Nyhedsbrev nr. 2 maj 2022

Nyhedsbrev nr. 2 maj 2022

Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev nr. 2/2022.

Indhold:

1. Hilsen fra formanden

2. Referat af generalforsamlingen afholdt 5. marts 2022 ved John Heilbrun

3. Mange uhyrlige beskrivelser af vold og tvang i historisk udredning om anbragte i særforsorgens institutioner ved Ove Gibskov

4. Anmeldelse af læge Jesper Froms artikel “Oftalmologiens- og Blindesagens historie i Danmark” ved Poul Lüneborg

5. Fjerde del af Ove Gibskovs barndoms- og første ungdomserindringer

6. Bestyrelsens kontaktoplysninger

1. Hilsen fra formanden ved Poul Lüneborg

Lørdag den 5. marts var vi samlet til årets generalforsamling på Fuglsangscentret. 20 medlemmer deltog i et meget vellykket arrangement. Beklageligvis havde nogle medlemmer set sig nødsaget til at melde afbud på grund af sygdom og nervøsitet for at blive smittet med covid19. Forløbet af generalforsamlingen kan læses nedenfor i John Heilbrunns fine referat. Sidste programpunkt om lørdagen var en helt speciel musikoplevelse med Rune Most, solofløjtenist i Odense Symfoniorkester og pianisten Berit Juul Rasmussen. De spillede kompositioner af den blinde komponist Niels Peter Jensen, der levede fra 1802 – 1846. Niels Peter Jensen var blandt de første elever på Kjædens Blindeinstitut oprettet i 1811. I min anmeldelse nedenfor af læge Jesper Froms artikel “Oftalmologiens- og Blindesagens historie i Danmark” fortæller jeg om nogle sider af dette instituts betydning. Jeg kan kun anbefale medlemmer der har særlig interesse i denne del af blindes historie, at læse denne artikel, som kan tilsendes ved henvendelse til undertegnede. Jesper From redegør i sin artikel, som er offentliggjort i Dansk Medicinskhistorisk årbog 2021, blandt andet om en række læger, som i første halvdel af 1800-tallet har haft stor betydning for udviklingen af den hjemlige indsats overfor blinde.

Henrik Olsen sørgede for, at koncerten med Niels Peter Jensens musik blev optaget efter alle kunstens regler. Rune Most har netop sagt god for at optagelsen vil kunne lægges på selskabets hjemmeside til glæde for alle, der gik glip af denne unikke musikoplevelse.

Hans Erik Olsen tog søndag formiddag generalforsamlingens deltagere med på et strejftog tilbage til årene under og efter 2. Verdenskrig. Han afspillede en række private grammofonoptagelser med blinde der fortalte, sang og leverede nogle fine musikoptagelser.

Ove Gibskov har gennem de sidste 4 nyhedsbreve på en morsom og inspirerende måde beskrevet sine oplevelser som elev på Refsnæsskolen og på Blindeinstituttet. I hans sidste bidrag nedenfor afslutter han sine erindringer med en beskrivelse af, hvorledes hans liv formede sig efter han forlod Blindeinstituttet. Ved læsningen af Ove Gibskovs 4 erindringsartikler bliver man overbevist om, at han ikke har noget behov for en officiel undskyldning i anledning af den behandling, som han modtog under sit mangeårige ophold indenfor Blindeforsorgen. En sådan undskyldning er der imidlertid grund til at overveje overfor mange af de tusindvis af borgere, som har haft ophold på Særforsorgens mange øvrige institutioner.

Ove Gibskov fremlægger i sin egenskab af selskabets redaktør i dette nyhedsbrev en meget omfattende redegørelse af den rapport, som Forsorgsmuseet i Svendborg, netop har afleveret til regeringen om behandlingen af de mange tusind borgere, som i årene 1933-1980 var klienter under Åndsvagforsorgen og den øvrige særforsorg.

Jeg ønsker alle medlemmer god læselyst, nu hvor foråret og forhåbentlig en lang sommer står for døren.

2. Referat af Blindehistorisk Selskabs generalforsamling afholdt 5. marts 2022 ved John Heilbrun

Mødet fandt sted på Fuglsangscentret i Fredericia og indledtes kl. 13.30 og afsluttedes kl. 16.00.

1. Åbning og velkomst, ved formand Poul Lüneborg

Formanden bød hjertelig velkommen. Han kunne konstatere, at der er et vist mandefald, idet vi er udfordret af covid 19, udbrud og nervøsitet for at blive smittet, og af andre grunde.

Vi kunne glæde os over, at deltagerlisten og programmet var udarbejdet af fuglsangcentrets personale i punktskrift og i trykt tekst. Det er rigtig glædeligt.

Der henvises for så vidt angår dette møde til oplysninger givet i nyhedsbrev nr. 1 2022.


2. Navneopråb, præsentation af deltagerne

Følgende personer deltog:

Poul Lüneborg, Rudi Geert-Jørgensen, Leif Martinussen, Anne Sparre, John David Heilbrunn, Thorvald Kølle, Lena Bang, Ebbe Olesen, Hanne Eriksen, Elin Johansson, Allan Andresen, Mogens Nielsen, Henrik Olsen, Hans Erik Olsen, Heidi Madsen, Tommy Simonsen, Kirsten Koed Hansen, Thorben Koed Thomsen, Erik Vind Frost, Karen Marie Pedersen.

Der er således 20 personer til stede, alle medlemmer af selskabet.

3. Valg af dirigent

Erik Vind Frost blev foreslået og blev valgt.

Erik konstaterede, at mødet er lovligt indkaldt i henhold til vedtægternes krav om varsel, mødets tidsmæssige placering samt udsendelse af materiale på behørig vis.

Valg af stemmetællere: Valgt blev Anne Sparre (punktlæser), og Thorben Koed Thomsen (som har en synsrest).

Valg af referent: John Heilbrunn blev valgt.

4. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev gennemgået og godkendt uden tilføjelser.

5. Referatet af sidste års generalforsamling afholdt den 20. juni 2021 blev efter at være godkendt af dirigenten og bestyrelsen offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 3/ 2021

Der var ingen kommentarer.

6. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning 2021/2022 til godkendelse, beretningen blev offentliggjort i nyhedsbrev nr. 1/2022

Indledning.

Samarbejdet i bestyrelsen har været godt og konstruktivt, og Ole Brun Jensen har også bidraget i forhold til hjemmesiden.

Der har været afholdt tre fysiske møder og et Zoom møde.

På trods af Corona er det lykkedes at gennemføre de ønskede aktiviteter.

Medlemsstatus.

Freddy Nielsen, som har været et aktivt medlem inden for sundhedsområdet og rehabilitering Danmark, og Niels Eskær, som har været aktiv som pianist, organist og aktiv i teaterkredsen, oprindelig uddannet Telefonist, er gået bort i beretningsperioden.

Jørgen Eckmann er også afgået ved døden, jf. artikel bragt om hans livslange arbejde i DBS’s medlemsblad nr. 9/2021 og i BHS nyhedsbrev nr. 3/2021. Formanden benyttede lejligheden til at mindes disse medlemmer for deres indsats.

Desuden er Jan Fristrup, som ikke var medlem af BHS, gået bort, hvilket bør nævnes, fordi han har været en kerneanalytiker i forhold til blindes beskæftigelses- og uddannelsesforhold.

Poul tilføjede, at en liste over forestillinger optaget i amatørteatret vil blive lagt op på hjemmesiden og vil kunne rekvireres, hvor bl.a. Niels Eskjær optræder.

Antallet af nye medlemmer har været begrænset, nogle har ikke ønsket at forny medlemskabet. Status udgør ca. 125 stk. idet der er foregået en resultatgivende rykkerprocedure.

Det er ønskeligt at nå ud til personer uden for Dansk Blindesamfunds medlemskreds, som har interesse i blindes forhold og til visse institutioner og virksomheder. Selskabet tæller 5 sådanne medlemmer. Andre medlemmer af Synsdanmark har ikke responderet på opfordringer om at blive medlem.

En hvervefolder har ikke givet respons. Museumsdagbogen har ej heller været et aktivt værktøj i rekrutteringsarbejdet.

Selskabets medlemsliste.

Den er kommet ind i en god gænge, og når vi kender det endelige antal medlemmer, bliver den udsendt i trykt, punkt og daisyformat. De, som ønsker at stå med begrænsede kontaktoplysninger, bliver respekteret. Vi har dog fået enkelte “yngre” medlemmer, hvilket er glædeligt.

John nævnte behovet for at overveje aktiviteter, som i højere grad kunne tiltrække unge personers opmærksomhed.

Den Blindehistoriske Arbejdsgruppe.

Arbejdet foregår i et samarbejde mellem medlemmer af bestyrelsen og medlemmer af DBS Fritids- og kulturpolitisk* udvalg. Der er pt usikkerhed om viljen hos Medicinsk Museion til eventuelt at overtage de tilbageværende blindehistoriske samlinger ved Synscenter Refsnæs, en sag som gruppen prioriterer en afklaring af.

Medlemsbladene fra 1916-2006 er nu fuldt digitaliseret, dog mangler blade for 1956 *- 1957.

Hvad angår interviewundersøgelser, er der udført flere interviewundersøgelser med informatørerne som respondenter (det gælder blandt andet forholdene for blinde efter 2. verdenskrig). Disse knap 90 interview er nu alle digitaliserede.

Sikring af lydoptagelserne er et emne, som drøftes med DBS. Nye begivenheder bør i den sammenhæng dokumenteres.

En udløber af medlemsmødet om undskyldning til Godhavnsdrengene, samt eventuelt i forhold til andre grene af særforsorgen blev også omtalt. Rapport fra forsorgsmuseet i Svendborg, med tre videoer, forventes leveret til regeringen 14. marts 2022. Der var ingen af dem, som deltog i et møde den 16. februar 2020, om forhold inden for blindeforsorgen, som mente, at blinde som elever på Refsnæsskolen har behov for at modtage en undskyldning. Formanden henviste i den forbindelse til en artikel om denne periode udarbejdet af Ove Olsen. Det var formandens opfattelse, at beskrivelsen i artiklen gav et ganske godt billede på godt og ondt af forholdene.

Selskabets egne projekter i det forløbne år.

Projektregistrering af blindehistoriske effekter vil nu da covid19-epidemien er ved at være overstået, forhåbentlig kunne afsluttes sammen med Medicinsk Museion og Blindeinstituttet.

Der arbejdes på at få indsamlet registrerede effekter, noget som drøftes med Medicinsk Museion. Registraturen på Medicinsk Museions hjemmeside kan anvendes til at se, om en tilbudt effekt allerede findes (dubletter).

Projekt “Blindes levevilkår i 1960-1970-erne”.

