Årsberetning 2018 2019

Beretning 2019-2020 for Blindehistorisk Selskab

Denne beretning dækker perioden fra generalforsamlingen den 16. februar 2019 til generalforsamlingen den 15. februar 2020.

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning (1)

2. Medlemsstatus (2)

3. Selskabets Medlemsliste (3)

4. Arbejdsgruppen mellem selskabet og DBS Fritids- og Kulturpolitiske udvalg (3)

5. Selskabets egne projekter i det forløbne år (4)

5.1. Henning Eriksens Museumsdagbog (4)

5. 2. Dansk Blindesamfunds 52 interview med blinde fra begyndelsen af 1990-erne (4)

5.3. Projektregistrering af blindehistoriske effekter (5)

5.4. Projekt ”Blindes levevilkår i 1970-erne” (5)

5.5. Dansk Blindesamfunds Amatørteater (6)

5.6. Registrering af blindes sports- og idrætsaktiviteter (6)

6. Informationsvirksomhed (7)

6.1. Udsendte nyhedsbreve (7)

6.2. Hjemmesiden – www.blindehistorisk.dk (7)

6.3. Andre informationskanaler (8)

7. Selskabets elektroniske arkiv (8)

8. Medlemsarrangementer (9)

9. Administrative og økonomiske forhold (10)

10. Afsluttende bemærkninger (11)

1. Indledning.

I beretningsperioden har bestyrelsen haft følgende sammensætning:

Poul Lüneborg, formand

René Ruby, næstformand

Ole Brun Jensen, kasserer

Rita Cicilie Varmby, redaktør

Thorvald Kølle, sekretær

Leif Martinussen, 1. suppleant

Allan Folmann, 2. suppleant

Vedtægternes § 6 stk. 3 fastsætter, at der hvert år skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder. Der er i beretningsperioden afholdt 5 møder.

Konstitueringen, som fremgår af ovenstående blev besluttet på det første møde afholdt den 17. februar 2019 umiddelbart efter afslutningen af sidste års generalforsamling.

Alle medlemmer af bestyrelsen har med engagement bestræbt sig på at realisere opstillede mål, for at sikre gennemførelsen af vedtagelserne på møderne. Begge suppleanter har så vidt muligt deltaget i alle møder.

2. Medlemsstatus.

Ved starten på 2019 talte selskabet 127 medlemmer, heraf var 122 enkeltpersoner og dertil kom institutionerne Instituttet for Blinde og Svagsynede, Synscenter Refsnæs, Bredegård og NOTA samt den erhvervsdrivende fond Blindes Arbejde.

Efter generalforsamlingen blev alle medlemmer som endnu ikke havde betalt kontingent kontaktet pr. brev og i en række tilfælde også pr. telefon.

Vigtigheden af, at alle medlemmer gør en indsats for at skaffe nye medlemmer blandt Blinde og svagsynede, blandt deres venner, familie og andre med interesse for blindes historie, kan ikke gentages ofte nok.

Vi har tilstræbt at gøre selskabet synligt overfor medlemmer af Dansk Blindesamfund ved i en række numre af Medlemsbladet i de seneste 12 måneder, at indrykke en artikel i rubrikken ”Meddelelser” om forskellige emner og aktiviteter.

Ved udgangen af 2004 talte selskabet 150 medlemmer. I sidste års beretning atter at nå et tilsvarende medlemstal. Det er desuden vigtigt, at alle institutioner, foreninger og virksomheder indenfor det der populært benævnes Synsdanmark opfordres til at tegne medlemskab. I selskabet har vi brug for deres støtte og vi mener i al beskedenhed, at selskabet kan bibringe disse kollektive medlemmer væsentlig viden om blindes forhold til brug for udviklingen af deres virksomhed. Vi har brug for økonomisk støtte fra så mange som muligt og hjælp til at informere om selskabets arbejde. Dertil kommer, at nogle af selskabets medlemmer fra tid til anden har behov for bistand fra frivillige til at gennemgå og registrere dokumenter og lignende med henblik på eventuel arkivering.

For at nå ud med information om selskabet til mennesker udenfor DBSs medlemskreds, har vi desuden rettet henvendelse til Dansk Blindesamfunds Forretningsudvalg for at forhøre os om, hvorvidt selskabets arbejde direkte eller indirekte kunne omtales i artikler i tidsskriftet Øjeblikket, der udsendes i 80.000 eksemplarer til mennesker som støtter DBS økonomisk.

Det er bestyrelsens vurdering, at den informationsfolder, som vi lod fremstille i oktober 2016 og som blev udsendt til alle medlemmer, ikke har haft den forventede betydning for hvervning af nye medlemmer. Derfor har bestyrelsen undladt at optrykke en ny folder.

I løbet af 2018 har vi sagt farvel til 5 medlemmer. Medlemmerne, som er gået bort er Ole Stig Mejndor, Henning Backs, Tina Christiansen, Jeannette Møller Johansen og Karen Marie Mætzke.

