set ligger stille i julen, kunne vi først den 2. januar rette henvendelse til Fuglsangcentret, hvor vi gjorde dem opmærksom på, at vi havde underskrevet en kontrakt med dem om, at vores generalforsamling skulle afvikles samtidigt.

De henviste til Dansk Blindesamfunds hovedkontor, og vi kontaktede telefonisk direktøren, som ikke kendte til denne aftale, men han ville undersøge det, og vende tilbage.

Vi har netop fået bekræftet, at vi har de bestilte værelser til rådighed, så også på dette punkt, må vi sige, at samarbejdet mellem selskabet og Dansk Blindesamfund har fungeret godt.

8. Afsluttende bemærkninger.

Denne beretning er ved at være til ende, og vi har fra bestyrelsen gjort os de største anstrengelser for, at tegne et billede af de sager, vi har haft på bestyrelsesmødernes dagsorden i det forløbne år.

Denne beretning vil selvsagt blive uddybet nærmere i den mundtlige del, der foregår på Fuglsangcentret den 30. marts 2008, så der er al mulig grund til at møde op denne dag.

Fortæl så mange du kender om selskabet, for det er en af de veje vi skal gå, for at medlemstallet kan vokse.

På gensyn til selskabets generalforsamling.

Bestyrelsen.