John Heilbrunn har tilbudt at være tovholder for projektet. Han gav en redegørelse for baggrund, samt omtalte et møde som netop er afholdt med de 5 personer, som har indvilget i at ville gennemføre interview af 25 udvalgte personer. Det er et projekt, som er opstået efter ønske fra Medicinsk Museion omkring 2015 med inspiration af levnedsbeskrivelser indleveret af PTU – Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede. Der er i tiden frem til 2020 afholdt diverse møder og udarbejdet et bud på en interviewguide. Under det møde som netop er afholdt blev det konstateret, at spørgsmålene går langt dybere og bredere end blot at beskrive uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne på basis af den udvikling, som spirede frem i 60’erne som et slags “oprør” fra elevforeningen på blindeinstituttet samt en øget integration af elever i den almindelige folkeskole.

Erik Vind Frost pegede på muligheden af eventuelt at lade en studerende bearbejde det indsamlede materiale som et projekt.

Dansk Blindesamfunds amatørteater.

Amatørteatret eksisterede i 60 år og har haft stor betydning samt har efterladt en lang række optagelser af forestillinger på lydbånd. Både materialet og selve aktiviteterne bør varetages respektfuldt og relevant.

Ønsker om at modtage forestillinger fra medlemmer vil blive honoreret. Materialet vil ikke blive lagt ud på hjemmesiden af copyright-hensyn. En liste over forestillingerne kan på anmodning tilsendes til interesserede. Formanden vil kunne bistå med udsendelse, såfremt man har en dropboks, hvortil større filer kan overføres. Kopier på CD og på anden vis vil ikke kunne honoreres.

Registrering af blindes sport- og idrætsaktiviteter.

Oprettelsen af et menupunkt på hjemmesiden var oprindelig en ide fremlagt af Henning Eriksen. Leif Martinussen har udarbejdet en omfattende Redegørelse om blindes deltagelse i sport og idræt dækkende perioden fra 1950-erne til 1980-erne. Grundet redegørelsens størrelse (mange billeder) vil den ikke kunne lægges på hjemmesiden, men den vil kunne tilsendes efter anmodning via Dropbox eller lignende.

Der foreligger nu tre optagelser om de første tandemklubbers aktiviteter. Hans Erik Olsen vil blive kontaktet, såfremt der fremsættes ønske om at få adgang til en bog om Midtsjællands Tandemklub.

Jubilæumsskrift i anledning af Refsnæsskolens 125-års jubilæum i 2023.

Jubilæumsskrift, som er foreslået af Thorvald Kølle, er i proces, forestået af en arbejdsgruppe bemandet af Rudi Geert-Jørgensen, Thorvald Kølle og Leif Martinussen. En dispositionsplan er udarbejdet af sidstnævnte. Leif fortalte, at skriftet skal omfatte tre hovedområder: Baggrund, socialpolitiske ændringer og erindringer fra tidligere elever. Bogen ønskes publiceret i løbet af jubilæumsåret.

Erik Vind Frost bemærkede, at der også foregik en omfattende kursusvirksomhed rettet mod eksterne elever og aktører, altså som ikke har boet på skolen. Poul nævnte, at opmærksomhed bør rettes mod perioden efter blindeforsorgens nedlæggelse i 1980 og frem. Bidrag hertil vil blive modtaget med glæde.

Selskabets informationsvirksomhed.

Udsendte nyhedsbreve.

Der blev opfordret til at benytte elektroniske formater, som letter den enkelte læsers mulighed for at navigere mellem overskrifter (word eller Html format).

Hjemmesiden – www.blindehistorisk.dk. Den bør i endnu højere grad holdes levende og er selskabets “ansigt” udadtil.

Andre informationskanaler.

Her indeholder beretningen henvendelser, som modtages med anmodning om belysning af diverse problemstillinger, fx om forhold organisatorisk mellem DBS og Den organisatoriske indretning på Færøerne, Springvand i Kalundborg med punktmarkering og dets oprindelse og m.m.

Selskabets elektroniske arkiv.

Henrik og Hans Erik Olsen har gennem beretningsåret bidraget rundhåndet til afsnittet med lydoptagelser. Fx findes 89 filer med udsendelser med Carl Bjarnhof.

Heidi Madsen bemærkede, at der er behov for en oversigt over alle lydfiler? Og hun spørger også til indholdet af materiale på hjemmesiden.

Svaret herpå var, at da der er mere end 1.000 filer, vil arbejdet med en gennemgribende kategorisering være et meget omfattende arbejde.

Har Blindeforsorgens elever krav på en undskyldning?

Der henvises til tidligere bemærkning herom under omtalen af “Den Blindehistoriske Arbejdsgruppe”.

Administrative og økonomiske forhold.

Coronaepidemien har medført, at der er kommet flere penge ind, end der er gået ud. Således er selskabets likvide midler kun reduceret med ca. 7.000 kr. gennem de seneste 5 år på trods af 3 store udgiftsposter – ny hjemmeside, 25 års jubilæum og udgivelse af Museumsdagbogen.

Afsluttende bemærkninger.

Intet at tilføje.

Beretningen blev godkendt enstemmigt.

7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2021 med tilhørende revisionspåtegning til godkendelse, regnskab og revisionsprotokol blev offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 1/2022.

John redegjorde for regnskab, resultatopgørelse og balance, og revisor Hanne oplæste revisionens bemærkninger.

Især forøgelse af likvide midler blev fremhævet.

Afvigelsen på kr. 172 blev ikke set som afgørende i forhold til selskabets samlede økonomi. Billedet af økonomien er retvisende.

Der var ikke bemærkninger til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

8. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes uændret på 150 kr.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

9. Indkomne forslag.

Der var ikke modtaget forslag.

10. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.

Følgende medlemmer af bestyrelsen – på valg:

a. Formand Poul Lüneborg, valgt for 2 år i 2020. Han genopstiller og blev valgt med akklamation.

b. Lena Bang, valgt i 2021 for 1 år. Hun ønsker at genopstille.

c. Ove Gibskov, valgt i 2021 for 1 år. Han ønsker også at genopstille “jf. skriftlig tilkendegivelse”.

Der var ikke tilkendegivelser om yderligere kandidater, og de to opstillede blev dermed valgt med akklamation.

d. Suppleanterne Leif Martinussen og Ole Brun Jensen, valgt for et år i 2021.

De 2 suppleanter er begge villige til at modtage genvalg. Ole Brun Jensen, der ikke var til stede, havde skriftligt tilkendegivet villighed til genvalg.

De blev genvalgt med akklamation.

e. Revisorerne Kurt Nielsen og Hanne Tietgen Eriksen, blev valgt i 2021 for 1 år – de er begge villige til genvalg. Kurt Nielsen var forhindret i at give møde, men han har skriftligt tilkendegivet, at han er villig til genvalg som revisor).

De blev begge valgt med akklamation.

f. Revisorsuppleant, Nete Parkov, blev valgt for 1 år i 2021. Nete Parkov var forhindret i at give møde, hun har skriftlig tilkendegivet, at hun er villig til genvalg som revisorsuppleant). Hun blev også genvalgt med akklamation.

11. Eventuelt.

Rudi Geert-Jørgensen spurgte til medlemslisten, om den må ligge på hjemmesiden. Generalforsamlingen har besluttet, at oplysningerne om medlemmer er personlige og ikke må publiceres. Bestyrelsen er altid villig til at bistå med kontaktoplysninger i passende omfang.

John Heilbrunn spurgte, hvordan man kan fremme blindehistorien især i forhold til de yngre med et synshandicap.

Rudi Geert-Jørgensen spurgte i den forbindelse, hvad de blinde yngre “mangler” fx i forhold til håndtering af pc-udstyr.

Karen Marie Pedersen mente, at et møde med DBSUs ledelse muligvis kunne føre til fællesarrangementer. De unges historie er noget andet end vores. Man må hægte vores historie op på deres? Sofie Monggaard Christensen, som er nyt ungt medlem, kunne måske komme med ideer og indspil.

Heidi Madsen, spurgte om man kunne lave blindehistoriske podcasts.

Poul har modtaget henvendelser om interesse for Refsnæsskolens historie. Hvorfor er institutionen i dag havnet i en fastlåst situation på basis af tidens udvikling?

Offentliggørelse af lydfiler på hjemmesiden er begrænset af reglerne om ophavsret og privatlivshensyn.

Ideer til systematisering af området blindehistorie modtages gerne.

Erik Vind Frost sagde, at DBSU nu har digitaliseret deres ungdomsblade.

2021 bød på jubilæum i Interessegruppen (50 år) og KABB (100 år). Disse områder burde også indtænkes i blindehistorisk perspektiv.

John Heilbrunn, referent

Farum, den 9. marts 2022

På bestyrelsens vegne Poul Lüneborg

Mødets dirigent Erik Vind Frost, den 14. marts 2022

3. Mange uhyrlige beskrivelser af vold og tvang i historisk udredning om anbragte i særforsorgens institutioner ved Ove Gibskov

Den 13. august 2019 gav statsminister Mette Frederiksen på regeringens vegne en undskyldning til Godhavndrengene for de voldsomme overgreb, de helt op til 1970’erne havde været udsat for. Derefter blev der taget initiativ til at undersøge, om nogle af de mennesker, der har oplevet svigt og overgreb, mens de boede på sær- og åndssvageforsorgens institutioner, også skal have en officiel undskyldning. Det drejer sig om dem, der var anbragt på institutionerne i årene fra 1933, da staten, efter at Socialreformen var blevet vedtaget, overtog ansvaret for forsorgen og indtil 1980, hvor ansvaret blev udlagt til amter og kommuner.

Det blev besluttet at kortlægge forholdene på institutionerne gennem en historisk udredning, som skulle koordineres af Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. Det er sket i et samarbejde med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Rigsarkivet; og det var oprindeligt hensigten, at udredningen skulle være færdig i løbet af halvandet år – dvs. 1. august 2021. Men pga. covid-19 blev afslutningen ret hurtigt udsat til november og senere til marts 2022.

I øvrigt er det en generel opfattelse blandt forskere, at halvandet år er kort tid til en så omfattende udredning, Men det har i den her sammenhæng været afgørende at tage et væsentligt hensyn til målgruppen, hvoraf mange af dem, der stadig lever, jo er godt oppe i årene og gerne skulle kunne nå at modtage en undskyldning, hvis man beslutter at give en sådan. Det er dog ikke den historiske udredning, som tager stilling til det, men politikerne, der ud fra udredningens indhold afgør, om nogle og i givet fald hvem, der skal have en officiel undskyldning.

Udredningen er i høj grad baseret på interviews med bl.a. tidligere anbragte og pårørende samt arkivstudier. Her er der tale om det største antal arkivalier, der nogensinde er bestilt fra Rigsarkivet til én undersøgelse – nemlig 40 tons papirer. Det færdige resultat er da også endt med at fylde ca. 400 sider, hvad der er omtrent dobbelt så meget, som man i begyndelsen havde regnet med.

Udredningen er lige inden påske blevet offentliggjort af Social- og Ældreministeriet og har titlen: ”Historisk udredning vedrørende børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner 1933-1980”.