I bestyrelsen var vi meget berørt over meddelelsen om Henning Backs bortgang. Vi lærte ham at kende som en særdeles loyal og samvittighedsfuld kammerat gennem hans arbejde som kasserer i 2 år frem til sidste års generalforsamling. Han vil blive husket for sin indsats i selskabets tjeneste og i forbindelse med mange andre opdrag indenfor den hjemlige blindesag.

DBSs medlemsblad nr. 10, der udkom den 7. august 2018 bragte ved en fejl ikke den omtale af Henning Backs død, som jeg på bestyrelsens vegne havde fremsendt. Derfor disse mindeord i nærværende beretning. Derudover synes jeg, der er grund til at anføre yderligere nogle bemærkninger i anledning af de medlemmer, som vi har mistet. Ole Mejndor har som kredsformand i den nordlige del af det tidligere Københavns Amt gennem mange år sat sit præg på den hjemlige blindepolitiske udvikling. Hans indsats beskrev jeg i de mindeord som udsendtes sammen med Medlemsbrev nr. 2/2018 fra den 14. maj 2018. I selskabet vil vi blandt andet huske Tina Christiansen for hendes medforfatterskab til diskografien om sangeren Johannes Wahl, som hendes mand Lars Bang Andersen beskrev på medlemsarrangementet den 19. februar 2017. Vi vil mindes og savne alle de 5 nævnte medlemmer.

Det samlede resultat af anstrengelserne med at skaffe nye medlemmer har medført, at der ved udgangen af 2018 var 131 medlemmer som har betalt kontingent. Det betyder at selskabet ved starten af 2019 tæller 127 medlemmer, hertil kommer en række henvendelser om medlemskab, som først får virkning fra i år. Der er altså glædeligvis tale om en fortsat tilgang af nye medlemmer.

3. Selskabets medlemsliste.

Selskabet udsendte den 9. maj 2018 en medlemsliste til alle medlemmer i 4 medier efter det enkelte medlems eget valg.

På sidste års generalforsamling var der enighed om, at selskabet fremtidig udsender en medlemsliste én gang årligt snarest muligt efter den ordinære generalforsamling i årets 1. kvartal. Medlemslisten er at betragte som en intern liste, som ikke lægges på selskabets hjemmeside. Listen skal alene tjene til at øge kendskabet medlemmerne imellem og inspirere til at gøre en aktiv indsats for fremme af selskabets arbejde.

Enhver, der anmoder om at blive optaget som medlem af selskabet, bliver bedt om skriftligt at tage stilling til om vedkommende ønsker at optræde på medlemslisten og med hvilke personlige kontaktoplysninger.

Bestyrelsen beklager de få fejl, som desværre optrådte i årets medlemsliste. Fejlene nåede heldigvis at blive rettet inden udsendelse af den elektroniske version, som udsendes til ca. 80 % af medlemmerne.

4. Arbejdsgruppen mellem selskabet og DBS Fritids- og Kulturpolitiske udvalg

Bestyrelsen udpegede på sit møde den 22. marts 2018 Poul Lüneborg og René Ruby som selskabets repræsentanter i gruppen. Det har også i indeværende beretningsperiode været Karen Marie Petersen og Ove Gibskov, der har repræsenteret DBS Fritids- og Kulturpolitiske Udvalg i gruppen.

Gruppen har i perioden afholdt et møde den 11. september 2018 i Lyngby-Tårbæk Kommunes Frivilligcenter. I mødet deltog Ion Meyer, leder af samlingerne ved Medicinsk Museion og hans kollega museumsinspektør Jacob Kjærgaard, der gennem de seneste 3 år har haft ansvaret for at registrere og digitalisere Den Blindehistoriske Samling.

Ud over en gensidig udveksling af redegørelser om status over udviklingen indenfor det blindehistoriske arbejde, var mødets vigtigste emne, meddelelsen om, at det 3-årige projekt til sikring af Den Blindehistoriske Samling ville blive afsluttet pr. 1. oktober 2018. Dette var just et af de mål, som var baggrunden for stiftelsen af selskabet den 18. november 1994. Derudover behandlede mødet selskabets projekter, som er omtalt nedenfor under pkt. 5. Gruppen bad på sit forrige møde den 1. juni 2017 landsformand Thorkild Olesen om på vegne af DBS om at rette henvendelse til Synscenter Refsnæs om at optage forhandling med Region Sjælland om en fremtidig sikring af centrets historiske samlinger gennem en permanent placering på Synscenter Refsnæs samt gennem en bevilling af økonomisk støtte til samlingernes registrering og vedligeholdelse. Der forelå til mødet ingen meddelelse om resultatet af henvendelsen.

Gruppen har desuden taget initiativ til et opfølgende møde med Post-, Tele- og Kommunikationsmuseet, Enigma. Mødet blev afholdt den 15. januar 2018 med særlig fokus på historier om initiativer – bl.a. baseret på eksisterende teknologier til en kommende udstilling på museet.

