Referat af generalforsamling 21 03 1998

Blindehistorisk Selskab

Referat af den ordinære generalforsamling på Fuglsangcentret den 21. marts 1998.

Der var 23 fremmødte. Referent: Leif Haal (LH).

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 1997.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Godkendelse af det reviderede regnskab for 1997.

Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af formand (villig til genvalg).

Valg af to bestyrelsesmedlemmer (Karsten Ahrens og Jørn Clausen er på valg. Begge er villige til genvalg.)

Valg af to suppleanter.

Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Tage Poulsen spurgte om tilladelse til at optage generalforsamlingen på bånd. Ingen havde noget at indvende mod dette.

Ad 1. Valg af stemmetællere og dirigent.

Som stemmetællere valgtes Else Ahrens, Lilian Larsen og Edith Nygaard. – Ingen andre kandidater.

Som dirigent valgtes Henning Riiser. – Ingen andre kandidater.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden.

Brahim Talibi (BT) sagde, at han ikke havde modtaget indkaldelse.

Generalforsamlingens lovlige varsling blev til trods herfor godkendt.

Ad 3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 1997. BT gjorde opmærksom på, at han ikke var bekendt med dette referat. Jørgen Eckmann (JE) spurgte, om der var andre, som ikke modtog post fra Selskabet. LH oplæste referat, som blev godkendt.


Ad 4. Bestyrelsens beretning.

JE fortalte, at registrering af de små samlinger er en tung proces. Samarbejdet med Svendborg Museum er ikke et reelt samarbejde. Dette museum ønsker blot at få alt til sig. Og det er vi ikke interesserede i.

Der er indledt et positivt samarbejde med Historisk Selskab for Handicap og Samfund (HSHS), Center for Handicaphistorie og Sorø Amts Kulturhistoriske Samling. Alle de små samlinger, som fysisk skal forblive, hvor de er, bliver registreret. Andersvænge er base herfor, og ph.d. Edith Mandrup Rønn bliver knyttet til projektet. Dette kan udløse de 300.000 kr., som er indefrosset i Kulturministeriet.

Den anden internationale blindehistoriske konference afholdes i Paris i dagene 22.-24.juni.

I konsekvens af den første konference i København har WBU executiv committee meddelt, at man sætter blindes historiske meget højt. Det samme gælder på regionalt plan. Bestyrelsen arbejder på at arrangere en tur til de to blindemuseer i Stockholm i dagene 15.-16. maj.

Jørn Clausen (JC) talte om blindes muligheder for at komme på museer og samlinger – suppleret med oplysninger om en temadag om emnet, som afholdes på Instituttet 5. maj. JE: Refsnæsskolen fylder 00 år i år. I den anledning skal der udarbejdes en beretning. Arbejdet udføres af Niels Strandsbjerg, som kender området fra tidligere arbejde med at indsamle arkivalier fra Refsnæs og Instituttet til Landsarkivet i København. Konsekvenserne for Refsnæssamlingens fremtid kendes ikke. JE: Der er med Poul Lüneborg aftalt et møde mellem Instituttets bestyrelse og Blindehistorisk Selskab. Tidspunkt er dog ikke fastlagt, da den nydannede bestyrelse har mange opgaver her i begyndelsen. BT gjorde opmærksom på, at Rodin-museet i Paris er langt fremme i service for synshandicappede. JC bør tage kontakt.

JC svarede, at vi naturligvis bør drage nytte af andres erfaringer. Kjeld Andersen mente endvidere, at magasinopbevaringen på Rymarksvej ikke var forsvarlig.

Thorben Koed Thomsen (TKT) sagde, at materialer fra Videncentret for Synshandicap vedrørende behandling af historisk materiale bør sendes ud til kredsene. Bestyrelsen bør overveje, hvordan materialer sikres bedst.

Anne Bente Rosenkilde (ABR) mente, at Selskabet bør være mere synligt. Det gælder både via nyhedsbreve og i andre publikationer. BT sagde, at franske tidsskrifter orienterer bedre om emnet. Henning Eriksen (HE) mente, at lokale formænd bare smider væk. Selskabet bør være ”opdragere”. Han har en aftale med Idrætsudvalget om, at Landsarkivet samler materialer herfra. JE gav HE ret vedrørende Selskabet opgave over for formændene. Til Kjeld Andersen sagde han, at opbevaring på magasin ikke er det bedste. Men det er et økonomisk spørgsmål. Andet trin af den store plan er at skaffe penge til bevaringsaktiviteter. Til TKT: ”Vi bør gøre en aktiv indsats over for kredsene”. Selv havde han en uge før denne generalforsamling reddet otte kasser fra en container. De indeholdt materiale om Seierups virke i 50erne og 60erne.

JE kunne ikke sige noget om Refsnæsskolens jubilæum. Else Ahrens (EA) fortalte, at hun er medlem af en arbejdsgruppe, der arbejder på jubilæumsarrangementerne. Hun redegjorde for det foreløbige program.

ABR efterlyste en annoncering af turen til Paris. JE svarede, at han først i begyndelsen af marts, havde modtaget materiale om konferencen. Der vil blive annonceret. Med ovenstående bemærkninger blev beretningen godkendt.

Ad 5. Godkendelse af det reviderede regnskab for 1997. Regnskabet blev uddelt og gennemgået. ABR spurgte, hvad den første internationale blindehistoriske festival havde kostet selskabet.

HE svarede, at det ikke var selskabets arrangement. Edith Nygaard (EN) ville gerne have regnskabet udsendt sammen med indkaldelsen.

Pia Norlund Hansen (PNH) var betænkelig ved, at der kun var indkommet 73 indbetalinger.

HE var ikke betænkelig. Der indkommer jævnt nye indbetalinger. At regnskabet ikke var udsendt med indkaldelsen skyldes, at det havde været svært at samle revisorerne. Generelt mente forsamlingen, at informationsniveauet var for lavt, og at der burde gøres en indsats for at gøre selskabet mere synligt. Karsten Ahrens (KA) var enig, men bemærkede, at det kunne være svært, når det skal gøres på et lavbudget. Med disse kommentarer blev regnskabet godkendt.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr. Dette blev godkendt.

Ad 7. Valg.

Jørgen Eckmann genvalgtes som formand uden modkandidater. Til bestyrelsen genvalgtes Karsten Ahrens og Jørn Clausen efter afstemning. Afstemningsresultatet: Karsten Ahrens 16 stemmer, Jørn Clausen 14 stemmer, Anne Bente Rosenkilde 4 stemmer og Brahim Talibi 6 stemmer.

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Leif Haal og Brahim Talibi efter afstemning. Afstemningsresultat: Leif Haal 14 stemmer, Brahim Talibi 11 stemmer og Anne Bente Rosenkilde 8 stemmer. Som revisorer valgtes Lilian Larsen og Else Ahrens. Revisorsuppleant blev Thorben Koed Thomsen.

Ad 8. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag.

Ad 9. Eventuelt.

BT mente, at der blev skrevet for lidt om Paris-turen. Der er mange artikler i franske tidsskrifter. Hvorfor er der kun givet plads til tre deltagere.

JE svarede, at deltagerantallet er begrænset fra fransk side. Det gælder af pladsmæssige grunde også deltagelse i selve konferencen.

KA redegjorde for turen til Stockholm. JE afsluttede med at takke for god ro og orden og tog generalforsamlingens bemærkninger til efterretning.

Det var virkelig et besøg værd

Teksten er hentet fra Nyhedsbrev september 1998.