De fleste af påskedagene var dog for mig allerede planlagt med andet en 400-siders læsning; så med den tid, der derefter har været til rådighed, har jeg ikke kunnet nå at læse og basere en dækkende omtale på hele udredningen. Men størstedelen er dog blevet læst, og den 29. april bragte Information en stor artikel, som er fuldstændig sammenfaldende med min egen oplevelse af indholdet.

Den er skrevet af journalist Ulrik Dahlin, som har givet mig lov til at bringe den her. Derefter kan man læse en oversigt over, hvor mange fra de forskellige forsorgsgrene, der er blevet interviewet, og den bliver fulgt op af en kort sammenfatning af udredningen, som kapitel for kapitel viser, hvor omfattende og detaljeret den er. Men altså først det meste af artiklen fra Information:

”Seksuelle overgreb, spark, brug af spanskrør og remme, indespærring og fiksering med muffetrøjer såvel som med medicin. Omfanget af den anvendte vold og tvang mod anbragte under særforsorgen har gjort indtryk på historikerne i historisk udredning.

 Blev anbragte i særforsorgen udsat for svigt og overgreb i perioden 1933-80, hvor de var under statens varetægt? Det spørgsmål fik fem historikere to år til at undersøge og besvare, og nu foreligger deres udredning.

Historikernes korte svar på spørgsmålet: Ja, mon ikke!

Efter at have analyseret et omfattende arkivmateriale og interviewet en række tidligere anbragte har de udarbejdet en udredning, som beskriver forholdene for børn, unge og voksne i særforsorgen.” ”Antalsmæssigt drejer det sig om tusinder og atter tusinder af medborgere.

»Vi er nok mest overraskede over omfanget af vold og tvang, især i åndssvageforsorgen. Og over den manglende retssikkerhed for anbragte i åndssvageforsorgen,« siger Klaus Petersen, professor ved Syddansk Universitet og en af forfatterne til udredningen.”

”Lige nu overvejer regeringen, hvad der videre skal ske. I den forbindelse vil spørgsmålet om en eventuel undskyldning til de tidligere anbragte naturligvis komme på dagsordenen, eftersom henholdsvis anbragte børnehjemsbørn (Godhavnsdrengene) og de såkaldte grønlandske eksperimentbørn tidligere har fået en officiel undskyldning.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) ønsker ikke lige nu at give et bud på, hvad overvejelserne ender med.

»Vi igangsatte en omfattende udredning af særforsorgen for at kaste lys over et af de mørke kapitler i vores fælles historie og gav samtidig mennesker en afklaring omkring de svigt, de har oplevet, mens de har været i statens varetægt. Vi skal først og fremmest lære af fortidens fejl og sikre, at historien ikke gentager sig. Vi har modtaget udredningen og vil studere den nøje, før vi beslutter, hvad der nu skal ske,« nøjedes ministeren med at skrive i en mail.

Klaus Petersen har ingen kommentar til spørgsmålet om undskyldning eller ej.

»Vores opgave har været at beskrive forhold for anbragte i særforsorgen med særligt henblik på problematiske aspekter, så vidt det er muligt på baggrund af det kildemateriale, vi har haft til rådighed. Hvilke konsekvenser undersøgelsen skal have, er et politisk spørgsmål,« siger Klaus Petersen.


Baggrunden for særforsorgen

Med socialreformen i 1933 overtog staten ansvaret for samfundets ældre og svage, og samtidig blev forsorgen for en række grupper med særlige udfordringer – deraf navnet særforsorgen – udskilt fra den almindelige forsorgspolitik.

Rundt om i landet – ofte i idylliske og landlige omgivelser – blev der bygget små og store institutioner (op mod 500), hvor der gennem hele den undersøgte periode var anbragt mellem 9.000 og 21.000 personer. Der var meget stor forskel på de udfordringer, som de forskellige grupper havde. For blinde, døve, talelidende og epileptikere var der i første række tale om undervisning, og derfor var opholdet på for eksempel Blindeskolen på Refsnæs, statens døvstumme- og taleinstitutter eller Kolonien Filadelfia oftest begrænset til en kortere årrække eller måske et ophold på få måneder.

Anderledes var det for de mange tusinde, der var anbragt under åndssvageforsorgen: For det første var en anbringelse tidsubestemt, og derfor kunne opholdet på en centralinstitution med hundredvis af anbragte som Ebberødgård eller Rødbygård vare hele livet igennem. For det andet havde staten mulighed for tvangsanbringelser. Og helt frem til 1967 var der også lovgivningsmæssig mulighed for tvangssterilisationer. I mange år blev sterilisationer brugt som en adgangsbillet til en friere anbringelse eller endda en udskrivning. Ifølge udredningen er det da også først og fremmest inden for åndssvageforsorgen, at der er stribevis af beretninger om vold, tvang og overgreb. Dertil kommer, at anbringelse eller ej blev besluttet ud fra IQ-test (grænsen var 75), selv om der gennem hele perioden var kritik af metoden. Ifølge udredningen var de uklare kriterier for anbringelse med til at kompromittere de anbragtes retssikkerhed.


Fysisk vold mod de anbragte

Det var ikke tilladt for de ansatte i særforsorgen at bruge vold mod de anbragte. Alligevel forekom fysisk vold ifølge udredningen gennem hele perioden, især over for anbragte under åndssvageforsorgen, hvor det var »en konstant problematik« .

Historikerne understreger, at de kendte tilfælde alle stammer fra klager fra forældre eller de anbragte selv samt fra sager rejst under anbringelserne. Derfor må der påregnes et mørketal, ikke mindst fordi der var en udbredt modvilje i personalet mod at angive kolleger, ligesom der ofte hos de ledende overlæger på institutionerne var mistro eller tøven i forhold til at tillægge klager fra de anbragtes sandhedsværdi.

En overlæge på åndssvageanstalten Vodskov tilbageviste i 1945 eksempelvis en klage fra en mor til en anbragt pige med henvisning til pigens »almindelige løgnagtighed og fantasifuldhed« .

I den milde ende var der tale om lussinger, nakkedrag, skub og riv i hår. Det blev tit bagatelliseret af institutionsledelsen som i en sag fra Vodskov fra 1949, hvor overlægen udtalte, at selvfølgelig kunne der falde en lussing af »til en eller anden urolig dreng« , men det kunne nok ikke forhindres, »ligesom det er tvivlsomt, om man bør forhindre det« .

I den grovere ende var der tale om spark eller brug af genstande som rem eller spanskrør. De sager er der flest af i arkivmaterialet, fordi de efterlod sig mærker og sår, som kunne være sværere at ignorere.

Blandt mange eksempler kan nævnes en sag fra Ebberødgård fra 1942, hvor en anbragt mand klagede over, at plejerne »mishandler patienterne med at kværke dem og slå dem med kæppe« .

I en sag fra 1947 klagede en far til en anbragt over, at hans søn var blevet sparket af en funktionær på åndssvageanstalten Brejninge, så »sønnen nu var blevet lam i det ene ben« .

I 1960 endte en sag med »grotesk voldsom intern blødning« , som en overlæge beskrev sagen over for en kollega, da en plejeelev på Vodskov havde slået en asylist, altså en anbragt åndssvag uden bevægelsesevne.

Og i en sag fra 1972 havde en elev på Ribelund, en institution for fysisk og psykisk handicappede, givet en anbragt en endefuld og brækket armen på en spastisk pige i kørestol. Der var også dødsfald som følge af vold, eksempelvis i 1955, hvor en 11-årig dreng døde på sygehuset som følge af en plejeelevs vold.


Seksuelle overgreb

Det har ikke været muligt at anslå det samlede antal sager om seksuelle overgreb, men også her forudsætter historikerne et mørketal.

Der er en række sager om samleje mellem ansatte og anbragte, og de er alle fra åndssvageforsorgen. Eksempelvis er der på Rødbygård sager om mandligt personale, der havde stået i forhold til anbragte, men selv om de alle blev anmeldt til politiet, førte det ikke til retssager. Politiet afviste at bringe dem for en domstol på grund af »bevisets stilling« , altså at den forurettede var anbragt som åndssvag, hvorfor der ikke kunne hæftes lid til vedkommendes forklaring.

Andre gange blev den ansatte dog dømt, eksempelvis en nattevagt, der i 1968 blev dømt for voldtægt mod to mindreårige anbragte piger.

Seksuelle overgreb var heller ikke ukendte over for andre grupper under særforsorgen. Institutionerne var forpligtet til at yde omsorg eksempelvis under afvaskning og personlig hygiejne, og derfor kunne berøring sjældent undgås. Men der gengives adskillige beretninger fra døveskolerne og blindeskolerne om uønsket seksuel berøring, eksempelvis har en af de interviewede anbragte på Døveskolen i Nyborg fortalt om en kvindelig ansat, der under afvaskningen »legede med mit lem« .

Udredningen peger på, at den konstante overbelægning, den begrænsede plads og utilstrækkelige personaleressourcer gjorde det svært for institutionerne at sikre anbragte mod overgreb fra andre anbragte. Dem er der mange eksempler på. En otteårig pige på blindeskolen på Refsnæs blev i 1970’erne gennem et år udsat for overgreb fra ældre elever. Men da hun fortalte det til en pædagog, blev hun afvist: Den slags skete ikke på Refsnæs!

Afvist, ja endog afskediget, blev en kvindelig lærer på Djurslandsskolen i slutningen af 1960’erne, efter hun havde anklaget en mandlig kollega for »sadisme og seksuelle overgreb mod børnene« . I en tjenestemandsundersøgelse fastslog en dommer, at man ikke kunne bygge anklager på, hvad åndssvage børn sagde, og derfor røg den kvindelige lærer ud, selv om hendes forklaring blev bakket op af flere forældre til børnene.


Tvang under anbringelsen

I hele perioden har der været en omfattende palet af tvangsmidler – indespærring, fastholdelse, fiksering, tvunget sengeleje, medicinsk fiksering – til rådighed for de ansatte især inden for åndssvageforsorgen, hvor anvendelsen ifølge udredningen har været udbredt. Opfattelsen var, at tvang kunne være nødvendig for at undgå selvskade eller skade på andre (herunder de ansattes ret til selvforsvar), og først fra slutningen af 1960’erne begyndte man fra statens side at regulere brugen af tvangsmidlerne. Derfor har reguleringen indtil da været lokal og ofte forskellig fra den ene institution til den anden.

På de store institutioner for åndssvage var der lukkede afdelinger, som blev brugt flittigt både som adfærdsregulering og som sanktion. At straffe med indespærring blev først forbudt med en lovændring i 1977.

På anstalten i Vodskov var opført en vagtbygning med seks cellerum til 12 mænd og 12 kvinder. Men der var ofte overbelægning, ved en undersøgelse i 1963 var der eksempelvis dobbelt så mange indespærrede i bygningen. I en nærliggende bygning, Avlsgården, blev der også opført cellerum med en madras og en potte, intet andet. En tidligere ansat har fortalt, at når en anbragt kom ud efter at have været totalt indespærret i en celle på Avlsgården en uge eller to, »så var de lige, så de dinglede« .