Arbejdsgruppen har planlagt sit næste møde til afholdelse den 15. februar 2019.

5. Selskabets egne projekter i det forløbne år

5.1 Henning Eriksens Museumsdagbog.

Henning Eriksen var ansat som frivillig medarbejder ved Den Blindehistoriske Samling på Blindeinstituttet i årene 2001 til 2011, hvorefter samlingen blev overdraget til Medicinsk Museion. I gennem den nævnte 10-års periode skrev Henning Eriksen dagbog.

Efter generalforsamlingen i 2017 sørgede næstformand René Ruby for af manuskriptet og de 2 vurderinger, som bestyrelsen havde indhentet fra professor Birgit Kirkebæk og Kirsten Broager, fhv. informationschef ved Nota, blev indleveret til Rigsarkivet.

Bestyrelsen har i beretningsperioden arbejdet på at afklare, hvorledes der kunne skaffes de fornødne midler til udgivelsen af manuskriptet efter en kritisk redaktion af dette. Dorte H. Silver har indvilget i at forestå den redaktionelle bearbejdning af manuskriptet, ligesom der er indhentet tilbud fra forlaget Kahrius. På baggrund af det, af bestyrelsen udarbejdede budget på ca. 60.000 kr. til udgivelsen, er det bestyrelsens plan, at udgivelsen vil kunne præsenteres ved det særlige jubilæumsarrangement den 25. – 26. november 2019.

Udgivelsen må betragtes som et fornemt supplement til Den Blindehistoriske Samling ved Medicinsk Museion og være en værdig markering af den meget store indsats, som Henning Eriksen frem til sin død har ydet til bevarelsen af blindes historie.

5.2. Dansk Blindesamfunds 52 interview med blinde fra begyndelsen af 1990-erne.

På baggrund af den orientering om disse interview, som har været gengivet i de sidste års beretninger, har bestyrelsen arbejdet videre med et projekt under titlen ”Blindes levevilkår gennem 150 år”.

Næstformand René Ruby fremlagde for bestyrelsen i slutningen af 2017 en redegørelse på 4 sider om, hvorledes et sådant projekt kunne tænkes realiseret. Der vil være tale om et projekt, som løber over 3 år med ham selv som ansvarlig for projektets gennemførelse.

Beskrivelsen af blindes levevilkår gennem de sidste 150 år tænkes baseret på breve i Rigsarkivet fra instituttets elever, de 52 ovennævnte interview og en række senere interviewprojekter. Projektet vil forudsætte en finansiering på ca. 810.000 kr. gennem bevillinger fra fonde samt medvirken fra både DBS og Medicinsk Museion.

I den forløbne beretningsperiode har projektet været drøftet på møder med Dansk Blindesamfund ved landsformand Thorkild Olesen og efterfølgende med samlingsleder Ion Meyer fra Medicinsk Museion. De stillede sig begge positivt til at støtte projektets gennemførelse. Projektbeskrivelsen skal underkastes en kritisk gennemgang og oversættes til engelsk, for at denne kan danne grundlag for fremskaffelse af fondsmidler til projektets gennemførelse. Bestyrelsen har i lyset heraf givet René Ruby sin fulde støtte til, at han arbejder videre med dette spændende projekt.

5.3. Projektregistrering af blindehistoriske effekter

Dette projekt blev startet i 2015.

Det har, som beskrevet i beretningen fra 2016 / 2017, været svært at få ”løbet projektet i gang” på trods af flere artikler i såvel DBSs medlemsblade, selskabets nyhedsbreve og diverse medlemsbreve. Men nu ser det ud som om de mange og vedvarende informationsanstrengelser om dette initiativ begynder at bære frugt. Bestyrelsen har i løbet af 2017 og første halvdel af 2018 modtaget adskillige henvendelser fra medlemmer og andre. Det drejer sig blandt andet om en henvendelse fra Blindeinstituttets hjælpemiddeludstilling med forslag om at vurdere hjælpemidler som udgår af udstillingen på grund af alder eller som følge af den teknologiske udvikling. Flere medlemmer har derudover henvendt sig for at få en vurdering af om forskellige hjælpemidler og bøger i punktskrift kunne være af interesse.

I bestyrelsen har der været enighed om vigtigheden af at fastholde og udvikle dette projekt. Jeg har sammen med et af selskabets medlemmer Laus Klüwer, der har betydelig indsigt på hjælpemiddelområdet, afholdt et møde den 3. september 2018 med Birgit Christensen, med ansvaret for Hjælpemiddeludstillingen ved IBOS. En mængde hjælpemidler, som ikke længere benyttes, blev gennemgået og registreret på mødet. På baggrund af de nævnte henvendelser fra medlemmer og fra mødet med IBOS er der blevet udarbejdet et notat indeholdende en oplistning af de registrerede genstande fordelt i 24 kategorier. Dette notat blev efter mødet i Den Blindehistoriske Arbejdsgruppe den 11. september 2018 overdraget til samlingsleder Ion Meyer og museumsinspektør Jacob Kjærgaard.