I 1968 kom det første centrale regelsæt om fiksering og fastspænding, som både før og efter var meget anvendt mod voldsomhed, raseriudbrud, over for selvmordstruede og over for uønsket seksuel adfærd. Det kunne ske med bindebånd om benet, muffetrøje, vest med bændel, vest og fodrem, handsker samt rem om livet. Da en engelsk plejer i 1955 besøgte Vodskov, blev han forarget over den udstrakte fiksering. Det fik stedets overlæge til at foranstalte en rundspørge blandt kolleger på andre institutioner, som viste, at mellem syv og 22 procent af samtlige anbragte var fikseret dagligt. Og sådan fortsatte og fortsatte det.

På Ebberødgård blev gravide anbragte så sent som i 1968 rutinemæssigt »bundet fast i sengen« , som det lød i en beskrivelse fra et besøg. Da institutionen de følgende år forsøgte at begrænse fiksering, gik man over til medicinsk fiksering. Som følge af personalemangel måtte institutionen i 1974 meddele Socialministeriet, at ikke bare var flere patienter nu medicinsk fikseret, de medicinske doser var også større end tidligere.


Statens manglende tilsyn

Historikerne skulle også afdække rækkevidden af statens tilsyn i perioden. Ifølge udredningen blev der dog kun i begrænset omfang udført et effektivt, endsige systematisk tilsyn. Selv om der var oprettet tilsynsråd for flere af institutionerne, så viser det gennemgåede materiale ifølge udredningen, at de kun kom til »at spille en meget begrænset rolle i sagsbehandlingen inden for særforsorgssystemet« .

Omkring halvdelen af de anbragte åndssvage – de mest ressourcestærke – var gennem den undersøgte periode anbragt i familiepleje. Især i første del af den undersøgte periode var der tale om billig arbejdskraft ikke mindst til landbruget. Her var kontrollen endnu mere lemfældig. Ofte var det engagerede privatpersoner eller pressen, som måtte ruske op i forholdene, som det skete i 1950’erne i en sag om en familieanbragt kvinde. Hun havde været anbragt på en gård i 20 år og havde i alle årene haft en arbejdsdag på 17 timer foruden lav løn og elendige indkvarteringsforhold.

Konklusionen fra historikerne er derfor, at statens tilsyn var passivt. Man reagerede primært på indberettede sager eller sager, der blev rejst i pressen.

Det er svært ikke at blive indigneret, når man undersøger synet på og behandlingen af de åndssvage i 1930’erne og 40’erne, skriver historikerne. Dengang var eugeniske – racehygiejniske – tanker om de åndssvage som noget, samfundet skulle beskytte sig imod, vidt udbredt. Samtidig stod autoritetstro og disciplin langt stærkere, og det var helt legitimt både i familien og i skolen at slå børn.

»Man bliver naturligvis følelsesmæssigt berørt, når man arbejder med sådanne sager. Men vi har forsøgt at have en objektiv og beskrivende tilgang til et svært emne,« siger Klaus Petersen og tilføjer: »Vi overlader værdidommene til læserne.«

Det er præcis den proces, der nu er indledt i Folketinget og regeringen.”

Blandt de personer, som er blevet interviewet til udredningen, er der 28 tidligere anbragte, 27 ansatte og 3 pårørende til tidligere anbragte i åndssvageforsorgen.

12 blinde /svagsynede.

3 tidligere anbragte i døveforsorgen.

2 epileptikere.

8 fra vanføreforsorgen.

2 tidligere ansatte fra centraladministrationen

Her følger så som nævnt en kort sammenfatning af undersøgelsens resultater kapitel for kapitel.

Kapitel 1 Indledning

I det indledende kapitel præsenterer vi udredningens temaer og vores overordnede overvejelser i forbindelse med udredningsarbejdet. Desuden redegør vi for udredningsarbejdets organisering og tilgangen til undersøgelsens emner (herunder valg og fravalg samt sprog- og begrebsbrug).

Kapitel 2 Kort sammenfatning af udredningens resultater

Kapitel 3 Det anvendte materiale

Dette kapitel giver et kort overblik over det til undersøgelsen anvendte kildemateriale, som falder i to hovedtyper: for det første skriftlige kilder fra samtiden i form af et omfattende arkivmateriale fra særforsorgen, foruden love, betænkninger, folketingsdebatter m.m. For det andet interviews, hvor tidligere anbragte – og ansatte og pårørende – beretter om deres oplevelse med særforsorgen.

Kapitel 4 Kort oversigt over eksisterende forskning m.v.

Kapitlet er en kort oversigt over bøger og artikler, der behandler særforsorgens historie i perioden 1933-1980. Forskningen deles i forskellige typer: Udover enkeltstående større studier af forskerne Birgit Kirkebæk, Lene Koch og Jesper Vaczy Kragh, findes en række institutionshistorier i form af ældre jubilæumsskrifter og en række nyere og mere institutionskritiske forskningsbidrag. Desuden findes en række udgivelser baseret på øjenvidneberetninger fra anbragte og ansatte. Størstedelen af den eksisterende forskning knytter sig til åndssvageforsorgen.

Kapitel 5 Rids over særforsorgens udvikling 1933-1980

Dette kapitel tegner i hovedtræk særforsorgens udvikling 1933-1980 med afsæt i den bærende lovgivning og dens historiske kontekst. Det pointeres, at særforsorgen bestod af seks særforsorgsgrene (målrettet henholdsvis døve, blinde, vanføre, epileptikere, talelidende og åndssvage), som gennem hele den undersøgte periode i praksis havde deres egen forsorg med egne regler og institutioner. Særforsorgen var således en administrativ ramme for forskellige grupper af mennesker med handicap. I kapitlet følges særforsorgens udvikling gennem fire historiske faser: Perioden 1933-1950 betegnes som en etableringsfase, der startede med Lov om offentlig Forsorg fra 1933, hvortil også hørte den eugeniske lovgivning, som særligt fik betydning for åndssvageforsorgen. Den næste omfatter 1950’erne, som vi ser som en re-orienteringsfase, hvor datidens tanker om individets rettigheder og velfærdsstatens fremvækst dannede afsæt for en ny bølge af særforsorgslovgivning, som bl.a. satte uddannelses-, beskæftigelses- og normaliseringsdagsordenen i fokus. De to sidste faser overlapper hinanden. Den tredje omfatter 1960’ernes og 1970’ernes forsøg på at implementere dagsordenen fra 1950’erne, mens den fjerde handler om, hvordan der i kølvandet på socialreformen omkring 1970, gradvis var tale om en afvikling af særforsorgen, som fandt endelig sted i 1980 med udlægningen af særforsorgens opgaver til amter og kommuner.

Kapitel 6 Særforsorgssystemet

Dette kapitel beskriver det administrative særforsorgssystem, som blev etableret i 1933 og følger dets udvikling frem til 1980. Hvor kapitel 5 sætter særforsorgens historie i kontekst, beskriver vi i dette kapitel de administrative niveauer og enheder fra centraladministration til de enkelte institutioner, som vi undersøger nærmere i udredningen.

Kapitel 7 Intelligenskvotient og intelligenstest

I dette kapitel giver vi en kort redegørelse for introduktion og brug af IK-test i Danmark. En IK målt til 75 fungerede mere eller mindre som markør for grænsen mellem åndssvag og ikke-åndssvag. Vi berører kort debatten om validitet og praksis i forbindelse med brug af IK-test. Når IK og grænsen ved 75 fik en central betydning, var det fordi, det blev set som et af de mest objektive kriterier for indskrivning i åndssvageforsorgen.

Kapitel 8 Ind- og udskrivning af særforsorgen

I dette kapitel sætter vi fokus på, hvordan de forskellige grupper blev indskrevet i hver deres forsorgsgren. Indskrivning af blinde, døve, talelidende og vanføre skolebørn skete fra fem-seksårsalderen til kostskoler ofte langt fra hjemmet. Hensigten var at give børnene de bedste uddannelsesmuligheder, vel vidende, at det skete på bekostning af relationerne til familien. Anbringelsen ophørte normalt ved uddannelsens afslutning. Anbringelse under åndssvageforsorgen adskilte sig på flere områder fra de øvrige særforsorgsgrene, idet både børn og voksne kunne tvangsanbringes under åndssvageforsorgen, og anbringelsen var tidsubestemt. Kriterierne for anbringelsen eller tilbageholdelsen var bredt defineret i lovgivningen og beroede på et skøn i hvert enkelt tilfælde. I praksis blev det vurderet med brug af IK-test, men også vedkommendes opførsel og moral blev anvendt som pejlemærker i forhold til diagnose og forsorgstrang. De uklare kriterier for indskrivning kompromitterede de anbragtes retssikkerhed. Dertil kommer, at vejen ud af forsorgen kunne omfatte krav om sterilisation. I praksis blev vedkommendes samtykke indhentet, men samtykket var illusorisk, fordi de anbragte blev stillet over for et umuligt valg: fortsættelse af den tidsubestemte anbringelse eller – hvis de samtykkede i sterilisationsindgrebet – mulighed for at komme ud i en fri tilværelse.

Kapitel 9 Hverdagen som anbragt

Kapitlet fokuserer på hverdagslivet som anbragt i særforsorgen. Der er særligt fokus på de store totalinstitutioner under åndssvageforsorgen, som var præget af tendenser i retning af tvang og umyndiggørelse. Kapitlet fokuserer især på de sider af hverdagslivet, som i datiden blev udsat for kritik, eller som sidenhen har tiltrukket sig negativ opmærksomhed. Kapitlet viser, hvordan især åndssvageforsorgens institutioner gennem hele perioden var præget af dårlige pladsforhold og underbemanding og uden en privatsfære for den enkelte anbragte. Selvom der fra politisk side var fokus på problematikken, og forholdene blev søgt forbedret, skete forandringerne kun langsomt. Kapitlet viser bl.a., at der i perioder var en mangel på undervisnings- og aktiveringstilbud, og at det især gik ud over de svageste af de anbragte, som undertiden blev overset til fordel for åndssvageforsorgens mere ressourcestærke grupper.

Kapitel 10 Fysisk vold – lovgivning og regler

I dette kapitel undersøger vi de formelle regelsæt, der gennem undersøgelsesperioden forbød vold mod de anbragte i særforsorgen. De anbragte var formelt set beskyttet af straffelovens bestemmelser og fra 1960 og frem også af centralt udarbejdede retningslinjer, der rummede et tilsvarende forbud mod brug af vold. Inden for åndssvageforsorgen var der fra undersøgelsesperiodens begyndelse lokalt udarbejdede retningslinjer, der rummede et forbud mod at udøve vold mod de anbragte. Retningslinjerne lokalt såvel som centralt forudsatte dog, at de fysiske magthandlinger blev defineret som vold. I 1960’erne og 1970’erne blev forbuddet præciseret og skærpet ad flere omgange fra de centrale myndigheders side – det gælder både Socialministeriet (hvis ”slå-forbud” gjaldt for hele særforsorgen), Statens Åndssvageforsorg og Socialstyrelsen (som ligeledes dækkede alle forsorgsgrene).