Det videre arbejde indenfor rammerne af registreringsprojektet afventer en tilbagemelding fra Medicinsk Museion. Det bliver spændende at erfare hvilke af de registrerede emner, der vil kunne bidrage til at opdatere og ajourføre Den Blindehistoriske Samling.

Sluttelig skal det under dette punkt nævnes, at det er lykkedes for et af selskabets aktive medlemmer Arne Christensen at få rådighed over plads på IBOS til opbevaring af modtagne genstande til registreringsprojektet, så disse kan gives en sikker opbevaring, indtil stillingtagen til af om de ønskes inddraget i samlingen.

5.4. Projekt ”Blindes levevilkår i 1970-erne”.

Selskabet blev i 2016 opfordret til at gennemføre en interviewundersøgelse til belysning af blindes levevilkår i 1970-erne.

Undersøgelsen skulle belyse blindes leve- og arbejdsvilkår i 1970-erne på baggrund af de ændrede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, som indtraf i løbet af 1960-erne. Medicinsk Museion havde overfor arbejdsgruppen, nedsat blandt selskabet og DBS Fritids- og Kulturpolitiske udvalg, givet udtryk for, at man manglede en sådan dokumentation.

Bestyrelsen har i den forløbne arbejdsperiode, besluttet at genoptage bestræbelserne på at gennemføre dette projekt, efter at den første nedsatte gruppe besluttede at indstille arbejdet med de planlagte interview.

Rita Cicilie Varmby, Ole Brun Jensen og Thorvald Kølle med sidstnævnte som tovholder, har påtaget sig sammen med nogle andre af selskabets medlemmer at gennemføre projektet. Gruppen har afholdt et møde for at afklare spørgsmålene, som skal benyttes ved interviewene og kriterier for udvælgelse af de 25 personer som det er tanken at interviewe. Gruppen forventer at kunne påbegynde arbejdet i løbet af 2019.

5.5. Dansk Blindesamfunds Amatørteater.

I forbindelse med afviklingen af Dansk Blindesamfunds Amatørteater i begyndelsen af 2007, fik selskabet overleveret denne forenings formue og 81 DAT bånd med optagelser af teatrets forestillinger gennem årene.

2017 var 10-året for teatrets opløsning. For at fastholde kendskabet til amatørteatret og dets betydning for blinde gennemførte selskabet i sidste beretningsperiode en række tiltag. Blandt disse skal nævnes:

– 2 medlemsarrangementer med fokus på teatrets forestillinger, disse arrangementer kan nu aflyttes på selskabets hjemmeside under menupunktet ”Lydoptagelser fra medlemsarrangementer”.

Selskabets elektroniske lydarkiv indeholder på nuværende tidspunkt 31 optagelser af teatrets forestillinger. 21 af disse vil i løbet af 2019 blive lagt på selskabets hjemmeside under menupunktet ”Lydarkiv”. De gældende ophavsretlige regler stiller sig i vejen for, at det vil være muligt at gøre de resterende 10 forestillinger tilgængelige på hjemmesiden i den nærmeste fremtid.

I forlængelse af dette arbejde har vi fra teatrets sidste formand Eva Berdin modtaget en omfattende scrapbog, der belyser amatørteatrets virksomhed gennem dets 60-årige levetid. Scrapbogens 3 ringbind indeholder materiale om forestillinger opført i årene 1979-2006 i form af programmer, billeder og omtale af de enkelte forestillinger. Desuden indeholder scrapbogen en liste over personer, der har været aktive i teatret i årene 1946-2002. Endelig findes en fortegnelse over 82 forestillinger, der er blevet optaget på lydbånd. Det viser sig, at amatørteatret har taget båndoptageren i brug fra dennes tidligste barndom, således findes der optagelser helt tilbage fra 1956.

De 81 DAT bånd, som selskabet har fået overleveret, skulle indeholde optagelser af mindst 49 forestillinger. Der tilbagestår derfor stadig et arbejde med at få et endeligt overblik over, hvor mange af amatørteatrets forestillinger, der er bevaret i digital form.

Det er bestyrelsens håb, at en afklaring af dette spørgsmål kan opnås i det kommende år.

– Henning Eriksen foreslog på bestyrelsens møde den 12. januar 2017, at der gennemføres en række interview af amatørteatrets tidligere medlemmer, som stadig lever, for at belyse amatørteatrets virksomhed og betydning. I forbindelse med bestyrelsens prioritering af hvilke opgaver, der for tiden er kræfter til at gennemføre, er dette projekt ind til videre sat i bero.

5.6. Registrering af blindes sports- og idrætsaktiviteter.

Bestyrelsen tiltrådte på sit møde i juni 2017 et forslag fra Henning Eriksen om at påbegynde en registrering af artikler m.v. vedr. dette emne.