Kapitel 11 Fysisk vold mod de anbragte

I dette kapitel viser vi, at der forekom fysisk vold mod anbragte i særforsorgen gennem hele undersøgelsesperioden, men at det særligt gjorde sig gældende i åndssvageforsorgen, hvor det var en tilbagevendende problematik. Der var tale om forskellige former for fysisk vold – fra lussinger og knytnæveslag til brug af genstande i forbindelse med overgreb. Den ansatte forklarede typisk hændelsesforløbet som en kædereaktion, hvor det var den anbragtes adfærd eller de strukturelle rammer, der havde presset vedkommende til at anvende vold. Reaktionen fra den lokale og centrale ledelses side varierede alt efter voldens grovhed og den anbragtes og ansattes generelle adfærd. I særlige tilfælde blev der iværksat en større undersøgelse af forholdene. De fleste sager ser ud til at have været håndteret internt i forsorgen, og uden at politi og domstole blev indblandet. Ansattes brug af vold i de andre grene af særforsorgen ser ud til at have været mere sjælden og i højere grad et udslag af enkeltstående begivenheder sammenlignet med åndssvageforsorgen.

Kapitel 12 Seksuelle overgreb

I dette kapitel undersøger vi seksuelle overgreb i form af samleje og uønskede seksuelle berøringer i forbindelse med anbringelse på særforsorgens institutioner. Seksuelle relationer mellem ansatte og anbragte var ikke tilladt i perioden. Det gennemgåede materiale viser dog, at der i hele undersøgelsesperioden og i hovedparten af særforsorgsgrenene findes sager med seksuelle relationer og seksuelle overgreb. Det fremgår både af det undersøgte arkivmateriale og af de tidligere anbragtes erindringer om anbringelserne. Sagerne omfatter både eksempler på brug af fysisk tvang i forbindelse med seksuelle overgreb, og eksempler hvor der ikke fremgår brug af fysisk tvang. Vi ser desuden også på seksuelle overgreb mellem de anbragte. I kapitlet pointeres også, at der kan eksistere et mørketal i forhold til seksuelle overgreb. Desuden viser vi, at de anbragtes vidnesbyrd om seksuelle overgreb ofte blev problematiseret med henvisning til deres generelle troværdighed som vidner og ud fra datidens syn på nogle af de anbragte som værende seksuelt udfarende.

Kapitel 13 Tvang og behandlingsmæssige indgreb i forsorgsudøvelsen

Kapitlet fokuserer på åndssvageforsorgen, hvor brugen af tvang var mest udbredt. Vi ser specifikt på tvang i forhold til isolering, tvungent sengeleje og fiksering samt medicinering og behandling i form af operative indgreb. Kapitlet viser, at brugen af tvang var udbredt som en accepteret del af behandlingen i åndssvageforsorgen, og at det blev motiveret ud fra et ønske om f.eks. at beskytte anbragte mod selvskade eller skade på andre anbragte og på ansatte. Men materialet viser også, at i en række tilfælde blev tvang – f.eks. i form af fiksering eller anbringelse i isolation eller på lukket afdeling – anvendt som sanktion. Fra 1950’erne blev tvangsforanstaltningerne i stigende grad diskuteret både internt i særforsorgen og eksternt. Det påpeges f.eks., at store overfyldte institutioner førte til en øget brug af tvangsforanstaltninger (herunder medicinering). Fra slutningen af 1960’erne blev regler for brug af tvang gradvist strammet, og synet på brugen af den i åndssvageforsorgen ændrede sig. Vi kan dog i det gennemgåede materiale se, at der helt op til 1970’ernes slutning fortsat dukkede sager op, som viste udbredt brug af tvangsforanstaltninger.

Kapitel 14 Sterilisation, kastration og abort

I dette kapitel undersøges åndssvageforsorgens praksis i forbindelse med sterilisation. Med åndssvageloven af 1934 var der hjemmel til at tvangssterilisere åndssvage. Sterilisation kunne gennemføres, hvis vedkommende ikke mentes at kunne forsørge eller opdrage børn, eller hvis det betød, at vedkommende kunne komme ud i en friere tilværelse. Der var med andre ord tale om kriterier, der i første omgang overlod det til overlægerne at fortolke og vurdere, om en person faldt inden for kriterierne. I praksis blev indstillingerne om sterilisation – ud over vedkommendes diagnose – begrundet i dels eugeniske hensyn, dels i muligheden for udskrivning. Hovedparten (to tredjedele) af de steriliserede var kvinder. Køns- og seksualitetsnormerne spillede en væsentlig rolle, idet seksuelle erfaringer (selv når de stammede fra overgreb) blev set som tegn på, at kvinden ville være seksuelt aktiv efter en udskrivning – deraf behovet for at sterilisere hende inden en udskrivning. Indstillingen skulle godkendes af Sterilisationsnævnet, og både her og på lokalt niveau var man klar over, at indgrebet ikke var frivilligt Det var ikke den eneste eugenisk motiverede lovgivning, idet også ægteskabsloven og svangerskabsloven forsøgte at hindre åndssvage i at få børn. Det var først i 1967, at 1934-lovens tvangsbestemmelser i forhold til sterilisation blev ophævet, hvormed den eksplicitte kobling mellem udskrivning og sterilisation ikke længere formelt set var gyldig.

Kapitel 15 Fejlanbringelser

Som det fremgår af kapitel 8, var regler for anbringelse i åndssvageforsorgen formuleret med et stort rum for fortolkning. Det betyder, at det ikke er muligt – set i nutiden – at vurdere den enkelte anbringelses berettigelse i forhold til datidens regler. Vi har derfor anvendt en snæver forståelse af fejlanbringelse som anbringelser, særforsorgen selv opdagede og erkendte som fejlagtige. Vi har kun fundet sådanne sager fra åndssvageforsorgen. I kapitlet skelnes mellem fejl ved anbringelsen (f.eks. en mand anbragt som åndssvag på grund af ikke-opdaget døvhed) og vurdering som fejlanbragt over tid (hvor f.eks. senere IK-test tydede på, at anbringelsen ikke burde have fundet sted). Desuden diskuterer vi fejlplaceringer inden for åndssvageforsorgens store specialiserede system som mulige fejlanbringelser. Med udgangspunkt i vores snævre definition af fejlanbringelse kan vi vise, at de i enkelte tilfælde fandt sted og blev erkendt af særforsorgssystemet. Vi må formode, at de sager, vi har fundet, dækker over et større mørketal med sager, som ikke blev opdaget eller førte til reaktion.

Kapitel 16 Tilsyn med særforsorgens udøvelse

I dette kapitel ser vi på tilsynet med anbringelser inden for særforsorgen. Allerede i 1935 blev det slået fast, at direktøren for Særforsorgskontoret skulle føre tilsyn med ”sine” institutioner. Det gennemgåede materiale tyder dog på, at tilsyn mest er sket ved at reagere på sager, som blev rapporteret opad i særforsorgssystemet, hvilket overlod et stort handlerum til bestyrelser og ledelser på de enkelte institutioner. I forbindelse med åndssvageloven i 1959 blev der oprettet eksterne tilsynsråd for de regionale forsorgscentre. Det samme skete for Kolonien Filadelfia (som behandlede epileptikere), mens der på de andre særforsorgsområder blev oprettet forskellige former for vejledende råd og nævn. Der er dog ikke meget, som tyder på, at disse tiltag førte til noget omfattende tilsyn.

Kapitel 17 Folketingets ombudsmand og § 71-tilsynet

Dette kapitel undersøger de to kontrol- og tilsynsinstanser, som blev oprettet med grundlovsændringen i 1953. § 71-udvalget (nedsat af Folketinget) skulle iflg. grundloven se på administrativt anbragtes retssikkerhed. Udvalgets arbejde ser dog kun ud til perifert at have berørt særforsorgens institutioner. Ombudsmandsinstitutionen, oprettet som klageinstans for borgerne i forhold til det offentlige systems forvaltning, behandlede en række sager vedrørende åndssvageforsorgen. Det var dog især i 1970’erne, at ombudsmanden med inspektioner på flere af de store anstalter kom til at præge diskussionen om åndssvageforsorgen. Besøgene dokumenterede udbredt brug af tvang og dårlige fysiske rammer på en række afdelinger m.v., og ombudsmandens rapporter var med til at skubbe på for ændringer af forholdene.

Kapitel 18 Oplevet særforsorg

I dette kapitel er fokus på de subjektive erindringer og på de følelser, som de tidligere anbragte forbinder med deres anbringelsestid. Kapitlet gennemgår følgende overordnede tematikker, som har kunnet spores i interviews med flere informanter: institutionsmiljøet, kontakten til familien, sociale relationer inden for særforsorgen, fravær af privatliv og overskridelser af intimsfærer, manglende autonomi samt følelsen af mindreværd. Tematikkerne belyser det, som vi betegner som ”den oplevede særforsorg” og beskrives på tværs af forsorgsgrenene og undersøgelsesperioden. På trods af mange nuancer og forskelligartede oplevelser beskriver mange anbragte – også mange årtier efter anbringelsen – følelsen af at være klientgjort og ikke at blive set som et menneske med funktionsnedsættelse.

Kapitel 19 Overvejelser om anbringelsen og den oplevede forsorgs konsekvenser

Et centralt spørgsmål i forbindelse med de forhold, som er dokumenteret i de forudgående kapitler, er deres konsekvenser for de anbragte. Der er næppe tvivl om, at f.eks. de voldelige eller seksuelle overgreb, som vi har beskrevet i de forudgående kapitler, har været traumatiserende for mange anbragte. I dette kapitel får de tidligere anbragte ordet og fortæller om, hvilke konsekvenser anbringelsen har haft for dem. De fremhæver bl.a. rodløshed, mindreværdsfølelser, problemer med sociale relationer også i forhold til familie og børn foruden stigmatisering og selvmordstanker.

Kapitel 20 Konklusion

Dette afsluttende kapitel sammenfatter i koncentreret form en række af undersøgelsens resultater og diskuterer fortolkningen af dem.


Udredningen findes som word-fil og kan fås hos DBS ved at maile til info@blind.dk eller kontakte forretningsudvalgsmedlem Sofie Mongaard. Den vil desuden blive indlæst på Nota.

Der er også lavet en 50 minutter lang film til undervisningsbrug, som hedder ”Stemmer fra særforsorgen”. Den er dog i skrivende stund endnu ikke blevet offentliggjort.

Hvis nogen i øvrigt stadig ønsker at bidrage med oplevelser og oplysninger fra deres tid under særforsorgen, kan det ske på hjemmesiden www.anbragtihistorien.dk Her kan man både skrive og indtale, hvad man har på hjerte, ligesom der også kan oploades billeder.

4. Anmeldelse af læge Jesper Froms artikel “Oftalmologiens- og Blindesagens historie i Danmark” ved Poul Lüneborg

I midten af februar 2020 modtog jeg som formand for Blindehistorisk Selskab en henvendelse fra læge Jesper From ansat ved Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital. Han fortalte, at han var på jagt efter kilder til en fremstilling af Oftalmologiens- og Blindesagens historie i Danmark. Oftalmologi er det medicinske speciale, der beskæftiger sig med øjensygdomme.

Jesper From oplyste endvidere, at han var medlem af bestyrelsen i Dansk Medicinsk Historisk Selskab. Dette selskab blev stiftet den 31. maj 1917, det udsender hvert år en årbog, disse kan læses på hjemmesiden – www.dmhs1917.dk.

Det var hans plan, at artiklen skulle offentliggøres i årbogen for 2021.

Sidste års coronarestriktioner satte sit præg på udgivelsen af årsskriftet 2021 men i begyndelsen af april måned i år modtog jeg et eksemplar af dette, som på siderne 147-197 indeholder resultatet af Jesper Froms anstrengelser.

Fremstillingen tager sit udgangspunkt i oprettelsen i 1811 af Kjædeordenens private blindeinstitut i København og slutter 200 år senere med en kort status over de vilkår som blinde tilbydes efter kommunalreformen i 2007.

Jesper From slutter med følgende bemærkninger:

”Overordnet tegner der sig et billede af blindesagens historie, hvor udviklingen kan inddeles i tre faser: 1. en periode kendetegnet ved privat filantropi og pædagogiske eksperimenter, 2. en periode med øget indblanding fra staten, professionalisering og effektivisering af blindes hjælp til uddannelse og arbejde og 3. en periode med øget autonomi og medbestemmelse for de blinde og i den forbindelse tillige en decentralisering og delvis afvikling af den offentlige hjælp. Det samme mønster er ligeledes karakteristisk for udviklingen i Danmark, når man taler om de øvrige handicaps historie. Det er desuden karakteristisk for historien i Danmark, at øjenlæger har engageret sig meget i arbejdet og samtidig kombineret det med forskning i blindhedens årsager og forebyggelse. Historien vidner ikke kun om en kronologisk rækkefølge af fremskridt, men også om mangler og vanskeligheder ved nye tiltag og opfindelser til trods for gode intentioner. Det bliver interessant at se hvordan udviklingen inden for blindesagen kommer til at forløbe fremover, herunder nye behandlingsmuligheder, hjælpemidler, kompensationsmuligheder og det “rummelige arbejdsmarked”.

Der er efter min bedste vurdering grund til at komplimentere Jesper From for denne artikel. Det er utroligt så mange navne, facts og årstal, det er lykkedes ham, at medtage på fremstillingens 50 sider. Artiklen er i så henseende et meget tilgængeligt og overskueligt opslagsværk.

I modsætning til andre fremstillinger af de første 50 år af blindesagens historie, indeholder Jesper Froms fremstilling en parallel beskrivelse af både blindesagens- og oftalmologiens udvikling.

Det er interessant at notere sig, at Kjædeordenen allerede fra Blindeinstituttets oprettelse i november 1811 knyttede en læge til stedet, som fungerede som en slags huslæge for eleverne. Et andet medlem af Kjædeordenen var kirurgen Carl Christopher Withusen, der var den første akademiuddannede kirurg i Danmark, der interesserede sig for oftalmologi. Han gennemførte i 1810 den første grå stær operation herhjemme. Efterfølgende opererede han ifølge egne optegnelser 41 patienter blandt instituttets elever, hvor af 30 fik en meget betydelig synsforbedring. Det private blindeinstitut var således ikke blot det første hjemlige undervisningstilbud til blinde, men samtidig rammen om den første socialoftalmologiske indsats overfor denne gruppe

Indførelsen af Louis Brailles punktskrift som blindes læse- og skriftsprog er et andet spørgsmål, som Jesper From sætter fokus på. Han gør opmærksom på den forsinkelse på knap 50 år af punktskriftens indførelse, som Det Kongelige Blindeinstituts første forstander Johannes Moldenhawer var ansvarlig for. Det var først i forbindelse med hans afgang i 1905, at punktskriften officielt blev anerkendt herhjemme.

Jesper From gør i sin fremstilling rede for den betydning, en række læger har haft, for udviklingen af den danske blindesag og den forebyggende indsats som flere af dem har stået for. Der er i den forbindelse grund til at nævne Gordon Norry, Holger Ehlers, Henning Skydsgaard og Thomas Rosenberg. Men læs selv denne velskrevne artikel, som kan fås ved henvendelse til Blindehistorisk Selskab, og bliv klogere på denne del af blindesagens historie.

5. Fjerde del af Ove Gibskovs barndoms- og første ungdomserindringer

14-årig verdensmand i København, Sverige og Kolind, En uforglemmelig balaften, og hvorfor en kendt professor blev afløst af en skøn professordatter.


I forrige nummer af Nyhedsbrevet blev tredje del af mine barndomserindringer afsluttet med, hvordan jeg på blindeskolen og hjemme i Kolind fik to højst forskellige konfirmationsfester.

Efter 7. klasse blev mit skoleforløb på Refsnæs afsluttet, og det var med meget store forventninger, jeg så frem til at begynde på Blindeinstituttet i København.

Der måtte man nemlig ryge, og selv om vi skulle i seng kl. 22, kunne man et par aftner om ugen få det, der hed udgangstilladelse til kl. 23, hvis man havde slægtninge eller bekendte, som ens forældre gav adressen på til Blindeinstituttet. Og så var der jo så meget, man kunne opleve i København, som jeg glædede mig vildt til at prøve.

Sidst på eftermiddagen den 12. august 1960 gik jeg for første gang som elev ind ad instituttets store hovedport, hvor drengeafdelingens meget venlige plejemor, Anna Johansen, med en varm udstråling tog imod mig og fortalte noget om instituttet men også, at hun var 40 år. Det sidste undrer måske nogle, men som blind kan man jo ikke altid bare ud fra en stemme vurdere en persons omtrentlige alder; så derfor var det en fin oplysning.

Mange af sovesalene og opholdsstuerne havde navne, som gik så langt tilbage, at ingen kunne huske oprindelsen til dem alle. De mindste drenges sovesal, hvor jeg fik en overkøje, hed Rigskancelliet; den lå på 1. sal, men som 15-16-årig kunne man være heldig og komme til at bo på Nyhavn, der lå i stueetagen med vinduer ud mod haven, så man havde mulighed for at snige sig ud i byen, når der var blevet sagt godnat.

Umiddelbart efter, at jeg havde lært at finde op til sovesalen, mødte jeg to svagsynede elever, som var kommet til instituttet året før mig og spurgte dem, om man kunne nå at tage i Tivoli, hvor jeg aldrig havde været, inden vi skulle i seng. Det kunne man sagtens, sagde de, og de ville godt med. Så lige så snart aftensmaden var spist, fortalte vi den lærer, som havde inspektion, at vi tog i Tivoli. Og så gik turen til Østerport Station og derfra med S-tog til Hovedbanen, og mindre end tre timer efter min ankomst til Blindeinstituttet, sad jeg for første gang og skreg af fryd i Tivolis rutsjebane. Da turen var færdig, og vi ville forlade vognen for at stille os i kø for at få endnu en tur, sagde kontrolløren, at vi bare kunne blive siddende og komme gratis med igen. Han havde set vores gule armbind med de tre sorte prikker og syntes vel, det var synd for os, at vi ikke kunne se. Da den næste rutsjebaneoplevelse var forbi, fik vi igen lov til at blive i vognen. Sådan fortsatte det i hvert fald fem gange, inden den flinke kontrollør sagde, at nu skulle der andre med i stedet for os. Selv ville vi næppe i løbet af aftenen have haft situationsfornemmelse nok til at sige nej tak til endnu en gratis tur og kunne formodentlig være blevet siddende, til vi var nødt til at tage tilbage til instituttet.

En anden af de store oplevelser fra min første tid i København, var flere sejlture til Sverige. Dengang fandtes der mange ismejerier, som bl.a. solgte mælk, smør, brød og forskellige slags kager. Når man handlede der, kunne man få gratis billetter til Vikingebådene, der sejlede frem og tilbage over Øresund. De fungerede hovedsageligt som flydende værtshuse, hvor man kunne købe toldfri spiritus og tobak. Og bortset fra det fantastiske ved at komme til udlandet og ikke mindst fortælle om det, var det muligheden for billige cigaretter, der trak. På det tidspunkt tænkte jeg ikke så meget på alkohol og havde med mine kun lige 14 år forhåbentlig heller ikke fået lov at købe det i færgens restaurant. Men i løbet af de første tre uger i København var jeg sammen med forskellige kammerater efter skoletid fire gange i Sverige. Selv om man ikke behøvede at gå i land, hvad de fleste da heller ikke gjorde, syntes jeg, det var spændende at sætte fødderne på udenlandsk grund og kunne lige nå at gøre det og komme tilbage igen, inden kursen atter gik mod Havnegade i København.

I det hele taget skete der de første dage på instituttet så meget nyt og spændende, at jeg ikke fik ringet hjem og fortalt spor om, hvordan det gik.

Da der så en uges tid efter var telefon fra min mor, virkede hun overhovedet ikke imponeret over den unge verdensmands oplevelser i rutsjebanen eller sejlturene til udlandet men ville derimod høre, hvad jeg syntes om skolen, og hvordan det var at bo på instituttet.

Selvfølgelig var der da også meget andet end helt nye sjove oplevelser ved at være kommet til København. Det meste af undervisningen vil jeg betegne som fremragende, og mange af lærerne var interesseret i at høre vores meninger og diskutere med os. Flere af dem læste også højt i slutningen af nogle af deres timer, og næsten hver lørdag aften åbnede plejemoren, Anna Johansen og hendes mand, som var inspektør på instituttet, deres hjem for alle på afdelingen med kaffe, hjemmebagte boller og højtlæsning. Tit var det bøger, der ikke fandtes på punktskrift eller bånd, og som vi på den måde fik adgang til. Især husker jeg fra mit første år på instituttet “Forbandede ungdom” af J.D. Salinger og identificerede mig som 14-årig med den tre år ældre hovedperson, der fandenivoldsk overtrådte mange af reglerne på sin kostskole.

Men ud over at give mig denne intense teenageoplevelse var Anna Johansen og ikke mindst min dansklærer, Ellen Dyhr, med til at stimulere min livslange interesse for litteratur, som jo allerede var grundlagt på Refsnæs.

Ud over mulighederne for at tage rundt i byen med forskellige kammerater var jeg meget ihærdig efter selv at lære at færdes forskellige steder på egen hånd, og instituttet havde et reliefkort, som dækkede Østerbro, hvor det lå, men også lidt af den indre by. S-togstationer som f.eks. Østerport og bygninger som Rundetårn var markeret med punktskrift, og man kunne så på kortet tælle, hvor mange gader der skulle passeres, inden man kom til det planlagte mål. Jeg blev meget hurtig god til at orientere mig i gaderne omkring instituttet og vide, hvor de nærmeste sporvognsstoppesteder og Østerport Station lå – en evne, som jeg i dag desværre ikke har i samme omfang.