Bestyrelsen har i forlængelse heraf oprettet et særligt menupunkt på foreningens hjemmeside vedrørende Blindes deltagelse i sport og idræt.

Som inspiration til dette arbejde indrykkede Henning Eriksen i Nyhedsbrev nr. 4 fra oktober 2017 en oversigtsartikel om emnet. Derudover gav Leif Martinussen på bestyrelsens møde den 8. juni 2017 en omfattende orientering om det betydelige arkivmateriale, som han besidder om dette emne. Han fortæller, at han i slutningen af 2018 er nået til vejs ende med systematiseringen af materialet. I løbet af begyndelsen af 2019 vil der derfor på selskabets hjemmeside kunne offentliggøres en omfattende historisk fremstilling af blindes sport og idrætsaktiviteter fra starten af disse i 1960-erne og frem til 1980-erne, hvor han sluttede sit engagement på området.

I den forløbne beretningsperiode, er der indsamlet en række lydoptagelser til dette menupunkt. Henrik Olsen, der er et af selskabets medlemmer med særlig interesse for at indsamle og registrere lydoptagelser, har leveret en række spændende lydoptagelser til selskabets arkiv med henblik på, at disse kan blive gjort tilgængelige for offentligheden, optagelserne vil formentlig kunne lægges på hjemmesiden i løbet af dette år.

6. Informationsvirksomhed

6.1. Udsendte nyhedsbreve

Ifølge § 3 i selskabets vedtægter udsendes der et nyhedsbrev, så ofte det er praktisk og økonomisk muligt, dog mindst 2 gange årligt.

I 2018 blev der udsendt 5 nyhedsbreve, mens der i skrivende stund kun er truffet beslutning om udsendelse af 2 nyhedsbreve i 2019, et forud for generalforsamlingen og et i april måned indeholdende blandt andet referatet af generalforsamlingen. Det bliver således op til bestyrelsen som vælges på generalforsamlingen, at beslutte det endelige antal nyhedsbreve for dette år. Alle nyhedsbreve udsendes i 4 medier efter medlemmernes ønske – almindeligt tryk, som Daisy-lydfil på CD, som et elektronisk dokument, eller i punktskrift. DBSs sekretariat bistår mod betaling med at producere de 2 førstnævnte versioner, mens Svend Thougaard via Refsnæsskolens trykkeri fortsat forestår punktudgaven, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for.

Bestyrelsen har i beretningsperioden kunnet glæde sig over at modtage en række bidrag af høj kvalitet og relevans fra en række medlemmer til nyhedsbrevene. Sådanne artikler bidrager til at gøre nyhedsbrevene interessante og til tider morsomme. Det vil vi gerne takke alle bidragydere for. I skrivende stund kan det konstateres, at der er modtaget en række artikler / tilsagn om at skrive sådanne til kommende nyhedsbreve fra medlemmer af selskabet.

6.2. Hjemmesiden – www.blindehistorisk.dk.

På baggrund af tilslutningen på sidste års generalforsamling til forslaget om at forny og opdatere selskabets hjemmeside, har denne arbejdsopgave spillet en stor og central rolle i bestyrelsens arbejde i indeværende beretningsperiode.

Bestyrelsen indgik i slutningen af juli 2018 en aftale med Søren Jensen, der er selvstændig IKT-konsulent og som selv er blind, hvorfor vi skønnede, at vi gennem en aftale med ham ville få det bedste resultat, hvad angår tilgængelighed og brugervenlighed. I selskabet kan vi glæde os over, at den opdaterede hjemmeside – www.blindehistorisk.dk – lever op til vore forventninger. Søren Jensen har efterfølgende som midlertidig webmaster lagt et stort arbejde i at skabe grundlaget for opbygningen af et lydarkiv på hjemmesiden.

Der er oprettet et selvstændigt menupunkt med lydoptagelser fra medlemsarrangementer, her findes nu 13 optagelser. Den ældste optagelse er fra februar 2001, hvor fhv. landsformand Svend Jensen giver en historisk belysning af ”Blindes vilkår i Danmark” frem til optagelsen af det seneste arrangement den 25. oktober 2018, hvor brødrene Hans og Henrik Olsen præsenterer et causeri over deres opvækst og skolegang på Refsnæsskolen. Derudover findes under Menupunktet ”Lydarkiv” en række underpunkter, hvoraf de fleste er under opbygning. Et af disse underliggende menupunkter vedrører Instituttet for Blinde og Svagsynede – IBOS. Her findes nu 12 lydoptagelser, som belyser instituttets historie med optagelser fra markeringen af 100-års jubilæet november 1958 og frem til markeringen i november 2018 af 50-året for instituttets nuværende bygninger i Hellerup. I lydoptagelserne møder man en række elever og flere markante forstandere, blandt disse skal nævnes Ditlev Arens, H.C. Seierup, Kirsten Jansbøl og Claus Høm. Arbejdet med opbygningen af lydarkivet vil fortsætte i det kommende år med lydoptagelser knyttet til Refsnæsskolen, Blindes Arbejde, Nota, Bredegård og meget mere. Selskabets lydarkiv rummer en mængde lydoptagelser, som bestyrelsen glæder sig til at kunne præsentere på hjemmesiden. Det må imidlertid påregnes, at der medgår nogen tid til dette arbejde, idet hver lydfil skal forsynes med et filnavn og en tilhørende informationstekst, så det bliver muligt på forhånd at danne sig et indtryk af filernes indhold.

Årsberetningen for sidste år indeholdt en beskrivelse af litteraturoversigten, som findes på hjemmesiden. Litteraturoversigtens 2 dele omfatter 25 sider. I indeværende beretningsperiode har det ikke været muligt på grund af andre arbejdsopgaver, at realisere den tidligere beslutning om at supplere litteraturlisten med en del 3 omfattende den litteraturoversigt, som det tidligere Blindehistoriske Museum havde ladet udarbejde. Denne liste er på mere end 100 sider.

Litteraturoversigten er et vigtigt redskab i forbindelse med at besvare henvendelser fra studerende og andre, der er i færd med at belyse en problemstilling på blindeområdet. I løbet af 2018 har vi kunnet glæde os over at modtage flere sådanne henvendelser.

De 17 links på hjemmesiden, der henviser til andre relevante hjemmesider, er også på den nye hjemmeside forsynet med stikordsbeskrivelser til forklaring af deres blindehistoriske relevans.

6.3. Andre informationskanaler.

Siden generalforsamlingen i 2018 har bestyrelsen udsendt et enkelt medlemsbrev. Det blev udsendt den 18. maj 2018 og blev ledsaget af medlemslisten for 2018 og en revideret udgave af selskabets vedtægter. Efterfølgende har det været overvejet at udsende yderligere et medlemsbrev sammen med et eksemplar af de privatlivspolitiske retningslinjer, som bestyrelsen har vedtaget efter, at EUs regler om databeskyttelse trådte i kraft den 1. maj 2018. Det er René Ruby, som har stået for at udarbejde forslag til selskabets privatlivspolitik. Der er grund til at notere sig, at selskabet som følge af disse retningslinjer efter aftale med DBS ikke længere opbevarer medlemmernes cpr-numre, men derimod kun fødselsdag og eventuelt medlemsnummer til brug ved ansøgning om tilskud. Selskabets privatlivspolitik kan læses på den opdaterede hjemmeside og vil blive udsendt til alle medlemmer i alle 4 medier ved førstgivne lejlighed.

Derudover har vi som anført ovenfor under pkt. 2 bestræbt os på at gøre selskabet synligt gennem artikler i en række af årets Medlemsblade fra DBS.

Endelig skal det under dette punkt anføres, at bestyrelsen endnu engang har drøftet oprettelsen af en diskussionsliste efter nedlæggelsen af DBSs server. Det er bestyrelsens opfattelse, at selskabet indtil videre er dækket ind gennem de Nyhedsbreve og Medlemsbreve, som løbende udsendes. Princippet om, at alle udsendelser fra bestyrelsen skal være tilgængelig for alle medlemmer, ligger til grund for denne opfattelse. Her skal det bemærkes at ca. 30 ud af de 131 medlemmer har valgt at modtage post i sort, punkt og i form af en daisylydfil.

7. Selskabets elektroniske arkiv.

Det har ikke i beretningsperioden været muligt at afse tid til en systematisk opdatering af selskabets arkiv. Det skal dog i denne forbindelse anføres, at arbejdet med opdateringen af hjemmesidens lydarkiv, har givet anledning til en omfattende registrering af lydfiler, som opbevares i arkivet, jf. ovenfor under pkt. 5.2. De fleste lydfiler i arkivet forefindes som WAV-filer, som konverteres til mp3-filer før de lægges på hjemmesiden. Dette gøres for at opbevare filerne i den bedste kvalitet og for at spare plads på hjemmesiden.

Under dette punkt er der desuden grund til at nævne 2 glædelige nyheder samt en beklagelse. Næstformand René Ruby kunne for det første på bestyrelsesmødet den 28. juni 2018 præsentere fundet af referatet af selskabets stiftende generalforsamling den 18. november 1994. Dette referat har bestyrelsen gennem de seneste 3 år udfoldet store anstrengelser for at finde. Referatet som forelå i punktskrift er nu overskrevet til et elektronisk dokument og kan ses på hjemmesiden.

For det andet har man i Dansk Blindesamfunds arkiv i begyndelsen af 2018 fundet en kasse med følgende særdeles interessante arkivmateriale: Bemærk at årstallene kun angiver året for det ældste og yngste i rækken af dokumenter angående det pågældende emne og ikke nødvendigvis alle mellemliggende dokumenter.