En dag, efter at jeg havde boet i København en måneds tid og var på vej mod stationen – egentlig bare for selv at tage S-toget nogle stationer og vise mig selv, at jeg kunne, hørte jeg pludselig en stemme, der sagde: ”Det er da Ove, som går der”. Det var min fars lillebror Arne, der arbejdede som ingeniør på Holmen, og skønt han næsten var 30 år boede på et klubværelse tæt ved Østerport. Dengang var det endnu vanskeligere at få en lejlighed i København, end det er nu.

Arne inviterede mig med hjem, og det fortsatte han med det næste par år ca. en aften hver uge, hvor vi spiste sammen og hyggede os bl.a. med, at han læste højt.

Når skoledagen var forbi lørdag kl. 12, tog han mig de fleste weekender med til Gilleleje, hvor en af mine andre farbrødre og hans kone boede med deres børn.

Mange af de andre elever tilbragte ofte weekenden på instituttet, men for mig medførte det en kolossal oplevelse af frihed at være sammen med mine fætre, Jens og Palle, som var et og to år ældre end mig. Dem så jeg meget op til og tilbragte især sammen med Jens og flere af hans kammerater mange lørdag aftener, hvor colaerne ret hurtigt blev afløst af øl. Temmelig tit blev der også holdt fest et sted, hvor forældrene ikke var hjemme, og ved en af dem sad jeg for første gang det meste af en aften og kyssede med en pige, som ikke gik på Blindeinstituttet. Jeg har aldrig haft noget imod blinde piger, men det at blive valgt og kysset intenst af en, som kunne se og oven i købet var to år ældre end mig, blev en af mine uforglemmelige pubertetsoplevelser. Tidligere havde jeg talt med hende et par gange og syntes, hun var enorm sød men slet ikke turdet tro at noget, som det her ville ske.

Den næste uge var jeg besat af en forelskelsesrus og udbredte mig vældigt om min erobring af en 16-årig seende skøn pige til instituttets jævnaldrene drenge på en måde, så jeg var sikker på, at også nogle af pigerne hørte det.

Endelig blev det så lørdag, og selv om onkel Arne den dag ikke skulle til Gilleleje, ville jeg under alle omstændigheder afsted og var vel nærmest overbevist om, at Dorte stod på Stationen og tog imod mig. Men ak, det var bare Palle, som kom for at hente mig, og da jeg på hjemvejen naturligvis spurgte til Dorte, sagde han som noget helt naturligt, at hun da igen var begyndt at komme sammen med sin kæreste. Det blev ikke min sjoveste weekend i Gilleleje, men i hvert fald kom det til at stå klart for mig, at man ikke bare har fået en kæreste, fordi man kysser med en pige det meste af en aften.

Den forsmåede Ove fik dog heldigvis rigtig mange andre gode oplevelser i Gilleleje, hvor der, så vidt jeg husker, ikke var nogen grænse for, hvor sent lørdag nat vi måtte komme hjem til min farbror og tante.

Som sagt mødte jeg flere af mine fætres kammerater, hvoraf en del boede i København men tilbragte mange weekender i deres forældres sommerhus i Gilleleje. Et par af dem blev mine venner, som jeg også var sammen med i København. Her gik vi bl.a. i Vingården – et af de få steder, hvor der blev spillet jazz, som jeg var blevet inspireret til at lytte til både gennem kammerater på Blindeinstituttet og nogle af dem, jeg havde mødt i Gilleleje. En af dem interesserede sig for filosofi, og jeg labbede hans viden i mig og følte mig vældig lærd, når vi i pauserne mellem numrene på Vingården fortabte os i dybsindigheder. Jeg fik også at vide, hvad det vil sige at være intellektuel og opfattede mig i den grad som sådan en – ikke mindst, når jeg var på ferie i Kolind, hvor jeg mente, at kun ret få var nået så langt på det område som mig. Det var da heller ikke ganske uden grund, at min søster Henny en overgang kaldte mig for Erasmus Montanus.

Om sommeren tog vi tit til stranden, og sammen med min fætter Ole tilbragte jeg sommetider flere dage i hans morfars sommerhus i nærheden af Ebeltoft. Nogle få km fra sommerhuset lå Skovpavillonen, hvor der var bal flere gange om ugen. Det ville jeg selvfølgelig gerne med til, og en lørdag aften satte Ole og jeg os på min tandem og kørte derud.

Vi havde ikke lyttet til musikken ret mange minutter, før en pige, som Ole kendte, kom og hilste på ham. Han var to et halvt år ældre end mig og temmelig omsværmet. Han spurgte, hvad jeg sagde til, at han gik ud og dansede, og det var selvfølgelig i orden. Han lovede at få tjeneren til at komme over til vores bord, og med mine kun 15 år bestilte jeg lettere nervøs en gin og vermouth, som jeg aldrig havde smagt men hørt meget om. Jeg fik den uden problemer og skyndte mig at drikke den, så der ikke var mere i glasset, når Ole kom tilbage. Mine forældre havde nemlig tydeligt understreget overfor både ham og mig, at jeg ikke måtte få stærk spiritus og højest to øl.

Mens Ole stadig var på dansegulvet, kom pludselig en af vores tidligere barnepiger, Grete og hendes mand hen til bordet og hilste hjerteligt på mig. Da Ole var færdig med dansen og igen sad ved bordet, gik der ikke længe, før der igen kom en pige, som ville danse med ham. Grete spurgte så, om jeg ikke ville over til deres bord, og derovre tog jeg mod til mig og bad hende købe endnu en gin og vermouth til mig. Hun syntes, det var bedre, at jeg delte en øl med hendes mand; men jeg blev ved med at plage og sagde, at jeg før havde drukket gin og vermouth og bare skulle have én og så ikke mere resten af aftenen. Hun blev overtalt, og mens jeg senere dansede med hende, var der nogle fra Kolind, som kontaktede mig. Efter dansen fik jeg hende til at føre mig over til dem, og der gentog forløbet med gin og vermouth sig endnu engang.

Da Ole efter en hel del danse fik fundet mig, og vi skulle hjem, havde virkningen af den eftertragtede blandingsdrik medført, at jeg simpelthen ikke var i stand til at sidde på tandemen, så vi måtte tage en taxa hjem til sommerhuset. Senere fik jeg at vide, at chaufføren bestemt ikke havde været begejstret for at køre med den ret så fulde knægt. Men det lykkedes altså at få ham overtalt, og heldigvis brækkede jeg mig først, da vi var kommet ud af bilen. Det skete så til gengæld ned af mit konfirmationstøj, og det var en meget lille Ove, som med drønende tømmermænd vågnede næste morgen og nervøs ventede på min far, som skulle køre os hjem til Kolind.

Det kom dog til at gå noget anderledes, end jeg havde frygtet. Da han så mit konfirmationstøj, og jeg ikke særlig stolt måtte gå til bekendelse, sagde han bare ganske roligt, at jeg skulle have haft endnu mere gin, så jeg knap nok kunne kravle frem langs græsstråene; for så ville jeg uden tvivl lære, hvad det vil sige at få for meget spiritus.

Da vi nåede hjem, og min mor jo desværre også så mit overbrækkede konfirmationstøj og hørte om aftenens hændelser, sagde hun bare: ”Mon ikke du trænger til at få en bajer sammen med din far?” Hun var uden tvivl klar over, at jeg i hvert fald ikke skulle have øl, og den måde, de begge reagerede på har jeg selv forsøgt at have med i bagagen, da mine egne børn fik deres første oplevelser med alkohol uden for hjemmet, selv om jeg nok ikke kan sige, at det altid er lykkedes lige så godt.

Som tidligere nævnt fik jeg meget ud af undervisningen på Blindeinstituttet i København. Den varede to år, hvorefter man kunne begynde på sit eget uddannelsesforløb. Helt tilbage til 1811, hvor undervisning af blinde her i landet begyndte, har uddannelser som børstenbinder, kurvemager, klaverstemmer og organist været blandt de mest udbredte blindeerhverv. Men allerede før min tid var mange dog også blevet telefonister, ligesom flere havde gennemført boglige uddannelser, og den mulighed blev virkelig til fordel for mig. Jeg har jo fortalt om mine meget begrænsede præstationer gennem fire års undervisning i sløjd og har da heller aldrig tænkt på mig selv som hverken børstenbinder eller kurvemager. Jeg kan 7-8 akkorder på en guitar, og skulle det muligvis med stort besvær være lykkedes mig at tage en meget lille organisteksamen, ville det næppe have været en nydelse for kirkegængerne at lægge ører til mit salmespil. Så jeg var glad for at kunne begynde på et toårigt præliminærkursus, da skolegangen på instituttet var overstået. Det var dog fortsat der, jeg boede, mens undervisningen fandt sted i nærheden af Nørreport Station.

Præliminæreksamen svarede omtrent til en realeksamen men med den væsentlige forskel, at man skulle op i ubegrænset pensum, og at kun eksamenskaraktererne og altså ikke årskaraktererne talte med ved afslutningen. Dette uretfærdige system blev faktisk en fordel for mig, fordi jeg altid har været målrettet og koncentreret, når der skulle læses op til eksamen, men i det daglige den gang derimod ikke gjorde så meget ud af lektierne. Det endte da også med et ganske godt resultat, som gav adgang til gymnasiet.

I sommerferien inden 1.g prøvede jeg dog lige at snuse til det fag, jeg kom til at leve af i ca. 35 år – nemlig journalistik. Ud over dansk eller historie var det noget af det, jeg overvejede at gå i gang med efter studentereksamen; og jeg ville gerne opleve en journalistisk arbejdsplads. Redaktøren på Dagbladet Djursland i Grenaa sagde heldigvis ja til at lade mig være på avisen et par dage, og jeg var uhyre stolt, da min artikel om Kolind Skakklub, hvor jeg selv nogle dage i forvejen havde været med i en simultankamp, som alle deltog i, mod byens store skakspiller, Oluf Skyum, kom i avisen.

Egentlig ville jeg godt være flyttet hjem i nærheden af Kolind for at tage studentereksamen. Det kunne så ske på Rønde Studenterkursus. Men da det havde et indremissionsk grundlag, var min far overbevist om, at hans temmelig vilde søn efter ret kort tid enten ville blive smidt ud eller selv forlade kurset. Han havde sikkert ret, og i hvert fald blev jeg i København og begyndte som nysproglig i 1.g. Men i løbet af ret få måneder viste det sig, at flere af mine bedste klassekammerater ville have en gammelsproglig studentereksamen, hvor de sproglige hovedfag ud over dansk var græsk og latin. Den begyndte man på i 2.g, og der var flere grunde til, at jeg havde lyst til det samme. Dels ville jeg gerne gå videre sammen med nogle af dem, jeg fungerede bedst socialt med, ligesom jeg desuden interesserede mig for græsk og romersk mytologi og historie. Jeg må så indrømme, at det også betød en del, at man i stedet for engelske og tyske stile blot skulle aflevere en ret kort skriftlig oversættelse fra latin til dansk. Så i 2.g blev engelsk og tysk for mig erstattet med oldgræsk og meget mere latin.