Referater af Københavnskredsens generalforsamlinger 1932 til 1967.

Bestyrelsesprotokoller Danmarks Blinde 1943 til 1959

Korrespondance Danmarks Blinde 1921 til 1960

Foreningen Dansk Blindesamfunds Venner 1955 til 1962

Protokol Danmarks Blinde 1952 til 1959

Carl Cohn Haste kopibog 1914 til 1915

Carl Cohn korrespondance 1912 til 1916

Korrespondance vedr.  DBSs 50-års jubilæumsreception

Korrespondance vedr. lokale jubilæumsfester 1961

Manuskripter i forbindelse med 50-års jubilæet

Ansøgninger om fattighjælp 1913 til 1916

Jeg blev i begyndelsen af februar 2010 spurgt om jeg havde noget kendskab til, hvor Carl Cohn Hastes kopibog for årene 1914 til 1915 befandt sig. Nu er denne værdifulde bog fundet. Den fortæller om hans arbejde med at gennemføre den særlige bestemmelse om blindes adgang til økonomisk støtte, i form af fattighjælp uden tab af borgerlige rettigheder i Fattiglovens § 61, som blev gennemført i 1914 og som fhv. landsformand Svend Jensen har beskrevet i bogen ”Det første skridt mod ligestilling”.

Når dette er sagt, skal selskabet beklage den forringede adgang til historisk arkivmateriale, som er blevet resultatet af Dansk Blindesamfunds nye hjemmeside, som kom til verden i slutningen af 2018. Det historiske materiale, som tidligere var tilgængelig på hjemmesiden, kan fremover kun rekvireres ved at fremsende en konkret anmodning om en kopi af bestemte dokumenter.

8. Medlemsarrangementer.

Efter sidste års generalforsamling gav museumsinspektør Jacob Kjærgaard fra Medicinsk Museion søndag den 18. februar 2018 et særdeles inspirerende foredrag om Den Blindehistoriske Samling. Denne beskrivelse byggede på hans arbejde med samlingen gennem 3 år i forbindelse med gennemførelsen af det omfattende digitaliseringsprojekt. Jacob Kjærgaards redegørelse gav efterfølgende anledning til en omfattende spørgelyst. Dette foredrag blev den 11. september 2018 gentaget ved et arrangement på Lyngby Hovedbibliotek, arrangeret af Ion Meyer og Arne Christensen fra DH-Lyngby-Tårbæk. Dette arrangement samlede omkring 80 tilhørere. Så der må siges at være en betydelig interesse for at høre om samlingen af blindehistoriske genstande. Dette sidste foredrag vil blive lagt på selskabets hjemmeside.

Den 25. oktober 2018 var selskabet arrangør af et medlemsarrangement med brødrene Hans Erik og Henrik Olsen i salen på Solterrasserne i Valby. Godt 30 deltog i arrangementet, hvor brødrene under titlen ”Fra børnehjem på Refsnæsskolen til blinde forældre i Køge” causerede over deres opvækst og skolegang. Der var tale om et både morsomt og tankevækkende foredrag, som efterfølgende gav anledning til mange spørgsmål og opfriskning af minder blandt tilhørerne om egne oplevelser under deres eget ophold på denne kostskole for blinde. På selskabets hjemmeside kan man høre en optagelse af dette fornøjelige arrangement. Der var blandt deltagerne i arrangementet stor tilfredshed med Hans og Henrik Olsens bidrag til at fastholde minderne som de oplevede på Refsnæsskolen i 1960-70-erne.

9. Administrative og økonomiske forhold.

I det forgangne år har Ole Brun Jensen lagt et stort arbejde i at løfte arven efter sin forgænger på kassererposten. En række administrative opgaver som følger i kølvandet af et kassererskifte i en forening i vor tids digitaliserede tidsalder har krævet en omfattende arbejdsindsats fra kassereren og formanden.

Blandt disse opgaver skal nævnes udfyldelse og indsendelse af en række formularer for at opnå adgang til selskabets bankkonto og ajourføring af selskabets registrering på www.virk.dk. Hertil kommer en afklaring af betingelserne for at opnå adgang til selskabets E-Boks, DK-hostmaster, hotel for hjemmesiden og oprettelse af selskabet som kunde på MobilePay. Vigtigheden af at disse forhold hurtigt bringes i orden ved kassererskifte erfarede vi, da det efter et par måneder lykkedes at nå til vejs ende med de nævnte opgaver. Det viste sig, at der i E-Boksen lå ubetalte fakturaer, som skulle afklares med Københavns kommune for at undgå strafgebyrer for ikke at nævne det der er værre. Bestyrelsen har på baggrund af disse erfaringer besluttet at samle alle nødvendige oplysninger i form af brugerrettigheder, brugernavne og adgangskoder i selskabets E-Boks, så kommende bestyrelsesmedlemmer ikke skal i gennem de samme udfordringer. Kort før årsskiftet nåede vi tillige at blive forsøgt franarret penge fra en kriminel rekvirent på internettet, en sag som skulle indberettes til politiet.

Rutinerne i forbindelse med den løbende bogføring, kvittering for indbetalinger og betaling af kreditorer har i gennem beretningsåret været gennemført på meget tilfredsstillende måde. Hertil kommer opgaverne med at passe medlemskartoteket og opgaven med at administrere medlemslisten.

Til trods for et systematisk registreringsarbejde gennem 2018 viste det sig forbundet med en tidskrævende arbejdsindsats at udarbejde en endelig oversigt over medlemstallet ved årets udgang.

Bestyrelsen blev på sidste års generalforsamling gennem en ændring af selskabets vedtægt bemyndiget til at investere 125.000 kr. i værdipapirer bestående af op til 30 % aktier og resten i realkreditobligationer. Baggrunden for vedtægtsændringen var om muligt at skaffe en supplerende renteindtægt af den del af den likvide formue, som ikke indgår i den daglige drift. Bestyrelsen har indtil videre valgt ikke at benytte sig af denne investeringsmulighed, da den økonomiske fordel herved blev vurderet til at være for usikker.

Selskabet har i 2018 haft samlede indtægter på 36.281 kr. heraf udgjorde forudgående kontingentindbetalinger for 2019 900,00 kr. mens de samlede udgifter udgjorde 53.347 kr. hvoraf 2.196,00 er mødeudgifter modtaget efter årsskiftet. Det betyder, at årets resultat er et underskud

på 17.066,98 kr. Det skal bemærkes at udgiften i dette regnskabsår til opdatering af den nye hjemmeside har kostet 18.391,13 kr. Et medlem har overfor mig nævnt, at det efter hans opfattelse ville være passende, at anvende en del af formuen fra Dansk Blindesamfunds Amatørteater på 26.984 kr. som selskabet i sin tid fik overdraget, til dette formål. En sådan anvendelse af disse betroede midler, vil bidrage til at fastholde historien om teatret og gøre det muligt for en større offentlighed, at tilegne sig viden om teatrets virksomhed og aflytte forestillingerne, som findes som digitaliserede lydfiler. Det er en opfattelse, som jeg deler.

Ser man bort fra denne engangsudgift, som blev besluttet på sidste års generalforsamling, må regnskabsresultatet anses for at være tilfredsstillende.

10. Afsluttende bemærkninger.

De administrative udfordringer, som er omtalt i afsnittet ovenfor har sammen med opdateringen af hjemmesiden og de 5 nyhedsbreve beslaglagt størstedelen af bestyrelsens kræfter i beretningsperioden. Det har som det kan ses af flere af punkterne ovenfor betydet, at andre arbejdsopgaver har været nedprioriteret. I de sidste måneder af beretningsperioden har opgaven med at forberede markeringen af selskabets jubilæum i 2019 trængt sig på. Dette arbejde er blevet varetaget af en gruppe bestående af Thorvald Kølle, Leif Martinussen og undertegnede. Jubilæumsåret bliver forhåbentlig et år, hvor vi sammen får lejlighed til at fejre selskabet og tilbringe nogle fornøjelige timer sammen. Det ser vi i bestyrelsen frem til.

Den 17. december 2018 udsendte World Blind Unions informationsmedarbejder Terry Mutuku meddelelsen om, at De Forenede Nationers generalforsamling denne dag havde vedtaget en resolution som betyder, at den 4. januar anerkendes som ”World Braille Day”. Punktskriften, som franskmanden Luis Braille skabte vil på denne dag, som er hans fødselsdag, hvert år blive markeret gennem information om blindes skriftsprog og dets betydning. En bedre start på selskabets jubilæumsår kan man næppe tænke sig.

Det er bestyrelsens vurdering, at vi i dette beretningsår har skabt forudsætninger for, at vi med fortrøstning kan møde det kommende års udfordringer og tage fat på at prioritere de opgaver, som ikke er nået eller som kun i begrænset omfang har været vist opmærksomhed. Herudover er der formentlig også ressourcer til at tage fat på nye spændende opgaver. Personligt arbejder jeg fortsat med at skrive en fremstilling af ”Førerhundens historie i Danmark”. I den forbindelse har jeg fået mulighed for, at digitalisere årsberetningerne for årene 1884-1958 fra ”De Blindes Understøttelses- og Læseforening af november 1883” – senere benævnt ”Danmarks Blinde”. Disse beretninger foreligger som en PDF-fil for hvert af årene og udgør samlet et materiale på ca. 6.000 sider. Ved tilgængeliggørelsen af dette materiale er der tilvejebragt adgang til en side af den danske blindesag, som kun i begrænset omfang er beskrevet. Disse årsberetninger vil uden tvivl kunne give stof til en række artikler i kommende numre af selskabets nyhedsbreve.

På bestyrelsens vegne Poul Lüneborg, formand.