Jeg var nu flyttet fra Blindeinstituttet og havde et værelse på Nørrebro, mens mine klassekammerater alle boede hjemme hos deres forældre. Der gik da heller ikke længe, før mit værelse blev lidt af et fristed både for nogle af dem og andre, jeg kendte, hvor der ofte blev snakket, drukket øl og engang imellem såmænd også røget lidt hash til sent på aftenen og somme tider natten. Det medførte meget naturligt, at jeg lidt for tit kom for sent eller slet ikke deltog i første time om morgenen og heller ikke altid var lige godt forberedt. Det blev så slemt henimod slutningen af 2.g, at der en dag kom et brev fra skolen. Det var sendt til mine forældre men altså på min adresse, hvor man åbenbart troede, at de boede.

Den sommetider ret storskrydende gymnasieelev var bestemt ikke særlig kry, og jeg ville i hvert fald selv kende indholdet af brevet, før det skulle læses i Kolind. Mine bange anelser blev desværre bekræftet. Der stod med skam at melde, at jeg efterhånden havde været så meget væk fra undervisningen i hovedfagene græsk og latin, som næsten dagligt lå i de første timer, at man sandsynligvis måtte lade mig gå 2.g om.

Jeg må erkende, at det famøse brev først blev kendt i Kolind efter min studentereksamen; men for mig selv betød det en nærmest grundlæggende ændring af tilværelsen. Jeg skulle i hvert fald ikke dumpe, og de sidste måneder inden eksamen blev det løsslupne liv afløst af koncentreret læsning, som resulterede i en ganske hæderlig eksamen. Det samme blev heldigvis også tilfældet året efter, uden at det var nødvendigt med endnu et trusselsbrev.

Men få dage før jeg med fuld ret kunne tage den hvide hue på hovedet, var det igen ved at gå rigtig galt. For at få en fornemmelse af karakterniveauet og ønske andre tillykke mødte jeg ved alle eksaminer op en times tid, før det blev min tur. Da det gjaldt dansk, som var et af mine bedste fag, hørte jeg pludselig en nævne forfatteren Herman Bang og sagde så, at ham havde vi da ikke læst noget af. ”Jo, fortællingen Frøkenen er sgu da med i vores pensum”, sagde Olaf.

Alle i klassen gik som en selvfølge ud fra, at jeg ville få en høj karakter, og jeg var da også godt forberedt men havde ingen anelse om, hvad den der frøken handlede om. Jeg kunne ikke komme til at læse den; for Punktskriftbøgerne lå inde i eksamenslokalet, da vi var to blinde, som skulle eksamineres. Jeg blev virkelig bange, men åh herligt; heldigvis tilbød min meget gode veninde Annemarie at læse fortællingen højt for mig, og til mit held var den ikke særlig lang. Så hun blev færdig få minutter, før jeg skulle ind til det grønne bord. Og på den seddel, jeg trak, stod der såmænd Frøkenen. Her overgik virkeligheden som så ofte fantasien; og ved et fuldstændigt vildt tilfælde blev det heldigvis til den karakter, som mange bare tog det som en selvfølge, at jeg ville få, mens jeg ellers ville være endt i den modsatte ende af skalaen.

I modsætning til i dag var der dengang ingen adgangsbegrænsning, Når man bare havde bestået sin studentereksamen. Så jeg blev optaget som stud.mag. i dansk på Københavns Universitet og deltog naturligvis efter den obligatoriske hestevognstur i diverse fester hos mine klassekammerater og hjemme i Kolind, hvor den bestemt ikke fik for lidt.

I hele sommerferien glædede jeg mig vildt til at komme i gang med studiet. Men en uge inden, jeg skulle begynde, skete der noget, som kom til at overskygge selv mine største forventninger.

Jeg var taget tilbage til København og inviteret til fest hos en ven. Der mødte jeg Ulla, som nu i mere end 54 år har været min elskede, selv om det faktisk allerede kunne have været slut i begyndelsen af 1970’erne, hvor vi sammen med den ældste af vores tre børn boede i kollektiv. Det var en forfærdelig periode, som inspirerede hende til romanen ”Syvmiledrømmen”, der udkom i 2014.

Et lidt sjovt paradoks i vores tilværelse er, at jeg som født blind lever sammen med en særdeles visuel kvinde, der ud over sit livslange arbejde som pædagog er billedkunstner og allerede var det, før vi blev kærester.

Da vi mødte hinanden, gik Ulla på lærerseminarium og boede hjemme hos sine forældre. Det ville passe hende fint at besøge mig den kommende lørdag, og jeg sagde bestemt ikke nej, selv om der den dag var immatrikulation, dvs. at de nye studerende blev indskrevet på universitetet og i festsalen fik et håndtryk af rektor. Det var dengang medicinprofessoren Mogens Fog, der som kommunist under besættelsen havde været meget aktiv i modstandsbevægelsen og medlem af Danmarks Frihedsråd. Ham havde jeg set frem til at hilse på; men Ullas far var også professor, og som jeg i min forelskelse resonerede: Hellere være sammen med en professordatter end trykke en nok så kendt professor i hånden.

Jeg var ualmindelig heldig og overtog et par måneder senere en lille toværelses lejlighed fra en af mine bekendte. Den flyttede vi begge ind i med den rationelle arbejdsfordeling, at Ulla malede lejligheden, og jeg skrev nogle af hendes seminarieopgaver.

Det havde været min klare hensigt at kaste mig 100% over danskstudiet, og det blev da også til en hel del læsning. Min interesse for romaner og noveller har altid været betydelig større end for lyrik, som der skulle læses rigtig meget af; og de forskellige digtere kunne absolut ikke klare sig i forhold til Ulla. Vi brugte meget tid på at være sammen og møde hinandens venner.

Vi havde begge en socialistisk indstilling, og da SF lige før jul blev sprængt, engagerede vi os stærkt i at samle underskrifter til det ny parti Venstresocialisterne, som lige akkurat passerede spærregrænsen.

Samtidig blev jeg stadig mere optaget af samfundsforhold og udskiftede i 1968 dansk med kultursociologi. Jeg skal ikke her gå i detaljer med de forskellige studieskift, som derefter fandt sted og de begrundelser, der var årsag til dem. Men efterhånden var der vist ikke andre end mig selv, som troede, at jeg nogensinde ville blive færdig med en uddannelse.

Jeg fik snuset til både læreruddannelsen, idehistorie og kristendomskundskab. Sidstnævnte medførte faktisk, at jeg fik mulighed for at undervise kommende præster i en del af Det Gamle Testamente.

Årsagen var, at der sandsynligvis i 1980 ville være 400 færre præster, end der var embeder i Folkekirken. Derfor blev det muligt at tage en såkaldt teologisk lægmandsuddannelse uden at have studentereksamen, hvis man var over 35 år. Der var tale om selvstudium, og jeg kendte tilfældigvis en, som gerne ville have den uddannelse. Han spurgte, om jeg kunne undervise ham og ni andre i 1. Mosebog. Det var så ualmindelig heldigt, at jeg på det tidspunkt selv fik undervisning i netop den, og jeg var hele tiden bare én forelæsning foran de kommende præster, jeg underviste. Den yngste var omkring ti år ældre end mig, og de tilhørte bl.a. så forskellige retninger som Indre Mission, Grundtvigianismen og Tidehverv. De havde også vidt forskellige erhverv; en af dem blev f.eks. afsløret som en af tidens store boligspekulanter, og han udtrykte tit en sarkastisk holdning til de mange partier og grupper på venstrefløjen. Så den eneste gang, hvor jeg pga. en ganske våd aften dagen før undervisningen, ikke var helt så forberedt, som jeg burde være, kom jeg ligesom tilfældigt med en hentydning til en kritisk avisartikel om Indre Mission. Som forudset satte den virkelig brand i de forskellige teologiske holdninger, der ikke stod tilbage for mange af diskussionerne på venstrefløjen. Jeg ventede så længe med at kalde de gejstlige gemytter til orden, at jeg vidste, der ikke var mere tid tilbage, end vi lige kunne gennemgå det, jeg havde nået at forberede.

Alle bestod efter min undervisning heldigvis deres eksamen, mens jeg derimod et års tid senere forlod kristendomsstudiet og blev optaget på Journalisthøjskolen i Aarhus. Derefter har jeg aldrig haft noget ønske om at skifte fag men gennem mere end 30 års varieret journalistisk arbejde i Danmarks Radio kunnet bruge meget af den viden, jeg tilegnede mig i de forskellige uafsluttede studier. Desuden har jeg fået tilfredsstillet en stor del af min nysgerrighed og udvidet både mit eget og forhåbentlig også mange lytteres kendskab til vidt forskellige områder af tilværelsen.

Det har både været meget tankevækkende og sjovt at skrive det her erindringsforløb – ikke mindst har det givet mig en større bevidsthed om mine forældres betydning, og hvor værdifuldt det har været som blindfødt kostskoleelev at have haft seende kammerater i ferierne hjemme. Så jeg kan i den grad skrive under på Søren Kierkegaards ofte refererede udsagn, om at livet leves forlæns men forstås baglæns.

Fra min tidligste barndom har jeg fået et virkelig godt fundament for at leve det nuancerede og begivenhedsrige liv, som jeg ikke tøver med at kalde privilegeret, selv om jeg jo er født blind.

Vores forældre har nemlig altid troet på både min søster og mig uden at sætte flere begrænsninger for os, end de fleste andre børn oplever. Det er jeg dem dybt taknemlig for.

6. Bestyrelsens kontaktoplysninger

Formand Poul Lüneborg, Kålundsvej 6A, 3520 Farum

Tlf. +45 44 95 04 72, Mobil +45 23 31 05 21

Mail: poul.luneborg@gmail.com

Næstformand Lena Bang, Solnavej 19, st. th, 2860 Søborg

Tlf. +45 39 67 00 67, Mobil +45 20 41 88 67

Mail: lenabanglb@gmail.com

Kasserer John Heilbrunn, Gyldenløvesgade 16 3.tv, 1369 København K

Tlf. +45 33 93 33 00, Mobil +45 23 40 92 18

Mail: heilbrunn@mail.dk

Redaktør Ove Gibskov, Brombærhaven 31, 8520 Lystrup

Tlf. +45 26 17 98 80

Mail: ove@gibskov.dk

Sekretær Thorvald Kølle , Clermontgade 29. st. th., 4000 Roskilde

Mobil +45 22 78 18 27

Mail: thorvald@cool.dk

1. suppleant

Leif Martinussen, Bryrupvej 55, 2770 Kastrup

Mobil +45 23 26 45 52

Mail: mail@leifmartinussen.dk

2. suppleant

Ole Brun Jensen, Skovgårdsvænget 168, 8310 Tranbjerg J

Tlf. +45 86 72 55 72, Mobil +45 40 62 11 23

Mail: ole@obj.dk